REGULAMENT din 29 iunie 2016 privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement
CAPITOLUL I: Definiţii
Art. 1
Termenii folosiţi în prezentul regulament şi în anexele la acesta au următorul înţeles:
a)ambarcaţiune de agrement - orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, şi care este destinată utilizării în scopuri sportive şi recreative, inclusiv motovehicul nautic;
b)Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, din subordinea Ministerului Transporturilor, căreia i s-au delegat competenţele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;
c)căi navigabile interioare - Fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porţiunile lor navigabile, precum şi apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră, constituie căile navigabile interioare ale României. Căile navigabile interioare, precum şi administratorii acestora, din punctul de vedere al navigaţiei, sunt stabilite nominal şi pe porţiuni, prin hotărâre a Guvernului;
d)certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement - documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi care dă dreptul titularului să conducă o ambarcaţiune de agrement;
e)certificat GMDSS - certificat pentru operare în sistemul de radiocomunicaţii GMDSS (sistemul mondial de primejdie şi siguranţă maritimă), emis de către Autoritatea Naţională în Comunicaţii în conformitate cu prevederile regulamentelor de radiocomunicaţii;
f)formă de pregătire aprobată - totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare, aprobate de către ANR, şi care dau dreptul absolvenţilor acestora să participe la examenul pentru obţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement;
g)motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia.
CAPITOLUL II: Clasificarea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement
Art. 2
(1)Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se clasifică în funcţie de zonele de navigaţie după cum urmează:
a)clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare şi în toate zonele maritime (marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă şi marea liberă);
b)clasa B - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 24 Mm faţă de ţărm;
c)clasa C - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zonele maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de ţărm;
d)clasa D - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare.
(2)Posesorului certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D îi este interzis a naviga în apele maritime interioare.
(3)Pentru a conduce o ambarcaţiune de agrement sau un motovehicul nautic cu o putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP inclusiv nu este necesară deţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.
Art. 3
(1)Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc condiţiile obligatorii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2)Pentru obţinerea prin examen a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b)să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical şi un certificat psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie şi de un psiholog sau de o policlinică, care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuităţii vizuale şi auditive;
c)să dovedească competenţele minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament şi să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire aprobată corespunzătoare clasei certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.
(3)Forma şi conţinutul certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
(4)ANR va păstra evidenţa tuturor certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement emise.
(5)Pierderea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se publică într-un ziar local în termen de 30 de zile.
Art. 4
Orice persoană care intenţionează să navigheze cu ambarcaţiune cu vele trebuie să deţină un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement eliberat de ANR şi să facă dovada că a absolvit cursul de "Manevra ambarcaţiunii cu vele", organizat de un furnizor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare şi aprobat de către ANR.
Art. 5
Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement trebuie să se afle în original la bordul navei.
Art. 6
(1)Suspendarea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, la propunerea personalului împuternicit al ANR care a constatat contravenţia şi a aplicat sancţiunea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Anularea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, în urma unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.
Art. 7
Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, indiferent de clasa acestuia, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se vor preschimba cu prezentarea certificatelor, eliberate conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b).
Art. 8
Posesorii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, indiferent de clasa certificatului, care navighează în afara apelor maritime naţionale şi, respectiv, căilor navigabile interioare ale României trebuie să deţină un certificat GMDSS.
Art. 9
Metodele de evaluare pentru obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement vor fi elaborate de ANR prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor în vederea emiterii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement, aprobată prin decizie a directorului general al ANR.
Art. 10
(1)Aprobarea formelor de pregătire şi monitorizarea acestora se fac de către o comisie stabilită în acest scop prin decizie a directorului general al ANR.
(2)Activitatea comisiei este organizată pe baza unui regulament aprobat prin decizie a directorului general al ANR.
(3)Pentru aprobarea şi monitorizarea formelor de pregătire organizate de un furnizor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare ANR percepe tarife care sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
Art. 11
Lista statelor care au implementat Rezoluţia nr. 40/1998 cu titlul Certificat internaţional pentru conducătorii ambarcaţiunii de agrement, a Grupului de lucru privind transportul pe ape interioare din cadrul Comitetului pentru Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată la Geneva la 16 octombrie 1998, cu completările şi modificările ulterioare, se publică pe site-ul ANR şi se actualizează ori de câte ori se impune.
Art. 12
ANR recunoaşte toate certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement emise de autorităţile competente ale statelor care au implementat Rezoluţia nr. 40/1998, cu completările şi modificările ulterioare.
Art. 13
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament
-****-
ANEXA nr. 1: Condiţii obligatorii pentru obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement
I.Clasa A
1.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B de minimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei A.
2.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul ofiţer punte secund.
II.Clasa B
1.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine prin examen de către brice candidat care deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C sau D de minimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei B.
2.Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte.
III.Clasa C
1.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C;
sau
b)deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D şi va susţine un examen de diferenţă la COLREG - Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.
2.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte sau brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar ori brevetul/certificatul de capacitate de ofiţer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.
IV.Clasa D
1.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D;
sau
b)deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C şi va susţine un examen de diferenţă la RND - Regulamentul de navigaţie pe Dunăre.
2.Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă fluvială.
ANEXA nr. 2: Competenţele minime necesare obţinerii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement
1.Candidatul trebuie sa dovedească prin examinare:
a)cunoştinţe relevante privind reglementările cu privire la operarea ambarcaţiunilor de agrement, precum şi cunoştinţe nautice şi tehnice necesare pentru navigaţia în condiţii de siguranţă pe căi navigabile interioare şi/sau în toate zonele maritime;
şi
b)abilitatea de a aplica aceste cunoştinţe în practică.
2.Această evaluare trebuie susţinută ţinându-se cont de zona de navigaţie (căi navigabile interioare şi/sau în toate zonele maritime) şi trebuie să includă cel puţin următoarele subiecte specifice:
2.1.Cunoştinţe suficiente privind reglementările şi publicaţiile nautice relevante, reglementări de trafic aplicabile pe căi navigabile interioare şi/sau în zonele maritime, în principal RND - Regulamentul de navigaţie pe Dunăre, COLREG - Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare), incluzând asistenţa în navigaţie (marcajele şi balizarea căilor navigabile);
2.2.Abilitatea de a aplica cunoştinţele nautice şi tehnice în practică, astfel:
a)cunoştinţe generale despre ambarcaţiune, dotarea cu şi utilizarea echipamentelor de siguranţă şi modul de funcţionare a motorului sau manevrarea velelor;
b)operarea ambarcaţiunii şi înţelegerea influenţei vântului, valului, curentului, precum şi influenţa adâncimii apei sub chilă;
c)conduita la întâlnirea şi depăşirea unei alte nave;
d)ancorarea şi acostarea în orice condiţii;
e)manevrarea prin ecluze şi în porturi;
f)cunoştinţe generale referitoare la condiţiile hidro-meteo;
g)cunoştinţe generale de navigaţie, în special modalităţi de stabilire a poziţiei ambarcaţiunii şi a drumului de navigaţie în condiţii de siguranţă;
h)noţiuni de comunicaţii VHF.
2.3.Conduita în circumstanţe speciale, astfel:
a)principiile prevenirii accidentelor (manevre om la apă etc.);
b)acţiuni în caz de coliziune, defectarea motorului şi eşuare, incluzând eliminarea unei scurgeri, asistenţă în caz de urgenţă;
c)folosirea dispozitivelor şi echipamentelor de salvare a vieţii;
d)prevenirea şi combaterea incendiilor;
e)evitarea poluării apei.
ANEXA nr. 3:
1.Modelul certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement
CLASA A
FAŢĂ
VERSO
Mărimea certificatului va fi conform standardului internaţional ISO/IEC-7810.
2.Modelul certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement
CLASA B
FAŢĂ
VERSO
Mărimea certificatului va fi conform standardului internaţional ISO/IEC-7810.
3.Modelul certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement
CLASA C
FAŢĂ
VERSO
Mărimea certificatului va fi conform standardului internaţional ISO/IEC-7810.
4.Modelul certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement
CLASA D
FAŢĂ
VERSO
Mărimea certificatului va fi conform standardului internaţional ISO/IEC-7810.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 523 din data de 12 iulie 2016