METODOLOGIE din 12 martie 2015 de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015
Temeiul legal:
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 186/2014;
- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr. 549 din 18 februarie 2015 a Direcţiei politici, strategii şi performanţa sportivă.
Art. 1: Dispoziţii generale
(1)Prezenta metodologie, referitoare la activitatea sportivă de excelenţă are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) pentru organizarea în România a acesteia în vederea atingerii scopului propus prin obiectivele stabilite în conformitate cu interesul naţional şi reprezentarea României la nivel de excelenţă sportivă. Prin prezenta metodologie se statuează cerinţele, criteriile şi modul de finanţare din bugetul MTS, pe principii de transparenţă şi nediscriminare.
(2)În vederea încurajării excelenţei în sport se organizează şi se defineşte activitatea sportivă de excelenţă. Activitatea sportivă de excelenţă va face parte dintr-un program de excelenţă în România în conformitate cu interesul naţional în sport şi cu problematica federaţiilor sportive naţionale. Aceasta este organizată de federaţiile sportive naţionale şi se finanţează din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii MTS.
(3)Activitatea sportivă de excelenţă are ca scop promovarea imaginii României, prin arborarea tricolorului ţării noastre, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul sportului, având ca obiectiv dezvoltarea de competiţii internaţionale (campionate mondiale, campionate europene, cupe mondiale, cupe europene) care se organizează în România.
Art. 2: Principii generale
Principiile generale care stau la baza finanţării sunt:
a)libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca o federaţie sportivă naţională care propune organizarea unei activităţi sportive de excelenţă să aibă dreptul de a deveni beneficiar în condiţiile legii;
b)eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza evaluării cererii de finanţare în raport cu cerinţele impuse;
c)transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;
d)tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi a cerinţelor pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanţare să beneficieze de şanse egale;
e)anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.
Art. 3: Criterii de finanţare
Atribuirea finanţării se face pe baza următoarelor criterii de finanţare:
- nivel competiţional: campionate mondiale, campionate europene, cupe mondiale, cupe europene;
- nivel de reprezentare - olimpic/neolimpic;
- categorie de sportivi - seniori, tineret, juniori;
- categorii de cheltuieli conform Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4: Cerinţele de calificare
(1)Documentele necesare în vederea finanţării sunt:
- cererea de finanţare privind finanţarea activităţii sportive de excelenţă (se precizează denumirea activităţii, scopul, locaţia, perioada de desfăşurare, bugetul estimativ);
- manualul acţiunii (unde este cazul);
- autorizaţie de organizare şi participare (unde este cazul);
- regulamentul competiţiei;
- devizul de cheltuieli estimative;
- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal.
(2)Devizul de cheltuieli estimative se întocmeşte în urma propunerii unui buget estimativ care reprezintă totalitatea surselor de finanţare (buget de stat, venituri proprii MTS, alte surse) necesare realizării activităţii de excelenţă, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. Se întocmeşte având în vedere următoarele:
- bugetul să corespundă cu limitele legale pentru fiecare categorie de cheltuieli;
- bugetul să reflecte costurile necesare realizării proiectului;
- bugetul să se întocmească exclusiv în lei;
- cheltuielile să fie oportune şi justificate;
- cheltuielile să fie efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
- cheltuielile să fie identificabile şi verificabile.
(3)Cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
(4)La completarea cererii de finanţare solicitanţii au obligaţia de a furniza clarificări în scris pentru a asigura claritatea activităţii de excelenţă, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele, schimbarea pozitivă de imagine care va fi generată de activitatea de excelenţă organizată în România şi modul în care aceasta este relevantă pentru contextul naţional.
Art. 5: Procedura de depunere a cererilor de finanţare
În vederea depunerii cererilor de finanţare, solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:
a)Dosarul conţinând documentele menţionate la art. 4 alin. (1) se va depune la registratura MTS, în termen de cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a activităţii de excelenţă.
Adresa de depunere:
ADRESA
Ministerul Tineretului şi Sportului Strada Vasile Conta nr. 16
Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă
Evaluare de cereri de finanţare pentru activitatea sportivă de excelenţă
b)Solicitările de finanţare depuse ulterior datei-limită prevăzute la lit. a) nu vor intra în procedura de evaluare.
Art. 6: Procedura de verificare şi evaluare a solicitărilor de finanţare
Comisia de verificare a documentelor privind cerinţele de calificare şi evaluare a solicitărilor va fi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri.
Comisia are următoarele atribuţii:
- verifică dacă documentaţia depusă este completă şi dacă îndeplineşte cerinţele de calificare;
- analizează şi evaluează cererile de finanţare în conformitate cu criteriile de finanţare, criteriile de eligibilitate, stabileşte oportunitatea finanţării activităţii de excelenţă pe baza punctajului obţinut şi propune valoarea finanţării, în limita bugetului MTS cu această destinaţie;
- întocmeşte un raport referitor la cererile evaluate şi îl înaintează, în vederea aprobării, conducerii MTS.
Art. 7: Criterii de eligibilitate
Pentru a participa la evaluarea cererilor de finanţare a activităţii de excelenţă, federaţiile sportive naţionale trebuie să aibă încheiat cu MTS un contract de finanţare pentru anul 2015 în condiţiile de eligibilitate stipulate în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi documentele solicitate la art. 4 alin. (1).
Art. 8: Procedura de evaluare a cererilor de finanţare a activităţii de excelenţă
(1)Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza evaluării cererilor, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri provenite din bugetul MTS, efectuată de o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(2)Propunerile pentru activitatea sportivă de excelenţă vor fi evaluate de către comisie, în limita unui fond anual aprobat de către MTS cu această destinaţie.
(3)Evaluarea şi acordarea punctajului proiectelor se va realiza conform următoarelor criterii:

Nr. crt.

Criterii de evaluare şi finanţare

Punctaj maxim

1.

Nivelul de reprezentare

 

Olimpic

Neolimpic

10

5

2.

Nivelul competiţional

 

Campionat mondial

Campionat european

Cupă mondială/Cupă europeană

15

10

5

3.

Potenţialul logistic şi organizatoric al solicitantului pentru realizarea activităţii de excelenţă

 

Colectivul tehnic care implementează activitatea

Baza materială sportivă utilizată pentru desfăşurarea activităţii

Precizarea mijloacelor specifice de implementare a activităţii

5

10

10

4.

Categorie de sportivi

 

Seniori

Tineret

Juniori

15

10

5

5.

Promovarea şi mediatizarea activităţii

10

6.

Bugetul aferent activităţii este rezonabil şi în concordanţă cu activităţile planificate.

 

Capitolele de cheltuieli din buget sunt prevăzute de legislaţia în vigoare şi proporţionale cu activitatea de excelenţă.

Modul explicit de calcul al cheltuielilor

15


10

(4)Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată, proporţional cu punctajul obţinut.
(5)Rezultatele evaluării cererilor de finanţare care conţin punctajul acordat fiecăruia dintre solicitanţi, precum şi motivele respingerii cererilor de finanţare vor fi publicate pe site-ul MTS în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de evaluare.
Art. 9: Modul de finanţare
(1)Finanţarea federaţiilor sportive naţionale pentru activitatea sportivă de excelenţă se va face pe bază de contract.
(2)Din contractul de finanţare a activităţii sportive de excelentă face parte anexa cu devizul de cheltuieli aprobat de MTS.
(3)Nu se admite modificarea devizului de cheltuieli anexă la contract aşa cum a fost el aprobat de MTS în urma evaluării şi propunerii de finanţare.
Art. 10: Modalităţi de decont
(1)În vederea depunerii decontului de cheltuieli beneficiarul finanţării va ţine cont de următoarele precizări şi documente:
a)pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare cu semnătura şi ştampila unităţii de cazare. Cazarea se face în unităţile din subordinea MTS, iar, în cazul în care nu există această posibilitate, decontarea cheltuielilor de cazare se face în limita tarifelor stabilite prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.345/2010*), pentru unităţile proprii;
___
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.345/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
b)pentru decontarea cheltuielilor de masă se vor prezenta: contractul (dacă este cazul), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată şi pontajul de masă, cu semnătura şi ştampila structurii conform art. 13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun 20%, prânz 40%, cină 40%.
c)pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordine de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri etc., precum şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului, după caz;
d)pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de spaţii se vor prezenta; contractul de închiriere, factura fiscală şi chitanţa sau ordinul de plată;
e)pentru decontarea cheltuielilor de promovare, publicitate şi realizarea de buletine informative se vor prezenta: contractul, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, procesul-verbal de recepţie şi un exemplar din fiecare produs. Suma alocată acestei categorii de cheltuieli nu va depăşi 10% din valoarea totală a contractului;
f)pentru decontarea cheltuielilor privind prestările de servicii efectuate în cadrul activităţii sportive (inclusiv servicii de ambulanţă şi pază numai pentru competiţii), se vor prezenta: contractele încheiate conform dispoziţiilor legale în vigoare, factura fiscală, statul de plată ştampilat şi semnat de reprezentanţii legali, precum şi procesul-verbal de recepţie a serviciilor efectuate;
g)pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul şi factura fiscală, nota de recepţie, însoţite de bon de consum sau proces-verbal de recepţie din care să rezulte utilizarea materialelor în cadrul proiectului şi chitanţa sau ordinul de plată, maximum 5% din valoarea aprobată a activităţii;
h)pentru decontarea materialelor şi echipamentului sportiv corespunzătoare competiţiei (echipament pentru voluntari, dacă este cazul, numere de concurs): contract încheiat conform dispoziţiilor legale în vigoare, factură fiscală, notă de recepţie, bonul de consum;
i)pentru decontarea medaliilor, diplomelor, cupelor, trofeelor etc., acordate conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta copia procesului-verbal al clasamentului;
j)pentru decontarea altor cheltuieli se vor prezenta documente justificative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
k)toate documentele vor fi ştampilate conform cu originalul.
(2)Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit MTS de către federaţiile sportive naţionale în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la finalizarea activităţii sportive, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, de către reprezentantul legal al federaţiei sau de persoana împuternicită de către acesta pe bază de mandat. Vor fi acceptate la decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a activităţii de excelenţă.
Art. 11: Efectuarea plăţilor
(1)MTS va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor eligibile ale activităţii, după verificarea documentelor justificative şi a facturii emise de către beneficiar.
(2)Plata cheltuielilor se va face pe bază de decont înaintat de federaţia sportivă naţională, la care se vor prezenta documente justificative.
(3)Federaţia va beneficia de un avans de 30% din valoarea finanţării, urmând ca la prezentarea decontului cu documente justificative să se facă plata după verificarea actelor de justificare a cheltuielilor.
(4)Cheltuielile prevăzute în contract, precum şi achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată MTS împreună cu decontul de cheltuieli.
Art. 12: Circuitul de decontare
(1)Decontul acţiunii de excelenţă care presupune adresa de înaintare cu decontul de cheltuieli, documentele justificative în copie conform cu originalul, raportul de imagine şi raportul de evaluare se depun la registratura MTS.
(2)Documentaţia de decontare se transmite de la registratură la direcţia de specialitate, care verifică dacă:
- activitatea de excelenţă corespunde scopului şi obiectivelor propuse prin contractul de finanţare;
- în urma evaluării federaţia a respectat condiţiile contractuale: loc de desfăşurare, perioadă, obiective propuse şi realizate;
- activitatea de excelenţă este înscrisă în calendarul internaţional al federaţiei internaţionale de specialitate;
- devizul estimativ la contractul de finanţare corespunde cu decontul transmis de FSN.
(3)Direcţia de specialitate transmite, în urma verificării, direcţiei economice dosarul de decont pentru viza CFR După avizarea CFP şi CFPD, direcţia de specialitate va întocmi ordonanţarea de plată pentru cheltuielile eligibile şi va transmite DEP pentru plată.
Art. 13: Contractul de finanţare
Contractul de finanţare a activităţii de excelenţă în sport împreună cu anexa fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1: CONTRACT DE FINANŢARE a activităţii sportive de excelenţă
(- ANEXĂ la metodologie)
Nr. ....../.......... 2015
În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pe anul 2015,
în baza raportului comisiei de analiză şi evaluare nr. .........../..........,
între:
Art. 1: Părţile contractante:
1.Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, cod fiscal 26604620, cont nr. ............., deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, reprezentat prin Gabriela Szabo, ministru, şi Clara Untaru, director economic, pe de o parte,
şi Federaţia Sportivă Naţională
2.........................., cu sediul în ............., str. ...................., judeţul ................., codul fiscal nr. ................, tel/fax ................, având contul nr. ............., deschis la Banca .................., sucursala ...................., reprezentată de .............., având funcţia de ................, pe de altă parte,
s-a încheiat prezentul contract de finanţare.
Art. 2: Obiectul contractului:
(1)Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea cu suma de ...... lei, de către MTS, a organizării de către Federaţia ........... a ........ .
Suma prevăzută la alin. (1) este defalcată astfel:
a)sume de la bugetul de stat .................;
b)sume din venituri proprii MTS ........... .
Federaţia se obligă să realizeze activitatea sportivă de excelenţă întocmai, în modul, în perioada şi în condiţiile prevăzute prin prezentul contract.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată Federaţiei ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către Comisia de evaluare şi selecţie, conform anexei - Deviz de cheltuieli, care face parte integrantă din prezentul contract, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive de excelenţă.
Art. 3: Modalităţi de plată:
Din suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă un avans de 30% la începutul acţiunii şi diferenţa la finalizarea acţiunii, pe baza decontului şi a documentelor justificative prezentate.
Art. 4: Durata contractului:
Prezentul contract produce efecte de la data semnării sale de către ambele părţi până la data de .......... (dată care va coincide cu data finalizării acţiunii) ........ .
Art. 5: Drepturile MTS:
MTS are dreptul să solicite următoarele: decontul de cheltuieli împreună cu documentele justificative certificate cu originalul, raportul de imagine, promovare MTS, sigla, raportul de evaluare a activităţii sportive de excelenţă sau orice alte date privind derularea acestuia.
Art. 6: Obligaţiile MTS:
MTS are obligaţia să pună la dispoziţia Federaţiei suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.
Art. 7: Drepturile Federaţiei:
Federaţia are dreptul să primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
Art. 8: Obligaţiile Federaţiei:
Federaţia are următoarele obligaţii:
(1)Să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării activităţii sportive de excelenţă ................ şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de evaluare conform anexei.
(2)Să implementeze activitatea sportivă de excelenţă pe propria răspundere, cu scopul de a atinge obiectivele asumate: obiective de performanţă .............. .
(3)Să întocmească şi să prezinte MTS rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea activităţii.
(4)Să depună la sediul MTS, în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea activităţii sportive, decontul de cheltuieli împreună cu documentele justificative pentru suma alocată de MTS.
(5)Să menţioneze în toate materialele de promovare a activităţii sportive de excelenţă (afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri) sintagma: "Acţiune finanţată de MTS" împreună cu sigla MTS.
Art. 9: Modificarea contractului:
Federaţia are obligaţia de a informa de îndată MTS - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a proiectului sportiv.
Art. 10: Rezilierea contractului:
(1)Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în cazul în care Federaţia nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract; notificarea va putea fi comunicată în termen de 3 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
(2)Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
(3)Nerespectarea contractului de finanţare pentru excelenţă sportivă atrage sistarea oricăror altor finanţări pentru acţiuni viitoare.
Art. 11: Forţa majoră:
(1)Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
(2)Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
(3)Intervenţia forţei majore trebuie comunicată prin grija părţii care o invocă, de îndată, după producerea acesteia, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acesteia.
Art. 12: Soluţionarea litigiilor:
(1)Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.
(2)În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.
Art. 13: Dispoziţii finale:
(1)Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu ori care derivă din clauzele prezentului contract sau este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul activităţii sportive de excelenţă.
(2)În toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile prevăzute la alin. (1).
*
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este redactat în trei exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru MTS şi unul pentru Federaţie.
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministru,
................
Federaţia ...............
Reprezentant legal,
...............
ANEXA nr. 11:
(- ANEXĂ la contract)

Nr. crt.

Denumirea cheltuielilor

Nr. persoane/bucăţi

Nr. de zile

Tarif/zi/persoană

Total

Sumă alocată de la bugetul de stat

Sumă alocată din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

Sumă alocată din surse proprii/atrase

1.

        

2.

        

3.

        
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 179 din data de 17 martie 2015