HOTĂRÂRE nr. 1152 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4 alineatul (1), după punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 521, cu următorul cuprins:
"521. în calitate de unitate de achiziţii publice centralizată încheie acorduri - cadru, în numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru achiziţia centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto."
2.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate şi Comitetul naţional de vaccinologie."
3.La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de posturi este de 290, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
4.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Încadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
Numărul maxim de posturi = 290, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
1) funcţionează la nivel de direcţie
2) funcţionează la nivel de serviciu
3) funcţionează la nivel de birou
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 812 din data de 4 decembrie 2012