Având în vedere prevederile art. 23 alin. (8) şi (9) corelate cu cele ale art. 24, ale art. 28 lit. b), f) şi g), ale art. 36 alin. (5) şi (9) şi ale art. 47 alin. (1) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 17 mai 2016