HOTĂRÂRE nr. 357 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro, astfel:"
2.La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro."
3.La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum şi să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul."
4.La articolul 19, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare, rezultatul procesului de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare, lista beneficiarilor, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual şi a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
..........................................................
(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii sau bugetul anual al schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare."
5.La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.
6.În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f) se introducere o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"f1) calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia;"
7.În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:
"n1) grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia;"
8.În anexa nr. 2, la articolul 1, litera s) se abrogă.
9.În anexa nr. 2, la articolul 1, litera cc) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"cc) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ;"
10.În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera kk) se introducere o nouă literă, litera kk1), cu următorul cuprins:
"kk1) terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
(i)persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
(ii)persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
(iii)persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi nu deţin nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
(iv)persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul nu deţine nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere."
11.În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puţin 45 de zile înainte de data deschiderii acesteia."
12.În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor."
13.În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative:"
14.În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;"
15.În anexa nr. 2, după articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Ministerul Finanţelor Publice calculează, conform prevederilor anexei nr. 31, un punctaj pe baza informaţiilor cuprinse în anexa nr. 1, pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare.
(2) Selectarea întreprinderilor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe baza ajutorului de stat solicitat în cuprinsul cererilor pentru finanţare, fără a se depăşi bugetul total alocat sesiunii.
Art. 32
Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere şi:
a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute;
b) restituie întreprinderilor, prin poştă cu confirmare de primire, cererile de acord pentru finanţare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii."
16.În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Ministerul Finanţelor Publice verifică, pentru întreprinderile selectate, conformitatea documentelor transmise prevăzute în anexa nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3."
17.În anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (2) litera c), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:
"(iv)informaţiile cuprinse în anexa nr. 1 care au stat la baza calculării punctajului conform art. 31 alin. (1) nu se confirmă în urma verificării realizate conform art. 4 alin. (1)."
18.În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. b), în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor publice a rezultatelor procesului de selecţie, conform art. 32."
19.În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea."
20.În anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestei modificări, în termen de 30 de zile lucrătoare de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, nu mai mult de două ori pe parcursul implementării investiţiei iniţiale."
21.În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
Anexele nr. 1-3, 31, 4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură."
22.Anexa nr. 1 la procedură "Cerere de acord pentru finanţare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
23.Anexa nr. 2 la procedură "Condiţii de conformitate" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
24.După anexa nr. 3 la procedură "Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei" se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31 "Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante", având cuprinsul anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
25.Anexa nr. 4a la procedură "Cerere de plată a ajutorului de stat" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Cererile de acord pentru finanţare şi cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluţionare dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Acordurile pentru finanţare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora, cu excepţia prevederilor art. I pct. 7 şi 21 din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXA nr. 1: CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
(- Anexa nr. 1 la procedură)
Data înregistrării ..................
Numărul înregistrării ...................
Subscrisa, .................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............, având calitatea de ..........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014.
I.Prezentarea întreprinderii
Denumirea întreprinderii: ............................
Data înregistrării întreprinderii: ....................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..................
Codul de identificare fiscală: ................
Adresa: ...................., cod poştal: ......., telefon: ......., fax: ......., e-mail: ..................
Forma juridică: ....................
Capitalul social: ..................... lei, deţinut de:
- persoane fizice: ..............%;
- IMM1: .............%;
1Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament.
- întreprinderi mari2: ...............%.
2Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament.
Obiectul principal de activitate: .......................
Cod CAEN: .................
Obiectul secundar de activitate3: ...............................
3Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.
Cod CAEN: ......................
II.Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
- numărul mediu de salariaţi: ..................;
- cifra de afaceri: ........................ lei;
- valoare active totale4: .................... lei;
4Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
- rentabilitatea cifrei de afaceri5: .................. lei;
5Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri).
- capitaluri proprii6: ..................... lei.
6Elementul "Capitaluri proprii" din bilanţ.
............................................................
III.Prezentarea succintă a investiţiei realizate în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
- obiectivul investiţiei:
............................................................
- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:
|_| înfiinţarea unei unităţi noi;
|_| extinderea capacităţii unităţii;
|_| diversificarea producţiei unităţii
sau
|_| schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;
- valoarea investiţiei: ..................... lei;
- locaţia realizării investiţiei: ..........................;
- data estimată a demarării investiţiei conform planului de investiţii: ....................;
- data estimată a finalizării investiţiei conform planului de investiţii: .................... .
IV.Efectul stimulativ
Ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:
|_| investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absenţa ajutorului;
sau
|_| investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absenţa ajutorului.
V.Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

- lei -

Intensitatea maximă a ajutorului în regiune

Valoarea ajutorului de stat solicitat

- lei -

An I**)

An II

An ....

Total

An I

An II

An ....

Total

Realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale

 

a) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active corporale

                 
 

a1) Realizare construcţii

                 
 

a2) Închiriere construcţii

                 
 

a3) Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

                 
 

b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active necorporale

                 
 

b1) Costuri cu brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

                 
   

TOTAL

                 
*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.
**) A se indica anii calendaristici.
VI.Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, .................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ........., eliberat de .......... la data de ............., cu domiciliul în localitatea ............, str. .......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ....................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
|_| se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
|_| se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
|_| nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
|_| nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
|_| nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
|_| nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
|_| nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
|_| nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;
|_| nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.
Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani7, întreprinderea:
7Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
|_| nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;
|_| a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro8 -

             
8Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
|_| nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
|_| a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia realizării investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro9 -

             
9Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
Numele: ............................
Funcţia: ......................
Semnătura10: ....................
10Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
Data semnării: ........................
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 2 la procedură)

Condiţii de conformitate

Cererea de acord pentru finanţare

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată şi semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, actul de identitate al persoanei autorizate sau împuternicirea, dacă este cazul.

Certificatul constatator

- este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare conform prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.

Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat

- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt ataşate în copie.

Planul de investiţii

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

Planul de afaceri

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;

- prezintă proiecţiile financiare pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit şi pierdere, bilanţ şi flux de numerar) în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu modelele prezentate în Ghidul solicitantului;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri

- sunt ataşate în copie.

Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat

- este valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi este ataşat în original sau în copie legalizată.

Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru

- sunt valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate în original sau în copie legalizată.

Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante

- în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată în original.

Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

- se ataşează în copie.

Opisul

- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

ANEXA nr. 3: CRITERII pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante
(- Anexa nr. 31 la procedură)

Criterii de evaluare

Mod de determinare

Punctaj

Valoarea investiţiei

(Valoarea investiţiei în lei/44.000.000 lei) x 10

Rezultatul obţinut se transformă în număr de puncte.

Investiţia iniţială

- înfiinţarea unei noi unităţi de o întreprindere nou-înfiinţată;

25 puncte

- schimbarea fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;

20 puncte

- diversificarea activităţii unei unităţi existente;

15 puncte

- înfiinţarea unei noi unităţi de o întreprindere în activitate;

10 puncte

- extinderea capacităţii unei unităţi existente;

10 puncte

Locaţia realizării investiţiei

Investiţia se realizează într-un judeţ unde valoarea PIB/locuitor este mai mică decât media pe ţară*)

PIB/locuitor < PIB/locuitor medie pe ţară 20 puncte

Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate

Rca = (profit net/cifra de afaceri) x 100

Rca > 1%

5 puncte

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate

 

Capital social > 500.000 lei

5 puncte

*) Pe baza informaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului.
ANEXA nr. 4: CERERE DE PLATĂ a ajutorului de stat
(- Anexa nr. 4a la procedură)
Data înregistrării ...................
Numărul înregistrării .....................
Subscrisa ..............., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ............., având calitatea de .............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ........., eliberat de ............. la data de .............., cu domiciliul în localitatea .........., str. .............. nr. ......, bl. ...., sc. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ..........., cod poştal ......, solicit eliberarea sumei nerambursabile (tranşa nr. .....) aferente cheltuielilor eligibile, fără T.V.A., prevăzute în formularul de decont anexat, în baza Acordului pentru finanţare nr. ........ din data de .............., şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014.
I.Datele de identificare a întreprinderii:
Denumirea întreprinderii: .......................
Data înregistrării întreprinderii: ..................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ................
Codul de identificare fiscală: .................
Adresa: ..................................
Telefon: ........... Fax: ............ E-mail: ..................
Cod IBAN: .............. deschis la Trezoreria .....................
Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b.
II.Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ......., eliberat de ......... la data de ..........., cu domiciliul în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
|_| nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
|_| nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
|_| nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
|_| nu a închis o activitate identică sau similară în Spaţiul Economic European după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.
Numele: ...........................
Funcţia ........................
Semnătura1): ................................
1)Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
Data semnării: .......................
NOTĂ:
Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente aferente cheltuielilor eligibile, în copie:
- documentele prin care se demonstrează achiziţia în condiţii de piaţă;
- contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi în urma procesului de achiziţie;
- facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat;
- ordine de plată şi/sau dispoziţii de plată externe;
- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, validate de banca emitentă;
- declaraţie privind obligaţia de plată a impozitului pe profit, depusă la organele abilitate;
- note contabile privind înregistrarea activelor achiziţionate, semnate de reprezentantul legal al întreprinderii. Pentru activele achiziţionate într-o altă monedă se precizează cursul de referinţă la care au fost înregistrate şi care corespunde reglementărilor contabile în vigoare;
- alte documente relevante.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 377 din data de 17 mai 2016