NORMA nr. 20 din 31 martie 2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 30 martie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Prevederi generale
(1)Prezenta normă stabileşte:
a)condiţiile şi documentele pe baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) acordă autorizaţia de desfăşurare a activităţii societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015;
b)monitorizarea activităţii desfăşurate de către societăţi.
(2)Procesul de autorizare a societăţilor de către A.S.F. cuprinde două etape:
a)avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerţului;
b)eliberarea autorizaţiei de funcţionare, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea nr. 237/2015.
(3)Avizarea în vederea înregistrării la oficiul registrului comerţului nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, acesta indicând doar permisiunea dată acţionarilor de a proceda la constituirea societăţii potrivit prevederilor legale şi în conformitate cu modalităţile prevăzute în documentaţia prezentată; societăţile se pot înregistra în registrul comerţului numai după obţinerea avizului A.S.F.
(4)Apariţia unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordat avizul determină o nouă evaluare din partea A.S.F. în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare, putând atrage revocarea avizului, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale.
(5)Avizul este însoţit de aprobările pentru persoanele desemnate în conducerea societăţii şi acţionarii semnificativi ai acesteia.
(6)Documentaţia transmisă în susţinerea cererii de autorizare, în ambele etape prevăzute la alin. (2), este întocmită cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (15) şi (16) şi este însoţită de un opis al documentelor incluse; pentru documentele întocmite într-o limbă de circulaţie internaţională, A.S.F. poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată.
(7)A.S.F. încetează procedura de autorizare şi clasează documentele aferente în următoarele situaţii:
a)în cazul în care informaţiile sau documentele suplimentare solicitate sunt transmise A.S.F. cu depăşirea unui termen de 30 de zile;
b)în cazul în care documentaţia este incompletă şi transmiterea documentelor lipsă depăşeşte 30 de zile.
(8)Termenele prevăzute la alin. (7) pot fi prelungite cu acordul A.S.F. şi în conformitate cu principiul documentării şi al raţionamentului calificat, cu maximum 90 de zile.
Art. 2: Definiţii
(1)Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015, precum şi semnificaţiile prevăzute la alin. (2).
(2)În înţelesul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)aviz - act individual emis de A.S.F. în vederea înscrierii la oficiul registrului comerţului;
b)cod LEI - codul definit la art. 2 alin. (1) pct. 4 din Norma nr. 28/2015;
c)Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)Legea nr. 32/2000 - Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare;
e)Legea nr. 656/2002 - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
f)Legea nr. 503/2004 - Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare;
g)O.U.G. nr. 202/2008 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
h)Legea nr. 237/2015 - Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare;
i)Norma nr. 6/2015 - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
j)Regulamentul nr. 16/2014 - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare;
k)Norma nr. 19/2015 - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare;
l)Norma nr. 28/2015 - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional;
m)Regulamentul nr. 14/2015 - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
CAPITOLUL II: Procesul de autorizare
SECŢIUNEA 1: Obţinerea avizului
Art. 3: Documentaţia
(1)În vederea obţinerii avizului, solicitanţii depun la A.S.F. următoarele documente:
a)cererea standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1;
b)procura autentică sau, după caz, împuternicirea avocaţială, semnată de toţi acţionarii direcţi ai societăţii, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu A.S.F. pe parcursul analizării cererii de autorizare, iar în cazul societăţilor înfiinţate prin subscripţie publică se va prezenta procesul-verbal al adunării constitutive ţinute în condiţiile Legii nr. 31/1990;
c)proiectul actului constitutiv;
d)documente şi informaţii privind acţionariatul necesare A.S.F. pentru evaluarea calităţii acestuia, conform prevederilor legale;
e)extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social, din data depunerii documentaţiei, semnat de conducătorul sucursalei/agenţiei instituţiei de credit unde s-a deschis contul de capital;
f)copiile documentelor care atestă vărsarea integrală în numerar, de către fiecare acţionar a aportului la capitalul social, conform prevederilor legale în vigoare, certificate pentru conformitate cu originalul de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică;
g)lista persoanelor care acţionează în mod concertat descrierea angajamentelor financiare, a contribuţiilor fiecărei persoane şi a altor informaţii pe care acţionarii le consideră relevante pentru stabilirea acţiunii concertate;
h)structura grupului, dacă societatea urmează să fie entitate a unui grup;
i)copia documentului care atestă viramentul taxei de autorizare în contul A.S.F., conform Regulamentului nr. 16/2014;
j)documentele necesare aprobării membrilor conducerii de către A.S.F., în conformitate cu Regulamentul nr. 14/2015;
k)documente care atestă:
1.(i) respectarea cerinţelor art. 21 alin. (1), (2) şi (6) din Legea nr. 237/2015, pentru societăţile autorizate conform părţii I din Legea nr. 237/2015;
2.(ii) respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (2) şi la art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 pentru asigurătorii autorizaţi, conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015;
l)alte informaţii pe care acţionarii le consideră de natură să susţină viabilitatea proiectului prezentat.
(2)Asigurătorii autorizaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a), f), h) şi i) din Legea nr. 237/2015 şi întocmesc pentru toate riscurile dintr-o clasă sau pentru anumite riscuri dintr-o clasă, conform cererii de autorizare, un plan de afaceri pe cinci ani care cuprinde:
a)elementele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-c) şi f) şi alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 237/2015;
b)în cazul clasei 18 din anexa nr. 1 secţiunea A din Legea nr. 237/2015, resursele necesare acordării asistenţei;
c)estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice şi a marjei de solvabilitate;
d)un bilanţ previzional;
e)estimarea marjei de solvabilitate minime şi metodele utilizate la calcularea acesteia;
f)elementele fondului minim de siguranţă, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Norma nr. 28/2015.
(3)Prin planul de afaceri prevăzut la alin. (2), asigurătorii autorizaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 demonstrează că resursele financiare sunt proporţionale cu natura, amploarea şi complexitatea activităţii propuse.
(4)Planul de afaceri, depus în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. k) pct. (i) şi alin. (2), este semnat de acţionarii semnificativi direcţi ai societăţii şi semnat de persoanele desemnate ca membri ai conducerii.
(5)Capitalul social subscris şi vărsat:
a)reprezintă minimum 80% din valorile prevăzute la art. 95 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, după caz, pentru societăţile autorizate, conform părţii I din Legea nr. 237/2015;
b)reprezintă echivalentul în lei a două milioane euro pentru asigurătorii autorizaţi, conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015.
(6)Capitalul social subscris şi vărsat, atât la constituire, cât şi la majorare:
a)este depus integral ca aport în numerar;
b)respectă cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (5) lit. c).
Art. 4: Acordarea avizului
(1)A.S.F. analizează în termen de 15 zile de la primirea documentelor şi informaţiilor integralitatea documentaţiei şi informează solicitantul despre acest lucru.
(2)A.S.F. poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind avizul, prezentarea de documente şi informaţii suplimentare.
(3)A.S.F. decide asupra acordării avizului în termen de 90 de zile deja data la care informează solicitantul conform alin. (1).
(4)În cazul în care A.S.F. solicită informaţii şi documente suplimentare conform alin. (2), termenul de 90 de zile se prelungeşte cu maximum 30 de zile.
(5)În cazul în care A.S.F. constată că unele documente sau informaţii pe baza cărora a acordat avizul sunt neconforme cu realitatea, aceasta retrage avizul acordat.
SECŢIUNEA 2: Obţinerea autorizaţiei de funcţionare
Art. 5: Documentaţia
(1)Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, societăţile depun la A.S.F. următoarele documente:
a)cererea pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, conform anexei nr. 2;
b)copiile documentelor emise de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca persoană juridică, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana împuternicită să reprezinte societatea în relaţiile cu terţii;
c)copia autentificată sau atestată a actului constitutiv sau un exemplar original al acestuia, momentul subscrierii capitalului social fiind considerat ca data certă a actului constitutiv obţinută în condiţiile legii;
d)raportul unui auditor IT avizat de A.S.F. sau a resursei interne certificate din care să rezulte faptul că sistemul informatic implementat la nivelul societăţii este adecvat în raport cu specificul şi volumul activităţii preconizate a fi desfăşurată în primii 2 ani de activitate şi respectă cerinţele prevăzute de Norma nr. 6/2015;
e)pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi, persoane juridice, cele mai recente situaţii financiare anuale individuale şi consolidate, auditate, după caz, precum şi cele mai recente situaţii financiare interimare individuale şi consolidate, întocmite după data depunerii cererii de autorizare, conform dispoziţiilor legale, precum şi, în măsura în care informaţiile declarate în prima etapă a procesului de autorizare au suferit modificări, o actualizare a acestora;
f)estimări ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual şi consolidat, semnate de acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi, persoane juridice, însoţite de o notă de fundamentare a ajustărilor valorilor prognozate prezentate iniţial, în cazul în care au fost înregistrate evoluţii nefavorabile semnificative în situaţiile financiare prevăzute la lit. e) faţă de situaţiile prezentate în prima etapă a procesului de autorizare;
g)pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi, persoane fizice, informaţii la zi privind situaţia financiară şi, în măsura în care celelalte informaţii declarate în prima etapă a procesului de autorizare au suferit modificări, o actualizare a acestora;
h)în cazul entităţilor fără personalitate juridică, acţionari semnificativi direcţi şi indirecţi ai societăţii, se aplică în mod corespunzător prevederile lit. e) şi f) sau ale lit. g), după caz.
(2)Societăţile se asigură că documentele şi informaţiile necesare acordării autorizaţiei de funcţionare sunt conforme cu realitatea.
Art. 6: Acordarea autorizaţiei de funcţionare
(1)Decizia de autorizare de funcţionare emisă de A.S.F. este însoţită de o anexă care include:
a)denumirea societăţii;
b)adresa sediului social;
c)codul unic de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
d)codul din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor prevăzut la art. 8 alin. (13) din Legea nr. 237/2015;
e)activitatea de asigurare autorizată;
f)data de la care societatea poate să înceapă desfăşurarea activităţii.
(2)A.S.F. decide asupra acordării autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la art. 5.
CAPITOLUL III: Monitorizarea activităţii societăţilor
Art. 7: Prevederi comune
(1)În cazul solicitării extinderii autorizaţiei la alte riscuri conform art. 20 alin. (5) din Legea nr. 237/2015, societăţile depun la A.S.F. planul de afaceri actualizat şi taxa de autorizare prevăzută de Regulamentul nr. 16/2014.
(2)În cazul unui proiect de achiziţie, evaluarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 45 din Legea nr. 237/2015 se realizează conform prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participanţilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Regulamentului nr. 14/2015, în cazul persoanelor care urmează să aibă responsabilităţi de conducere ca urmare a proiectului de achiziţie, dacă potenţialul achizitor este în măsură să numească aceste persoane şi le-a identificat deja.
(3)Societăţile înregistrează la registrul comerţului, cu informarea ulterioară a A.S.F., menţiunile corespunzătoare modificărilor de act constitutiv/statut decise de organele sale competente, cu excepţia modificărilor prevăzute la alin. (4) sau în alte prevederi legale.
(4)Sunt supuse aprobării A.S.F., de asemenea, următoarele modificări în situaţia societăţilor, în condiţiile prevăzute de prezenta normă:
a)majorarea/reducerea capitalului social;
b)schimbarea sediului social;
c)deschiderea de sucursale în state terţe;
d)extinderea obiectului de activitate conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 237/2015.
(5)În cazul modificărilor referitoare la capitalul social în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. a), societăţile transmit:
a)hotărârile organelor competente de aprobare a operaţiunii care să indice:
1.(i) suma cu care se majorează/reduce capitalul social;
2.(ii) nivelul capitalului social rezultat în urma acţiunii de majorare/reducere şi structura acţionariatului;
3.(iii) în caz de majorare, sursa fondurilor utilizate pentru această operaţiune;
4.(iv) în caz de reducere, motivele pentru care se face reducerea şi modalitatea de realizare a reducerii;
b)în cazul reducerii de capital care conduce la restituirea de sume către acţionari, societatea transmite şi un studiu de impact al acestei operaţiuni asupra nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) şi cerinţa de capital minim (MCR), asumat de conducerea societăţii;
c)documente doveditoare privind sursa fondurilor utilizate pentru participarea la majorarea capitalului social şi explicaţii privind mecanismul de finanţare; fondurile utilizate pentru participarea la capital sau pentru orice operaţiune financiară subsecventă trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finanţare trebuie să fie transparent şi prezentat în totalitate, provenienţa sursei fondurilor trebuie să fie documentată, iar fondurile respective să fie virate prin intermediul unor instituţii de credit sau instituţii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităţi competente din state membre ori din state terţe considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
(6)În cazul modificărilor referitoare la sediul social în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. b), societăţile transmit:
a)hotărârile organelor competente de aprobare a operaţiunii;
b)contractul privind dreptul de folosinţă/proprietate al spaţiului destinat sediului social; acest spaţiu nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe şi trebuie să corespundă ca suprafaţă, condiţii de securitate şi dotări activităţilor propuse a fi desfăşurate.
(7)A.S.F. se poate opune reducerilor de capital care conduc la restituirea de sume către acţionari în cazul în care acestea afectează nivelul fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR şi MCR.
(8)În cazul modificărilor referitoare la extinderea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. d), societăţile transmit hotărârea organelor competente de aprobare a operaţiunii şi proiectul actului constitutiv/statutului actualizat.
(9)În cazul modificărilor supuse informării ulterioare a A.S.F., societăţile transmit A.S.F. informarea prevăzută la alin. (3), însoţită de copia certificată de pe certificatul de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului şi hotărârea aferentă a organului competent al societăţii în termen de maximum 5 zile de la înregistrare; la solicitarea A.S.F., la iniţiativa societăţii şi în cazul unor modificări semnificative care prin omiterea sau prezentarea eronată a acestora pot influenţa procesul decizional sau raţionamentul A.S.F., societatea transmite şi textul integral al actului constitutiv, actualizat cu modificările intervenite.
(10)În vederea evaluării corespunzătoare a cererilor de aprobare şi modificărilor înregistrate cu informarea ulterioară a A.S.F., autoritatea poate solicita orice informaţii şi/sau documente suplimentare necesare în acest sens, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.
(11)În cazul modificărilor supuse informării ulterioare în condiţiile alin. (3), care nu sunt conforme legii sau reglementărilor emise în aplicarea acesteia, A.S.F. dispune remedierea deficienţelor existente; în cazul în care acestea nu sunt remediate într-un termen rezonabil stabilit de A.S.F., aceasta poate aplica sancţiunile prevăzute la art. 163 din Legea nr. 237/2015.
(12)Societăţile supravegheate conform părţii I din Legea nr. 237/2015 elaborează în fiecare an planul de afaceri pe 3 ani, prevăzut la art. 22 din aceeaşi lege; acest plan se corelează cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale primului an de referinţă din perioada de 3 ani şi se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia.
(13)Membrii conducerii îşi pot exercita atribuţiile numai după obţinerea aprobării A.S.F. conform prevederilor Regulamentului nr. 14/2015.
(14)Societăţile includ în toate documentele emise, inclusiv în corespondenţa cu terţii:
a)sintagma Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
b)codul alocat în Registrul asigurătorilor şi reasigurătorilor;
c)codul LEI.
(15)Societăţile transmit documentele şi informaţiile în limba română, în original sau în copie legalizată în cazul actelor cu caracter oficial ori în copie certificată sub semnătură olografă pentru conformitate cu originalul; documentele emise în altă limbă sunt depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată, cu excepţia celor menţionate la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 care sunt depuse în original, cu traducerea legalizată.
(16)Documentele şi informaţiile se transmit în formă electronică şi sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al societăţii aprobat de A.S.F., prin care certifică faptul că acestea sunt reale; prevederile prezentului alineat se aplică până la data la care A.S.F. comunică societăţilor că documentele transmise poartă semnătură electronică.
(17)Corespondenţa societăţilor cu A.S.F., rapoartele, informările, documentele şi solicitările acestora se semnează numai de către membrii conducerii.
(18)Acţionarii actualizează informaţiile prevăzute de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(19)Societăţile includ în politicile scrise privind sistemul de guvernanţă prevederi pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 şi a OUG nr. 202/2008.
Art. 8: Prevederi pentru societăţile autorizate şi supravegheate, conform părţii I din Legea nr. 237/2015
(1)Societăţilor autorizate şi supravegheate, conform părţii I din Legea nr. 237/2015, li se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi din Norma nr. 28/2015:
a)art. 4 alin. (3), (5) şi (6);
b)art. 5 alin. (1)-(6);
c)art. 6;
d)art. 7 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), g), j)-l);
e)cap. III, cu excepţia art. 11 lit. a) şi b), art. 12 lit. h) pct. (i) şi (ii), art. 16 alin. (1) lit. b) şi c), art. 17 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (ii), lit. f), g) şi alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. c), alin. (6) şi (7);
f)art. 43 alin. (6)-(8) şi (13).
(2)În vederea aprobării proiectului de fuziune, societăţile transmit A.S.F. şi raportările privind calculul SCR înainte şi după fuziune, având ca dată de referinţă data întocmirii proiectului de fuziune.
(3)Pentru aprobarea transferului de portofoliu, societatea cesionară dispune, ulterior preluării portofoliului, de rezerve tehnice brute, în conformitate cu structura prevăzută în legislaţia în vigoare.
(4)După aprobarea transferului de portofoliu, în cazul în care statul membru al angajamentului sau statul membru în care este situat riscul aferent contractelor de asigurare transferate este România, asigurătorul cesionar transmite contractanţilor şi beneficiarilor contractelor de asigurare informaţii cu privire la transfer, denumire şi adresă.
(5)Contractanţii notificaţi conform prevederilor alin. (4) au dreptul să denunţe contractele şi să solicite restituirea primelor plătite în avans şi nealocate aferente perioadei de valabilitate neexpirate.
(6)În vederea aprobării proiectului de transfer de portofoliu, societăţile transmit A.S.F. şi documentaţia referitoare la:
a)raportările societăţii cedente şi ale societăţii cesionare, care reflectă situaţia existentă la sfârşitul lunii anterioare depunerii documentaţiei, privind calculul SCR şi MCR;
b)raportările societăţii cesionare, care reflectă situaţia ulterior transferului de portofoliu privind calculul SCR şi MCR.
(7)În cazul în care se realizează un transfer de portofoliu care include contracte de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, societatea cedentă şi cea cesionară transmit în comun contractanţilor noii reprezentanţi de despăgubire, după încheierea transferului.
(8)Asigurătorii compoziţi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile menţionate la art. 49 din Legea nr. 237/2015.
(9)Societăţile care solicită aprobarea A.S.F. pentru a putea subscrie riscuri sau asuma angajamente în state terţe prin intermediul unei sucursale, conform prevederilor art. 25 alin. (7) din Legea nr. 237/2015, transmit următoarele informaţii şi documente:
a)hotărârea organului competent al societăţii, din care să rezulte: ţara în care se intenţionează deschiderea sucursalei, obiectul de activitate şi clasele de asigurări practicate de sucursală şi, dacă este cazul, capitalul alocat acesteia la înfiinţare;
b)informaţii privind: adresa sediului sucursalei, numele persoanei/persoanelor mandatate să reprezinte sucursala şi limitele mandatului ce îi/le este acordat; mandatarii în cauză sunt asimilaţi persoanelor care deţin funcţii critice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 14/2015 şi, prin urmare, fac obiectul evaluării îndeplinirii condiţiilor şi transmiterii informaţiilor prevăzute de acest regulament;
c)prezentarea cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ, care să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: procedura şi termenele de înfiinţare a sucursalei, existenţa obligaţiei de obţinere a unei aprobări din partea unei autorităţi din statul respectiv, legislaţia aplicabilă sucursalei în statul terţ în domeniul asigurărilor, protecţiei consumatorilor, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către A.S.F., cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor controale la sediul sucursalei;
d)planul de afaceri al societăţii, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 237/2015, care să includă activitatea preconizată a fi desfăşurată de către sucursală, pentru următorii 3 ani, cu detalierea distinctă a influenţei activităţii sucursalei asupra SCR, MCR şi fondurilor proprii eligibile să acopere aceşti indicatori de solvabilitate;
e)proceduri privind activitatea sucursalei;
f)o descriere a canalelor de distribuţie pe care sucursala intenţionează să le utilizeze.
(10)A.S.F. poate respinge cererea de aprobare prevăzută la alin. (9) în situaţia în care apreciază că activitatea propusă a fi desfăşurată de către sucursală ar putea avea un impact negativ asupra capacităţii societăţii de a respecta cerinţele prudenţiale conform prevederilor legale ori dacă persoanele propuse în calitate de mandatari nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de Regulamentul nr. 14/2015.
(11)Membrii conducerii executive deţin în exclusivitate această funcţie în cadrul societăţilor, fără a putea deţine această calitate la altă persoană juridică, română sau străină, pe toată perioada mandatului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.
(12)Societăţile supraveghează activitatea personalului propriu, a unităţilor din subordine şi a intermediarilor în asigurări înregistraţi cu care aceştia colaborează prin instituirea procedurilor antifraudă, astfel încât activitatea să nu fie periclitată.
Art. 9: Prevederi pentru asigurătorii autorizaţi şi supravegheaţi, conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015
(1)Asigurătorii autorizaţi şi supravegheaţi, conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015, menţin cumulativ:
a)capitalul social subscris şi vărsat;
b)fondul de siguranţă;
c)marja de solvabilitate minimă.
(2)Asigurătorii menţionaţi la alin. (1) nu pot subscrie riscuri de catastrofă.
Art. 10: Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii pentru asigurătorii autorizaţi şi supravegheaţi, conform părţii I din Legea nr. 237/2015
(1)A.S.F. poate interzice desfăşurarea activităţii în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii în cazul în care constată în timpul procesului de supraveghere că nu mai sunt respectate prevederile legale în acelaşi mod ca la data notificării conform art. 112 şi 113 din Legea nr. 237/2015.
(2)A.S.F. poate solicita asigurătorilor autorizaţi şi supravegheaţi conform părţii I din Legea nr. 237/2015 informaţii în aplicarea prevederilor art. 111-113 din Legea nr. 237/2015, indicând termenul de răspuns.
(3)În cazul desfăşurării activităţii în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, societăţile autorizate şi/sau supravegheate conform părţii I din Legea nr. 237/2015 includ în politicile instituite prevederi referitoare la aceste activităţi, adecvate naturii, amplorii şi complexităţii activităţii respective.
Art. 11: Dizolvarea şi lichidarea voluntară
(1)În vederea acordării avizului prealabil pentru intrarea societăţilor în dizolvare şi lichidare voluntară şi aprobării lichidatorilor desemnaţi să deruleze procedurile de lichidare, conform prevederilor art. 58 alin. (1) şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, societăţile depun următoarea documentaţie:
a)hotărârile adunării generale a acţionarilor privind dizolvarea şi lichidarea voluntară a societăţii şi numirea lichidatorului;
b)planul de derulare a operaţiunii de lichidare, cu respectarea principiului proporţionalităţii;
c)documentele prevăzute la alin. (2), pentru lichidatorul desemnat;
d)bilanţurile contabile estimate ale societăţii pentru perioada stabilită de finalizare a procedurii de lichidare.
(2)Pentru lichidatorul desemnat, societatea depune următoarele documente, valabile la data înregistrării de către A.S.F. a solicitării prevăzute la alin. (1):
a)un act justificativ eliberat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), din care să rezulte următoarele:
1.(i) forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă să fie înscrisă în evidenţele UNPIR;
2.(ii) asociaţii coordonatori ai acestuia nu au fost supuşi niciunei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori solicitării avizului;
b)copie certificată a poliţei de asigurare de răspundere profesională a lichidatorului;
c)declaraţie pe propria răspundere privind numărul de persoane afectat procedurii de lichidare:
1.(i) numărul de personal calificat şi de specialitate în domeniul asigurărilor, care să includă cel puţin un actuar;
2.(ii) personal cu experienţă în lichidare de daune;
3.(iii) practicieni în insolvenţă compatibili;
d)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dotarea logistică adecvată a practicianului, inclusiv o pagină de internet proprie funcţională;
e)cazierul fiscal al practicianului, din care să rezulte că nu există fapte înscrise în cazier.
(3)Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. c) este însoţită de prezentarea fiecărei persoane şi de dovada existenţei unui raport juridic cu practicianul, pentru fiecare persoană în parte.
(4)A.S.F. poate solicita informaţii şi/sau documente suplimentare relevante pentru evaluarea planului de derulare a operaţiunii de lichidare propus de societate şi/sau a capacităţii lichidatorului desemnat de a realiza această operaţiune.
(5)A.S.F. refuză acordarea avizului pentru lichidatorul propus de societate în cazul în care, ca urmare a evaluării efectuate, A.S.F. are motive rezonabile să considere că lichidatorul desemnat nu are capacitatea de a realiza operaţiunea în cauză în raport cu natura, amploarea şi complexitatea activităţii societăţii.
(6)În cazul în care, ca urmare a evaluării efectuate, A.S.F. are motive rezonabile să considere că interesele contractanţilor şi beneficiarilor sunt prejudiciate, respinge planul propus.
(7)Societăţile aflate în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară nu aplică prevederile Normei nr. 19/2015.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 12: Prevederi tranzitorii
(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, A.S.F. eliberează societăţilor un document de echivalare a denumirilor claselor de asigurare pe care au fost autorizate să le practice în temeiul Legii nr. 32/2000, cu denumirile claselor de asigurare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015; clasa de asigurări de viaţă A.IV-asigurări permanente de sănătate, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, se asimilează în clasa de asigurări prevăzută la secţiunea C pct. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015.
(2)Prevederile prezentei norme şi cele ale Regulamentului nr. 3/2016 se aplică cererilor care intră sub incidenţa prezentei norme şi cererilor depuse la A.S.F. pentru aprobarea proiectelor de achiziţie şi acţionarilor semnificativi, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia, cu excepţia celor depuse până la 31 decembrie 2015.
Art. 13: Prevederi finale
(1)În termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare, societăţile transmit A.S.F. codul LEI.
(2)A.S.F. publică pe site-ul propriu modalitatea de accesare a listei unităţilor operaţionale locale acreditate şi modul de obţinere a codului LEI.
(3)În cazul modificărilor supuse informării A.S.F. ulterior înregistrării lor în registrul comerţului, conform prevederilor art. 7 alin. (3)-(5), care nu sunt conforme prevederilor legale, A.S.F. dispune remedierea deficienţelor existente.
(4)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta normă se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.
(5)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezente normă.
(6)Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
(7)Prevederile art. 7 alin. (14) lit. a) şi c) se aplică începând cu 1 iulie 2016.
Art. 14: Abrogări
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă următoarele acte normative:
a)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, cu modificările ulterioare;
b)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.104/2006 pentru aprobarea Normelor privind unele măsuri referitoare la asigurătorii care nu îşi actualizează limita minimă a capitalului social vărsat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006;
d)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
e)Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea de asigurare/reasigurare în România în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 14 august 2009;
f)Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 5 iulie 2012, cu modificările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXA nr. 1: CERERE pentru obţinerea avizului în vederea înregistrării la oficiul registrului comerţului

1. Denumirea completă propusă pentru societate

 

2. Denumirea anterioară a societăţii

(pentru solicitare autorizare de către o societate rezultată în urma divizării, fuziunii sau transferului de portofoliu)

 

3. Adresa propusă pentru sediul social

 

4. Persoana de contact

 

5. Date de contact

 

6. Linia de activitate

(asigurări generale sau asigurări de viaţă)

 

7. Clasele de asigurări sau riscurile pentru care se solicită autorizaţie (conform anexei nr. 1 la Legea nr. 237/2015)

 

8. Opisul documentelor din anexa la prezenta cerere, conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

 
Subsemnatul, ........................., în calitate de ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele transmise A.S.F. sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F.
......................
(numele, prenumele - cu majuscule)
......................
(semnătura)
....................
(data)
ANEXA nr. 2: CERERE pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare

1. Denumirea completă a societăţii

 

2. Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului

 

3. Codul unic de înregistrare

 

4. Reprezentantul legal

 

5. Date de contact

 

6. Linia de activitate pentru care se solicită autorizaţie

(asigurări generale sau asigurări de viaţă)

 

7. Clasele de asigurări sau riscurile pentru care se solicită autorizaţie (conform anexei nr. 1 la Legea nr. 237/2015)

 

8. Opisul documentelor din anexa la prezenta cerere, conform art. 5 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

 
Subsemnatul, ............................., în calitate de .................................., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele transmise A.S.F. sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F.
.........................
(numele, prenumele - cu majuscule)
......................
(semnătura)
......................
(data)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 11 aprilie 2016