DECIZIE nr. 675 din 12 noiembrie 2012 privind sancţionarea Societăţii Comerciale "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul şedinţei din data de 6 noiembrie 2012, privind controlul efectuat la Societatea Comercială "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 36, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/17425/17.10.2005, cod fiscal 18045854, RBK-322/24.11.2005, reprezentată legal prin doamna Demirian Arlly - administrator/director general,
a constatat următoarele:
1.Societatea Comercială "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. nu are un sediu social, destinat exclusiv desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite şi se va primi corespondenţa de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la alte instituţii sau autorităţi, sediu la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, şi care să îndeplinească condiţiile prevăzute de norme.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Societatea Comercială "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comerţului menţiuni privind schimbarea sediului social, majorarea capitalului social, cesiunea de părţi sociale, modificarea structurii asociaţilor şi a administratorilor, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu interzicerea temporară a activităţii Societatea Comercială "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 36, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului nr. J40/17425/17.10.2005, cod fiscal 18045854, RBK-322/24.11.2005.
Art. 2
În termen de 30 de zile, Societatea Comercială "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. va comunica Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentaţia completă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor privind sediul social, precum şi documentaţia completă referitoare la modificările înregistrate la oficiul registrului comerţului privind majorarea capitalului social, cesiunea de părţi sociale, modificarea structurii asociaţilor şi a administratorilor.
Art. 3
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a activităţii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Reluarea activităţii Societăţii Comerciale "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 5
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială "AKG Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 803 din data de 29 noiembrie 2012