HOTĂRÂRE nr. 647 din 27 august 2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Lista serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile administrativ-teritoriale, aflate în situaţie de criză financiară sau insolvenţă, nu pot funcţiona, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: LISTA serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile administrativ-teritoriale, aflate în situaţie de criză financiară sau insolvenţă, nu pot funcţiona

Nr. crt.

Denumirea serviciului

1

Impozite şi taxe locale

2

Evidenţa persoanelor

3

Registrul agricol

4

Amenajarea teritoriului şi urbanism

5

Situaţii de urgenţă

6

Învăţământ şi servicii auxiliare pentru educaţie

7

Sănătate

8

Cultură*

9

Religie**

10

Asistenţă socială

11

Alimentare cu apă şi canalizare

12

Iluminat public

13

Salubrizare şi gestionarea deşeurilor

14

Producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat

15

Autorizare şi avizare transport public judeţean şi transport public local de călători

* În cazul instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, aprobate prin legea bugetului de stat.
** În limita contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, finanţate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, aprobate prin legea bugetului de stat.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 29 august 2013