MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 1 iulie 2010 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatului Ţărilor de Jos, denumite în continuare părţi,
având în vedere Rezoluţia consiliului şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre care s-au întrunit în cadrul Consiliului din 22 aprilie 1999 privind "Codul de Conduită pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţi referitoare la combaterea fraudei transnaţionale în domeniul prestaţiilor şi al contribuţiilor de securitate socială şi a muncii nedeclarate şi referitor la detaşarea internaţională a lucrătorilor",
luând în considerare Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi în special articolul 4, paragrafele 2 şi 3 ale directivei, care stipulează că statele membre vor prevedea modalităţi de cooperare între autorităţile publice care, potrivit legislaţiei naţionale, sunt responsabile pentru monitorizarea termenilor şi condiţiilor de angajare la care se face referire în articolul 3 şi că această cooperare va consta în special în răspunsul la cererile întemeiate ale acelor autorităţi pentru informaţii referitoare la angajarea transnaţională a lucrătorilor, inclusiv cazurile concrete de abuzuri sau posibile cazuri de activităţi transnaţionale ilegale,
luând în considerare Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
luând în considerare faptul că, în corelare cu intensificarea muncii şi serviciilor transfrontaliere, este de dorit să se intensifice cooperarea transfrontalieră în domeniul aplicării reglementărilor privind politicile sociale şi, în acest scop, să se desemneze autorităţi competente şi să se stabilească modalităţile de cooperare,
luând în considerare faptul că în cadrul Regulamentelor (CEE) nr. 1.408/71 şi 574/72 a fost deja prevăzută cooperarea transfrontalieră în corelaţie cu aplicarea sistemelor de securitate socială, astfel încât sunt de dorit aranjamente suplimentare doar în legătură cu aplicarea reglementărilor privind condiţiile ocupării, condiţiile de muncă în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere,
luând în considerare totuşi faptul că autorităţile implicate în administrarea sistemelor de securitate socială trebuie să fie parte în procesul de intensificare a cooperării, dat fiind că aceste autorităţi au deja la dispoziţie parte din informaţia care poate fi de interes pentru aplicarea reglementărilor privind termenii şi condiţiile ocupării, în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere,
au convenit să încheie prezentul memorandum de înţelegere, denumit în continuare memorandum.
Art. 1: Scopul Memorandumului
1.Scopul prezentului memorandum este de a îmbunătăţi şi intensifica cooperarea în domeniul combaterii muncii ilegale, aplicarea regulilor privind termenii şi condiţiile de angajare în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere şi aplicarea reglementărilor în domeniul asistenţei sociale.
2.Anexa nr. 1 a prezentului memorandum conţine o listă indicativă de reglementări, în vigoare de la data semnării prezentului memorandum, asupra cărora se extinde cooperarea.
Art. 2: Sfera teritorială de aplicare
1.Prezentul memorandum se aplică pe întregul teritoriu european al Regatului Ţărilor de Jos.
2.Prezentul memorandum se aplică pe întregul teritoriu al României.
Art. 3: Autorităţile administrative
- Anexa nr. 2 conţine o listă a autorităţilor care sunt direct implicate în cooperare la data semnării prezentului memorandum. Aceste organisme pot comunica direct între ele.
Art. 4: Forme de cooperare
Părţile şi organismele prevăzute în anexa nr. 2 se vor sprijini reciproc în combaterea muncii ilegale şi în aplicarea regulilor privind termenii şi condiţiile de angajare în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere şi la aplicarea reglementărilor în domeniul asistenţei sociale, conform legislaţiei naţionale în vigoare, în special prin:
a)schimb de informaţii referitor la organizarea şi activităţile organismelor de supraveghere şi de aplicare;
b)desemnarea persoanelor de contact competente în cadrul acestor organisme;
c)planificarea şi implementarea măsurilor preventive în domeniile lor de aplicare;
d)realizarea de evaluări comune ale riscurilor şi comparaţii ale bazelor de date care să sprijine aceste evaluări, conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la protecţia datelor personale;
e)schimbul de informaţii despre metodele de lucru şi metodele de supraveghere;
f)răspunsul la solicitările de informaţii;
g)comunicarea din proprie iniţiativă (comunicarea spontană);
h)sprijin în investigarea împrejurărilor unui accident de muncă, schimbul de rapoarte şi documente;
i)sprijin în legătură cu administrarea plângerilor;
j)schimb de experţi între părţile şi organismele la care se face referire în anexa nr. 2;
k)dezvoltarea şi diseminarea materialelor informative referitoare la condiţiile de lucru şi reglementări, în vederea evitării situaţiilor de muncă ilegală.
Art. 5: Solicitări de informaţii şi comunicări spontane
1.Solicitările de informaţii şi comunicările spontane menţionate la articolul 4, potrivit literelor f) şi g) vor cuprinde, în orice situaţie, următoarele informaţii:
a)caracteristici distinctive ale companiilor sau persoanelor care realizează activităţi transfrontaliere ce fac obiectul solicitării de informaţii sau al comunicării;
b)un rezumat care să descrie clar motivul solicitării sau al comunicării.
2.Solicitările de informaţii vor conţine, de asemenea, numele organismului care adresează solicitarea, subiectul şi motivul solicitării, precum şi informaţia ce urmează să fie transmisă sau acţiunile care vor fi întreprinse.
3.Solicitările de informaţii şi comunicările spontane pot fi trimise prin poştă, fax sau e-mail.
4.Solicitările de informaţii şi comunicările spontane nu vor fi instrumentate:
a)dacă ar solicita un efort administrativ disproporţionat pentru a le îndeplini;
b)dacă ar presupune încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale pentru a le îndeplini.
5.O solicitare de informaţii trebuie îndeplinită doar dacă organismul solicitat are acces la informaţia în cauză sau poate obţine accesul la aceasta, potrivit legislaţiei naţionale.
6.Dacă organismul solicitat nu are acces la informaţia solicitată, dar unul dintre celelalte organisme cu care se cooperează are informaţia dorită la dispoziţia sa, solicitarea va fi redirecţionată organismului care are acces la aceasta. Dacă solicitarea este redirecţionată altui organism, organismul care o solicită va fi informat despre acest lucru.
7.Organismul solicitant va stabili un termen rezonabil în care ar fi de preferat ca solicitarea să fie instrumentată. Dacă o solicitare nu poate fi soluţionată în termenul stabilit, aceasta şi motivele pentru care nu a putut fi soluţionată vor fi comunicate organismului solicitant.
8.Anexa nr. 3 conţine o listă indicativă de informaţii care ar putea fi schimbată.
Art. 6: Costuri
Aplicarea prezentului memorandum va fi gratuită.
Art. 7: Protecţia datelor
1.Datele personale obţinute pe baza prezentului memorandum pot fi utilizate doar în scopurile menţionate în articolul 1 şi în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor personale.
2.Dacă unul dintre organismele desemnate de una dintre părţi furnizează date personale, electronice sau de altă natură către unul dintre organismele desemnate de cealaltă parte, se va aplica legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor personale, aplicabilă instituţiei care le furnizează. Legislaţia naţională referitoare la protecţia datelor personale aplicabilă organismului beneficiar se va aplica fiecărui caz în care sunt procesate datele de către organismul beneficiar, procesarea fiind înţeleasă în sensul redirecţionării, depozitării, modificării şi distrugerii datelor.
Art. 8: Coordonare şi evaluare
1.Va fi constituit un grup de lucru care va avea ca sarcină promovarea bunei coordonări a activităţilor privind prezentul memorandum şi evaluarea periodică a funcţionării memorandumului. Acest grup de lucru va fi constituit din reprezentanţi ai părţilor şi organismelor menţionate în articolul 3. Fiecare parte va numi o persoană principală de contact privind problemele referitoare la prezentul memorandum şi va alcătui împreună cu cealaltă parte secretariatul grupului de lucru.
2.Grupul de lucru se va reuni la un an după semnarea prezentului memorandum, urmând apoi să se reunească cel puţin la fiecare 2 ani.
3.Grupul de lucru poate invita pentru a lua parte la activităţile sale şi reprezentanţi ai altor organisme sau instituţii naţionale ale părţilor sau ale altor state membre ale Uniunii Europene care au interes în realizarea obiectivelor prezentului memorandum.
Art. 9: Implementare
1.În termen de 6 luni de la semnarea prezentului memorandum, părţile vor reglementa procedurile de implementare ale prezentului memorandum.
2.Părţile se vor informa reciproc despre modificările care au loc după semnarea prezentului memorandum, în cadrul reglementărilor şi organismelor menţionate în anexele nr. 1 şi 2, precum şi despre cele de interes pentru aplicarea prezentului memorandum.
Art. 10: Intrarea în vigoare
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data notificării prin care partea română va comunica prin canale diplomatice îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.
Art. 11: Modificarea memorandumului şi a anexelor
1.Prezentul memorandum poate fi modificat în orice moment, prin acord, pe bază de acte adiţionale.
2.Părţile pot, prin înţelegeri adiţionale, să ataşeze anexe la prezentul memorandum şi să modifice textul anexelor.
Art. 12: Încetarea memorandumului
Prezentul memorandum se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Prezentul memorandum poate fi denunţat de fiecare dintre părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi. Denunţarea produce efecte după 3 luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.
-****-
Semnat la 1 iulie 2010, la Bucureşti, în două exemplare, fiecare dintre ele în limbile olandeză, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România,

Mihai Constantin Şeitan,

ministru

Pentru Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos,

Jan Piet Hein Donner,

ministru

ANEXA nr. 1:
Pentru Olanda:
- Legea privind condiţiile de muncă;
- Legea privind timpul de muncă;
- Legea privind angajarea străinilor;
- Legea privind condiţiile de angajare transfrontalieră;
- Legea privind salariul minim;
- Legea privind contractele colective de muncă;
- Legea privind plasarea personalului prin intermediari;
- Legea privind munca şi asistenţa socială.
Pentru România:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;
- Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă;
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
- Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
- Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pentru anii 2007-2010, încheiat în baza articolelor 10 şi 11 ale Legii nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 2.895/21/29.12.2006;
- Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;
- Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
- Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;
- Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
ANEXA nr. 2:
Pentru Olanda:
- Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos;
- Inspecţia Muncii (punctul central de contact pentru implementarea legilor menţionate în anexa nr. 1);
- Serviciul de Informare Socială şi Investigaţie (SIOD) pentru operaţiuni transfrontaliere ample comune;
- Institutul Naţional pentru asigurarea angajatului (UWV, departamentul IBF), ca punct central de contact pentru implementarea legilor privind securitatea socială şi asistenţa socială;
- Banca de Asigurare Socială (SVB), punctul central de contact pentru implementarea legilor de securitate socială privind rezidenţii.
Pentru România:
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
- Inspecţia Muncii;
- Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;
- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale.
ANEXA nr. 3:
A.Solicitările privind o întreprindere cu activităţi transfrontaliere, în special informaţii disponibile despre:
a)data de înfiinţare a întreprinderii;
b)forma legală a întreprinderii;
c)natura întreprinderii;
d)adresa sediului întreprinderii şi birourilor filialelor;
e)directorii întreprinderii;
f)diviziunea proprietăţii şi dreptul la profit al asociaţilor întreprinderii;
g)permisele acordate întreprinderii;
h)notificările făcute şi înregistrările completate de întreprindere;
i)riscurile evaluate şi evaluările efectuate de întreprindere;
j)activităţile întreprinderii în ţara sa de înfiinţare, în special dacă activităţile economice ale întreprinderii au vreo importanţă.
B.Solicitările privind relaţiile de angajare dintre întreprindere şi oricare dintre lucrătorii săi detaşaţi în ţara de destinaţie, în special informaţii disponibile referitoare la:
a)cum este înregistrat lucrătorul în înregistrările angajatorului;
b)natura contractului de angajare cu angajatorul;
c)data la care lucrătorul s-a angajat;
d)informaţii despre plata angajatului;
e)dacă angajatul este asigurat potrivit sistemului legal de securitate socială;
f)înregistrările orelor de lucru ale lucrătorului.
C.Solicitările referitoare la lucrătorul detaşat, în special informaţii disponibile privind:
a)permisul de reşedinţă al lucrătorului pentru ţara unde lucrătorul este stabilit;
b)permisul de muncă al lucrătorului în ţara unde lucrătorul este stabilit;
c)calificările lucrătorului;
d)identitatea lucrătorului şi actele sale de identitate.
D.Solicitările pentru investigarea împrejurărilor unui accident de muncă sau în legătură cu rezolvarea unei plângeri pot fi asociate cu următoarele aspecte ale unei cercetări:
a)intervievarea unei victime a unui accident de muncă;
b)intervievarea martorilor la un accident de muncă;
c)intervievarea angajatorului victimei;
d)intervievarea reclamantului şi a angajatorului său;
e)rezultatele investigaţiilor unui accident de muncă, când este investigat de organismul de investigare.
E.Solicitările privind solicitantul sau destinatarul prestaţiilor de asistenţă socială se pot referi la:
a)reşedinţa solicitantului sau a beneficiarului;
b)situaţia familială a solicitantului sau a beneficiarului;
c)prestaţiile sau alt venit al solicitantului sau beneficiarului şi ale membrilor săi de familie, în măsura în care este relevant pentru dreptul la prestaţii de asistenţă socială.
F.Numai în măsura în care este necesar pentru cooperarea în combaterea muncii ilegale şi aplicarea regulilor privind termenii şi condiţiile de angajare în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere şi în măsura în care în anexa nr. 2 organismele menţionate au informaţiile la dispoziţia lor, solicitările se pot referi, de asemenea, la informaţii despre securitatea socială.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 152 din data de 21 martie 2013