ÎNŢELEGERE din 20 ianuarie 2016 între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (denumită în continuare CNCAN) şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear din Republica Bulgaria (denumită în continuare NRA), denumite în continuare părţi,
întrucât părţile şi-au exprimat interesul comun în ceea ce priveşte o cooperare continuă cu privire la reglementarea şi controlul securităţii nucleare şi ale protecţiei radiologice în respectivele lor jurisdicţii, în conformitate cu prevederile articolului VII din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bulgaria privind colaborarea şi cooperarea în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Bucureşti la 12 mai 1972,
ţinând cont că România şi Republica Bulgaria sunt membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, ghidându-se după prevederile Convenţiei privind securitatea nucleară, adoptată la 17 iunie 1994, ale Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la 5 septembrie 1997, ale Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptată la 26 octombrie 1979, şi prevederile Convenţiei cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, precum şi ale Convenţiei privind asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, adoptate la 26 septembrie 1986,
luând în considerare faptul că România şi Republica Bulgaria sunt state membre ale Uniunii Europene,
părţile au convenit următoarele:
Art. 1: Definiţii în sensul prezentei înţelegeri:
Securitate nucleară înseamnă protecţia populaţiei şi a mediului împotriva riscurilor radiaţiilor şi securitatea instalaţiilor şi activităţilor care generează riscuri de radiaţii. Aceasta include securitatea instalaţiilor şi activităţilor nucleare, securitatea şi siguranţa surselor radioactive, securitatea radiologică, securitatea managementului deşeurilor radioactive şi securitatea transportului materialelor radioactive.
Informaţii confidenţiale înseamnă orice informaţii transferate în temeiul prezentei înţelegeri, care sunt prevăzute şi marcate ca fiind "CONFIDENŢIAL" de către partea care le transmite şi despre care partea care primeşte informaţiile a fost informată anterior transferului unor astfel de informaţii, incluzând şi orice informaţii obţinute în urma studiilor comune derulate în temeiul prezentei înţelegeri şi care sunt marcate cu menţiunea "CONFIDENŢIAL" de către părţi.
Proprietate intelectuală va avea sensul definit la articolul 2 din Convenţia de constituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, semnată la Stockholm la 14 iulie 1967.
Art. 2: Scop
(1)Părţile se angajează să coopereze, în conformitate cu termenii prezentei înţelegeri, şi sunt de acord să facă schimb de experţi, de informaţii tehnice şi de reglementare referitoare la securitatea nucleară, protecţia radiologică, precum şi activităţi stabilite a se desfăşura de comun acord, în măsura în care li se permite să facă acest lucru în conformitate cu legile, reglementările şi directivele politice ale ţărilor acestora.
(2)Cooperarea şi schimbul de informaţii menţionate la alin. (1) pot include următoarele domenii:
a)legislaţie, reglementări şi ghiduri în domeniul securităţii nucleare şi protecţiei radiologice;
b)analize şi inspecţii privind securitatea nucleară şi protecţia radiologică, iniţiative privind securitatea nucleară şi decizii de autorizare;
c)rapoarte privind incidente şi alte experienţe de funcţionare cu semnificaţie majoră pentru securitatea nucleară şi protecţia radiologică;
d)schimb de informaţii în caz de accident nuclear şi/sau urgenţă radiologică;
e)evaluare din punctul de vedere al organismului de reglementare a indicatorilor de funcţionare pentru centralele nuclearoelectrice, planurile şi măsurile pentru îmbunătăţirea securităţii lor;
f)managementul deşeurilor radioactive şi al combustibilului nuclear uzat, inclusiv transportul şi depozitarea acestora în siguranţă;
g)supravegherea evidenţei şi controlului materialelor nucleare, a substanţelor radioactive, a deşeurilor radioactive, precum şi supravegherea protecţiei fizice a instalaţiilor nucleare, a surselor radioactive, a instalaţiilor de depozitare a materialelor nucleare şi substanţelor radioactive;
h)activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, inclusiv dezvoltarea de metode specifice de reglementare şi supraveghere; şi
i)activităţi de informare a publicului.
(3)Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile ce pot fi solicitate de către cealaltă parte, în conformitate cu alin. (2).
(4)Oricare dintre părţi poate furniza celeilalte părţi orice informaţii pe care le consideră de interes pentru cealaltă parte, fără a primi o solicitare pentru informaţiile respective.
Art. 3: Informaţii exceptate
Obligaţia fiecărei părţi de a furniza informaţii, în conformitate cu prezenta înţelegere, se supune:
a)legilor, reglementărilor sau politicilor care se aplică părţii cu privire la divulgarea sau gestionarea informaţiilor;
b)oricărui alt contract, acord sau înţelegere care obligă partea respectivă cu privire la divulgarea sau gestionarea informaţiilor;
şi
c)dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi în mod nejustificat dificil sau costisitor de identificat sau de furnizat, în afara cazului în care s-a convenit reciproc altfel de către părţi.
Art. 4: Forme de cooperare
(1)Cooperarea convenită în temeiul prezentei înţelegeri se va efectua prin:
a)asistenţă reciprocă cu privire la instruirea personalului ştiinţific şi tehnic;
b)schimb de lectori, experţi şi personal tehnic pentru cursuri, seminare şi vizite ale experţilor pentru întâlniri şi consultări;
c)stabilirea unor grupuri de lucru comune pentru efectuarea de studii şi proiecte specifice privind cercetarea şi dezvoltarea tehnică în domeniul securităţii nucleare şi protecţiei radiologice;
d)schimb de informaţii şi documentaţii referitoare la domeniile mai sus menţionate, precum şi la domeniile menţionate la art. 2, inclusiv schimbul de evaluări tehnice şi de securitate nucleară;
e)alte forme de cooperare convenite între părţi.
(2)În cazul în care ambele părţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plăţile, drepturile de proprietate intelectuală şi răspunderea pentru accidente.
(3)Documentele care se schimbă între părţi, în temeiul prezentei înţelegeri, vor fi redactate, în general, în limba engleză. În cazul în care versiunea în limba engleză nu este disponibilă, fiecare parte poate furniza documentele originale, însoţite, pe cât posibil, de un rezumat în limba engleză.
(4)Se va înfiinţa un comitet bilateral cu scopul de a gestiona periodic schimbul de informaţii. Comitetul bilateral poate convoca reuniuni care să acopere toate domeniile şi elementele de interes reciproc privind aspectele de reglementare a securităţii nucleare şi protecţiei radiologice, ca parte a eforturilor de a consolida cooperarea bilaterală. Comitetul bilateral va fi format din reprezentanţi la nivel înalt, înalţi oficiali şi experţi tehnici ai ambelor părţi, precum şi experţi din alte organizaţii care sunt desemnate de fiecare parte şi se va întruni, în principiu, ori de câte ori este necesar, alternativ în România şi în Republica Bulgaria. Reuniunile Comitetului bilateral vor fi flexibile, atât în ceea ce priveşte subiectul întâlnirii, cât şi componenţa Comitetului bilateral. Detaliile vor fi stabilite prin consultări reciproce prin intermediul coordonatorilor desemnaţi.
Art. 5: Administrare
(1)Schimbul de informaţii, în temeiul prezentei înţelegeri, poate fi efectuat cu ajutorul serviciilor poştale sau prin mijloace adecvate de comunicare electronică, inclusiv telefon, precum şi prin vizite şi reuniuni organizate în avans.
(2)După intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri, fiecare parte va desemna un coordonator care să supravegheze şi să coordoneze participarea acesteia la schimbul general de informaţii. Coordonatorii vor fi destinatarii tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului, cu excepţia cazului în care părţile decid altfel. Orice vizită efectuată în temeiul acestei înţelegeri va avea loc numai după consultarea dintre coordonatori.
(3)Fiecare parte va notifica cealaltă parte, în cel mai scurt timp posibil, asupra înlocuirii persoanei desemnate în calitate de coordonator, precum şi numele persoanei care o înlocuieşte.
(4)Întâlnirile coordonatorilor vor fi organizate, în cazul în care părţile consideră oportun că este necesar să se revizuiască schimbul de informaţii, pentru a recomanda revizii la prevederile înţelegerii. Data şi locul acestor reuniuni vor fi stabilite în prealabil.
(5)Proiectele comune vor fi dezvoltate, în primul rând, cu participarea părţilor la prezenta înţelegere. În cazul în care, pentru implementarea cu succes a proiectelor, este necesar şi cu acordul părţilor, se pot încheia contracte între organizaţiile autorizate de către părţi, inclusiv cu implicarea reprezentanţilor unor alte agenţii şi organizaţii de specialitate.
Art. 6: Schimbul şi utilizarea informaţiilor
(1)Informaţia primită de fiecare parte în temeiul prezentei înţelegeri poate fi diseminată liber fără permisiunea prealabilă, cu excepţia cazului în care partea care transmite nu indică altfel, în cazul diseminării informaţiei, se va acorda atenţia cuvenită protejării drepturilor de proprietate intelectuală.
(2)Fiecare parte poate să identifice în mod clar, cu litere îngroşate, la loc vizibil, orice informaţie pe care o poate furniza celeilalte părţi în temeiul prezentei înţelegeri, subliniind că informaţia este confidenţială, şi poate impune restricţii cu privire la utilizarea şi diseminarea acesteia.
(3)Fiecare parte va respecta confidenţialitatea oricărei informaţii, care a fost identificată ca fiind confidenţială şi pe care a primit-o de la cealaltă parte, prin restricţionarea utilizării şi diseminării acesteia către angajaţii şi consultanţii proprii şi respectiv către guvernele acestora, cu excepţia cazului în care informaţiei îi sunt impuse restricţii mai mari sau mai mici, caz în care restricţiile mai mari sau mai mici vor fi respectate.
(4)Părţile se vor asigura că informaţiile primite sau rezultatele activităţilor desfăşurate în temeiul prezentei înţelegeri sunt utilizate exclusiv în scopuri paşnice.
(5)Recunoscând că unele informaţii de tipul celor menţionate în prezenta înţelegere nu sunt disponibile părţilor la această înţelegere, dar sunt disponibile în cadrul altor agenţii ale statelor părţilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte părţi tot sprijinul posibil, prin organizarea de vizite şi direcţionarea solicitărilor cu privire la asemenea informaţii către agenţiile implicate. Cele menţionate anterior nu vor constitui un angajament al acestor agenţii de a furniza astfel de informaţii sau de a primi astfel de vizitatori.
(6)Informaţia confidenţială nu va include informaţii care:
a)sunt disponibile pentru public la data semnării prezentei înţelegeri sau care devin publice din alt motiv decât fapta, culpa sau neglijenţa părţii care primeşte informaţia;
b)sunt obţinute în mod legal de către partea care primeşte informaţiile de la o terţă parte fără încălcarea prezentei înţelegeri şi nici a drepturilor părţii care transmite informaţiile;
c)sunt deja cunoscute de partea care primeşte informaţiile anterior datei la care au fost dezvăluite în cadrul prezentei înţelegeri; sau
d)sunt elaborate independent de partea care primeşte informaţiile, în condiţiile în care partea care primeşte informaţiile poate demonstra că a elaborat informaţiile fără a face uz de informaţiile confidenţiale sau de alte informaţii pe care partea care transmite informaţiile le-a dezvăluit cu titlu confidenţial unei terţe părţi.
Art. 7: Schimbul de personal
(1)Fiecare parte poate solicita ca cealaltă parte să accepte o vizită temporară în scopul schimbului de informaţii sau de instruire în domeniul reglementării. Pentru instruire şi vizite pe perioadă îndelungată, termenii şi condiţiile pot fi convenite de la caz la caz. Ori de câte ori se intenţionează un schimb de experţi tehnici, partea care transmite va asigura selecţia personalului din punctul de vedere al abilităţilor şi competenţelor necesare în efectuarea activităţilor planificate în temeiul prezentei înţelegeri.
(2)Fiecare parte va depune toate eforturile de a organiza vizita care poate fi solicitată de către cealaltă parte, în conformitate cu alin. (1). Părţile vor depune toate eforturile să se notifice prealabil reciproc în vederea realizării aranjamentelor administrative necesare, cu excepţia cazului în care părţile decid altfel.
(3)În timpul vizitei sau şederii sale, personalul se va supune normelor şi reglementărilor în vigoare în interiorul sediului părţii gazdă şi va respecta termenii şi condiţiile de confidenţialitate definite în prezenta înţelegere şi în cadrul aranjamentelor administrative menţionate anterior, dacă este necesar.
(4)Fiecare dintre părţi, în calitate de angajator, va oferi asigurări medicale personalului propriu, în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul de asigurări de sănătate aplicabil şi asigurările pentru boli profesionale şi accidente de muncă.
(5)În conformitate cu legile şi reglementările aplicabile, fiecare dintre părţi va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de personalul propriu unor terţe părţi pe durata implementării prezentei înţelegeri.
Art. 8: Aspecte financiare
(1)Cheltuielile de transport, diurnă şi cazare pentru schimbul de vizite vor fi suportate de către partea care transmite, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către părţi.
(2)În situaţia în care oricare dintre părţi ar executa o lucrare la solicitarea celeilalte părţi, toate cheltuielile, inclusiv cheltuielile consultanţilor, vor fi suportate de partea beneficiară.
Art. 9: Soluţionarea diferendelor
Orice diferend apărut între părţi în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri va fi rezolvat pe cale amiabilă, prin consultări reciproce sau negocieri între părţi.
Art. 10: Amendamente
Prezenta înţelegere poate fi amendată de către părţi. Orice amendament va fi convenit în scris de către părţi şi va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 12.
Art. 11: Obligaţii internaţionale
(1)Nicio prevedere a prezentei înţelegeri nu va afecta drepturile şi obligaţiile ce decurg din participarea oricărei părţi în alte acorduri internaţionale.
(2)Prezenta înţelegere va fi pusă în aplicare în conformitate cu prevederile dreptului internaţional.
Art. 12: Dispoziţii finale
(1)Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări oficiale prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor lor interne privind intrarea în vigoare a prezentei înţelegeri.
(2)Prezenta înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Acest termen va fi prelungit în mod automat pentru perioade succesive de câte 2 (doi) ani.
(3)Oricare parte poate denunţa unilateral prezenta înţelegere în orice moment, prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte, cu cel puţin 90 de zile înainte dedata la care se intenţionează încetarea valabilităţii acesteia.
(4)Denunţarea prezentei înţelegeri nu va afecta activităţile în curs de executare, cu excepţia cazului în care părţile decid altfel.
-****-
Semnat la Sofia la 20 ianuarie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România,

Gabril Petre,

preşedinte

Pentru Agenţia de Reglementare Nucleară (NRA) din Republica Bulgaria,

Latchesar Kostov,

preşedinte

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016