ORDIN nr. 654 din 20 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1, efectuate de beneficiar pentru proiectul major «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics», sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007. Procedurile de achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice."
2.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 2.000.000 lei, cu excepţia proiectului major «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics», pentru care cheltuielile aferente managementului de proiect nu pot depăşi 20.000.000 lei."
3.La anexa nr. 1, punctul 14.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"14.2 Cheltuieli rezultate în urma cantităţilor suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări necesare pe parcursul implementării proiectului."
4.La anexa nr. 1, după punctul 20.2 se introduc două noi puncte, punctele 20.3 şi 20.4, cu următorul cuprins:
"20.3. Brevete, aplicabile numai proiectului major «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics»
20.4. Cunoştinţe tehnice, aplicabile numai proiectului major «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics»."
5.La anexa nr. 1, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:
"26. Cheltuielile eligibile numai în cadrul proiectului major «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics» sunt următoarele:
26.1. Cheltuieli de personal (salariale şi de deplasare) pentru cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în activităţi de cercetare-dezvoltare pe proiect
26.2. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare, precum şi servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
26.3. Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi ale altor produse similare, suportate ca rezultat al activităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul şi pe durata proiectului
26.4. Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială
a) Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicţie, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea şi examinarea cererii, precum şi costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului
b) Cheltuieli pentru traducere şi alte cheltuieli suportate pentru obţinerea sau validarea dreptului în alte jurisdicţii
c) Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilităţii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii şi a eventualelor proceduri de opoziţie, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoaşterea dreptului, cu excepţia cheltuielilor de judecată, dacă este cazul
26.5. Cheltuieli pentru realizarea studiilor tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de cercetare-dezvoltare
26.6. Cheltuieli pentru organizarea de manifestări ştiinţifice (seminare, ateliere de lucru, conferinţe) necesare pentru implementarea proiectului
26.7. Cheltuieli de deplasare pentru invitaţi din ţară şi străinătate participanţi la întâlniri necesare pentru implementarea proiectului."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 17 iunie 2013