DECIZIE nr. 627 din 21 august 2013 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Luminiţa Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma analizării rezultatelor controlului inopinat efectuat în perioada 18 iunie 2013-19 iunie 2013 la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Palanca nr. 4 (birou B05), judeţul Timiş, J35/831/25.05.2010, CUI 26972100/25.05.2010, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 657/2010, RBK-650/09.08.2010, reprezentată de dna Luminiţa Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă,
a constatat următoarele:
1.Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2013 s-a dispus efectuarea unui control Inopinat la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. şi s-a stabilit obligaţia de a fi puse la dispoziţia echipei de control a Autorităţii de Supraveghere Financiară toate documentele şi evidenţele contabile şi să asigure condiţiile pentru desfăşurarea în mod operativ a controlului conform prevederilor art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada controlului nu au fost puse la dispoziţia echipei de control a Autorităţii de Supraveghere Financiară documentele şi evidenţele contabile.
Astfel au fost încălcate prevederile Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2013, ale art. 35 alin. (5) lit. e) şi ale art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Raportările anuale şi situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2011, în format letric şi electronic, au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 pct. I, "Termen de transmitere", din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (1) din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2012.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Raportările aferente trimestrului IV 2011 şi semestrului I 2012, în format letric şi electronic, precum şi raportările aferente trimestrului III 2011, trimestrelor II-IV 2012 şi semestrului I 2012, în format letric, au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 pct. II, "Termen de transmitere", şi pct. III lit. a)-d), "Termen de transmitere", din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Raportările anuale şi situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012, în format letric şi electronic, nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 pct. I din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Raportările aferente trimestrului 12012, în format letric, precum şi raportările aferente trimestrului 12013, în format letric şi electronic, nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 pct. II şi pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Raportările privind taxa de funcţionare aferente trimestrelor III şi IV 2011 şi trimestrelor I-IV 2012 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II, "Termen de transmitere", şi pct. III lit. e), "Termen de transmitere", din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
7.Doamna Luminiţa Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., este persoana împuternicită să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică, învestită cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. A pct. 11 şi 112 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, doamna Luminiţa Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., răspunde atât de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în raportări, cât şi de respectarea termenelor de transmitere a acestora.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c), e) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei şi cu retragerea aprobării doamna Luminiţa Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Caransebeş, Str. Potocului nr. 37, judeţul Caraş-Severin, CNR 2671122110643, C.I. seria KS nr. 025153, emisă de Poliţia Caransebeş la data 4 octombrie 2000.
(2)Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(3)Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.
(4)În conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.
Art. 2
(1)Împotriva prezentei decizii doamna Luminiţa Elena Matei, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea "Stability Insurance - Broker de Asigurare - Reasigurare" - S.R.L., poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 6 septembrie 2013