HOTĂRÂRE nr. 1220 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
Luând în considerare prevederile Deciziei Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 16 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11
Permisele de mic trafic de frontieră conţin elementele biometrice de identificare ale titularului acestuia în conformitate cu prevederile art. 4a şi 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă specificaţiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe."
2.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010)
PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ*)
Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-I (document ICAO 9303, partea a treia).
Rubrici faţa I:
- Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂ
Numărul documentului: element tactil format din indicativul ROU şi 7 caractere numerice
Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine, pe maximum două rânduri
Data eliberării
Data expirării
Autoritatea emitentă
Valabil numai împreună cu paşaportul seria ...... nr. ..........: seria şi numărul paşaportului titularului
Fotografia
Semnătura titularului
Rubrici faţa a II-a:
Data naşterii
Adresa: se va introduce adresa completă pe maximum 3 rânduri.
Cetăţenia (ţara)
Sexul: simbolizat prin litera F sau M
Observaţii
Zona citibilă optic (MRZ): în conformitate cu standardul ICAO
Elemente descriptive:
- Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact, în care sunt incluse elemente biometrice de identificare ale titularului.
- Documentul este construit sub forma unui card format din straturi de policarbonat laminat.
- Denumirile rubricilor se scriu în limba română, folosind diacritice.
- Culoare: variabilă albastru-roşu-albastru
- Pe fundalul feţei I, stema României în partea dreaptă
- Elemente de securitate: grafică de securitate (guilloche în două tonuri, raster special personalizat, fundal de securitate, microtext variabil), cerneală variabilă optic (OVI), cerneală fluorescentă în spectrul UV, element holografic variabil optic, elemente de personalizare tactile
- Tehnici de tipărire utilizate: tipar în tehnologie rainbow, tipar waterless, tipar serigrafic
- Personalizarea: prin gravare laser
Permisele care vor fi eliberate de România corespund normelor de siguranţă şi specificaţiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 887 din data de 27 decembrie 2012