HOTĂRÂRE nr. 587 din 22 iulie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării valorii de inventar a unui imobil, aparţinând domeniului public al statului, în urma reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Trecerea imobilului prevăzut la alin. (1) în domeniul public al oraşului Băile Govora se face în scopul reabilitării şi amenajării unor locuinţe sociale.
Art. 3
Dacă în termen de 5 ani de la trecerea imobilului în domeniul public local nu se finalizează lucrările de reabilitare şi amenajare ori în cazul în care nu se respectă scopul pentru care a fost trecut în domeniul public local, imobilul transmis potrivit art. 2 alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea, în condiţiile legii.
Art. 4
Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea, pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Adresa imobilului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(în lei)

Anul dobândirii

Tipul bunului

Nr. M.F.P.

Judeţul Vâlcea

8.19.01

48-307

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea CUI 2649536

19.526,53

2006

imobil

152741

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care trece din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Codul de clasificare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Nr. M.F.P.

Oraşul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 176, judeţul Vâlcea

8.19.01

Statul român, administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea

Cod unic de identificare (CUI) 2649536

Oraşul Băile Govora

Cod unic de identificare (CUI) 2541827

Denumire imobil: 48-307

C1 - Pavilion administrativ

Suprafaţa construită = 150 mp

Suprafaţa desfăşurată = 300 mp

Suprafaţa terenului = 324 mp

Nr. CF 35316

Valoarea de inventar = 19.526,53 lei

152.741

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 28 iulie 2015