ORDIN nr. 1099 din 12 iulie 2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice
Având în vedere prevederile art. 7, 59 şi 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 7, 59 şi 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:
a)"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" (anexa nr. 1);
b)"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" (anexa nr. 2);
c)"Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi .............., de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile" (anexa nr. 3);
d)"Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ............., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile" (anexa nr. 4).
Art. 2
Are obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" persoana fizică sosită în România care are o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
Art. 3
Are obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" persoana fizică rezidentă în România, precum şi persoana fizică nerezidentă care a avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a), care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.
Art. 4
Prin excepţie de la art. 2, nu au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.
Art. 5
Prin excepţie de la art. 3, nu au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca funcţionari sau angajaţi ai statului român într-un stat străin.
Art. 6
Formularele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se completează în două exemplare, originalul se transmite de persoana fizică în cauză, personal sau prin împuternicit, prin poştă cu confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal central competent şi copia se păstrează de către persoana fizică. Aceste formulare se pot edita şi/sau completa de către solicitanţi şi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi pot fi depuse şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
Art. 7
Formularele prevăzute la art. 1 lit. c) şi d) se completează, se semnează şi se eliberează în trei exemplare de către organul fiscal central competent. Un exemplar se transmite persoanei fizice direct, prin poştă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Un exemplar se arhivează la organul fiscal central competent/compartimentul din cadrul organului fiscal central competent care a emis notificarea şi un exemplar la organul fiscal central competent/compartimentul (biroul) din cadrul organului fiscal central competent în a cărui evidenţă se află dosarul fiscal al contribuabilului.
Art. 8
La cererea persoanei fizice organul fiscal central competent poate elibera un duplicat al formularelor prevăzute la art. 1 lit. c) şi d), în sensul eliberării unei copii certificate după respectiva notificare existentă în evidenţa fiscală, cu menţiunea "duplicat".
CAPITOLUL II: Criterii de stabilire a rezidenţei persoanei fizice, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri
Art. 9
Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât şi într-un stat semnatar al convenţiei de evitare a dublei impuneri, rezidenţa persoanei fizice se stabileşte după cum urmează:
a)persoana fizică este considerată rezidentă numai a statului în care are domiciliul, respectiv locuinţa permanentă aflată la dispoziţia sa. O locuinţă se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a persoanei fizice, dacă aceasta este închiriată de persoana respectivă sau dacă rămâne disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa;
b)dacă aceasta deţine o locuinţă permanentă aflată la dispoziţia sa în ambele state, persoana este considerată rezidentă numai a statului în care îşi are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relaţiile sale personale şi economice sunt mai apropiate. În analiza relaţiilor personale se acordă atenţie familiei soţului/soţiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună cu aceasta, calitatea de membru într-o organizaţie caritabilă, religioasă, participarea la activităţi culturale sau de altă natură. În analiza relaţiilor economice se acordă atenţie dacă persoana este angajat al unui angajator român, dacă este implicată într-o activitate de afaceri în România, dacă deţine proprietăţi imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România. Dacă o persoană fizică deţine o locuinţă într-un stat semnatar al unei convenţii de evitare a dublei impuneri încheiate cu România şi deţine la dispoziţia sa şi o locuinţă în România în timp ce o păstrează pe prima, faptul că păstrează prima locuinţă în statul în care a locuit preponderent, unde a muncit şi unde se află familia sa şi toate proprietăţile sale poate, împreună cu alte elemente, să demonstreze că persoana în cauză şi-a păstrat centrul intereselor vitale în celălalt stat, şi nu în România. Acelaşi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit în mod corespunzător şi pentru persoanele fizice rezidente care părăsesc România;
c)dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu deţine o locuinţă permanentă aflată la dispoziţia sa în niciunul dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuieşte frecvent. Astfel, se vor avea în vedere şederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din acelaşi stat;
d)dacă persoana locuieşte în mod obişnuit în ambele state sau nu locuieşte în niciunul dintre ele, se va considera că persoana respectivă este rezidentă a statului a cărui naţionalitate/cetăţenie o are;
e)dacă persoana are naţionalitatea/cetăţenia ambelor state sau nu are naţionalitatea/cetăţenia niciunuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor rezolva această problemă pe cale amiabilă la nivelul acestora, potrivit articolului "Procedura amiabilă" din convenţia de evitare a dublei impuneri.
Art. 10
La stabilirea rezidenţei se vor avea în vedere şi comentariile articolului 4 "Rezident" din Modelul convenţiei de evitare a dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
Art. 11
Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce priveşte rezidenţa, trebuie adusă la cunoştinţa organului fiscal central competent de către persoana fizică în cauză.
CAPITOLUL III: Sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente
SECŢIUNEA 1: Elemente care atestă rezidenţa în România, potrivit Codului fiscal, precum şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei
Art. 12
(1)Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei în România a unei persoane fizice care soseşte în România sunt următoarele:
a)domiciliul în România;
b)locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne, disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa;
c)centrul intereselor vitale amplasat în România;
d)persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
(2)Pot exista şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei în România sau în statul străin, dar numai împreună cu elementele menţionate la alin. (1): autovehicul înregistrat în România/statul străin; permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin; paşaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România.
Art. 13
(1)Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care România nu are încheiată convenţie şi îndeplineşte condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Codul fiscal, se va considera că este rezident în statul român.
(2)Persoana fizică menţionată la alin. (1), potrivit art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, are obligaţie fiscală integrală în România, fiind supusă impozitului pe venit pentru venitul obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care aceasta devine rezidentă în România.
(3)Persoanei fizice cu obligaţie fiscală integrală în România i se eliberează la cerere certificatul de rezidenţă fiscală, prevăzut la art. 230 alin. (6) din Codul fiscal. În certificatul de rezidenţă fiscală organul fiscal central competent va certifica anul/anii, respectiv perioada din an, pentru care persoana fizică este rezidentă în România.
SECŢIUNEA 2: Stabilirea rezidenţei de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România
Art. 14
Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la organul fiscal central competent formularul prevăzut la art. 1 lit. a), în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România.
Art. 15
La formularul prevăzut la art. 1 lit. a) persoana fizică nerezidentă anexează:
a)copia paşaportului, valabil, iar cetăţenii Uniunii Europene anexează copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil;
b)copia cărţii de identitate/cărţii de rezidenţă permanente/permisului de şedere/certificatului de înregistrare fiscală, emisă/emis de autoritatea competentă din România;
c)documente care atestă existenţa unei locuinţe în România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa;
d)după caz, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţit de o traducere autorizată în limba română. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;
e)un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidenţa sa fiscală, după caz.
Art. 16
(1)Organul fiscal central competent analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. a), certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale, conform legislaţiei interne a acelui stat, şi orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice.
(2)Organul fiscal central competent, în urma analizei efectuate, stabileşte dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidenţa statului străin potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri sau devine persoană fizică rezidentă în România.
(3)Organul fiscal central competent, în termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. a), notifică persoana fizică dacă are obligaţie fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obţinute din România.
(4)Dacă o persoană fizică devine rezidentă în România numai pentru o perioadă dintr-un an fiscal, această persoană fizică are obligaţie fiscală integrală în România numai pentru acea perioadă din anul fiscal în care este considerată rezidentă; pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii în România şi până la data la care devine rezidentă în România, persoana fizică este considerată nerezidentă, fiind supusă impozitului numai pentru veniturile obţinute din România.
(5)În situaţia în care intervin modificări faţă de datele înscrise în notificare, ca urmare a completării documentaţiei prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenţei la sosirea în România cu noi informaţii/documente, organul fiscal central competent emite o nouă notificare şi o anulează pe cea precedentă, pentru stabilirea obligaţiei fiscale ce revine persoanei fizice în România.
(6)Forma şi conţinutul formularului "Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ............, de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile" sunt prezentate în anexa nr. 3.
CAPITOLUL IV: Plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente
SECŢIUNEA 1: Elemente care atestă rezidenţa în România sau în statul străin, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, după caz
Art. 17
(1)Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei unei persoane fizice care părăseşte România sunt următoarele:
a)domiciliul din România;
b)locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată ori care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană şi/sau familia sa;
c)centrul intereselor vitale amplasat în România;
d)persoana fizică pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.
(2)Pot exista şi alte elemente care sunt luate în considerare la menţinerea rezidenţei în România, dar numai împreună cu elementele menţionate la alin. (1): autovehicule înregistrate în România/statul străin; permis de conducere emis de autorităţile competente din România/statul străin; paşaport emis de autorităţile competente din România/statul străin; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România; persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin pe parcursul perioadei în care stă în străinătate/România.
Art. 18
În cazul în care o persoană fizică română părăseşte România definitiv şi nu mai are domiciliu în ţara noastră, rezidenţa obţinută în alt stat nu va fi afectată de revenirile ocazionale în România.
SECŢIUNEA 2: Stabilirea rezidenţei de către organul fiscal central competent la momentul plecării persoanelor fizice din România
Art. 19
În vederea scoaterii/menţinerii din/în evidenţă de către organul fiscal central competent, persoana fizică rezidentă în România, respectiv persoana nerezidentă are obligaţia să înregistreze cu 30 de zile înaintea plecării din România formularul prevăzut la art. 1 lit. b) la organul fiscal central competent unde îşi are domiciliul fiscal, respectiv unde a înregistrat formularul prevăzut la art. 1 lit. a), dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinţei permanente, după caz.
Art. 20
(1)Organul fiscal central competent analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată, respectiv formularul prevăzut la art. 1 lit. b), orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice, precum şi, după caz, certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat.
(2)Organul fiscal central competent, în urma analizei efectuate, stabileşte dacă persoana fizică rezidentă în România păstrează rezidenţa în ţara noastră potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal sau este persoană fizică nerezidentă în România.
(3)Organul fiscal central competent, în termen de 15 zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. b), notifică persoana fizică şi stabileşte dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.
(4)În situaţia în care intervin modificări faţă de datele înscrise în notificare, ca urmare a completării documentaţiei prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenţei la plecarea din România cu noi informaţii/documente, organul fiscal central competent emite o nouă notificare şi o anulează pe cea precedentă, pentru stabilirea obligaţiei fiscale ce revine persoanei fizice în România.
(5)Forma şi conţinutul formularului "Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ................, de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile" sunt prezentate în anexa nr. 4.
Art. 21
(1)Dacă ulterior înregistrării formularului prevăzut la art. 1 lit. b) persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta anexează la formularul mai sus menţionat certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care o consideră rezident sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în vederea aplicării prevederilor convenţiei. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, continuă să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la data schimbării rezidenţei potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu statul străin.
(2)Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri completează formularul prevăzut la art. 1 lit. b) şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.
(3)Persoana fizică nerezidentă care a avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) şi a obţinut pe perioada şederii în România rezidenţa în România completează la plecarea din România numai formularul prevăzut la art. 1 lit. b) şi nu va mai face dovada schimbării rezidenţei într-un alt stat. Persoana fizică este considerată rezidentă în România până la data la care părăseşte România pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.
(4)Persoana fizică nerezidentă care pe perioada şederii în România şi-a dovedit rezidenţa într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care a avut obligaţia completării formularului prevăzut la art. 1 lit. a) completează la plecarea din România formularul prevăzut la art. 1 lit. b).
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 22
Persoanele fizice nerezidente sosite în România înainte de 1 ianuarie 2014 şi care solicită eliberarea "Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi .........., pentru persoane fizice rezidente în România" au obligaţia completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", prevăzut la art. 1 lit. a), şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.
Art. 23
Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcţie de situaţia concretă a contribuabilului.
Art. 24
Direcţia generală de legislaţie cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 25
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 30 ianuarie 2012.
Art. 26
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
- Annex no. 1
Partea 1:

Anul fiscal/Perioada fiscală .............

Fiscal year/Fiscal period

Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală*

Number and date of registration at the tax authority*

....................../..........................

Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania
A)Date de identificare ale persoanei fizice care soseşte în România
Identification data of the individual arriving in Romania
Nume şi prenume .......................................
Name and surname
Cetăţenie/Naţionalitate ...................., Cod Numeric Personal (din statul străin) ...................,
Citizenship/Nationality ...................., Personal identification number (of the foreign state)
Cod Numeric Personal (emis de organul fiscal central român)/NIF .......................
Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
Data naşterii (zz.ll.aaaa) ......................
Date of birth (dd/mm/yyyy)

Stare civilă:

Civil status

|_| căsătorit(ă)

married

|_| necăsătorit(ă)

single

|_| divorţat(ă)

divorced

|_| văduv(ă)

widower/widow

B)Adresa şi perioada de şedere în România
Address and period of staying in Romania
Adresa din România şi telefonul ..............................................................
Address in Romania and phone
Adresa de e-mail .......................
E-mail address
Adresa din străinătate (înainte de a sosi în România) .............................
Address abroad (before arriving in Romania) .........................................
..........................., Statul ...........................
..........................., Country .......................
Data sosirii în România (zz.ll.aaaa) .......................
Date of arrival in Romania (dd/mm/yyyy)
Cât timp preconizaţi că veţi petrece în România? ...................................
How long do you intend to stay in Romania?
C)Rezidenţa fiscală
Fiscal residence

a) Sunteţi considerat rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri?

Are you considered a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

b) Sunteţi considerat rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri?

Are you considered a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

În caz afirmativ, aveţi obligaţie fiscală integrală în acel stat?

If yes, do you have a full tax liability in that country?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

c) Aţi prezentat autorităţilor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident?

Have you presented to the Romanian tax authorities the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its resident?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

Prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care vă consideră rezident fiscal face posibilă aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul care a emis certificatul de rezidenţă fiscală.
The presentation of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the country that considers you to be its fiscal resident enables the application of the convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and the country that has issued the certificate of fiscal residence.
D)Motivul sosirii în România
Reason for the arrival in Romania

|_| Aţi fost detaşat în România de un angajator străin;

You have been detached in Romania by a foreign employer

|_| Aţi fost angajat în România de un angajator român;

You have been hired in Romania by a Romanian employer

|_| Desfăşuraţi activitate independentă în România;

You are performing a self-employment activity in Romania

|_| Sunteţi pensionar;

You are retired

|_| Studiaţi, predaţi sau efectuaţi cercetare într-o instituţie de învăţământ din Romania sau într-un institut de cercetare din Romania (menţionaţi numele şi adresa instituţiei) ...............

You are studying, teaching or doing research in an educational institution or research institute in Romania (please mention the name and address of the institution)

|_| altele (explicaţii) ......................................................

others (please explain)

E)Relaţia de angajare
Employment relationship
Dacă veţi fi angajat sau veţi desfăşura activitate în România, bifaţi căsuţa care vi se aplică:
If you are going to be hired or performing activity in Romania, please tick the appropriate box
|_| Sunteţi detaşat în România de un angajator străin (precizaţi numele, adresa persoanei unde aţi fost detaşat şi anexaţi contractul)
You are detached in Romania by a foreign employer (please mention the name and address of the person where you have been detached and attach the contract .....................................................
.........................................................................
|_| Sunteţi angajat în România de un angajator român (precizaţi numele, adresa angajatorului român şi anexaţi contractul)
You are hired in Romania by a Romanian employer (please mention the name and address of the Romanian employer and attach the contract) .........................................................................
.........................................................................
|_| Desfăşuraţi activitate independentă în România (menţionaţi tipul activităţii şi locul unde se desfăşoară activitatea şi anexaţi documentul care atestă autorizarea)
You are performing a self-employment activity in Romania (please mention the type of activity and place where the activity is performed and attach the document certifying the authorization) ...............................
.........................................................................
F)Relaţii familiale
Family relations
Sosesc în România împreună cu dvs. şi se află în întreţinerea dvs.:
There are arriving with you in Romania and are depending on you

|_| soţul/soţia

husband/wife

* |_| rezident în România

resident in Romania

* |_| nerezident în România

non- resident in Romania

* |_| statut nedeterminat

undetermined status

|_| copilul minor

minor child

* |_| rezident în România

resident in Romania

* |_| nerezident în România

non-resident in Romania

*|_| statut nedeterminat

undetermined status

sau

or

|_| o persoană

a person

* |_| rezident în România

resident in Romania

* |_| nerezident în România

non- resident in Romania

*|_| statut nedeterminat

undetermined status

Introduceţi numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi adresa unde locuiesc aceste persoane
Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live
.........................................................................
În străinătate deţineţi o locuinţă:
You have a dwelling place abroad
|_| în proprietate (precizaţi adresa) ............................................
owned (please mention the address)
....................................................................................................;
|_| închiriată (precizaţi adresa şi perioada pentru care aţi închiriat locuinţa) ............................................
rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented)
....................................................................................................;
|_| la dispoziţie (precizaţi adresa) ............................................
available (please mention the address)
G)Veţi continua să obţineţi venituri din străinătate din:
You will continue to obtain income from abroad of

|_| activităţi dependente

employment activities

|_| activităţi independente

self-employment activities

|_| dobânzi

interest

|_| dividende

dividends

|_| câştiguri de capital

capital gains

|_| venituri din proprietăţi imobiliare

income from immovable property

|_| redevenţe

royalties

|_| pensii

pension

|_| altele (descrieţi) ....................................................

others (please describe) .............................................

|_| niciun punct nu se aplică

none of the points apply

H)Informaţii suplimentare
Additional information
|_| intenţionaţi să deţineţi în continuare o locuinţă în străinătate
you still intend to have a dwelling place abroad

|_| soţul/soţia,

husband/wife

|_| copilul minor

minor child

sau

or

|_| o persoană aflată în întreţinerea dvs.

a person depending on you

rămân în străinătate şi nu sosesc în România împreună cu dvs.
are remaining abroad and are not arriving with you in Romania

* aveţi autovehicul înregistrat

you have a registered vehicle

|_| în străinătate

abroad

|_| în România

in Romania

* aveţi permis de conducere emis de autoritatea competentă

you have a driving license issued by the competent authority

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

* aveţi paşaport emis de o autoritate competentă

you have a passport issued by a competent authority

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

* sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

you are insured with a health insurance system

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

* sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale

you are insured with a social security system

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

|_| niciun punct din această secţiune nu se aplică

none of the points in this section apply

  
I)Alte informaţii
Other information

Prezentaţi informaţii suplimentare care consideraţi că sunt utile organului fiscal central competent din România în vederea stabilirii rezidenţei dvs. fiscale în România/alt stat

Please provide any additional information that you consider useful for the Romanian fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document are correct and complete.
Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoştinţa organului fiscal central competent orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce priveşte statutul rezidenţei în România.
The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania.

.......................

Data

Date

...........................

Semnătura solicitantului

Signature of applicant

J)Date de identificare ale împuternicitului (împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoţită de o traducere autorizată în limba română)
Identification data of the assignee (the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)
|_| Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice
Agent/assignee of the individual
Nume şi prenume: ...................................................
Name and surname
Domiciliu fiscal: .....................................................
Fiscal domicile
Cod numeric personal: ............................................
Personal identification number
Semnătura: ..............................
Signature
Data: ........................
Date
Partea 2:
I.INSTRUCŢIUNI
A.Persoana fizică nerezidentă va anexa:
a)copia paşaportului, valabil iar cetăţenii Uniunii Europene vor anexa copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil;
b)copia cărţii de identitate/cărţii de rezidenţă permanente/permisului de şedere/certificatului de înregistrare fiscală, emise/emis de autoritatea competentă din Romania;
c)documente care atestă existenţa unei locuinţe în România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând (exemplu: contractul de comodat/luarea în spaţiu etc.), pentru această persoană şi/sau familia sa;
d)certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţit de o traducere autorizată în limba română, după caz;
e)un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidenţa sa fiscală, după caz.
f)la cererea organului fiscal central competent din România, persoana impozabilă este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoţite de o traducere autorizată în limba română şi, după caz, să aducă clarificări adiţionale.
B.Pentru informaţiile de la litera C din anexă, organul fiscal central competent va acorda asistenţa necesară declarantului.
C.Chestionarul se editează şi/sau se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Se admite completarea olografă a chestionarului, citeţ, cu majuscule, sau după caz, prin bifarea cu "X" a căsuţei corespunzătoare. Chestionarul va fi de format A4 şi se completează pe ambele părţi ale imprimatului.
II.INSTRUCTIONS
A.The non-resident individual shall enclose:
a)valid copy of the passport and for the European Union citizens a valid copy of the passport or the national identity document;
b)copy of the identity card/permanent residence card/tax registration certificate given by the Romanian tax authority;
c)documents attesting the existence of a dwelling place of the individual in Romania, which can be owned or rented or which remains at any time at the disposal (for instance: commodatum agreement/registration in the police office for giving accommodation etc.), of that person and/or his/her family;
d)the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsihle for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian, as the case may be.
e)a document issued by the foreign tax authority certifying that the individual is removed from its tax records, as the case may be;
f)at the request of the Romanian tax authority, the taxpayer is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications, as the case may be.
B.For the information in letter C of the annex, the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.
C.The questionnaire will be edited and/or filled in by the applicants using the assistance program, provided free of charge by the National Agency for Tax Adminsitration. The form can be filled in by hand, with legibly capital letters or, as the case may be, by ticking "X" in the appropriate box. The questionnaire will have an A 4 format and is filled in on both sides of the form.
ANEXA nr. 2:
Partea 1:
- Annex no. 2

Anul fiscal/Perioada fiscală .............

Fiscal year/Fiscal period

Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală*

Number and date of registration at the tax authority*

....................../..........................

 

* Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: 759

Registration number as personal data operator: 759

Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania
A)Date de identificare ale persoanei fizice rezidente/nerezidente care pleacă din România
Identification data of the resident/non-resident individual leaving Romania
Nume şi prenume .......................................
Name and surname
Cetăţenie/Naţionalitate ...................., Cod Numeric Personal/NIF ...................,
Citizenship/Nationality ...................., Personal/Tax identification number
Data naşterii (zz.ll.aaaa) ......................
Date of birth (dd/mm/yyyy)

Stare civilă:

Civil status

|_| căsătorit(ă)

married

|_| necăsătorit(ă)

single

|_| divorţat(ă)

divorced

|_| văduv(ă)

widower/widow

B)Adresa în/în afara României şi perioada de şedere în afara României
Address in/outside Romania and period of staying outside Romania
Adresa din România (înainte de a părăsi România)
Address in Romania (before leaving Romania)
|_| adresa de domiciliu ............................................................................................................
home address
|_| adresa locuinţei permanente ..............................................................................................
permanent home address ........................................................................................................
Statul în care veţi locui/se solicita rezidenţa .........................................................................
Country you will live in/for which residence is requested ....................................................
Adresa, telefonul şi adresa de e-mail din străinătate .............................................................
Address, phone and e-mail address from abroad ...................................................................
Data plecării din România (zz.ll.aaaa) ...........................................................
Date of departure from Romania (dd/mm/yyyy)
Cât timp preconizaţi că veţi petrece în afara României? ...............................
How long do you intend to stay outside Romania?
C)Declaraţie privind rezidenţa fiscală
Declaration on fiscal residence

a) Sunteţi rezident fiscal în România la data plecării din România?

Are you a fiscal resident of Romania when leaving Romania?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

b) Sunteţi rezident fiscal într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri?

Are you a fiscal resident of a country that has a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

În caz afirmativ, aveţi obligaţie fiscală integrală în acel stat?

If yes, do you have a full tax liability in that country?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

c) Sunteţi rezident fiscal într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri?

Are you a fiscal resident of a country not having a convention for the avoidance of double taxation concluded with Romania?

|_| DA

YES

|_| NU

NO

Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri persoana fizică română are obligaţia să prezinte certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea competentă a statului străin care îl consideră rezident fiscal şi cu care România are încheiată convenţie.
For the application of the provisions of the convention for the avoidance of double taxation, the Romanian individual is required to submit the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country that considers him/her to be its fiscal resident and that has a convention concluded with Romania.
D)Motivul plecării din România
Reason for leaving Romania

|_| Sunteţi detaşat în străinătate de un angajator român;

You have been detached abroad by a Romanian employer

|_| Sunteţi angajat în străinătate de un angajator străin;

You have been hired abroad by a foreign employer

|_| Desfăşuraţi activitate independentă în străinătate;

You are performing a self-employment activity abroad

|_| Sunteţi pensionar;

You are retired

|_| Studiaţi, predaţi sau efectuaţi cercetare într-o instituţie de învăţământ străină sau într-un institut străin de cercetare (menţionaţi numele şi adresa instituţiei)

You are studying, teaching or doing research in a foreign educational institution or research institute (please mention the name and address of the institution) .......................................;

|_| altele (explicaţii) ......................................................

others (please explain)

E)Relaţia de angajare
Employment relationship
Dacă veţi fi angajat sau veţi desfăşura activitate în străinătate, bifaţi căsuţa care vi se aplică:
If you are going to be hired or performing activity abroad, please tick the appropriate box
|_| Sunteţi sau veţi fi detaşat în străinătate de un angajator român (menţionaţi numele şi adresa angajatorului şi anexaţi contractul)
You are or will be detached abroad by a Romanian employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)
.................................................................................
|_| Sunteţi sau veţi fi angajat de un angajator străin (menţionaţi numele şi adresa angajatorului şi anexaţi contractul)
You are or will be hired by a foreign employer (please mention the name and address of the employer and attach the contract)
.................................................................................
|_| Veţi desfăşura activitate independentă (menţionaţi tipul activităţii şi locul unde se desfăşoară activitatea)
You are going to perform a self-employment activity (please mention the type of activity and the place where the activity is performed)
.................................................................................
F)Relaţii familiale
Family relations
Părăsesc România împreună cu dvs. şi se află în întreţinerea dvs.:
There are leaving Romania with you and are depending on you

|_| soţul/soţia

husband/wife

* |_| rezident în România

resident in Romania

* |_| nerezident în România

non- resident in Romania

* |_| statut nedeterminat

undetermined status

|_| copilul minor

minor child

* |_| rezident în România

resident in Romania

* |_| nerezident în România

non-resident in Romania

*|_| statut nedeterminat

undetermined status

sau

or

|_| o persoană

a person

* |_| rezident în România

resident in Romania

* |_| nerezident în România

non- resident in Romania

*|_| statut nedeterminat

undetermined status

Introduceţi numele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală şi adresa unde locuiesc aceste persoane:
Please mention the name, the personal/tax identification number and the address where these persons live: ....................
.................................................................................
În străinătate deţineţi o locuinţă:
You have a dwelling place abroad
|_| în proprietate (precizaţi adresa) .....................................................
owned (please mention the address) ...................................................
|_| închiriată (precizaţi adresa şi perioada pentru care aţi închiriat locuinţa) ...............................................
rented (please mention the address and the period for which the dwelling place was rented) .....................
|_| la dispoziţie (precizaţi adresa) .......................................................
available (please mention the address)
G)Veţi continua să obţineţi venituri din România din:
You will continue to obtain income from Romania of

|_| activităţi dependente

employment activities

|_| activităţi independente

self-employment activities

|_| dobânzi

interest

|_| dividende

dividends

|_| câştiguri de capital

capital gains

|_| venituri din cedarea folosinţei bunurilor

income from assigning the use of property

|_| pensii

pension

|_| altele (descrieţi) ....................................................................................

others (please describe) .............................................................................

|_| niciun punct nu se aplică

none of the points apply

H)Informaţii suplimentare
Additional information
|_| intenţionaţi să deţineţi în continuare o locuinţă în România
you still intend to have a dwelling place in Romania

|_| soţul/soţia

husband/wife

|_| copilul minor

minor child

sau

or

|_| o persoană aliată în întreţinerea dvs.

a person depending on you

rămân în România şi nu părăsesc ţara împreună cu dvs.
remain in Romania and are not leaving the country with you

* aveţi autovehicul înregistrat

you have a registered vehicle

|_| în străinătate

abroad

|_| în România

in Romania

* aveţi permis de conducere emis de autoritatea competentă

you have a driving license issued by the competent authority

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

* aveţi paşaport emis de o autoritate competentă

you have a passport issued by a competent authority

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

* sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate

you are insured with a health insurance system

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

* sunteţi asigurat la sistemul asigurărilor sociale

you are insured with a social security system

|_| din străinătate

from abroad

|_| din România

from Romania

|_| niciun punct din această secţiune nu se aplică

none of the points in this section apply

  
I)Alte informaţii
Other information

Prezentaţi informaţii suplimentare care consideraţi că sunt utile organului fiscal central competent în vederea stabilirii rezidenţei dumneavoastră fiscale în România/alt stat

Please provide any additional information that you consider useful for the fiscal authority in order to determine your fiscal residence in Romania/other country

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Under the sanctions applied to forgery of public documents, I hereby declare that the data presented in this document are correct and complete.
Persoana impozabilă este obligată să aducă la cunoştinţa organului fiscal central competent orice schimbare apărută care poate aduce modificări în ceea ce priveşte statutul rezidenţei în România.
The taxpayer is required to notify the fiscal authority about any changes that can affect the residence status in Romania.
În situaţia în care plecarea dvs. se anulează şi aţi depus deja acest formular, vă rugăm să informaţi organul fiscal central competent din România asupra schimbării produse
If your departure is canceled and you have already filed this form, please notify the Romanian fiscal authority of the change occurred

.......................

Data

Date

...........................

Semnătura solicitantului

Signature of applicant

J)Date de identificare ale împuternicitului (împuternicirea emisă de o autoritate străină va fi însoţită de o traducere autorizată în limba română)
Identification data of the assignee (the empowerment issued by a foreign authority will be accompanied by a certified translation into Romanian)
|_| Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice
Agent/assignee of the individual
Nume şi prenume: ...................................................
Name and surname
Domiciliu fiscal: .....................................................
Fiscal domicile
Cod numeric personal: ............................................
Personal identification number
Semnătura: ..............................
Signature
Data: ........................
Date
Partea 2:
I.INSTRUCŢIUNI
A)Persoana fizică rezidentă cu domiciliul în România va anexa, după caz, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţit de o traducere autorizată în limba română.
B)La cererea organului fiscal central competent din România, persoana fizică este obligată să prezinte documentele solicitate de aceasta, însoţite de o traducere autorizată în limba română, şi, după caz, să aducă clarificări adiţionale.
C)Pentru informaţiile de la litera C - "Declaraţie privind rezidenţa fiscală", organul fiscal central competent va acorda asistenţa necesară declarantului.
D)Chestionarul se editează şi/sau se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Se admite completarea olografă a chestionarului, citeţ, cu majuscule, sau după caz, prin bifarea cu "X" a căsuţei corespunzătoare. Chestionarul va fi de format A4 şi se completează pe ambele părţi ale imprimatului.
II.INSTRUCTIONS
A)The resident individual residing in Romania shall enclose as the case may be the original or the certified copy of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of the foreign country or another document issued by an authority other than the fiscal one, which is responsible for certifying the residence according to the national legislation of that country, accompanied by a certified translation into Romanian.
B)At the request of the Romanian tax authority, the individual is required to submit the documents requested by it, accompanied by a certified translation into Romanian and, as the case may be, to make additional clarifications.
C)For the information in letter C - "Declaration on fiscal residence", the tax authority shall provide any necessary assistance to the declarant.
D)The questionnaire will be edited and/or filled in by the applicants using the assistance program, provided free of charge by the National Agency for Tax Adminsitration. The form can be filled in by hand, with legibly capital letters or, as the case may be, by ticking "X" in the appropriate box. The questionnaire will have an A4 format and is filled in on both sides of the form.
ANEXA nr. 3:
Annex no. 3

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Ministry of Public Finance

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Naţional Agency for Tax Administration

Adresa: .....................................................

Address

E-mail: ..........................

Numărul şi data eliberării

Number and date of issue

................................

 

*Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: ...............

Registration number as personal data operator:

NOTIFICARE
NOTIFICATION
privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59
regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 59
din Codul Fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi ....................,
on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and
de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile
by individuals arrives in Romania and which stay for more than 183 days
Către: Nume şi prenume .................................
To: Name and surname
Cetăţenie/Naţionalitate ...................., Cod Numeric Personal (din statul străin) ...................,
Citizenship/Nationality ...................., Personal identification number (of the foreign state)
Cod Numeric Personal/Număr de Identificare Fiscală (emis de autoritatea română) ..............................
Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
Adresa de corespondenţă:
Address of correspondence
Judeţul .................., Localitatea ..................., Sectorul ......., Codul poştal ......................
County .................., City .............................., District ........, Postal code ........................
Strada ..............................., Nr. ........, Bloc .........., Scara ........., Etaj ..........., Ap. ..........
Street ................................, No. ......., Block ........, Scale ........., Floor ........., Ap. ..........
Din analiza datelor furnizate de dvs. prin "Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", înregistrat sub nr. ............, din data de ..............., a Certificatului de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă din ................, în data de ............., precum şi a documentaţiei depuse de dvs., au rezultat următoarele constatări referitoare la implicaţiile fiscale ale şederii dvs. în România:
By analyzing the data that you have provided in the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania registered with no ........ of ......... the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of .......... on .......... as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications on your stay in Romania have resulted:
|_| Sunteţi considerată persoană fizică nerezidentă şi vă păstraţi rezidenţa statului ..............., potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ...............
You are considered a non-resident individual and you keep your residence in .......... according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ..............
fiind impozabile în România numai veniturile obţinute de dvs. din România.
Romania will tax only the income obtained by you from Romania.
|_| Sunteţi considerată persoană fizică rezidentă în România şi aveţi obligaţie fiscală integrală în România începând cu data de .................
You are considered an individual resident in Romania and you have a full tax liabilily in Romania, starting with ............
În cazul obligaţiei fiscale integrale sunteţi supus impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.
In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna./dl. ................., la sediul nostru sau la numărul de telefon .............., între orele ..................... .
For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. .............. at our office or at the phone number: ............ within the following hours ............... .
Conducătorul organului fiscal central competent
Head of the tax authority
Nume şi prenume ....................................
Name and surname
Semnătura şi ştampila unităţii
Signature and stamp
|_| Prezenta notificare anulează notificarea cu numărul ............. emisă în data de ..................
This notification replaces the notification no. ................ issued on ....................
ANEXA nr. 4:
Annex no. 4

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Ministry of Public Finance

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Naţional Agency for Tax Administration

Adresa: .....................................................

Address

E-mail: ..........................

Numărul şi data emiterii

Number and date of issue

................................

 

*Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal: ...............

Registration number as personal data operator:

NOTIFICARE
NOTIFICATION
privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59
regarding the fulfillment of the residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 59
din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ......................
on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and
de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile
by individuah leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days
Către: Nume şi prenume ................................., Cetăţenie/Naţionalitate ....................,
To: Name and surname ..................................., Citizenship/Nationality ....................,
Cod Numeric Personal/Număr de Identificare Fiscală (emis de autoritatea română) ..............................
Personal/Tax identification number (given by the Romanian authority)
Adresa de corespondenţă:
Address of correspondence
Judeţul .................., Localitatea ..................., Sectorul ......., Codul poştal ......................
County .................., City .............................., District ........, Postal code ........................
Strada ..............................., Nr. ........, Bloc .........., Scara ........., Etaj ..........., Ap. ..........
Street ................................, No. ......., Block ........, Scale ........., Floor ........., Ap. ..........
Din analiza datelor furnizate de dvs. prin "Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România", înregistrat sub nr. .......... din data de ............ a Certificatului de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă din ............., în data de ............., precum şi a documentaţiei depuse de dvs., au rezultat următoarele constatări referitoare la implicaţiile fiscale ca urmare a plecării dvs. din România;
By analyzing the data that you have provided in the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania", registered with no. .......... of the certificate of fiscal residence issued by the competent authority of ......... on ..........., as well as the documents submitted by you, the following findings on the tax implications of your departure from Romania have resulted:
|_| Sunteţi considerată persoană fizică rezidentă în România şi aveţi în continuare obligaţie fiscală integrală în România.
You are considered an individual resident in Romania and you still have a full tax liability in Romania.
|_| potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ................. sau |_| potrivit Codului fiscal
according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ........... or according to the Fiscal Code
În cazul obligaţiei fiscale integrale sunteţi supus impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.
In case of a full tax liability you are subjected to an income tax on the income obtained from any source, both from Romania and from abroad.
|_| Sunteţi considerat nerezident în România începând cu data de ...................
You are considered individual non-resident in Romania starting with
|_| potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ................. sau |_| potrivit Codului fiscal
according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ........... or according to the Fiscal Code

şi veţi fi

and you

|_| menţinut în evidenţa organului fiscal central competent pentru veniturile obţinute din România

are going to be kept in the records of the Romanian tax authority

|_| scos din evidenţa organului fiscal central din România

removed from the records of the Romanian tax authority

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna./dl. ................., la sediul nostru sau la numărul de telefon .............., între orele ..................... .
For additional information about this notification you can contact Mrs./Mr. .............. at our office or at the phone number: ............ within the following hours ............... .
Conducătorul organului fiscal central competent
Head of the tax authority
Nume şi prenume ....................................
Name and surname
Semnătura şi ştampila unităţii
Signature and stamp
|_| Prezenta notificare anulează notificarea cu numărul ............. emisă în data de ..................
This notification replaces the notification no. ................ issued on ....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 577 din data de 29 iulie 2016