ÎNDRUMAR TEHNIC din 10 septembrie 2012 pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Executarea de lucrări de traversare a digurilor, barajelor şi altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, se face numai în cazul în care nu există alte soluţii de evitare a acestora şi cu respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum şi cu folosirea obligatorie a proiectelor-tip şi modulelor pentru lucrări de gospodărire a apelor. Proiectele pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi verificate de specialistul abilitat ca verificator al acestor tipuri de lucrări.
Art. 2
Prezentul îndrumar tehnic cuprinde prevederi ce trebuie să fie respectate la proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi măsuri de asigurare a continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada execuţiei lucrărilor de traversare.
Art. 3
Îndrumarul tehnic se aplică la stabilirea soluţiilor pentru executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau în curs de execuţie, precum şi la executarea oricăror lucrări de terasamente sau construcţii în zona adiacentă din imediata apropiere - respectiv în zona de protecţie legală - astfel încât să nu fie afectate funcţionalitatea şi siguranţa acestora, atât în situaţiile de funcţionare normală a construcţiilor sau a instalaţiilor care traversează, cât şi în situaţiile de deteriorare sau de accident în exploatarea acestora.
Îndrumarul tehnic se aplică la toate tipurile de lucrări, indiferent de natura, caracterul, scopul, deţinătorul şi de clasa de importanţă a construcţiei sau a instalaţiei care traversează lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care se realizează în zona adiacentă acestora.
Art. 4
La alegerea amplasamentelor lucrărilor de traversare se vor evita pe cât posibil zonele critice ale lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare (infiltraţii, grifoane, terenuri instabile, discontinuităţi de natură constructivă etc.), iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor prevedea în documentaţiile tehnice şi se vor executa lucrări speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului şi a construcţiei respective, injecţii, diafragme etc.
Art. 5
În cazul în care obiectivele care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare sunt de dimensiuni mari şi transmit terenului de fundaţie sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot produce modificări importante în textura terenului de fundaţie, se vor realiza studii geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea soluţiilor de remediere corespunzătoare.
Art. 6
Pentru baraje şi digurile de contur ale lacurilor de acumulare soluţiile vor fi însuşite în mod expres de către proiectantul barajului sau al digului şi de către unitatea care le administrează, care va putea impune măsuri suplimentare faţă de cele cuprinse în îndrumarul tehnic.
CAPITOLUL II: Definiţii
Art. 7
În sensul prezentului îndrumar tehnic, lucrările de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate, în funcţie de poziţia faţă de lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată, în următoarele categorii:
- subtraversare, atunci când lucrarea de traversare este situată sub fundaţia lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;
- traversare, atunci când lucrarea traversează corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;
- supratraversare, dacă lucrarea se sprijină pe conturul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul digului;
- traversare aeriană, dacă lucrarea este situată deasupra lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.
În cap. 1 toate aceste lucrări sunt denumite traversări.
Art. 8
Lucrările amplasate în zona de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate astfel:
- supraterane, atunci când acestea se află deasupra suprafeţei terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele, benzi transportoare etc.;
- subterane, atunci când acestea se află sub suprafaţa terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri îngropate, fundaţii de stâlpii, piloţi, căminuri etc.
Art. 9
Pentru lăţimea zonei de protecţie a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare se vor lua în considerare valorile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL III: Elementele de teren topografice, hidrologice, geotehnice, necesare pentru stabilirea soluţiilor de traversare
Art. 10
Elementele topografice trebuie să redea, ca poziţie, formă şi dimensiuni, toate particularităţile planimetrice şi altimetrice ale terenului, digului, barajului şi ale albiei, ale altor construcţii din zona de protecţie şi, respectiv, din zona traversării, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor constructivi ai traversării faţă de particularităţile terenului şi faţă de nivelurile caracteristice ale apei.
Art. 11
Debitele şi nivelurile caracteristice ale apei vor fi preluate din documentaţiile de realizare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare respective. În cazul în care în documentaţiile respective nu există asemenea date sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale în acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la Administraţia Naţională "Apele Române", denumită în continuare A.N.A.R., sau de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.
Art. 12
În cazul subtraversărilor sau al traversărilor cu conducte având diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu galerii având deschiderea totală mai mare de 1,00 m şi în cazurile în care conductele, staţiile de pompare sau alte construcţii pot transmite sarcini mari, vibraţii sau alte solicitări care pot periclita stabilitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot aduce modificări nefavorabile în textura terenului de fundaţie, soluţia de fundare va fi stabilită de proiectant pe bază de studii geotehnice, la nivelul necesar asigurării funcţionalităţii liniei de apărare.
Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedură.
CAPITOLUL IV: Prescripţii tehnice pentru proiectarea lucrărilor de traversare
Art. 13
Soluţiile constructive pentru traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pentru executarea de lucrări în zonele de protecţie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuţiei şi în continuare, pe toată durata exploatării, să nu se afecteze stabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreţinere, reparare sau intervenţie.
Art. 14
Conductele care transportă lichide sau gaze sub presiune vor traversa lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare numai la nivelul coronamentului acestora sau la o cotă superioară, prin lucrări de supratraversare sau de traversare aeriană.
În cazuri bine fundamentate, atunci când nu se pot adopta alte soluţii, se pot executa şi lucrări de traversare sau de subtraversare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune, numai cu prevederea de măsuri speciale de siguranţă pentru evitarea deteriorării lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în zona traversării, ca urmare a unor accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor.
Art. 15
Conductele, rigolele, canalele sau galeriile prevăzute în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate încât să nu împiedice circulaţia, să nu fie deteriorate sau distruse la circulaţia utilajelor grele de intervenţie (draglină, excavator, tractor etc.), potrivit precizărilor date de unitatea care are în proprietate sau în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă şi care asigură întreţinerea ei.
Art. 16
Pentru ca traversările şi subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin două repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărate, lângă piciorul taluzului.
Art. 17
La pozarea pe conturul corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecţie ale acesteia a unor conducte prin care se transportă apa, conductele vor fi protejate la îngheţ fie prin îngroparea acestora sub limita de îngheţ, fie prin suprarambleierea cu pante corespunzătoare pentru asigurarea circulaţiei utilajelor de intervenţie şi a execuţiei unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apă al digului. Pe aceste porţiuni taluzul dinspre apă al digului va fi pereat.
Art. 18
La proiectarea oricărei traversări se vor lua în considerare dimensiunile lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, stabilite prin proiect, ţinându-se seama de posibilitatea supraînălţării în viitor a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau a coborârii fundului albiei râului, potrivit prevederilor cuprinse în alte documentaţii întocmite în acest sens şi însuşite din punctul de vedere al gospodăririi apelor, adoptându-se pentru traversare soluţia constructivă care să nu necesite în viitor alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. În cazul în care nu există asemenea documentaţii, se va adopta o ipoteză de dimensionare, în sensul prevederilor prevăzute în programul de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea administraţiei bazinale de apă din cadrul A.N.A.R. şi a unităţii care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.
Art. 19
Pentru orice fel de subtraversare sau traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte, canale sau galerii, prin care se descarcă ape în exces din incinte îndiguite din intravilan sau din unităţi industriale, se va prevedea posibilitatea închiderii duble a conductei sau a galeriei, pentru oprirea accesului apelor mari în incinta apărată, închiderea se va realiza prin montarea de echipamente şi instalaţii adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou, robinete de închidere, clapete basculante etc.). În cazul în care la extremitatea dinspre râu se vor folosi clapete basculante, a doua închidere va fi realizată prin stavile plane, prin vane sau prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior.
Dispozitivele cu închidere manuală vor fi instalate în căminuri sau în alte construcţii şi vor fi astfel concepute încât să poată fi manevrate în orice situaţii, fie din exterior, în cazul unor viituri, fie din interior, de pe platforme, în cazul creşterii nivelului apei în zonele apărate. În cazul amplasării în imediata apropiere a traversării a unor staţii de pompare, se vor lua măsuri suplimentare de apărare pentru evitarea pătrunderii apelor mari în interiorul acestora şi întreruperii funcţionării lor.
Art. 20
Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte metalice ce transportă lichide cu curgere liberă sau de joasă presiune şi la care linia piezometrică se află sub coronament se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru eliminarea pericolului de infiltraţii în lungul conductei.
Diafragmele vor fi executate la interval de 3-6 m cu o înălţime de 0,20-0,50 m, în funcţie de mărimea conductei, a galeriei etc., de clasa de importanţă a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, de structura şi textura terenului. În ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi pe zonele adiacente conducta şi diafragmele vor avea grosimea cu cel puţin 3 mm mai mare decât cea a tronsoanelor alăturate, iar conductele vor fi protejate împotriva coroziunilor, prin izolaţie întărită sau foarte întărită (în zone cu agresivitate a apei, a aerului sau a fluidului transportat).
Art. 21
Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se proiectează în funcţie de încadrarea construcţiei în clasa de importanţă, conform reglementărilor în vigoare, se realizează prin pozarea lor în interiorul unor tuburi sau galerii de protecţie, pentru a se exclude pericolul afectării funcţionalităţii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în cazul unei avarii la conducta de transport. Tubul de protecţie va fi dimensionat astfel încât să nu poată fi deteriorat în caz de avarii, iar fluidul scăpat din conductă să poată fi colectat la un cămin etanş, de capacitate corespunzătoare, situat în interiorul incintei sau pe paramentul aval al barajului. Tubul de protecţie va fi fixat etanş de conductă la capătul dinspre râu sau de pe paramentul amonte al barajului. Tubul de protecţie realizat pe distanţa corespunzătoare amprizei corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi pe zona de protecţie va fi prevăzut cu diafragme şi va fi protejat împotriva coroziunii.
La subtraversarea sau la traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte din prefabricate din beton, beton armat, fontă sau din alte materiale, tuburile vor fi aşezate pe radier continuu din beton armat şi vor fi protejate la exterior cu manşoane din beton la rosturile de îmbinare. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi întoarse. Pe toată lungimea traversării se vor realiza diafragme, la distanţe de circa 3-6 m, având o înălţime de minimum 0,20- 0,50 m.
Art. 22
Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către galerii în care sunt montate conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se realizează în tranşee cu săpătură în trepte de înfrăţire de maximum 25 cm înălţime. Betonul va fi protejat la interior cu izolaţie hidrofugă. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi întoarse, între ele executându-se diafragme sau injecţii cu mortar de ciment, pentru mărirea parcursului de infiltraţii.
Art. 23
Traversările aeriene de către conducte, linii electrice, linii telefonice etc. sau de către alte construcţii, indiferent de rolul lor funcţional, vor fi realizate la o înălţime suficientă pentru a fi posibilă circulaţia pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare a utilajelor de întreţinere şi intervenţie. În mod obişnuit înălţimea minimă de gabarit va fi de 5 m, cu excepţia cazurilor în care unitatea care administrează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă va indica o înălţime de gabarit mai mare. Vor fi respectate, după caz, şi alte acte normative sau standarde în vigoare privind protecţia faţă de linii electrice ori conducte ce transportă gaze sau lichide explozive ori inflamabile. În aceste cazuri se vor monta şi semnalizări vizibile de avertizare şi interdicţie pentru protecţia celor care efectuează lucrări de întreţinere, reparaţie sau intervenţie.
Elementele de susţinere a traversărilor aeriene - stâlpi, piloni, cadre etc. - vor fi executate de regulă în afara amprizei lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. În cazuri bine justificate se admite amplasarea stâlpilor în treimea superioară a taluzurilor numai cu realizarea măsurilor de compactare manuală cu maiul de mână, în straturi de 10 cm, deosebit de îngrijită în jurul fundaţiilor.
În cazurile în care nu va fi posibilă traversarea aeriană, se admite traversarea prin corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cu condiţia pozării liniilor sau a cablurilor în tuburi metalice sau din beton şi cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru a împiedica accesul apei în zonele apărate.
Art. 24
În cazul în care conductele, cablurile sau alte instalaţii supratraversează o lucrare de gospodărire a apelor cu rol de apărare la nivelul coronamentului, este necesar ca aceasta să fie protejată corespunzător, cu beton, dale de beton, umplutură de pământ sau în orice alt mod, astfel încât să fie posibilă circulaţia utilajelor de intervenţie la lucrările de apărare, fără să se producă scoaterea din funcţiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor şi a cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri.
Art. 25
Soluţiile pentru continuarea traversării între lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi râu trebuie adoptate astfel încât să nu conducă la încorsetări ale albiei în zona respectivă, să asigure o scurgere normală a apelor, în mod deosebit la viituri şi gheţuri, să nu afecteze lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Soluţiile pentru această zonă vor fi incluse în documentaţia de traversare, care se prezintă spre aprobare.
Art. 26
În zonele de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare nu se vor executa de regulă alte lucrări decât cele legate direct de lucrarea de traversare şi prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie şi numai cu respectarea prevederilor prezentului îndrumar tehnic. Numai în cazuri deosebite şi bine justificate se admite executarea de lucrări în aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundaţii pentru stâlpi etc., cu respectarea următoarelor condiţii:
a)săpăturile de tip tranşee de-a lungul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare longitudinale să nu influenţeze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltraţii prin ori pe sub corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare; lungimea acestora nu trebuie să modifice curba de infiltraţie;
b)la terenurile de fundaţie cu structură omogenă adâncimea săpăturii trebuie să fie mică şi la o distanţă suficient de mare de baza taluzului, astfel încât fundul săpăturii să fie deasupra continuării în adâncime a planului taluzului;
c)la terenurile de fundaţie permeabile, la cele cu structuri neomogene sau când adâncimea săpăturii este mai mare şi se află sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrările şi măsurile necesare pentru împiedicarea infiltrării apelor spre zona apărată, pe baza unor analize şi studii geotehnice complete;
d)în amplasamentele unde au fost constatate, în perioadele de ape mari, apariţii de grifoane sau zone de infiltraţii ori atunci când pe baza observaţiilor şi a studiilor efectuate anterior reiese că ar putea apărea asemenea fenomene nu se admit săpături în zonele de protecţie decât pe baza unor studii de specialitate corespunzătoare şi cu luarea unor măsuri de siguranţă suplimentare.
Art. 27
Pentru evacuarea gravitaţională a apelor ce se colectează în spatele lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare a intravilanului localităţilor, a platformelor industriale sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de îngheţ a terenului, în ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, precum şi în zonele de protecţie aferente.
Art. 28
Pentru amplasarea unor construcţii, conducte sau instalaţii de orice natură în zonele de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi respectate condiţii similare celor prevăzute în cazul traversării lucrărilor de apărare.
CAPITOLUL V: Măsuri speciale de siguranţă
Art. 29
La traversările şi la subtraversările la care este necesar să se execute breşe în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau săpături sub nivelul fundaţiilor acestora, asemenea lucrări nu vor putea începe decât după ce în prealabil vor fi executate lucrările şi măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii liniei de apărare, respectiv a punerii în siguranţă a îndiguirii faţă de apele mari ce s-ar putea produce pe râul respectiv, pe toată durata de execuţie a lucrărilor de traversare. Aceste măsuri constau în executarea unei îndiguiri locale de siguranţă (diguri-potcoavă) din pământ, palplanşe sau din alte materiale care să asigure continuitatea funcţională a digului după deschiderea breşei, în timpul execuţiei lucrărilor de traversare. Digul de siguranţă va avea dimensiunile şi caracteristicile digului existent sau va fi echivalent cu acesta din punctul de vedere al stabilităţii şi al impermeabilităţii.
Art. 30
La digurile longitudinale, în cazul în care îndiguirea locală de siguranţă se execută înspre râu, este obligatorie analiza de către proiectant a efectului de încorsetare a albiei, a remuului care se produce, precum şi a modificării condiţiilor de scurgere în zonă, pentru restabilirea gradului de apărare existent a obiectivelor situate în zona traversării şi în amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare măsurile de asigurare a continuităţii liniei de apărare se stabilesc de comun acord cu proiectantul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi cu unitatea care o are în exploatare, în funcţie de condiţiile specifice şi de particularităţile acesteia.
Forţa de muncă, utilajele, materialele şi mijloacele necesare pentru realizarea lucrării de traversare se vor asigura de către constructor în amplasament înainte de realizarea breşei în dig pentru execuţia traversării.
Art. 31
Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. va notifica în scris inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă înainte de începerea execuţiei lucrărilor de traversare, furnizându-i elemente cu privire la amplasamentul lucrării, perioada de execuţie, constructorul şi beneficiarul lucrării, precum şi despre măsurile impuse constructorului pentru asigurarea continuităţii liniilor de apărare. De asemenea, acesta va solicita includerea şantierului în planurile judeţene şi locale de apărare, ca punct critic în linia de apărare, şi va asigura avertizarea şantierului prin mijloace de comunicaţie asigurate de beneficiar şi de constructor.
Art. 32
Perioada de execuţie a lucrărilor de traversare va fi cât mai scurtă prin organizarea lucrului în cel puţin două schimburi şi, de regulă, în afara perioadelor bogate în precipitaţii, respectiv perioada de ape mari.
Art. 33
Derogarea de la execuţia digului-potcoavă de protecţie se poate face numai de către Comisia Naţională pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG - din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, numai atunci când lucrarea de traversare se poate realiza în timp scurt, în afara perioadei de ape mari, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta.
CAPITOLUL VI: Prescripţii tehnice privind executarea lucrărilor de terasamente în corpul sau sub fundaţia lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare
Art. 34
Realizarea săpăturilor în corpul sau sub fundaţia lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare se poate face atât manual, pentru lucrări mici, cât şi mecanic, cu utilaje terasiere, fără a se depăşi dimensiunile prevăzute în proiectul de execuţie.
Art. 35
Pentru lucrările de supratraversare a digurilor săpăturile la coronament nu vor coborî, de regulă, sub garda cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.
Art. 36
Pentru lucrările de traversare şi de subtraversare, lucrările de tăiere a corpului lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi de excavare sub nivelul fundaţiei vor fi executate în trepte de 25-30 cm înălţime, cu şanţuri longitudinale, dispuse astfel încât să se asigure scurgerea nestânjenită a apelor meteorice ce s-ar putea colecta. Pământul rezultat va fi depozitat în apropiere, pentru a putea fi utilizat la închiderea breşelor.
Art. 37
După terminarea lucrărilor de traversare sau a oricăror alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau sub fundaţia acestora, lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie adusă la forma şi caracteristicile iniţiale (taluzuri, coronament, protecţii vegetale, dale, pereuri din piatră, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate cu pământ umectat corespunzător şi fără a fi incluse corpuri străine. Compactarea se va face manual, în straturi de 10 cm grosime în jurul construcţiilor, până la acoperirea acestora, iar în continuare se va putea face compactarea cu mijloace mecanice, în straturi de circa 20 cm grosime. Aceleaşi prescripţii vor fi respectate la execuţia suprarambleielor la diguri, pe coronament şi pe taluzuri.
Art. 38
În principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietriş, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se exceptează situaţiile în care este necesară adăugarea unor asemenea materiale pentru stabilizarea pământului de fundaţie (terenuri refulante, chişaiuri, argile contractile etc.). În aceste cazuri se vor respecta măsurile de compactare şi de impermeabilizare stabilite în mod obligatoriu în documentaţie pentru asemenea situaţii speciale.
Art. 39
Umpluturile din jurul construcţiei de traversare, atât în corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cât şi sub fundaţia acesteia, vor trebui realizate cel puţin la gradul de compactare iniţială a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. De asemenea, suprafaţa taluzurilor va fi adusă prin lucrări corespunzătoare la situaţia de funcţionare normală a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.
Art. 40
Stratul vegetal de pe suprafaţa taluzurilor şi a coronamentului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, care se înlătură în vederea execuţiei lucrărilor de traversare, se va depozita separat. După terminarea lucrărilor de traversare şi de refacere a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare la forma şi caracteristicile iniţiale, se vor îmbrăca taluzurile şi coronamentul cu un strat vegetal de 20-30 cm grosime, care va 11 reînsămânţat şi udat până la înierbare.
Săpăturile pe taluzuri vor fi executate, în mod succesiv, pe un taluz, după ce pe taluzul opus au fost executate lucrările de restabilire a conturului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, prin realizarea umpluturilor, turnarea betoanelor etc.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 41
Pentru toate lucrările necesare pentru executarea unei traversări se va întocmi un grafic cu desfăşurarea operaţiunilor pe faze, cu termenele intermediare şi finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată.
Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrărilor vor fi cât mai scurte, execuţia urmând a fi organizată în două schimburi.
În graficul privind executarea lucrărilor se vor preciza şi forţele umane, materialele de apărare şi mijloacele tehnice, care vor fi mobilizate în zona lucrărilor în situaţii de ape mari, pentru a se putea interveni operativ în caz de necesitate.
Art. 42
Sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. şi unităţile care au în administrare lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor exercita controlul operativ al execuţiei lucrărilor de traversare conform graficului şi vor asigura, în colaborare cu executantul, adaptarea procesului de execuţie la regimul hidrologic, astfel încât în nicio fază să nu fie periclitată lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.
Art. 43
La începerea şi la terminarea lucrărilor se vor încheia procese-verbale între unitatea executantă şi unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, în prezenţa expertului abilitat. În procesul-verbal ce se va încheia înainte de realizarea breşei în lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare existentă se va consemna, în mod obligatoriu, existenţa digului-potcoavă de protecţie a zonei apărate pe timpul execuţiei, la parametrii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau a unei incinte din palplanşe, elemente din beton etc., echivalente din punctul de vedere al stabilităţii şi impermeabilităţii.
De asemenea, deţinătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare va constata dacă constructorul este capabil din punctul de vedere al organizării şi al materialelor necesare să execute lucrarea conform graficului de execuţie şi dacă s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru execuţia subtraversării. Numai în acest caz se va putea începe realizarea breşei. În procesul-verbal ce se va încheia la terminarea lucrărilor de traversare se vor consemna, în mod obligatoriu, starea finală a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi obligaţiile ce decurg pentru constructor şi pentru unitatea care are în administrare lucrările sau instalaţiile din zona traversării (demolarea digului-potcoavă de protecţie, împrăştierea terasamentelor acestuia în gropile de împrumut, înlăturarea de pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare şi din zona de protecţie a tuturor materialelor etc.).
Art. 44
Pentru lucrările ascunse, stabilite de deţinătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate, se vor încheia procese-verbale separate.
Art. 45
În vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru lucrările care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, beneficiarul acestora va lua măsuri pentru întocmirea regulamentului de întreţinere-exploatare, în care se vor preciza, de comun acord cu administraţia bazinală de apă din cadrul A.N.A.R. şi cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, măsurile şi responsabilităţile pentru executarea lucrărilor de întreţinere, reparare şi exploatare, precum şi de intervenţie în cazul avarierii lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pe sectorul traversării, în perioadele de ape mari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 28 septembrie 2012