DECIZIE nr. 930 din 18 mai 2015 privind sancţionarea Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 11 februarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 26-28, et. 3, ap. 9, 10, 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/8256/31.08.2010, cod unic de înregistrare 17755861/06.07.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 660/02.11.2010,
a constatat următoarele:
La sediul social al societăţii din Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 26-28, et. 3, ap. 9, 10, 11, sector 1, în data de 3 noiembrie 2014, nu s-a găsit niciun reprezentant al Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi niciun indiciu că societatea desfăşoară activitate de intermediere în asigurări.
Conform datelor din documentul de furnizare informaţii extinse nr. 1.798.251 din 28 octombrie 2014, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat că la capitolul "Stare firmă", Societatea BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se află în faliment, sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru efectuarea acţiunii, echipa de control s-a deplasat din nou, în data de 5 noiembrie 2014, la sediul social al brokerului, înscris în evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară. La această locaţie, administratorul special a pus la dispoziţia echipei de control, din lista de documente solicitate, numai o parte din contractele de intermediere/mandat/brokeraj cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care acesta a colaborat, un biblioraft cu corespondenţă diversă cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară din perioada 2010-2014, precum şi poliţele de răspundere civilă profesională a brokerilor.
Societatea, prin intermediul domnului Zefir Castriş, şi-a luat angajamentul că o să pună celelalte documente la dispoziţia echipei de control pe e-mail, în după-amiaza zilei de 5 noiembrie 2014.
La sfârşitul zilei de 5 noiembrie 2014 şi pe data de 6 noiembrie 2014, echipa a revenit cu o solicitare transmisă pe e-mail atât către administratorul special, cât şi către lichidatorul judiciar provizoriu, pentru transmiterea tuturor documentelor solicitate pentru efectuarea controlului.
Societatea, prin lichidatorul judiciar şi/sau administratorul special, nu a transmis documentele solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Adresa nr. 3.901 din 4 noiembrie 2014 pentru desfăşurarea activităţii de control.
La data verificării, Societatea BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. figurează în evidenţa Autorităţii de Supraveghere Financiară şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu sediul social în Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 26-28, et. 3, ap. 9, 10, 11, sectorul 1, şi cu un punct de lucru în Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 26-28, ap. 2, sectorul 1.
Echipa de control a întreprins toate diligenţele necesare în vederea efectuării controlului, dar, din motive neimputabile reprezentanţilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, acţiunea de control nu s-a putut derula deoarece accesul în sediul şi la documentele societăţii nu a fost posibil.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
În scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide;
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 26-28, et. 3, ap. 9, 10, 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/8256/31.08.2010, cod unic de înregistrare 17755861/06.07.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 660/02.11.2010, cu interzicerea temporară a activităţii până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 376 din data de 29 mai 2015