ORDIN nr. 378 din 17 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015
În temeiul prevederilor art. 16 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016, al prevederilor art. 154 alin. (2) lit. a) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.
Art. I
Procedura de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale şi comunicate în perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2015."
2.La articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) în sensul prevederilor art. 4 din ordonanţa de urgenţă, prin inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se înţelege inspecţiile începute anterior acestei date şi pentru care decizia de impunere:
a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă;
b) s-a emis înainte de data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi s-a comunicat începând cu ziua următoare acestei date."
3.La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Organul fiscal anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, şi comunicate în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în deciziile de impunere emise ca urmare a inspecţiei fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2016;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi individualizate în deciziile de impunere/deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016 sau în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate după termenul de 90 de zile;
c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016, sub sancţiunea decăderii."
4.La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Organul fiscal emite o înştiinţare de respingere a notificării, prevăzută în anexa nr. 7, ori de câte ori constată că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 1-4 din ordonanţa de urgenţă."
5.La articolul 3, litera b) a alineatului (5) şi alineatul (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acestei cereri.
……………………………………………………………………………………………….
(8) În situaţia în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acesteia, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată â obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 3."
6.La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale şi a cotei de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere."
7.La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) Contribuabilii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor "
8.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării la plată sunt cele aferente obligaţiilor de plată principale prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b), d) şi e)."
9.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51: Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de contribuabil oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal competent. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de contribuabil oricând. Prin retragerea cererii, contribuabilul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă."
10.La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Deciziile prevăzute la art. 3 alin. (2), (6) şi (8), art. 4 alin. (4) şi art. (51) se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile si înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (21)."
11.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7: Anexe
- Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură. Pentru obligaţiile de plată stabilite de organele fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), aceste anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislaţiei specifice."
12.După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr, 7 şi 8, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 7 la procedură)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1…………………………
Serviciul/Biroul/Compartimentul……………………….
Nr. ………/………..
ÎNŞTIINŢARE de respingere a notificării
Datele de identificare a contribuabilului…………………….
Denumirea/Numele şi prenumele…………………….
Adresa…………………….
Codul de identificare fiscală ……………………………
Datele de identificare a împuternicitului…………………………
Denumirea/Numele şi prenumele ……………………………..
Adresa:…………………………..
Codul de identificare fiscală ……………………..
În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Notificarea dumneavoastră nr…………..din data de……………. înregistrată la organul fiscal cu nr………………din data de ……………………….
luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016,
se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră: …………………………………………………………………………………………………..
Temeiul de drept:…………………………………………………………………………………………….
Menţiuni privind audierea contribuabilului:…………………………………………………………………………….......
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele………………
Semnătura şi ştampila unităţii………….
Număr de operator de date cu caracter personal ………………….
1Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 8 la procedură)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1 ………………………..
Serviciul/Biroul/Compartimentul ……………………
Nr…………… / ………………
DECIZIE
prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
Datele de identificare a contribuabilului………………..
Denumirea/Numele şi prenumele ………………………..
Adresa: ……………………………….
Codul de identificare fiscală …………………………
Datele de identificare a împuternicitului………………………………..
Denumirea/Numele şi prenumele ………………………….
Adresa: ………………………………………
Codul de identificare fiscală ………………………………
În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Notificarea dumneavoastră nr ………….din data de……., înregistrată la organul fiscal cu nr………..din data de………… precum şi cererea de retragere a Notificării nr din data de , înregistrată la organul fiscal cu nr………….. din data de ……………..
vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii nr ……………………din data de………………… se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu
data de ……………………………………
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele…………………..
Semnătura şi ştampila unităţii……………
Număr de operator de date cu caracter personal …………………..
1Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 219 din data de 24 martie 2016