ORDIN nr. 3496 din 28 martie 2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 19 noiembrie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-6 noiembrie 2015,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", program "prelungit" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, calea Mănăştur nr. 22-24, judeţul Cluj, începând cu anul şcolar 2015-2016.
Art. 2
Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ "preşcolar" autorizat, se preia la nivelul de învăţământ "preşcolar" acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca.
Art. 3
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 4
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 285 din data de 14 aprilie 2016