DECIZIE nr. 647 din 2 noiembrie 2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A. cu retragerea autorizaţiei
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 16 octombrie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în str. Mărăşeşti nr. 25, parter, Suceava, judeţul Suceava, J33/324/22.02.2007, CUI 21186250/23.02.2007, RBK-417/19.06.2007, reprezentată în timpul controlului de domnul Vaslavschi Robert-Ioan, administrator,
a constatat următoarele:
1.La data controlului, Societatea Comercială "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A. nu îşi desfăşoară activitatea la sediul social, unde se poate transmite şi primi corespondenţa de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, sediu la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Începând cu data de 12 octombrie 2011, Societatea Comercială "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A. nu a avut încheiată o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Autorizaţia de funcţionare se retrage în cazul încetării valabilităţii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Nu au fost puse la dispoziţia echipei de control toate documentele solicitate în vederea desfăşurării controlului, respectiv documente cu privire la activitatea societăţii aferente perioadei 1 octombrie 2011-31 august 2012.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. c) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Societatea Comercială "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A. derulează operaţiunile privind încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor reprezentând prime de asigurare/reasigurare, prin conturi deschise la instituţii de credit, aceleaşi prin care îşi derulează activitatea curentă.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. k) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările aferente trimestrului IV al anului 2011, trimestrelor I şi II ale anului 2012, raportările aferente semestrului I al anului 2012, situaţiile financiare anuale aferente anului 2011, raportarea privind taxa de funcţionare aferentă trimestrului IV al anului 2011, trimestrelor I şi II ale anului 2012.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 3 pct. I, II, III lit. a)-e) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea Comercială "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în str. Mărăşeşti nr. 25, parter, Suceava, judeţul Suceava, J33/324/22.02.2007, CUI 21186250/23.02.2007, RBK-417/19.06.2007, reprezentată în timpul controlului de domnul Vaslavschi Robert-Ioan, administrator.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 12 noiembrie 2012