REZOLUŢIE nr. MSC.374(93) din 22 mai 2014 - Amendamente la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
amintind, de asemenea, articolul XII şi regula I/1.2.3 din Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW) (denumită în continuare Convenţia), referitor la procedurile de amendare a părţii A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW),
luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la partea A din Codul STCW, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul XII(1)(a)(i) din Convenţie,
1.adoptă, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul STCW, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(vii)(2) din Convenţie, că respectivele amendamente la Codul STCW se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave de 100 TRB sau mai mult au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită părţile la Convenţie să noteze că, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(ix) din Convenţie, amendamentele anexate prezentei la Codul STCW vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor părţilor la Convenţie;
5.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţie.
ANEXĂ: Amendamente la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)
(- ANEXĂ la Rezoluţia MSC.374(93))
CAPITOLUL I: Prevederi generale
1.La sfârşitul secţiunii A-I/15 existente se adaugă o nouă secţiune A-I/16, după cum urmează:
"- SECŢIUNEA A-I/16: Verificarea conformităţii
1.În sensul regulii I/16, domeniile care fac obiectul auditului sunt indicate în tabelul de mai jos:

DOMENII CARE FAC OBIECTUL AUDITULUI

REFERINŢA

DOMENIUL

OBSERVAŢII ŞI SCURTĂ DESCRIERE

COMUNICAREA INIŢIALĂ A INFORMAŢIILOR

Articolul IV regula I/7 şi secţiunea A-I/7 paragraful 2

Comunicarea iniţială a informaţiilor

Partea a comunicat informaţiile prescrise în aplicarea articolului IV şi a regulii I/7? Dacă da, Comitetul de siguranţă maritimă a confirmat că informaţiile comunicate demonstrează că se dă «efect deplin şi complet» prevederilor Convenţiei STCW?

RAPOARTE ULTERIOARE

Articolul IX şi secţiunea A-I/7 paragraful 3.1

Echivalenţe

Administraţia a menţinut sau a adoptat măsuri echivalente de instruire şi educaţie, de la comunicarea informaţiilor prescrise în aplicarea regulii I/7?

Dacă da, detaliile acestor măsuri au fost raportate secretarului general?

Regula I/10 şi secţiunea A-I/7 paragraful 3.2

Recunoaşterea certificatelor

Administraţia recunoaşte certificate emise de o altă parte în conformitate cu regula I/10?

Dacă da, partea a prezentat rapoarte privind măsurile luate în vederea garantării respectării regulii I/10?

Regula VII/1, secţiunea A-I/7 paragraful 3.3

Certificare alternativă

Partea autorizează angajarea navigatorilor care deţin certificate alternative emise conform regulii VII/1 pe navele sub pavilionul ei?

Dacă da, o copie a tipului de document privind echipajul minim de siguranţă emis navelor respective a fost înaintată secretarului general?

Regula I/8.3 şi secţiunea A-I/7 paragraful 4

Comunicarea informaţiilor privind evaluarea independentă periodică

Partea a comunicat raportul său privind evaluarea independentă efectuată în aplicarea regulii I/8?

Regula I/7.4 şi secţiunea A-I/7 paragrafele 5 şi 6

Comunicarea informaţiilor privind amendamentele STCW

Partea a comunicat un raport privind aplicarea amendamentelor ulterioare obligatorii la Convenţia şi Codul STCW?

Regula I/13 paragrafele 4 şi 5

Efectuarea probelor

Administraţia a autorizat navele sub pavilionul ei să participe la probe?

Dacă da, detaliile acestor probe au fost raportate secretarului general (paragraful 4)? şi

Detaliile rezultatelor probelor au fost raportate secretarului general (paragraful 5)?

Articolul VIII

Acordarea de dispense

Administraţia a emis vreo dispensă?

Dacă da, rapoartele privind dispensele emise în fiecare an sunt trimise secretarului general?

CONTROLUL

Articolul X şi regula I/4

Controlul statului portului

Partea a exercitat controlul statului portului?

Dacă da, măsuri de control au fost luate, aşa cum prevede articolul X?

PREGĂTIREA ÎN TOATE PRIVINŢELE PENTRU EXERCITAREA SERVICIULUI DE CART ŞI ORGANIZAREA SERVICIULUI DE CART

Regula VIII/1 paragraful 1 şi secţiunea A-VIII/1

Prevenirea oboselii

Administraţia a luat măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenţiei şi Codului STCW în legătură cu prevenirea oboselii?

Regula VIII/1 paragraful 2 şi secţiunea A-VIII/1 paragraful 10

Prevenirea abuzului de droguri şi alcool

Administraţia a luat măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenţiei şi Codului STCW în scopul prevenirii abuzului de droguri şi alcool?

Regula VIII/2

Organizarea serviciului de cart şi principiile care trebuie respectate

Administraţia a atras atenţia companiilor, comandanţilor, şefilor mecanici şi întregului personal din serviciul de cart asupra cerinţelor, principiilor şi instrucţiunilor cuprinse în Codul STCW pentru a asigura că sunt menţinute servicii de cart continuu, în deplină siguranţă, potrivit circumstanţelor şi condiţiilor predominante la bordul tuturor navelor maritime, în orice moment?"

2.Următorul text se adaugă la sfârşitul notelor 6 şi 7 existente din tabelul A-I/9:
"Alte metode de test de confirmare, echivalente, recunoscute în prezent de Administraţie, pot fi utilizate în continuare."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 16 octombrie 2015