LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după litera i1) se introduce o nouă literă, litera i2), cu următorul cuprins:
"i2) protecţie internaţională - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecţie subsidiară;"
2.La articolul 70, titlul articolului şi alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 70: Dreptul de şedere pe termen lung
(1) Dreptul de şedere pe termen lung se acordă, la cerere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioadă nedeterminată, străinilor care, la data soluţionării cererii, sunt titulari ai unui drept de şedere temporară sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România.
(2) Dreptul de şedere pe termen lung nu se acordă următoarelor categorii de străini:
a) titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;
b) solicitanţi sau beneficiari de protecţie temporară;
c) solicitanţi sau beneficiari de protecţie în România, alta decât protecţia internaţională;
d) solicitanţi de protecţie internaţională;
e) titulari ai dreptului de şedere temporară conferit de viza de scurtă şedere, viza diplomatică sau de serviciu."
3.La articolul 70 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) în cazul anulării protecţiei internaţionale în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când dreptul de şedere pe termen lung a fost obţinut în calitate de beneficiar al protecţiei internaţionale în România."
4.La articolul 71 alineatul (1), partea introductivă a literei a) şi punctele (v) şi (vi) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) au avut drept de şedere temporară sau au beneficiat de protecţie internaţională pe teritoriul României, în mod continuu în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:
.............................................
(v)această perioadă se reduce la 4 ani, în cazul beneficiarilor protecţiei internaţionale în România care participă activ la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, inclusiv ca urmare a parcurgerii programelor de integrare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
(vi)această perioadă se reduce la jumătate, în cazul beneficiarilor protecţiei internaţionale în România căsătoriţi de cel puţin 5 ani cu un cetăţean român;"
5.La articolul 71 alineatul (1) litera a), după punctul (vi) se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:
"(vii)această perioadă se calculează începând cu data depunerii cererii în baza căreia s-a acordat protecţie internaţională în România, în cazul beneficiarilor protecţiei internaţionale."
6.La articolul 75, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Drepturile beneficiarilor protecţiei internaţionale în România, prevăzute de Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obţinerii dreptului de şedere pe termen lung de către aceştia."
7.La articolul 87, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"(21) Străinii, în ale căror permise de şedere pe termen lung era înscrisă menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către un alt stat membru, sunt îndepărtaţi sub escortă potrivit prevederilor alin. (1) către statul membru indicat în respectiva menţiune dacă, în urma verificărilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrări în statul membru în cauză, rezultă că aceştia beneficiază în continuare de protecţie internaţională. Prin excepţie, pentru respectarea obligaţiilor asumate de România prin tratate, în cazul străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării ca urmare a condamnării pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru o infracţiune contra siguranţei statului prevăzută de Codul penal, este posibilă îndepărtarea sub escortă către un alt stat decât cel în care beneficiază de protecţie internaţională.
(22) Străinii care au avut un drept de şedere temporară potrivit art. 128, în ale căror permise de şedere pe termen lung, eliberate de un alt stat membru, este înscrisă menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale, pot fi îndepărtaţi sub escortă, potrivit prevederilor alin. (1), către un stat din afara Uniunii Europene dacă, în urma verificărilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrări în statul membru în cauză, rezultă că protecţia internaţională a fost retrasă sau dacă au fost declaraţi indezirabili sau împotriva lor s-a dispus măsura expulzării ca urmare a condamnării pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la cap. IV din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru o infracţiune contra siguranţei statului, prevăzută de Codul penal."
8.La articolul 110, după alineatul (21) se introduc cinci noi alineate, alineatele (22)-(26) cu următorul cuprins:
"(22) În permisele de şedere pe termen lung eliberate beneficiarilor protecţiei internaţionale în România se înscrie menţiunea «Protecţie internaţională acordată de RO la [data]». Inspectoratul General pentru Imigrări transmite, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii statului membru interesat, informaţii referitoare la situaţia protecţiei internaţionale acordate de România, menţionată în permisul de şedere pe termen lung.
(23) În cazul străinului care are deja un permis de şedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru în cuprinsul căruia există menţiunea referitoare la acordarea protecţiei internaţionale, aceeaşi menţiune se înscrie şi în permisul de şedere pe termen lung eliberat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia situaţiei în care, în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrări în statul membru indicat în menţiunea respectivă, rezultă că protecţia internaţională a fost retrasă printr-o decizie definitivă.
(24) În cazul în care, după eliberarea permisului de şedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (23), responsabilitatea pentru protecţia internaţională a rezidentului pe termen lung a fost transferată statului român, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data transferului, un nou permis de şedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (22).
(25) În cazul în care, după eliberarea permisului de şedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (22), responsabilitatea pentru protecţia internaţională a rezidentului pe termen lung a fost transferată altui stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitării statului membru care a preluat responsabilitatea, un nou permis de şedere pe termen lung, în care se înscrie menţiunea «Protecţie internaţională acordată de [numele statului membru] la [data]».
(26) În cazul în care, după eliberarea permisului de şedere pe termen lung, un alt stat membru îi acordă străinului protecţie internaţională, Inspectoratul General pentru Imigrări eliberează, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitării statului membru care a acordat protecţie internaţională, un nou permis de şedere pe termen lung, în care se înscrie menţiunea «Protecţie internaţională acordată de [numele statului membru] la [data]»."
9.La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Pentru eliberarea noului permis de şedere pe termen lung, în situaţiile prevăzute la alin. (24)-(26), străinul trebuie să depună, la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă locuieşte, o cerere însoţită de documentele care dovedesc deţinerea în mod legal a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are domiciliul pe teritoriul României, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă despre transferul responsabilităţii sau despre acordarea protecţiei internaţionale."
10.După articolul 129 se introduce un nou articol, articolul 1291, cu următorul cuprins:
"Art. 1291: Membrii de familie ai beneficiarilor protecţiei internaţionale readmişi pe teritoriul României
(1) Membrii de familie ai beneficiarilor protecţiei internaţionale readmişi pe teritoriul României, potrivit art. 201 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt străinii care aveau un drept de şedere temporară în scopul reîntregirii familiei beneficiarilor protecţiei internaţionale în statul membru care a dispus îndepărtarea.
(2) Membrii de familie prevăzuţi la alin. (1) pot intra pe teritoriul României fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c), beneficiază de un drept de şedere temporară pentru 90 de zile, începând cu data intrării în România, şi pot solicita prelungirea acestui drept pentru oricare dintre scopurile şi în condiţiile prevăzute la cap. IV, fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere situaţiei mai favorabile dobândite de străinii în cauză pe teritoriul României în temeiul altor dispoziţii legale."
11.La articolul 134, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10. neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a se prezenta la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 73 alin. (5) sau la art. 110 alin. (31);"
12.La articolul 143, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Inspectoratul General pentru Imigrări este punctul naţional de contact în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi cu autorităţile celorlalte state membre pentru schimbul de informaţii şi documente în aplicarea dispoziţiilor legale ce intră în competenţa sa."
Art. II
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) protecţie internaţională - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecţie subsidiară;"
2.La articolul 20, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
"(10) În cazul în care se acordă protecţie internaţională în România unui străin care are un permis de şedere pe termen lung într-un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită statului membru în cauză să înscrie, în permisul de şedere pe termen lung, menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către România."
3.După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
"Art. 201: Readmisia beneficiarilor protecţiei internaţionale în România
(1) Străinii, beneficiari ai protecţiei internaţionale în România, sunt readmişi pe teritoriul României imediat şi fără formalităţi, împreună cu membrii lor de familie, ca urmare a unei decizii de îndepărtare luate de statul membru în care au avut drept de şedere pe termen lung.
(2) Pentru stabilirea situaţiei străinilor care au înscrisă, în permisul de şedere pe termen lung, eliberat de un alt stat membru, menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale de către România, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică statului membru interesat, în termen de cel mult o lună de la primirea unei cereri în acest sens, dacă străinul beneficiază în continuare de protecţie internaţională în România."
4.La articolul 112, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În cazul admiterii cererii privind transferul responsabilităţii pentru un străin care are un permis de şedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită acestui stat membru să modifice în consecinţă menţiunea privind acordarea protecţiei internaţionale."
***
Prezenta lege transpune Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecţie internaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 132 din 19 mai 2011.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 23 decembrie 2013