HOTĂRÂRE nr. 587 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea închirierii unor spaţii situate în acest imobil
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15, 16 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului, înregistrat cu nr. M.F. 62500 şi nr. M.F. 62501, prevăzut în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă închirierea de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a suprafeţei desfăşurate de 1.470,70 mp, din imobilul prevăzut la art. 1, identificat potrivit anexei nr. 2.
(2)Destinaţia spaţiului prevăzut la alin. (1) care urmează a fi închiriat este aceea de cabinete medicale pentru acordarea de servicii medicale de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 3
(1)În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoarea prezentei hotărâri, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova va demara procedura de licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare, în vederea închirierii spaţiului prevăzut la art. 2.
(2)Contractele de închiriere se încheie de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova cu câştigătorii selectaţi ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condiţiile legii.
(3)În contractele de închiriere se prevăd clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunului închiriat, clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului acestuia, precum şi clauze privind rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate, a contractelor de închiriere în cazul schimbării destinaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2).
Art. 4
O cotă de 50% din chiria ce urmează a fi plătită de câştigătorii licitaţiei publice va reveni Casei de Asigurări de Sănătate Prahova şi va constitui venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE şi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

1. Ordonator principal de credite

11697800

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

11319359

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Baza legală

Valoarea de inventar (lei)

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

62500

8.29.07.

Imobil construcţie

Clădire: D+P+EI+E2+E3 Suprafaţă construită la sol = 1.088,20 mp Suprafaţă desfăşurată = 4.628,18 mp
C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti, din care:

Demisol cu Sc = 1.183,80 mp
Parter cu Sc = 1.088,20 mp
Etaj I cu Sc = 1.081,40 mp
Etaj II cu Sc = 1.068,94 mp
Etaj III cu Sc = 205,84 mp

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, str. Praga nr. 1

N - proprietari: Simionescu Maria, Ionescu Darzeu Emilia,

Mustatea Ştefan şi Emilia,

Iordache Ioan, Mihailescu Ecaterina şi S.C. Industrie Mică;

S - strada Praga;

E - proprietar Barbu Ion;
V - Consiliul Local Ploieşti, parc

Art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, modificată şi completată prin OUG nr. 30/1998, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 989/22.12.1999, Protocolul încheiat între Spitalul Judeţean Ploieşti şi Casa de Asigurări de Sănătate Prahova la data de 1.03.1999 şi Procesul-verbal de inventariere şi reevaluare a activelor fixe corporale din data de 17.01.2012 şi declaraţia de menţinere a valorilor de inventar
C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti

9.303.470,17 lei

62501

8.29.07.

teren

Suprafaţa terenului = 3.647 mp
C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti

 

idem

562.784,16 lei

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE şi valoarea de inventar ale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova care se închiriază

1. Ordonator principal de credite

11697800

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

11319359

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Baza legală

Valoarea de inventar
(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

Vecinătăţi

62500

8.29.07.

Imobil construcţie

Clădire: D+P+EI+E3

Suprafaţă construită utilă la sol = 554,54 mp

Suprafaţă desfăşurată utilă = 1.470,70 mp

Demisol cu Sc = 308,74 mp

Parter cu Sc = 554,54 mp

Etaj I cu Sc = 366,69 mp

Etaj III cu Sc = 150,65 mp
C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, str. Praga nr. 1

N - proprietari: Simionescu Maria, Ionescu Darzeu Emilia, Mustatea Ştefan şi Emilia, Iordache Ioan, Mihailescu Ecaterina şi S.C. Industrie Mică;

S - strada Praga;

E - proprietar Barbu Ion

V - Consiliul Local Ploieşti, parc

Art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, modificată şi completată prin OUG nr. 30/1998, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 989/22.12.1999, Protocolul încheiat între Spitalul Judeţean Ploieşti şi Casa de Asigurări de Sănătate Prahova la data de 1.03.1999 şi Procesul-verbal de inventariere şi reevaluare a activelor fixe corporale din data de 17.01.2012 şi declaraţia de menţinere a valorilor de inventar C.F. nr. 132946 municipiul Ploieşti
1.832.462 lei

288.512 lei

736.842 lei

547.085 lei

260.023 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 560 din data de 29 iulie 2014