Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.292 din 17 iunie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
(1)Pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aşa cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionată până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, avizele şi certificatele de origine se vor emite conform actului normativ în vigoare la data achiziţiei.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru biomasa prevăzută la art. 1 lit. a)-c) din anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările şi completările ulterioare, structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sunt competente să emită avize pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe din materialele lemnoase care au fost achiziţionate, conform datelor înscrise în avizele de însoţire a materialelor lemnoase prezentate de producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 608 din data de 9 august 2016