ORDIN nr. 1209 din 20 octombrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B./8.897/2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G./1.637/2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
În temeiul prevederilor:
- titlului VIII - "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de Sănătate pentru anii 2014-2015;
- Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, punctul I - Componenta prescriere se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.La anexa nr. 2, capitolul II, la punctul I "Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere", litera a) va avea următorul cuprins:
"a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa cabinetului medical sau a unităţii medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei;"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.
*
Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 din Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 356 din 22 decembrie 2012.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ:

1. Componenta prescriere

Serie ................ Număr .............

1. Unitate medicală ...................

Adresa ......................

CUI .............. ROMÂNIA

CAS/Contract - convenţie ......../......

Telefon/Fax medic prescriptor (cu prefixul de ţară) ...................../.........

Email medic prescriptor ..............

|_| Aprobat Comisie ......./........../........

|_| MF

|_| AMBULATORIU

|_| SPITAL

|_| ALTELE .......

|_| MF-MM

2. Asigurat ............ FO/RC ..............

Nume ...................

Prenume ............................

CID/CNP

CE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PASS

Data naşterii ...../..../....

Sexul |_| M |_| F Cetăţenie |_|_|

|_| Salariat

|_| Co-asigurat

|_| Liber profesionist

|_| Copil (< 18 ani)

|_| Elev/Ucenic/Student(18-26 ani)

|_| Gravida/Lehuza

|_| Pensionar

|_| Veteran

|_| 0 - 700 lei/luna

|_| Revoluţionar

|_| Handicap

|_| PNS .....

|_| Ajutor social

|_| Şomaj

|_| Personal contractual

|_| Card European(CE)

|_| Acorduri internaţionale

|_| Alte categorii

3.Diagnostic/ Cod Diag. ........................
4.Data prescriere ........./......./........

Poziţia

Cod diag.

Tip diag.

Denumire comună internaţională/Denumire comercială/Forma Farmaceutică/Concentraţie

D.S.

Cantitate

(UT)

Număr zile tratament

%Preţ ref.

Listă

1

        

2

        

3

        

4

        

5

        

6

        

7

        

Poziţia

5. Justificarea medicală prescriere denumire comercială

  
  
  
  
  

Nume şi parafă medic prescriptor

..................../....................

Semnătură medic prescriptor ....................

L.S Unitate

Foloseşte-ţi drepturile!
Alege să fii corect informat!
La întocmirea reţetei, solicită medicului precizări privind preţurile medicamentelor recomandate
_____________________________________________________________
Acest document a fost înregistrat cu numărul .........../............... în Sistemul informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS.
Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001
de către: ....................... cu certificatul numărul .................... din data ................... emis de ..................... - furnizor de servicii de certificare acreditat conform legii.
Acest document a fost imprimat folosind aplicaţia ........................ dezvoltată de ................ .
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 24 octombrie 2014