HOTĂRÂRE nr. 189 din 11 noiembrie 2014 pentru aprobarea modificării şi completării Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014
În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a modificării Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)" şi ţinând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Nota de aprobare nr. 107 din 15 octombrie 2014, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,
Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din data de 11 noiembrie 2014, hotărăşte:
Articol unic
Se aprobă modificarea şi completarea Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN- 06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 4 iulie 2014, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

ANEXĂ: MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA NORMEI Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014
Norma "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 4 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate5.
_______
5Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014."
2.După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 34, cu următorul cuprins:
"Art. 34
Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată ori completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 842 din data de 19 noiembrie 2014