HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile tineretului şi sportului.
(2)Ministerul Tineretului şi Sportului are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, şi îşi desfăşoară o parte din activitatea specifică şi în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.
CAPITOLUL II: Principalele atribuţii ale Ministerului Tineretului şi Sportului
Art. 2
(1)În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii cu caracter general:
a)asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului;
b)iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului;
c)asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport, prin unităţile din subordine;
d)asigură, în numele statului român, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului;
e)asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului:
f)colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;
g)asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi promovarea de noi acorduri.
(2)Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului şi sportului.
Art. 3
(1)În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul activităţii de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:
a)aplică politica guvernamentală pentru tineret;
b)fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
c)colaborează şi sprijină structurile de şi pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;
d)elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii;
e)autorizează şi avizează desfăşurarea activităţilor din bazele proprii;
f)stabileşte contacte la nivel internaţional cu instituţii şi organisme similare;
g)organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
h)înfiinţează centre de tineret noi prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spaţiilor aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa;
i)colaborează direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autorităţile publice centrale în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării regionale, precum şi cu alte asemenea autorităţi, în domenii de interes comun;
j)avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul tineretului;
k)fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problematica studenţească;
l)elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement;
m)asigură organizarea şi administrarea centrelor de agrement;
n)elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al centrelor de agrement şi metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti;
o)elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor;
p)coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural-Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti;
q)elaborează şi derulează proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în interesul studenţilor;
r)acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au obiective privind impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativităţii studenţilor, promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european şi atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială;
s)sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi a tinerilor;
ş)editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret;
t)organizează direct sau prin instituţiile din subordine activităţi de agrement, tabere sociale şi tematice pentru copii, studenţi şi tineri;
ţ)acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice şi fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenţi şi tineri;
u)organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret.
(2)Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate prin derularea de programe şi acţiuni specifice, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art. 4
În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:
a)asigură absorbţia fondurilor europene în domeniul tineretului şi sportului;
b)accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului şi sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;
c)gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, conform legislaţiei specifice;
d)conlucrează cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în vederea finalizării programului "Youth in Action".
Art. 5
(1)În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul sportului, Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 18 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a)organizează activităţi sportive şi evenimente în vederea promovării programelor de sport;
b)recunoaşte existenţa şi practicarea oficială a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României;
c)asigură implementarea politicilor Guvernului şi ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a copiilor şi tinerilor;
d)realizează strategia naţională de sport şi educaţie fizică cu scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei României;
e)gestionează fonduri publice şi fonduri atrase (interne sau internaţionale) pe care le alocă susţinerii proiectelor de dezvoltare a federaţiilor sportive naţionale, pe ramură de sport;
f)stabileşte politicile şi strategiile naţionale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acţiuni, măsuri de monitorizare şi evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de federaţiile sportive naţionale, precum şi de cluburile sportive din România.
CAPITOLUL III: Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului
Art. 6
(1)Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.
(2)În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
(3)Personalul Ministerului Tineretului şi Sportului este compus din demnitari şi înalţi funcţionari publici, funcţionari publici cu funcţii publice generale sau specifice, şi din personal contractual.
(4)În cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un şef de birou, conform legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
(5)Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(6)Ministrul tineretului şi sportului numeşte personalul unităţilor de management, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele şefului de birou.
Art. 7
(1)Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 202, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
(2)Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se stabileşte prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în condiţiile legii.
(3)Atribuţiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(4)Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.
(5)Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(6)Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor legale.
Art. 8
(1)Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului este exercitată de către ministru.
(2)Ministrul tineretului şi sportului îndeplineşte, potrivit legii, funcţia de ordonator principal de credite.
(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministrul tineretului şi sportului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme şi organizaţii din ţară şi din străinătate.
(4)În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni.
Art. 9
(1)Ministrul tineretului şi sportului îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Ministrul tineretului şi sportului îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.
(3)Ministrul tineretului şi sportului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.
Art. 10
(1)Ministrul tineretului şi sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat numiţi prin decizie a prim-ministrului.
(2)Funcţiile de ministru, secretar de stat şi subsecretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii.
(3)Secretarii de stat şi subsecretarul de stat îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
Art. 11
(1)Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
(2)Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de regulamentul de organizare şi funcţionare şi coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a acestora, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Art. 12
(1)Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul Naţional pentru Tineret şi Consiliul Naţional pentru Sport. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional pentru Tineret şi ale Consiliului Naţional pentru Sport se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(2)Consiliul Naţional pentru Tineret şi Consiliul Naţional pentru Sport se întrunesc, la cererea ministrului tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.
Art. 13
(1)Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiul ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(2)Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.
(3)Ministrul tineretului şi sportului este preşedintele Colegiului ministerului. În lipsa acestuia, atribuţiile preşedintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul tineretului şi sportului.
Art. 14
La nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului pot funcţiona şi alte consilii consultative pe probleme de tineret şi sport. Înfiinţarea, desfiinţarea, competenţele şi componenţa acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
Art. 15
Prin ordin, ministrul tineretului şi sportului poate delega unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta, în condiţiile legii.
Art. 16
Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către ministrul tineretului şi sportului, cu respectarea condiţiilor legale.
CAPITOLUL IV: Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
Art. 17
(1)Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate ministerului este de 3.300.
(3)Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(4)Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile instituţiilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării regulamentului-cadru, conducătorii unităţilor subordonate au obligaţia de a elabora şi adopta propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile şi limitele stabilite de regulamentul-cadru.
Art. 18
(1)Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.
(2)Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
Art. 19
Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, precum şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret şi sport.
Art. 20
Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural-Sportiv Studenţesc "Tei" sunt instituţii publice ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural-Sportiv Studenţesc "Tei".
Art. 21
Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Tineretului şi Sportului, sunt instituţii publice, care au ca obiect de activitate:
a)realizarea performanţelor sportive, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale;
b)promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea sportivă;
c)promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d)administrarea bazei materiale sportive proprii;
e)organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
f)alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 22
Complexele sportive naţionale sunt instituţii publice, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive la nivel naţional şi internaţional.
Art. 23
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
Art. 24
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 25
Muzeul Sportului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Mărăşti nr. 20 A, sectorul 1, şi are ca obiect de activitate achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi expunerea colecţiilor de bunuri din domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Art. 26
(1)Ministerul Tineretului şi Sportului şi toate unităţile aflate în subordinea acestuia pot închiria bunurile imobile pentru necesităţi proprii şi pot închiria, la rândul lor, bunurile imobile unor operatori economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, cu păstrarea destinaţiei acestora.
(2)Închirierea bunurilor imobile se va face potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în condiţiile legii.
(3)Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1), respectiv veniturile realizate din închirieri de către instituţiile subordonate se vor reţine şi gestiona conform prevederilor legale în vigoare; aceste venituri pot fi utilizate şi pentru modernizarea imobilelor respective, conform actelor normative în vigoare.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 27
Ministerul Tineretului şi Sportului are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 28
Achiziţiile publice din veniturile proprii Ministerului Tineretului şi Sportului care fac obiectul de activitate al Ministerului Tineretului şi Sportului se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către aparatul central, prin direcţiile de specialitate.
Art. 29
Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
Art. 30
Ministerul Tineretului şi Sportului va prelua toate drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, inclusiv personalul, cu menţinerea drepturilor salariale deţinute, şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia, potrivit prevederilor art. 29.
Art. 31
(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere şi concesionare a bazei materiale destinate activităţii de educaţie fizică şi sport şi pentru activitatea de tineret, inclusiv a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere, în condiţiile legii.
(2)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere.
Art. 32
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 33
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Tineretului şi Sportului
Numărul maxim de posturi este de 202, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului
ANEXA Nr. 2: UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

I. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

II. Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" - Bucureşti

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

III. Cluburi sportive

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia

 

2. Clubul Sportiv Municipal Arad

 

3. Clubul Sportiv Municipal Piteşti

 

4. Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung

 

5. Sport Club Municipal Bacău

 

6. Clubul Sportiv Municipal Oneşti

 

7. Clubul Sportiv "Crişul" Oradea

 

8. Clubul Sportiv Municipal Bistriţa

 

9. Clubul Sportiv Botoşani

 

10. Clubul Sportiv Municipal Braşov

 

11. Clubul Sportiv Municipal Brăila

 

12. Clubul Sportiv Municipal Buzău

 

13. Clubul Sportiv Municipal Reşiţa

 

14. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi

 

15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca

 

16. Clubul Sportiv "Farul" Constanţa

 

17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

18. Clubul Sportiv Târgovişte

 

19. Clubul Sportiv Municipal Craiova

 

20. Clubul Sportiv Municipal "Dunărea"Galaţi

 

21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu

 

22. Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu

 

23. Sport Club Miercurea-Ciuc

 

24. Clubul Sportiv Municipal Iaşi

 

25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

 

26. Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş

 

27. Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ

 

28. Clubul Atletic Roman

 

29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti

 

30. Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia

 

31. Clubul Sportiv Satu Mare

 

32. Clubul Sportiv Municipal "Armătura" Zalău

 

33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 

34. Clubul Sportiv Municipal Suceava

 

35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava

 

36. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria

 

37. Clubul Sportiv Municipal Timişoara

 

38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea

 

39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui

 

40. Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea

 

41. Clubul Sportiv "Unirea" Focşani

 

42. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti

 

43. Clubul Sportiv Şcolar "Triumf Bucureşti

 

44. Clubul Central de Şah Bucureşti

 

45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti

46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin

47. Clubul Sporturilor de iarnă Vatra Dornei

48. Sport Club Municipal Deva

 

IV. Complexele sportive naţionale

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat'

1. Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti

2. Complexul Sportiv Naţional Snagov

3. Complexul Sportiv Naţional "Nicolae Navasart" Snagov

4. Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov

5. Complexul Sportiv Naţional Bascov

6. Complexul Sportiv Naţional Orşova

7. Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă

8. Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti

9. Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului

 

V. Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

VI. Muzeul Sportului

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

VII. Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport

Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 42 din data de 19 ianuarie 2013