ORDIN nr. 615 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Cerinţele privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă Cerinţele şi procedura de recunoaştere a persoanelor şi organismelor, prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR eliberează permisul de mecanic de locomotivă şi recunoaşte persoanele şi organismele.
Art. 5
Operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară eliberează un certificat mecanicului de locomotivă pe care îl angajează sau îl preia prin contract.
Art. 6
Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară care deţin angajaţi mecanici de locomotivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
După 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, mecanicii de locomotivă şi mecanicii de maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf angajaţi la operatorii de transport feroviar şi la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară nu mai pot solicita eliberarea de permise de conducere pe tip de locomotivă şi/sau autorizaţii în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8
Mecanicii de locomotivă şi mecanicii de maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf angajaţi la operatorii de transport feroviar sau la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară care au fost autorizaţi în baza prevederilor Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pot continua activitatea pe baza drepturilor obţinute - permise de conducere pe tip de locomotivă şi/sau autorizaţii, fără a li se aplica prevederile prezentului ordin până la data de 29 octombrie 2018, dată de la care aceste documente specifice îşi încetează valabilitatea.
Art. 9
1.La articolul 15 din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele recunoscute de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, conform reglementărilor specifice în vigoare."
Art. 10
Activităţile specifice efectuate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă şi a recunoaşterii persoanelor şi organismelor se prestează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
Art. 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă
CAPITOLUL I: Generalităţi
Art. 1
Permisul de mecanic de locomotivă, denumit în continuare permis, obţinut în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, îl identifică pe mecanicul de locomotivă care conduce locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România.
Art. 2
Permisul dă dreptul titularului să efectueze pe propria răspundere activităţile specifice funcţiei de mecanic de locomotivă numai dacă acesta deţine un certificat.
Art. 3
(1)Modelul de "Permis de mecanic de locomotivă" eliberat de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, este modelul comunitar prevăzut la pct. 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13 din 19 ianuarie 2010.
(2)Certificat - certificat complementar armonizat care indică infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat să conducă şi materialul rulant pe care titularul certificatului este autorizat să îl conducă.
(3)Centru de formare - organism recunoscut de către ASFR pentru efectuarea de cursuri de formare pentru mecanicii de locomotivă, pentru cunoştinţe profesionale generale, de material rulant şi infrastructură feroviară, respectiv pentru efectuarea cursurilor lingvistice în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară.
(4)Evaluator (examinator) responsabil cu evaluarea mecanicilor de locomotivă - persoană recunoscută de către ASFR pentru evaluarea (examinarea) mecanicilor de locomotivă pentru dovedirea competenţelor profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi a competenţelor lingvistice.
(5)Declaraţie de recunoaştere - document specific eliberat de către ASFR pentru:
a)recunoaşterea unui centru de formare;
b)recunoaşterea unui evaluator (examinator) responsabil cu evaluarea mecanicilor de locomotivă.
CAPITOLUL II: Obţinerea permisului
SECŢIUNEA 1: Cerinţe pentru obţinerea permisului
Art. 4
Pentru obţinerea permisului, solicitanţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 10 şi 11 din Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, denumite în continuare Norme.
Art. 5
(1)Dovada îndeplinirii cerinţei privind formarea profesională în meseria de mecanic de locomotivă se face printr-un certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă eliberat de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER.
(2)Pentru dovedirea îndeplinirii cerinţei privind formarea profesională în meseria de mecanic de locomotivă de către un solicitant care nu deţine tipul de document prevăzut la alin. (1), acesta se adresează şi prezintă la CENAFER documentele de calificare profesionale deţinute. Ca urmare a analizării documentelor prezentate, CENAFER decide dacă acestea sunt echivalente cu cele solicitate la alin. (1) sau este necesară o formare profesională suplimentară pentru exercitarea meseriei de mecanic de locomotivă. În ambele cazuri CENAFER emite documente specifice, inclusiv pentru formarea profesională suplimentară - atunci când este cazul, care împreună cu cele de calificare profesionale prezentate de solicitant, stau la baza îndeplinirii cerinţei de la alin. (1).
(3)CENAFER este recunoscut de către ASFR drept centru de formare pentru asigurarea sarcinilor de formare privind cunoştinţele profesionale în meseria de mecanic de locomotivă, conform prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
Art. 6
Dovada îndeplinirii cerinţelor de aptitudine medicală şi psihologică se face prin avize medicale şi psihologice eliberate de comisiile medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor, conform reglementărilor specifice în vigoare.
Art. 7
(1)Dovada îndeplinirii cerinţei privind dovedirea competenţei profesionale generale se face prin susţinerea şi promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentru obţinerea permisului, după deţinerea unui certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă.
(2)Examenul prevăzut la alin. (1) este organizat de către ASFR şi trebuie să acopere cel puţin subiectele generale enumerate în anexa nr. 4 la Norme, iar examinatorii responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă din comisia de examinare trebuie să fie recunoscuţi de către ASFR, conform prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
SECŢIUNEA 2: Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 10 şi art. 11 alin. (1)-(3) din Norme
Art. 8
Pentru obţinerea permisului se parcurg următoarele etape:
a)depunerea de către solicitant sau reprezentantul autorizat al acestuia, la structura teritorială a ASFR, a unui dosar individual pentru obţinerea permisului;
b)verificarea de către ASFR a îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 10 şi art. 11 alin. (1)-(3) din Norme şi, dacă nu se constată neconformităţi privind îndeplinirea acestora, acceptarea dosarului;
c)comunicarea de către ASFR în scris către solicitant a datei, locului şi orei de desfăşurare a examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentru obţinerea permisului;
d)organizarea şi desfăşurarea de către ASFR a examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentru obţinerea permisului;
e)eliberarea permisului de către ASFR.
Art. 9
(1)Dosarul individual pentru obţinerea permisului trebuie să conţină următoarele documente:
a)"Formularul de cerere de permis de mecanic de locomotivă" completat corespunzător solicitării, semnat de către solicitant şi însoţit de o fotografie a viitorului titular de permis. Formularul de cerere, care cuprinde şi declaraţia care atestă faptul că informaţiile furnizate sunt corecte, este întocmit conform modelului comunitar stabilit în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 şi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
b)declaraţia cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, semnată de către solicitant;
c)copia documentului ultimului ciclu de educaţie şi învăţământ absolvit;
d)copia certificatului de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă/copia documentelor de calificare profesionale deţinute de solicitant şi a celor emise de CENAFER pentru cazul prevăzut la art. 5 alin. (2);
e)copia avizului de aptitudine medicală cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
f)copia avizului de aptitudine psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
g)copia unui act de identitate al solicitantului: carte de identitate, paşaport;
h)dovada achitării către ASFR a tarifului aferent prestaţiei efectuate pentru obţinerea permisului, care include şi prestaţia efectuată pentru examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale.
(2)Documentele din dosarul individual se vor certifica pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al angajatorului sau de un notar autorizat, în cazul persoanelor fizice. Dosarul individual incomplet nu se acceptă de către ASFR.
Art. 10
După depunerea dosarului individual, ASFR verifică în termen de 10 zile îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 10 şi art. 11 alin. (1)-(3) din Norme, solicită eventuale clarificări cu privire la documentele depuse şi, dacă nu se constată neconformităţi privind îndeplinirea acestora, acceptă dosarul.
Art. 11
(1)După acceptarea dosarului, ASFR notifică solicitantului data, locul şi ora de desfăşurare a examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii acestuia.
(2)Decizia motivată de neacceptare a dosarului se notifică de către ASFR solicitantului în termen de 10 zile de la data depunerii dosarului.
SECŢIUNEA 3: Organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale şi eliberarea permisului
Art. 12
(1)Comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor profesionale generale este compusă din 3 examinatori cu studii superioare, dintre care unul în calitate de preşedinte şi 2 cu studii superioare într-o specialitate corespunzătoare acestui domeniu de activitate, în calitate de membri, după cum urmează:
a)un examinator al ASFR, în calitate de preşedinte;
b)un examinator al ASFR, în calitate de membru;
c)un examinator al CENAFER, în calitate de membru.
(2)Comisia de examinare este numită de către directorul ASFR, după nominalizarea examinatorului CENAFER, şi îşi desfăşoară activitatea numai în componenţă completă.
Art. 13
(1)Bibliografia şi tematica pentru susţinerea examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale se elaborează de către ASFR şi trebuie să acopere cel puţin subiectele generale cuprinse în anexa nr. 4 la Norme, se aprobă de conducerea ASFR şi se publică pe pagina web ASFR de pe site-ul AFER.
(2)Întrebările de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale se elaborează şi se administrează de către ASFR în mod unitar la nivelul întregului sistem feroviar din România, urmând ca testele grilă să fie generate printr-un soft specializat în acest sens.
Art. 14
Comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor profesionale generale are următoarele atribuţii specifice:
a)verifică identitatea fiecărui candidat şi nu permite accesul în sala de examen a candidaţilor care prin comportamentul lor pot perturba examinarea celorlalţi candidaţi;
b)supraveghează modul de desfăşurare a examenului până la terminarea examinării, nu permite candidaţilor să părăsească sala de examen în timpul derulării examenului, decât dacă aceştia au predat lucrarea şi elimină din sala de examen candidaţii care nu respectă interdicţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c), fapt ce se consemnează în procesul-verbal de examinare prevăzut la art. 17 alin. (1);
c)evaluează nivelul cunoştinţelor stabilind pentru fiecare candidat un calificativ final şi întocmeşte şi semnează procesul-verbal de examinare.
Art. 15
(1)Cu ocazia susţinerii examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, candidaţilor li se interzice:
a)să se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, în stare de ebrietate sau sub influenţa produselor sau a substanţelor stupefiante/medicamentelor cu efecte similare acestora;
b)să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau de înregistrare audio/video sau altele asemenea;
c)să poarte discuţii cu alţi candidaţi sau să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.
(2)Nerespectarea prevederilor alin. (1) duce la eliminarea candidaţilor de la examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale.
Art. 16
(1)Structura, conţinutul şi baremul testelor pentru evaluarea nivelului cunoştinţelor profesionale generale se întocmesc de către ASFR şi se aprobă prin decizie de directorul ASFR.
(2)Examinarea candidaţilor se efectuează în limba română, printr-un test-grilă, durata testului fiind de maximum 3 ore.
Art. 17
(1)După evaluarea nivelului de cunoştinţe profesionale generale, comisia de examinare stabileşte rezultatul examenului şi întocmeşte un proces-verbal de examinare, care conţine următoarele date:
a)data, locul şi ora desfăşurării examenului;
b)datele de identificare ale candidaţilor, respectiv numele şi prenumele, codul numeric personal;
c)componenţa comisiei de examinare;
d)notele obţinute la examenul de evaluare a nivelului cunoştinţelor profesionale generale şi calificativul final acordat la examinare;
e)numele şi prenumele candidaţilor care au absentat sau au fost eliminaţi de la examen, dacă este cazul.
(2)ASFR afişează rezultatele examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale în termen de o zi lucrătoare de la data susţinerii acestuia la sediul său.
Art. 18
(1)ASFR anexează procesul-verbal de examinare la dosarul individual şi eliberează permisul într-un singur exemplar, original, sub semnătură, solicitantului care a obţinut calificativul "corespunzător" la examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, în cel mult 30 de zile de la data acceptării dosarului individual pentru obţinerea permisului, şi numai după înregistrarea acestuia în Registrul naţional al permiselor de mecanici de locomotivă, denumit în continuare RNP.
(2)ASFR atribuie fiecărui permis un număr unic care se bazează pe numărul european de identificare - NEI, conform Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei din 13 iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de siguranţă şi documentele de cerere în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi valabilitatea certificatelor de siguranţă prevăzute de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 14 iunie 2007.
(3)ASFR întocmeşte RNP conform parametrilor de bază care au fost adoptaţi în modelul comunitar prin Decizia Comisiei 2010/17/CE din 29 octombrie 2009 privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidenţă a permiselor de mecanici de locomotivă şi a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 8 din 13 ianuarie 2010.
Art. 19
(1)Candidatul care nu a promovat examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale poate face o nouă solicitare de examinare, programarea acestui examen urmând a se face de către ASFR la o dată ce se va comunica candidatului.
(2)Pentru susţinerea examenului prevăzut la alin. (1) candidatul trebuie să facă dovada valabilităţii documentelor prezentate în dosarul individual conform art. 9 alin. (1) lit. e) şi f), dacă este cazul, şi a achitării tarifului aferent prestaţiei efectuate pentru examinare.
Art. 20
(1)Pentru candidaţii eliminaţi conform art. 15 alin. (2) şi pentru cei care au absentat nejustificat la examen nu se restituie tariful aferent prestaţiei efectuate pentru examinare.
(2)Pentru cazuri de absenţă justificate, neimputabile candidatului, conducerea ASFR decide reprogramarea examinării acestuia în termen de maximum două luni de la data desfăşurării examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, fără plata suplimentară a tarifului aferent prestaţiei efectuate pentru examinare, în condiţiile valabilităţii documentelor prezentate în dosarul individual conform art. 9 alin. (1) lit. e) şi f).
SECŢIUNEA 4: Valabilitatea, actualizarea, modificarea sau reînnoirea permisului - eliberarea unui duplicat
Art. 21
(1)Permisul este valabil 10 ani dacă mecanicul de locomotivă îndeplineşte pe perioada de valabilitate următoarele cerinţe:
a)efectuează examenele medicale şi psihologice periodice, la termenele stabilite, conform reglementărilor specifice în vigoare şi obţine avize de aptitudine medicală şi psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă;
b)urmează un program de formare profesională continuă pentru menţinerea competenţelor profesionale conform pct. 2 lit. e) din anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, program definit de reglementările specifice în vigoare, obţinând certificarea periodică a acestora. Rezultatul evaluării periodice a competenţelor profesionale generale este notificat de către CENAFER la ASFR în termen de o zi lucrătoare, care îl înscrie în RNP.
(2)Permisul se reînnoieşte la un interval de 10 ani şi trebuie să conţină o nouă fotografie a titularului, obţinută la momentul solicitării, şi o nouă dată de valabilitate a acestuia.
Art. 22
(1)Permisul se actualizează atunci când apar modificări privind datele facultative înscrise în acesta - domiciliul mecanicului de locomotivă sau numărul de identificare al acestuia dat de angajator.
(2)Permisul se modifică atunci când trebuie înscrisă/eliminată o restricţie medicală/psihologică, trebuie modificată una dintre informaţiile suplimentare înscrise în acesta sau trebuie corectată o eroare de completare din acesta.
(3)Eliberarea unui duplicat al permisului se efectuează în cazul deteriorării/pierderii/furtului acestuia sau atunci când datele înscrise pe acesta devin ilizibile.
Art. 23
(1)Pentru actualizarea/modificarea/reînnoirea permisului sau eliberarea unui duplicat, mecanicul de locomotivă sau reprezentantul autorizat al acestuia depune la ASFR un "Formular de cerere de permis de mecanic de locomotivă" completat corespunzător solicitării şi semnat de către solicitant, precum şi următoarele documente specifice tipului de solicitare efectuat:
a)pentru actualizarea permisului: o copie a permisului şi justificarea modificării în vederea actualizării datelor;
b)pentru modificarea permisului:
- permisul şi documentele justificative pentru înscrierea sau eliminarea unei restricţii medicale/psihologice;
- o copie a permisului şi justificarea modificării informaţiilor suplimentare înscrise în permis sau a corectării unei erori de completare a permisului;
c)pentru reînnoirea permisului: o copie a permisului şi o copie a ultimului aviz de aptitudine medicală şi psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii solicitării. Formularul de cerere va fi însoţit de o nouă fotografie a mecanicului de locomotivă, obţinută la momentul solicitării. De asemenea, mecanicul de locomotivă care nu este inclus în sistemul de management al siguranţei al unui operator de transport feroviar sau al unui administrator/gestionar de infrastructură feroviară, după caz, va face dovada participării la un program de formare profesională continuă;
d)pentru eliberarea unui duplicat: o declaraţie cu privire la motivul pentru care se solicită eliberarea unui duplicat, dovada declarării pierderii sau furtului permisului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau permisul, în cazul în care acesta s-a deteriorat ori datele înscrise au devenit ilizibile.
(2)Pentru modificarea permisului cu eliminarea sau introducerea unei restricţii medicale/psihologice, solicitarea trebuie efectuată în termen de maximum două zile lucrătoare după deţinerea unui document specific din care să reiasă justificarea modificării solicitate.
(3)Pentru reînnoirea permisului solicitarea trebuie efectuată cu două luni înainte de data expirării valabilităţii de 10 ani a acestuia. Dacă solicitarea se efectuează la un termen mai mic de două luni, ASFR suspendă permisul la data expirării valabilităţii până la acordarea reînnoirii, cu încadrarea acordării reînnoirii în termenul de două luni de la data solicitării - dacă nu există neconformităţi în documentele depuse.
(4)Pentru fiecare din solicitările de la alin. (1), solicitantul trebuie să facă dovada identităţii sale - copie de pe un act de identitate şi a achitării către ASFR a tarifului aferent prestaţiei efectuate pentru actualizarea/modificarea/reînnoirea permisului sau eliberarea unui duplicat.
Art. 24
(1)Documentele se vor certifica pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al angajatorului sau de un notar autorizat, în cazul persoanelor fizice.
(2)ASFR verifică documentele depuse pentru actualizarea/modificarea/reînnoirea permisului sau eliberarea unui duplicat şi poate cere solicitantului clarificări cu privire la documentele depuse.
Art. 25
(1)ASFR verifică în RNP înscrisurile referitoare la mecanicul de locomotivă al cărui permis trebuie actualizat/modificat sau pentru care se eliberează un duplicat, respectiv îndeplinirea cerinţelor de la art. 21 alin. (1) pentru reînnoirea permisului.
(2)Eliberarea permisului actualizat/modificat/reînnoit sau a unui duplicat al acestuia se efectuează de către ASFR în termen de 30 de zile de la data acceptării documentelor depuse şi numai după depunerea la ASFR a vechiului permis pentru cazurile prezentate la art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b) a doua liniuţă şi lit. c). Pentru cazul prezentat la art. 23 alin. (1) lit. b) prima liniuţă, ASFR eliberează permisul în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării solicitării.
(3)Permisul actualizat/modificat îşi menţine data de valabilitate stabilită iniţial la emiterea acestuia.
Art. 26
În toate cazurile de actualizare/modificare/ reînnoire a permiselor şi de eliberare a unui duplicat, ASFR actualizează RNP şi menţine numărul unic al permisului.
Art. 27
(1)În cazul în care mecanicul de locomotivă a intrat în posesia permisului pierdut pentru care ASFR a emis un duplicat, acesta sau reprezentantul autorizat al acestuia transmite imediat permisul la ASFR, pentru ca acesta să fie anulat.
(2)ASFR anulează şi permisele care au fost depuse pentru actualizare/modificare/reînnoire.
CAPITOLUL III: Suspendarea/Retragerea permisului
Art. 28
(1)Dacă ASFR constată că un mecanic de locomotivă deţinător de permis nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza acordării permisului sau nu a respectat reglementările specifice în vigoare privind siguranţa feroviară, în funcţie de gravitatea acestora, suspendă sau retrage permisul, după caz.
(2)Suspendarea permisului se face în următoarele cazuri:
a)pe durata investigării cauzelor care au stat la baza producerii de accidente/incidente, în cazul în care investigatorul principal solicită acest lucru - până la termenul dispus de către acesta;
b)mecanicul de locomotivă se face vinovat de producerea unui accident/incident, dacă s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator - până la termenul dispus prin dosarul de cercetare disciplinară;
c)mecanicul de locomotivă a obţinut un aviz de aptitudine medicală/psihologică cu menţiunea "INAPT TEMPORAR" pentru funcţia de mecanic de locomotivă - până la obţinerea unui aviz de aptitudine medicală/psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, după rezolvarea afecţiunii medicale care a determinat suspendarea din funcţie;
d)mecanicul de locomotivă nu mai deţine un aviz de aptitudine medicală/psihologică valabil pentru funcţia de mecanic de locomotivă, datorită neprezentării la examinarea medicală/psihologică periodică - până la obţinerea unui aviz de aptitudine medicală/psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, dar nu mai mult de 12 luni;
e)mecanicul de locomotivă nu mai urmează un program de formare profesională continuă pentru menţinerea competenţelor profesionale conform pct. 2 lit. e) din anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 12 luni;
f)mecanicul de locomotivă nu a efectuat evaluarea periodică a competenţelor profesionale generale la termenele stabilite, conform reglementărilor specifice în vigoare, sau nu a obţinut certificarea periodică a acestora - până la efectuarea şi obţinerea certificării periodice a competenţelor profesionale generale, dar nu mai mult de 12 luni.
(3)Retragerea permisului se face în următoarele cazuri:
a)mecanicul de locomotivă se face vinovat de producerea unui accident/incident, dacă s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator;
b)mecanicul de locomotivă a obţinut un aviz de aptitudine medicală/psihologică cu menţiunea "INAPT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă;
c)mecanicului de locomotivă i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară de interzicere a exercitării profesiei, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul penal;
d)mecanicul de locomotivă nu a obţinut în termen de 12 luni, pe perioada suspendării permisului conform alin. (2) lit. d), e) şi f), documente specifice care să ducă la încetarea suspendării permisului.
Art. 29
(1)În cazurile prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3), operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară angajator, denumit în continuare angajator, notifică ASFR în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă despre acest fapt şi propune suspendarea (inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul) sau retragerea permisului.
(2)După primirea notificării prevăzute la alin. (1), conducerea ASFR aprobă suspendarea sau retragerea permisului mecanicului de locomotivă în cauză şi notifică în acest sens angajatorul.
(3)Mecanicul de locomotivă pentru care angajatorul a făcut propunerea de retragere a permisului este obligat să transmită în termen de 3 zile lucrătoare permisul la ASFR, în vederea anulării acestuia. Permisul suspendat rămâne în posesia titularului său.
Art. 30
(1)Prin suspendarea permisului, mecanicului de locomotivă i se suspendă, pe durata stabilită sau până la încetarea cauzelor suspendării, dreptul de a efectua pe propria răspundere activităţile specifice funcţiei de mecanic de locomotivă.
(2)După expirarea perioadei de suspendare, respectiv după încetarea cauzelor suspendării, angajatorul notifică ASFR în acest sens.
(3)După analizarea notificării, conducerea ASFR aprobă încetarea suspendării, fapt adus la cunoştinţa angajatorului.
(4)Durata suspendării permisului nu prelungeşte valabilitatea acestuia.
Art. 31
(1)Prin retragerea permisului, mecanicului de locomotivă i se retrage dreptul de a efectua pe propria răspundere activităţile specifice funcţiei de mecanic de locomotivă.
(2)Mecanicul de locomotivă al cărui permis a fost retras conform art. 28 alin. (3) lit. a) din cauza vinovăţiei producerii unui accident/incident poate solicita obţinerea unui nou permis, cu respectarea prevederilor cap. II, numai după 60 de zile de la data retragerii permisului, dacă nu s-a dispus alt termen prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator.
(3)Mecanicul de locomotivă al cărui permis a fost retras conform art. 28 alin. (3) lit. c) pentru interzicerea exercitării profesiei poate solicita obţinerea unui nou permis, cu respectarea prevederilor cap. II, numai după expirarea sau revocarea interzicerii dreptului de a exercita profesia, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. g) din Codul penal. În acest caz, mecanicul de locomotivă depune la dosarul de obţinere a permisului şi o copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă sau de revocare a pedepsei complementare de interzicere a exercitării profesiei.
Art. 32
(1)Personalul ASFR posesor al legitimaţiei speciale de control şi inspecţie de stat poate propune suspendarea/retragerea permisului în cazurile prevăzute la art. 28, în baza unei note de constatare încheiate şi aduse la cunoştinţa angajatorului. În acest caz, angajatorul notifică ASFR în timpul dispus prin nota de constatare despre acest fapt şi propune suspendarea (inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul) sau retragerea permisului.
(2)Dacă în cadrul acţiunilor de control şi inspecţie de stat se constată existenţa unuia dintre cazurile prevăzute la art. 28 şi nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1), personalul ASFR dispune suspendarea/retragerea permisului mecanicului de locomotivă în cauză şi aplicarea măsurilor legale care se impun împotriva celor vinovaţi. Suspendarea/Retragerea permisului va fi notificată de personalul constatator imediat angajatorului, precum şi conducerii ASFR. În acest caz, angajatorul notifică în termen de o zi lucrătoare ASFR despre acest fapt şi propune suspendarea (inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul) sau retragerea permisului.
(3)După primirea notificării prevăzute la alin. (1) sau (2), conducerea ASFR aprobă suspendarea sau retragerea permisului mecanicului de locomotivă în cauză şi notifică în acest sens angajatorul.
(4)Mecanicul de locomotivă pentru care personalul ASFR a făcut propunerea de retragere a permisului este obligat să transmită în termen de 3 zile lucrătoare permisul la ASFR, în vederea anulării acestuia. Permisul suspendat rămâne în posesia titularului său.
Art. 33
În toate cazurile de suspendare şi retragere a permiselor, ASFR actualizează RNP.
Art. 34
În cazul suspendării/retragerii permisului unui mecanic de locomotivă din România, angajatorul suspendă/retrage mecanicului în cauză certificatul, fapt care este notificat în termen de 3 zile lucrătoare la ASFR.
CAPITOLUL IV: Eliberarea noului model de permis mecanicilor de locomotivă şi mecanicilor maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf, care deţin documente specifice valabile eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare
SECŢIUNEA 1: Eliberarea noului model de permis mecanicului de locomotivă, care deţine permis/permise de conducere pe tip de locomotivă valabil(e) eliberat(e) conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 35
Pentru eliberarea noului model de permis, mecanicul de locomotivă care deţine permis/permise de conducere pe tip de locomotivă valabil(e) sau reprezentantul autorizat al acestuia depune la ASFR un dosare care trebuie să conţină următoarele documente:
a)"Formularul de cerere de permis de mecanic de locomotivă" completat corespunzător solicitării, semnat de către solicitant şi însoţit de o fotografie a mecanicului de locomotivă. Formularul de cerere, care cuprinde şi declaraţia care atestă faptul că informaţiile furnizate sunt corecte, este întocmit conform modelului comunitar stabilit în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 şi este prezentat în anexă;
b)declaraţia cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, semnată de către solicitant;
c)copia avizului de aptitudine medicală cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
d)copia avizului de aptitudine psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
e)copia certificatului pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale pentru funcţia mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
f)copia unui act de identitate al solicitantului: carte de identitate, paşaport;
g)dovada achitării către ASFR a tarifului aferent prestaţiei efectuate pentru obţinerea noului model de permis.
Art. 36
(1)Documentele depuse se vor certifica pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al angajatorului sau de un notar autorizat, în cazul persoanelor fizice.
(2)ASFR verifică existenţa şi valabilitatea documentelor depuse conform prevederilor art. 35 şi poate cere clarificări cu privire la documentele depuse.
(3)Dosarul incomplet sau neconform nu se acceptă de către ASFR.
Art. 37
(1)După acceptarea dosarului şi verificarea bazei de date privind existenţa permisului/permiselor de conducere pe tip de locomotivă pentru mecanicul de locomotivă în cauză, ASFR eliberează acestuia noul model de permis în termen de 15 zile de la data depunerii dosarului complet.
(2)În termen de 10 zile de la data depunerii dosarului complet la ASFR, angajatorul emite certificatul mecanicului de locomotivă în cauză în baza înscrisurilor din permisul/permisele de conducere pe tip de locomotivă şi din autorizaţiile pentru efectuarea unor activităţi specifice în activitatea de manevră şi/sau de conducere a trenurilor şi pentru efectuarea unor operaţii specifice altor funcţii pe care acesta le deţine conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care va cuprinde:
a)tipul de material rulant pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să îl conducă;
b)infrastructura feroviară pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă - numai acele secţii de circulaţie înscrise în certificatul de siguranţă partea B al angajatorului pe care mecanicul a condus în ultimele 12 luni;
c)categoria de conducere care se va efectua - numai acele activităţi pe care mecanicul le-a desfăşurat în ultimele 12 luni;
d)operaţii specifice altor funcţii - la rubrica "Informaţii suplimentare", numai acele operaţii pe care mecanicul le-a desfăşurat în ultimele 12 luni.
(3)Încadrarea materialului rulant pe tipuri definite conform art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare, se face de către ASFR şi se publică pe pagina web ASFR de pe site-ul AFER până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
(4)Angajatorul este răspunzător pentru corectitudinea înscrisurilor efectuate conform alin. (2) în certificat, ASFR putând verifica şi dispune măsuri de suspendare/retragere a acestuia în cazul constatării nerespectării cerinţelor de la alin. (2).
(5)ASFR eliberează solicitantului noul model de permis numai după prezentarea certificatului emis conform alin. (2) şi după înscrierea în acesta a numărului de permis. De asemenea, solicitantul depune la ASFR o copie a certificatului, precum şi documentele deţinute de mecanic conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea anulării acestora.
SECŢIUNEA 2: Eliberarea noului model de permis mecanicului de maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf, care deţine autorizaţie pentru exercitarea acestei funcţii valabilă eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 38
(1)Mecanicul de maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf, care deţine autorizaţie pentru exercitarea acestei funcţii valabilă eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, poate obţine noul model de permis numai dacă deţine un certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă.
(2)Dacă mecanicul prevăzut la alin. (1) nu deţine un certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă, CENAFER decide, la solicitarea acestuia efectuată conform art. 5 alin. (2), dacă este necesară o formare profesională suplimentară pentru exercitarea meseriei de mecanic de locomotivă de către acesta.
Art. 39
Obţinerea noului model de permis de către personalul prevăzut la art. 38 se face conform prevederilor cap. II, respectiv prin depunerea la ASFR a unui dosar cu documente specifice şi, după acceptarea dosarului, susţinerea şi promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentru obţinerea permisului.
Art. 40
Dosarul pe care solicitantul îl depune la ASFR trebuie să conţină următoarele documente specifice:
a)"Formularul de cerere de permis de mecanic de locomotivă" completat corespunzător solicitării, semnat de către solicitant şi însoţit de o fotografie a mecanicului; Formularul de cerere, care cuprinde şi declaraţia care atestă faptul că informaţiile furnizate sunt corecte, este întocmit conform modelului comunitar stabilit în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 şi este prezentat în anexă;
b)declaraţia cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, semnată de către solicitant;
c)copia certificatului de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă şi a suplimentului descriptiv al acestuia/copia documentelor de calificare profesionale deţinute de solicitant şi a celor emise de CENAFER pentru cazul prevăzut la art. 5 alin. (2) şi art. 38 alin. (2);
d)copia avizului de aptitudine medicală cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
e)copia avizului de aptitudine psihologică cu menţiunea "APT" pentru funcţia de mecanic de locomotivă, valabil la data depunerii dosarului;
f)copia certificatului pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale, valabil la data depunerii dosarului;
g)copia unui act de identitate al solicitantului: carte de identitate, paşaport;
h)dovada achitării către ASFR a tarifului aferent prestaţiei efectuate pentru obţinerea noului model de permis.
Art. 41
(1)Documentele depuse se vor certifica pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al angajatorului sau de un notar autorizat, în cazul persoanelor fizice.
(2)ASFR verifică existenţa şi valabilitatea documentelor depuse conform prevederilor art. 40 şi poate cere clarificări cu privire la documentele depuse.
(3)Dosarul incomplet sau neconform nu se acceptă de către ASFR.
Art. 42
După acceptarea dosarului, ASFR notifică solicitantului data, locul şi ora de desfăşurare a examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii acestuia.
Art. 43
(1)ASFR eliberează noul model de permis mecanicului de locomotivă care a obţinut calificativul "corespunzător" la examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, în cel mult 30 de zile de la data acceptării dosarului pentru obţinerea noului model de permis.
(2)În termen de 10 zile de la data obţinerii calificativului "corespunzător", administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară angajator emite certificatul mecanicului de locomotivă în cauză în baza înscrisurilor din autorizaţia pentru exercitarea funcţiei pe care acesta o deţine conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care va cuprinde:
a)materialul rulant pe care mecanicul este autorizat să îl conducă - numai acel material rulant pe care mecanicul l-a condus în ultimele 12 luni;
b)infrastructura feroviară pe care mecanicul este autorizat să conducă - numai acele secţii de circulaţie pe care mecanicul a condus în ultimele 12 luni;
c)categoria de conducere care se va efectua.
(3)Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară angajator este răspunzător pentru corectitudinea înscrisurilor efectuate conform alin. (2) în certificat, ASFR putând verifica şi dispune măsuri de suspendare/retragere a acestuia în cazul constatării nerespectării cerinţelor de la alin. (2).
(4)ASFR eliberează solicitantului noul model de permis în baza prezentării certificatului emis conform alin. (2) şi a înscrierii în acesta a numărului de permis. De asemenea, solicitantul depune la ASFR o copie a certificatului, precum şi documentele deţinute de mecanic conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea anulării acestora.
Art. 44
Eliberarea noilor modele de permise este înscrisă de către ASFR în RNP.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 45
(1)Pe perioada valabilităţii permiselor de conducere pe tip de locomotivă deţinute de mecanicii de locomotivă şi a autorizaţiilor pentru exercitarea funcţiei deţinute de mecanicii de maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf, eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, suspendarea sau retragerea acestora se poate face în cazurile prevăzute la art. 28.
(2)În cazul suspendării documentelor prevăzute la alin. (1), respectiv al încetării suspendării acestora, angajatorul şi ASFR procedează conform prevederilor art. 29 şi 30.
(3)În cazul retragerii documentelor prevăzute la alin. (1), acestea se anulează, iar acordarea unui nou permis se efectuează conform prevederilor prezentei proceduri.
(4)Documentele prevăzute la alin. (1) se consideră retrase şi în cazul retragerii autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea unor activităţi specifice în activitatea de manevră şi/sau de conducere a trenurilor deţinute de către mecanicul de locomotivă conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Documentele prevăzute la alin. (1) retrase trebuie transmise de către angajator la ASFR în termen de 5 zile, pentru anulare.
Art. 46
(1)ASFR furnizează, în baza unei cereri motivate, date înscrise în RNP, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa I la Decizia Comisiei 2010/17/CE, Agenţiei Feroviare Europene, autorităţilor competente cu eliberarea permisului din celelalte state membre ale Uniunii Europene, angajatorilor de mecanici de locomotivă, operatorilor de transport feroviar şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară care angajează mecanici de locomotivă, Organismului de Investigare Feroviar Român - OIFR, organismelor de investigare din celelalte state membre ale Uniunii Europene instituite în conformitate cu art. 21 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificarea a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 164 din 30 aprilie 2004, precum şi mecanicilor de locomotivă.
(2)Accesul la datele înscrise în RNP şi schimbul de date se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 5 din anexa I la Decizia Comisiei 2010/17/CE.
(3)Durata păstrării datelor înscrise în RNP se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa I la Decizia Comisiei 2010/17/CE.
Art. 47
(1)Contestaţiile privind rezultatul examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale, decizia de neacordare, suspendare sau retragere a permisului, decizia de a nu se actualiza, modifica sau reînnoi permisul se depun în scris la AFER, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, şi se soluţionează de Comitetul director al ASFR în termen de 30 de zile.
(2)Dacă contestatarul este nemulţumit de soluţia dată, acesta se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 48
Eliberarea, actualizarea, modificarea, retragerea sau pierderea unui permis se publică de către ASFR pe pagina web ASFR de pe site-ul AFER.
ANEXA nr. 11: FORMULAR DE CERERE DE PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ
ANEXA nr. 2: CERINŢE privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului
CAPITOLUL I: Generalităţi
Art. 1
(1)Operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară eliberează mecanicului de locomotivă pe care îl angajează sau îl preia prin contract un certificat în care se înscrie materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să îl conducă şi infrastructura feroviară pe care este autorizat să conducă. De asemenea, în certificat se înscrie şi categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă.
(2)Certificatul se redactează în limba română, este în proprietatea operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară angajator şi se află în posesia mecanicului de locomotivă în timpul serviciului.
Art. 2
Cerinţele din prezenta anexă sunt obligatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară care au calitatea de angajatori de mecanici de locomotivă, în vederea elaborării şi aplicării propriilor proceduri de eliberare şi actualizare a certificatului, care vor fi parte integrantă a propriului sistem de management al siguranţei.
CAPITOLUL II: Cerinţe privind procedura de eliberare a certificatului
SECŢIUNEA 1: Cerinţe pentru obţinerea certificatului
Art. 3
Pentru obţinerea certificatului, mecanicul de locomotivă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 12 şi 13 din Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, denumite în continuare Norme.
Art. 4
(1)Dovada îndeplinirii cerinţei de competenţă profesională privind materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să îl conducă se face prin susţinerea şi promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant în cauză, la finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la acest material rulant, care trebuie să acopere cel puţin subiectele generale din anexa nr. 5 la Norme.
(2)Dovada îndeplinirii cerinţei de competenţă profesională privind infrastructura feroviară pe care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă se face prin susţinerea şi promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind infrastructura feroviară în cauză, la finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la această infrastructură feroviară, care trebuie să acopere cel puţin subiectele generale din pct. 1-7 din anexa nr. 6 la Norme.
(3)Dovada îndeplinirii cerinţei privind cunoştinţele lingvistice, atunci când mecanicul de locomotivă nu are ca limbă maternă limba română, se face prin susţinerea şi promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor lui lingvistice, la finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice, care trebuie să acopere cel puţin subiectele generale din pct. 8 din anexa nr. 6 la Norme, din care să reiasă că are suficiente cunoştinţe în limba română pentru a putea comunica, activ şi eficient, cu administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară privind exploatarea feroviară şi procedurile de siguranţă în sistemul feroviar din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe.
SECŢIUNEA 2: Cerinţe privind formarea mecanicilor de locomotivă pentru obţinerea certificatului
SUBSECŢIUNEA 1: Formarea mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce
Art. 5
(1)Formarea mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce trebuie să asigure dobândirea competenţelor profesionale prevăzute în anexa nr. 5/pct. 1-7 din anexa nr. 6 la Norme şi se efectuează într-un centru de formare propriu operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară angajator, denumit în continuare angajator, recunoscut de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, pentru efectuarea tipului de formare respectiv.
(2)Atunci când angajatorul nu deţine un centru de formare propriu recunoscut de către ASFR pentru efectuarea tipului de formare respectiv, formarea mecanicilor de locomotivă se poate efectua într-un centru de formare aparţinând altui angajator recunoscut de către ASFR pentru efectuarea tipului de formare respectiv sau la Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER.
Art. 6
(1)Formatorul care efectuează formarea practică a mecanicilor de locomotivă trebuie să deţină un permis şi un certificat, în termen de valabilitate, certificatul fiind valabil pentru materialul rulant şi infrastructura feroviară pentru care efectuează formarea sau pentru un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară.
(2)Dacă formatorul care efectuează formarea practică a mecanicilor de locomotivă nu deţine documentele prevăzute la alin. (1), mecanicul de locomotivă candidat conduce asistat de către un mecanic de locomotivă care deţine aceste documente, sub supravegherea formatorului.
(3)În cazul în care formatorul sau mecanicul de locomotivă care trebuie să asiste mecanicul de locomotivă candidat nu deţine documentele prevăzute la alin. (1), formarea practică se poate efectua de către unul dintre aceştia, dacă deţine un permis de conducere pe tip de locomotivă şi o autorizaţie specifică eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate, pentru materialul rulant/infrastructura feroviară pentru care se face formarea sau pentru un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară.
(4)Formatorul care efectuează formarea practică care nu deţine documentele prevăzute la alin. (1) poate efectua formarea practică fără a deţine aceste documente, în condiţiile respectării alin. (3), maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor cerinţe, termen de la care nu mai poate efectua formarea practică dacă nu deţine aceste documente.
(5)În cazul unui material rulant nou-introdus în România, a unuia căruia prin modernizare sau reînnoire i-a fost schimbat semnificativ modul de conducere sau a unei infrastructuri feroviare cu caracteristici noi, formarea practică a unui mecanic de locomotivă, atunci când nu există un formator care să deţină documentele prevăzute la alin. (1) pentru materialul rulant/infrastructura feroviară în cauză, poate fi efectuată de către un formator care a fost instruit de constructorul/fabricantul materialului rulant/infrastructurii feroviare în cauză. Durata instruirii formatorului va fi similară cu cea necesară formării mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale de material rulant/infrastructură feroviară şi trebuie să asigure dobândirea competenţelor profesionale prevăzute în anexa nr. 5/pct. 1-7 din anexa nr. 6 la Norme.
(6)Pentru cazul prevăzut la alin. (5), formatorul care efectuează formarea practică şi nu deţine documentele prevăzute la alin. (1) poate efectua formarea practică fără a deţine aceste documente, în condiţiile respectării alin. (3), maximum 6 luni de la data efectuării primei activităţi de formare desfăşurate în condiţiile alin. (5), termen de la care nu mai poate efectua formarea practică dacă nu deţine aceste documente.
Art. 7
(1)ASFR stabileşte condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu necesare formării teoretice şi practice pentru dobândirea competenţelor profesionale specifice privind materialul rulant, pe tipurile de material rulant - motor, definite conform art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare, şi pentru categoriile de conducere prevăzute la pct. 1.3 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
(2)ASFR stabileşte condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu necesare formării teoretice şi practice pentru dobândirea competenţelor profesionale specifice privind infrastructura feroviară, pe fiecare sistem utilizat pentru organizarea circulaţiei trenurilor, sistem care este stabilit şi utilizat în funcţie de instalaţiile cu care sunt înzestrate staţiile de cale ferată şi liniile curente, conform prevederilor art. 190 din Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu evidenţierea competenţelor profesionale comune şi/sau specifice pentru anumite rute/trasee/itinerare de referinţă. Noţiunea de rută/traseu/itinerar de referinţă se referă la o anumită lungime de linie de cale ferată, cu elemente şi dotări/caracteristici specifice acesteia, conform referinţei utilizate.
(3)Condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu stabilite conform alin. (2) trebuie să cuprindă şi cazurile în care formarea se face pentru o rută/traseu/itinerar cu alte elemente şi dotări/caracteristici ale infrastructurii feroviare, cum ar fi: linie dublă, linie electrificată, pante mari şi altele asemenea. Pentru aceste situaţii orele de formare teoretică şi practică sunt suplimentate/corelate în mod corespunzător.
(4)Condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu stabilite conform alin. (1) şi (2) se aprobă de conducerea ASFR şi se publică pe pagina web ASFR de pe site-ul Autorităţii Feroviare Române, denumită în continuare AFER, până la intrarea în vigoare a prezentelor cerinţe.
Art. 8
Centrul de formare care efectuează formarea privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant/infrastructura feroviară întocmeşte, cu respectarea condiţiilor şi duratelor minime de pregătire şi de stagiu stabilite conform art. 7 alin. (1) sau alin. (2), un program de formare specific pentru tipul de material rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce, pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă, respectiv un program de formare specific pentru ruta/traseul/itinerarul de referinţă pe care mecanicul de locomotivă va conduce.
Art. 9
(1)Elementele şi dotările/caracteristicile infrastructurii feroviare sunt prevăzute în Registrul de infrastructură feroviară întocmit conform Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificaţiile comune ale registrului de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 356 din 12 decembrie 2014.
(2)Până la finalizarea întocmirii registrului de infrastructură feroviară prevăzut la alin. (1), Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pune la dispoziţia ASFR, CENAFER, operatorilor de transport feroviar şi gestionarilor de infrastructură feroviară, la solicitarea acestora, datele relevante ale infrastructurii feroviare, respectiv elementele şi dotările/caracteristicile aferente acesteia.
SUBSECŢIUNEA 2: Formarea unui mecanic de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice pe care trebuie să le deţină, atunci când acesta nu are ca limbă maternă limba română
Art. 10
(1)Formarea unui mecanic de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice pe care trebuie să le dobândească, atunci când acesta nu are ca limbă maternă limba română, acoperă cunoştinţele lingvistice în conformitate cu pct. 8 din anexa nr. 6 la Norme şi cuprinde:
a)formarea pentru dobândirea competenţelor lingvistice generale;
b)formarea în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe.
(2)Sarcinile de formare privind cunoştinţele lingvistice vor ţine cont şi de Decizia Comisiei 2012/757/UE din 14 noiembrie 2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare şi gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de modificare a Deciziei 2007/756/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 15 decembrie 2012, respectiv:
a)competenţe lingvistice - pct. 6.2;
b)metodologie de comunicare referitoare la siguranţă - apendice C;
c)limba şi nivelul de comunicare - apendice E.
(3)Formarea unui mecanic de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice pe care trebuie să le dobândească, atunci când acesta nu are ca limbă maternă limba română, se efectuează într-un centru de formare care:
a)a obţinut un certificat care confirmă competenţa centrului de a furniza servicii de formare generale pentru limba română, conform legislaţiei specifice;
b)este recunoscut de către ASFR pentru formarea în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România.
Art. 11
(1)ASFR stabileşte condiţiile şi duratele minime de pregătire necesare formării în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România.
(2)Condiţiile şi duratele minime de pregătire stabilite conform alin. (1) se aprobă de conducerea ASFR şi se publică pe pagina web ASFR de pe site-ul AFER.
(3)Centrul de formare care efectuează formarea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) întocmeşte, în baza condiţiilor şi duratelor minime stabilite conform alin. (1), un program de formare specific în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe.
SECŢIUNEA 3: Cerinţe privind examinarea mecanicilor de locomotivă pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant şi infrastructura feroviară, respectiv pentru dobândirea cunoştinţelor lingvistice
SUBSECŢIUNEA 1: Examinarea mecanicilor de locomotivă pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant pe care îl va conduce şi infrastructura feroviară pe care va conduce
Art. 12
(1)La finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant pe care îl va conduce, acesta trebuie să susţină şi să promoveze un examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant în cauză, pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă.
(2)La finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la infrastructura feroviară pe care va conduce, acesta trebuie să susţină şi să promoveze un examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind infrastructura feroviară pe care va conduce.
Art. 13
(1)Comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale ale mecanicului de locomotivă privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere, respectiv comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale ale mecanicului de locomotivă privind infrastructura feroviară este compusă din 2 examinatori aparţinând angajatorului, recunoscuţi de către ASFR pentru efectuarea tipului de examinare respectiv.
(2)Se admite ca numai unul din cei 2 examinatori să fie recunoscut de către ASFR privind efectuarea tipului de examinare respectiv, acesta fiind şi preşedintele comisiei de examinare.
(3)Se admite ca al doilea examinator să fi participat la formarea mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale pentru care mecanicul de locomotivă este examinat.
(4)Examenele prevăzute la art. 12 vor fi organizate într-un centru de formare propriu angajatorului, recunoscut de către ASFR.
(5)Atunci când angajatorul nu deţine un centru de formare propriu recunoscut sau examinatori recunoscuţi pentru evaluarea cunoştinţelor şi a competenţei profesionale privind materialul rulant/infrastructura feroviară în cauză, susţinerea examenului se poate efectua într-un centru de formare aparţinând altui angajator recunoscut de către ASFR sau la CENAFER şi de către examinatori recunoscuţi de către ASFR pentru efectuarea tipului de examinare respectiv care aparţin acestor persoane juridice.
(6)Programarea examinărilor şi componenţa comisiei de examinare se aprobă prin decizie a conducerii operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară căruia îi aparţine centrul de formare recunoscut sau a conducerii CENAFER, după caz.
(7)Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea numai în componenţă completă.
Art. 14
Pentru efectuarea examinării practice, examinatorii trebuie să îndeplinească şi cerinţele de la art. 6.
Art. 15
Atunci când susţinerea examenului se efectuează într-un centru de formare recunoscut de către ASFR care nu aparţine angajatorului sau la CENAFER, solicitantul trebuie să achite tariful aferent prestaţiei efectuate pentru examinare.
Art. 16
(1)Comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/ infrastructura feroviară în cauză, stabileşte subiectele, respectiv întrebările de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi durata probei practice.
(2)Subiectele, respectiv întrebările de evaluare se elaborează în baza programului de formare specific prevăzut la art. 8 şi se administrează de către centrul de formare recunoscut de ASFR, printr-o procedură specifică.
Art. 17
(1)Examinarea mecanicilor de locomotivă pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză, se efectuează printr-o probă teoretică şi o probă practică.
(2)Proba teoretică constă într-o lucrare scrisă sau un test-grilă.
(3)Subiectele de la lucrarea scrisă/testul-grilă sunt grupate pe competenţe profesionale de examinare reieşite din anexa nr. 5, pct. 1-7 din anexa nr. 6 la Norme, conţinând pentru fiecare competenţă minimum 3 subiecte. Testul-grilă va fi prevăzut la fiecare întrebare cu 3 răspunsuri sugerate.
(4)Durata lucrării scrise/testului-grilă este de maximum 2 ore.
(5)Proba practică constă în conducerea efectivă a materialului rulant pe infrastructura feroviară şi la categoria de conducere în cauză. Evaluarea se face prin aprecierea în timpul probei a aptitudinilor şi deprinderilor, precum şi a modului de aplicare a cunoştinţelor teoretice.
Art. 18
(1)Aprecierea nivelului cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale a candidaţilor privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză, se face astfel:
I.la proba teoretică:
a)la lucrarea scrisă:
- cu note de la 1 la 10 acordate de fiecare examinator al comisiei de examinare pentru fiecare subiect; atunci când între membrii comisiei de examinare intervin divergenţe privind acordarea calificativului, preşedintele comisiei stabileşte nota acordată;
- media aritmetică a notelor acordate pentru subiectele unei competenţe profesionale, calculată cu două zecimale, constituie nota pentru competenţa respectivă; în cazul în care la una dintre competenţele profesionale candidatul obţine media aritmetică mai mică de 5 (cinci), candidatul este declarat "necorespunzător" la examenul pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză;
- candidatul care a obţinut la fiecare dintre competenţele profesionale nota de minimum 5 (cinci) este declarat "corespunzător" la proba teoretică;
b)la testul grilă:
- fiecare întrebare va avea un punctaj stabilit de comisie, astfel încât suma punctajelor pe fiecare competenţă profesională examinată să fie de 9 puncte; acest punctaj va fi comunicat de comisie candidaţilor;
- suma punctelor obţinute la o competenţă profesională examinată reprezintă nota pentru competenţa profesională respectivă;
- în cazul în care la una dintre competenţele profesionale examinate candidatul obţine nota mai mică de 6 (şase), candidatul este declarat "necorespunzător" la examenul pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză;
- candidatul care a obţinut la fiecare dintre competenţele profesionale nota de minimum 6 (şase) este declarat "corespunzător" la proba teoretică;
II.la proba practică - în funcţie de aptitudinile şi deprinderile dovedite, candidatul este declarant "corespunzător" sau "necorespunzător".
(2)Candidatul care a obţinut calificativul "corespunzător" la ambele probe este declarat "corespunzător" la examenul de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză.
(3)Calificativul obţinut la proba practică nu poate fi contestat.
Art. 19
(1)După evaluarea nivelului cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză, comisia de examinare stabileşte rezultatul examenului şi întocmeşte un proces-verbal de examinare, care conţine următoarele date:
a)data - perioada şi locul desfăşurării examenului;
b)datele de identificare ale candidatului, respectiv numele şi prenumele, codul numeric personal;
c)componenţa comisiei de examinare;
d)notele la competenţele profesionale examinate, nota finală, respectiv calificativul la lucrarea scrisă/testul-grilă, calificativul obţinut la proba practică şi calificativul final acordat la examinare;
e)numele şi prenumele candidaţilor care au absentat sau au fost eliminaţi de la examen, dacă este cazul.
(2)Procesul-verbal de examinare se întocmeşte în două exemplare şi va fi semnat de către reprezentanţii comisiei de examinare.
(3)Atunci când examinarea se efectuează într-un centru de formare recunoscut de către ASFR care nu aparţine angajatorului sau la CENAFER, procesul-verbal de examinare se întocmeşte în două exemplare, din care unul se eliberează angajatorului de care aparţine mecanicul de locomotivă examinat.
Art. 20
Pentru candidatul care nu a promovat examenul de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză, se poate organiza o nouă examinare numai după efectuarea unui nou stagiu de practică, cu durata şi conţinutul prevăzute în programul de formare specific menţionat la art. 8.
SUBSECŢIUNEA 2: Examinarea mecanicilor de locomotivă pentru evaluarea cunoştinţelor lingvistice
Art. 21
(1)La finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice, atunci când mecanicul de locomotivă nu are ca limbă maternă limba română, acesta trebuie să susţină şi să promoveze examenul:
a)pentru dobândirea competenţelor lingvistice generale;
b)de evaluare a cunoştinţelor lingvistice în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe.
(2)Examenele prevăzute la alin. (1) sunt organizate într-un centru de formare prevăzut la art. 10 alin. (3).
(3)Examenul prevăzut la alin. (1) lit. b) constă într-o probă teoretică, care cuprinde un test scris şi un test oral.
(4)Solicitantul trebuie să achite tariful aferent prestaţiei efectuate pentru examinare.
Art. 22
(1)Comisia de examinare a mecanicului de locomotivă pentru evaluarea cunoştinţelor lingvistice în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe, va fi compusă din 2 reprezentanţi ai centrului de formare prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. b), dintre care preşedintele trebuie să fie recunoscut de către ASFR ca examinator pentru efectuarea acestui tip de examinare.
(2)Din cei 2 examinatori din comisia de examinare cel puţin unul poate să nu fi participat la formarea mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice pentru care acesta este examinat.
(3)Componenţa comisiei de examinare se aprobă prin decizie a conducerii operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară căruia îi aparţine centrul de formare recunoscut sau a conducerii CENAFER, după caz.
Art. 23
După promovarea examenului prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b), centrul de formare recunoscut sau CENAFER, după caz, eliberează un document specific angajatorului de care aparţine mecanicul de locomotivă examinat, din care să reiasă faptul că mecanicul a promovat examenul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice.
SECŢIUNEA 4: Cerinţe privind eliberarea certificatului complementar, modelul de certificat complementar şi de copie certificată a certificatului
Art. 24
(1)În baza procesului-verbal prevăzut la art. 19, angajatorul eliberează un certificat mecanicului de locomotivă care a susţinut şi promovat examenul, în care înscrie informaţii conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010, inclusiv tipul de material rulant pe care îl va conduce, infrastructura feroviară pe care va conduce, precum şi categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă.
(2)Categoriile de conducere care se înscriu în certificat, precum şi modul de înscriere sunt specificate la pct. 1.3. din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
(3)Atunci când este cazul, în baza documentului specific prevăzut la art. 23, angajatorul înscrie în certificatul deţinut de mecanicul de locomotivă faptul că acesta deţine cunoştinţe lingvistice.
Art. 25
(1)Modelul de "Certificat complementar" eliberat de către angajator este, în mod obligatoriu, identic cu modelul comunitar prevăzut la pct. 4 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010, cu caracteristicile fizice prevăzute la pct. 2 din acelaşi regulament. Certificatul se completează conform cerinţelor şi specificaţiilor din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 şi se utilizează de către angajatori şi la actualizarea, modificarea şi reînnoirea acestuia.
(2)Certificatul se eliberează într-un singur exemplar şi se înscrie de către angajator în Registrul certificatelor complementare pentru mecanicii de locomotivă, denumit în continuare RCC.
(3)Operatorii de transport feroviar şi administratorul/ gestionarii de infrastructură feroviară angajatori întocmesc RCC, în mod obligatoriu conform parametrilor de bază care au fost adoptaţi în modelul comunitar prin Decizia Comisiei 2010/17/CE din 29 octombrie 2009 privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidenţă a permiselor de mecanici de locomotivă şi a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi înregistrează toate certificatele eliberate, actualizate, modificate, reînnoite, expirate, suspendate, retrase, declarate pierdute sau distruse.
(4)RCC trebuie actualizat în mod constant de către angajatori.
Art. 26
(1)Angajatorul este obligat să elibereze mecanicului de locomotivă, la cererea acestuia sau atunci când pleacă de la angajator, o copie certificată a certificatului, în care înscrie informaţii conform pct. 1 din anexa II Regulamentul (UE) nr. 36/2010 şi data de la care mecanicul de locomotivă a încetat să conducă trenuri, precum şi documente care fac dovada formării, calificărilor, experienţei şi competenţelor profesionale ale acestuia.
(2)Modelul de "Copie a certificatului complementar" eliberat de către angajator este, în mod obligatoriu, identic cu modelul comunitar prevăzut la pct. 4 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
(3)Deţinerea unei copii a certificatului are scopul de a furniza observaţii despre competenţele profesionale dobândite de mecanicul de locomotivă şi nu reprezintă o autorizaţie de a conduce.
(4)La eliberarea unui certificat pentru mecanicul de locomotivă de la alin. (1), operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară care l-a angajat evaluează documentele prevăzute la alin. (1), care sunt deţinute de mecanicul în cauză.
SECŢIUNEA 5: Cerinţe privind delimitarea infrastructurii feroviare pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă
Art. 27
Pentru fiecare rută/traseu/itinerar pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă, angajatorul consemnează în certificat şi informaţiile sau restricţiile relevante despre aceasta, care sunt puse la dispoziţie, în timp util, de către administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară.
SECŢIUNEA 6: Cerinţe privind valabilitatea certificatului, examinările periodice, procesul de formare continuă a mecanicilor de locomotivă
Art. 28
(1)Certificatul este valabil numai pentru materialul rulant, infrastructura feroviară şi categoria de conducere înscrise în acesta.
(2)Perioada de valabilitate a certificatului este stabilită de către angajator, conform prevederilor pct. 1 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
Art. 29
(1)Pentru menţinerea valabilităţii certificatului, mecanicul de locomotivă trebuie evaluat/verificat periodic, conform art. 16 alin. (2) din Norme, privind îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 12 şi 13 din aceleaşi Norme, după cum urmează:
a)pentru cunoştinţele profesionale privind materialul rulant pe care îl conduce - la fiecare 3 ani;
b)pentru cunoştinţele profesionale privind infrastructura feroviară pe care conduce - la fiecare 3 ani sau după o absenţă mai mare de un an pe ruta respectivă;
c)pentru cunoştinţele lingvistice - la fiecare 3 ani sau după o absenţă mai mare de un an pe ruta respectivă.
(2)Evaluările/verificările periodice se fac de către angajator într-un centru de instruire propriu sau, dacă acesta nu deţine un centru de instruire propriu, într-un centru de instruire aparţinând altui angajator sau la CENAFER, conform reglementărilor specifice în vigoare.
Art. 30
(1)Derularea evaluărilor periodice prevăzute la art. 29 se face conform procedurilor proprii angajatorului, care trebuie să conţină şi să respecte principiile de examinare periodică din reglementările specifice în
(2)Rezultatul evaluării periodice se consemnează în documente specifice stabilite prin proceduri specifice proprii angajatorului, inclusiv în certificatul deţinut de mecanicul de locomotivă şi în RCC.
CAPITOLUL III: Cerinţe privind procedura de actualizare a certificatului - dobândirea de către mecanicul de locomotivă a unor competenţe suplimentare (autorizări suplimentare) pentru un nou tip de material rulant pe care îl va conduce, pentru o nouă infrastructură feroviară pe care va conduce sau pentru o nouă categorie de conducere
Art. 31
(1)Formarea mecanicului de locomotivă, deţinător de certificat, pentru dobândirea unor competenţe suplimentare (autorizări suplimentare) pentru un nou tip de material rulant pe care îl va conduce, pentru o infrastructură feroviară cu caracteristici noi pe care va conduce sau pentru o nouă categorie de conducere, se efectuează după cum urmează:
a)pentru materialul rulant în cauză, mecanicul de locomotivă este format în baza unui nou program de formare specific, întocmit în condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu stabilite conform art. 7 alin. (1), pentru categoria de conducere pe care mecanicul de locomotivă o deţine;
b)pentru infrastructura feroviară în cauză - "rută/traseu/itinerar", mecanicul de locomotivă este format în baza unui nou program de formare specific pentru sistemul utilizat pentru organizarea circulaţiei trenurilor pe ruta/traseul/itinerarul respectiv, întocmit în condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu stabilite conform art. 7 alin. (2), care va conţine:
- numărul de ore de formare practică, în cazul în care mecanicul a mai fost format pentru acest sistem de organizare a circulaţiei trenurilor;
- numărul de ore de formare teoretică şi practică, în cazul în care mecanicul nu a mai fost format pentru acest sistem de organizare a circulaţiei trenurilor;
c)pentru categoria de conducere în cauză, mecanicul de locomotivă este format în baza unui nou program de formare specific întocmit în condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu stabilite conform art. 7 alin. (1), având în vedere materialul rulant pe care îl conduce şi infrastructura feroviară pe care conduce.
(2)Formarea mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la noul tip de material rulant pe care îl va conduce sau pentru o infrastructură feroviară cu un alt sistem utilizat pentru organizarea circulaţiei trenurilor pe ruta/traseul/itinerarul respectiv se face într-un centru de formare propriu angajatorului recunoscut de către ASFR pentru efectuarea acestui tip de formare.
Art. 32
(1)La finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la noul tip de material rulant pe care îl va conduce sau pentru o infrastructură feroviară cu un alt sistem utilizat pentru organizarea circulaţiei trenurilor pe ruta/traseul/itinerarul respectiv, acesta trebuie să susţină şi să promoveze un examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea noilor competenţe profesionale.
(2)Examinarea mecanicului de locomotivă pentru dobândirea unor competenţe suplimentare (autorizări suplimentare) se efectuează conform prevederilor art. 13-19.
(3)Preşedintele comisiei de examinare trebuie să fie recunoscut de către ASFR pentru:
a)examinarea (evaluarea) cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale pentru materialul rulant în cauză, pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă - pentru cazurile de la art. 31 alin. 1 lit. a) şi c);
b)examinarea (evaluarea) cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale pentru infrastructura feroviară în cauză - pentru cazul de la art. 31 alin. 1 lit. b).
Art. 33
În baza procesului-verbal întocmit urmare a examinării prevăzute la art. 32, angajatorul înscrie în certificatul deţinut de mecanicul de locomotivă noul tip de material rulant pe care îl va conduce, infrastructura feroviară cu caracteristici noi pe care va conduce sau noua categorie de conducere pentru care a fost autorizat să conducă, după caz.
Art. 34
Pentru candidatul care nu a promovat examenul pentru dobândirea unor competenţe suplimentare (autorizări suplimentare) se poate organiza o nouă examinare numai după efectuarea unui nou stagiu de practică, cu durata şi conţinutul prevăzute în Programul de formare specific menţionat la art. 31.
CAPITOLUL IV: Cerinţe privind suspendarea/retragerea certificatului
Art. 35
În cazul suspendării/retragerii permisului unui mecanic de locomotivă din România, angajatorul suspendă/retrage imediat mecanicului în cauză certificatul, fapt care este notificat în termen de o zi lucrătoare la ASFR.
Art. 36
(1)Suspendarea certificatului se face şi în următoarele cazuri:
a)pe durata investigării cauzelor care au stat la baza producerii de accidente/incidente, în cazul în care investigatorul principal solicită acest lucru, până la termenul dispus de către acesta;
b)mecanicul de locomotivă se face vinovat de producerea unui accident/incident, dacă s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator - până la termenul dispus prin dosarul de cercetare disciplinară;
c)mecanicul de locomotivă nu a efectuat sau nu a promovat evaluarea periodică prevăzută la art. 29 alin. (1), până la efectuarea şi obţinerea competenţelor profesionale specifice sau a competenţelor lingvistice, după caz, dar nu mai mult de 12 luni.
(2)Retragerea certificatului se face şi în următoarele cazuri:
a)mecanicul de locomotivă se face vinovat de producere unui accident/incident, dacă s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator;
b)mecanicul de locomotivă şi-a încetat raporturile de muncă cu angajatorul;
c)mecanicul de locomotivă nu a obţinut în termen de 12 luni, pe perioada suspendării certificatului conform alin. (1) lit. c), certificarea competenţelor profesionale specifice sau a competenţelor lingvistice, după caz.
Art. 37
În cazurile prevăzute la art. 36, angajatorul suspendă/retrage imediat certificatul mecanicului de locomotivă în cauză şi notifică ASFR imediat ce a luat la cunoştinţă despre acest fapt, arătându-se motivul suspendării (inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul) sau retragerii certificatului.
Art. 38
(1)Prin suspendarea certificatului, mecanicului de locomotivă i se suspendă, pe durata stabilită sau până la încetarea cauzelor suspendării, dreptul de a conduce materialul rulant pe infrastructura feroviară înscrisă în certificat.
(2)După expirarea perioadei de suspendare, respectiv după încetarea cauzelor suspendării, angajatorul înmânează mecanicului de locomotivă în cauză certificatul şi notifică imediat ASFR despre acest fapt.
(3)Durata suspendării certificatului nu prelungeşte valabilitatea acestuia.
Art. 39
(1)Prin retragerea certificatului, mecanicului de locomotivă i se retrage dreptul de a conduce materialul rulant pe infrastructura feroviară înscrisă în certificat.
(2)Mecanicul de locomotivă al cărui certificat a fost retras conform art. 36 alin. (2) lit. a) din cauza vinovăţiei producerii unui accident/incident, poate solicita obţinerea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor capitolului II, secţiunea a 3-a, numai după 60 de zile de la data retragerii certificatului, dacă nu s-a dispus alt termen prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator.
Art. 40
(1)Personalul ASFR posesor al legitimaţiei speciale de control şi inspecţie de stat poate propune suspendarea/retragerea certificatului în cazurile prevăzute la art. 36, în baza unei note de constatare încheiate şi adusă la cunoştinţa angajatorului, după care angajatorul procedează la ridicarea certificatului respectiv. În acest caz, angajatorul notifică ASFR în cel mai scurt timp despre suspendarea/retragerea certificatului, inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul.
(2)Dacă în cadrul acţiunilor de control şi inspecţie de stat se constată existenţa unuia dintre cazurile prevăzute la art. 36 şi nerespectarea prevederilor art. 37, personalul ASFR dispune suspendarea/retragerea certificatului mecanicului de locomotivă în cauză şi aplicarea măsurilor legale ce se impun împotriva celor vinovaţi. Suspendarea/Retragerea certificatului va fi notificată de personalul constatator imediat angajatorului, precum şi conducerii ASFR. În acest caz, angajatorul ridică certificatul mecanicului în cauză şi notifică ASFR în termen de o zi lucrătoare despre acest fapt.
Art. 41
În toate cazurile de suspendare şi retragere a unui certificat, angajatorul actualizează RCC.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
SECŢIUNEA 1: Valabilitatea autorizaţiilor eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 42
(1)Pe perioada valabilităţii autorizaţiilor pentru efectuarea unor activităţi specifice în activitatea de manevră şi/sau de conducere a trenurilor şi a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţii specifice altor funcţii, eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, suspendarea sau retragerea acestora se poate face în cazurile prevăzute la art. 36.
(2)În cazul suspendării autorizaţiilor prevăzute la alin. (1), respectiv al încetării suspendării acestora, angajatorul şi ASFR procedează conform prevederilor art. 37 şi 38.
(3)În cazul retragerii autorizaţiilor prevăzute la alin. (1), mecanicului de locomotivă i se retrage/i se retrag permisul/permisele de conducere pe tip de locomotivă pe care le deţine.
(4)Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) retrase trebuie transmise în termen de 5 zile la ASFR pentru anulare.
SECŢIUNEA 2: Eliberarea certificatului mecanicilor de locomotivă care deţin permis/permise de conducere pe tip de locomotivă şi autorizaţii eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 43
Pentru eliberarea certificatului pentru mecanicii de locomotivă care deţin permis/permise de conducere pe tip de locomotivă şi autorizaţii eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează conform prevederilor art. 37 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
SECŢIUNEA 3: Eliberarea certificatului mecanicilor maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf care deţin autorizaţie pentru exercitarea funcţiei eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 44
Pentru eliberarea certificatului pentru mecanicii care deţin autorizaţie pentru exercitarea funcţiei de mecanic maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf eliberată conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează conform prevederilor art. 43 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
SECŢIUNEA 4: Cerinţe privind accesul la datele înscrise în RCC, schimbul de date şi durata păstrării acestora
Art. 45
(1)Operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară furnizează, în baza unei cereri motivate, date înscrise în RCC, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa II la Decizia Comisiei 2010/17/CE, ASFR, autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene unde îşi desfăşoară activitatea, Organismului de Investigare Feroviar Român - OIFR, organismelor de investigare din celelalte state membre ale Uniunii Europene instituite în conformitate cu art. 21 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei, precum şi mecanicilor de locomotivă.
(2)Accesul la datele înscrise în RCC şi schimbul de date se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 5 din anexa II la Decizia Comisiei 2010/17/CE.
(3)Durata păstrării datelor înscrise în RCC se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa II la Decizia Comisiei 2010/17/CE.
SECŢIUNEA 5: Cerinţe privind contestaţiile
Art. 46
Posibilitatea efectuării unei contestaţii de către mecanicul de locomotivă prin care să se poată solicita o reevaluare a unei decizii privind rezultatul evaluării cunoştinţelor şi a competenţei profesionale privind materialul rulant/infrastructura feroviară în cauză, rezultatul examinării profesionale periodice şi actualizarea, suspendarea sau retragerea unui certificat trebuie să fie inclusă în procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului proprii angajatorului, conform art. 15 alin. (2) din Norme.
SECŢIUNEA 6: Cerinţe privind prevenirea falsificării certificatului şi a copiei certificate a acestuia
Art. 47
(1)Pentru prevenirea falsificării certificatului şi a copiei certificate a acestuia, angajatorul procedează conform prevederilor pct. 3 din anexele II şi III la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
(2)Modul de prevenire a falsificării certificatului şi a copiei certificate a acestuia fac parte din procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului proprii angajatorului.
SECŢIUNEA 7: Cerinţe privind înregistrările efectuate de CENAFER, centrele de formare aparţinând operatorilor de transport feroviar - administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară şi examinatori
Art. 48
Centrele de formare aparţinând operatorilor de transport feroviar şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, CENAFER şi examinatorii responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă arhivează documentele specifice care au stat la baza dobândirii competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice, a organizării şi desfăşurării examenelor pentru acordarea certificatului şi a evaluărilor periodice, conform legislaţiei în vigoare.
ANEXA nr. 3: CERINŢELE ŞI PROCEDURA de recunoaştere a persoanelor şi organismelor
CAPITOLUL I: Generalităţi
Art. 1
(1)Persoanele şi organismele implicate în formarea şi examinarea mecanicilor de locomotivă, respectiv centrele de formare ale mecanicilor de locomotivă care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţele lingvistice în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă în infrastructura feroviară, precum şi examinatorii responsabili cu evaluarea acestor cunoştinţe trebuie recunoscute/recunoscuţi de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR.
(2)Recunoaşterea centrelor de formare ale mecanicilor de locomotivă şi recunoaşterea examinatorilor de la alin. (1) se efectuează de către ASFR prin acordarea unei declaraţii de recunoaştere.
(3)Declaraţia de recunoaştere confirmă domeniul/domeniile de formare pentru care este recunoscut centrul de formare în vederea furnizării - efectuării de cursuri de formare pentru mecanicii de locomotivă, respectiv domeniul/domeniile de competenţă pentru care este recunoscut examinatorul care efectuează evaluarea privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţele lingvistice.
(4)În cazul în care centrul de formare al mecanicilor de locomotivă include mai multe structuri teritoriale - filiale, sucursale, puncte de lucru, fiecare dintre aceste structuri trebuie să fie recunoscută.
(5)Centrele de formare ale mecanicilor de locomotivă şi examinatorii responsabili cu evaluarea recunoscuţi sunt înscrişi de către ASFR în Registrul centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă, respectiv Registrul examinatorilor recunoscuţi, cu datele relevante aferente.
CAPITOLUL II: Cerinţe şi procedura de recunoaştere a centrelor de formare care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţele lingvistice
SECŢIUNEA 1: Cerinţe de recunoaştere
Art. 2
(1)Centrele de formare trebuie să fie competente în privinţa activităţilor de formare pe care le desfăşoară. În acest sens, centrele de formare trebuie să îndeplinească cerinţele de competenţă din punct de vedere tehnic şi operaţional, să fie capabile să organizeze cursuri de formare şi să dispună de personal competent şi de echipamente specifice acestor activităţi.
(2)Centrele de formare care organizează cursuri de formare trebuie să dovedească imparţialitate şi, atunci când este cazul, independenţă faţă de toţi cursanţii.
SUBSECŢIUNEA 1: Cerinţe de competenţă
Art. 3
(1)Un centru de formare trebuie să facă dovada competenţei tehnice şi operaţionale şi a capacităţii de a organiza cursuri de formare corespunzătoare activităţilor de formare pe care urmează să le desfăşoare, respectiv centrul de formare trebuie să deţină personal competent şi dotări corespunzătoare pentru aceste activităţi. În acest sens, centrul de formare trebuie:
a)să deţină o structură organizatorică care să garanteze că activitatea de formare a mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară sau cunoştinţele lingvistice se desfăşoară în conformitate cu cerinţele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România;
b)să deţină personalul necesar care are formarea profesională adecvată şi experienţă necesară desfăşurării activităţilor de formare a mecanicilor de locomotivă, corespunzător numărului estimat de cursanţi;
c)să deţină dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii de formare corespunzătoare numărului estimat de cursanţi;
d)să asigure activitatea de formare practică cu formatori care deţin permis şi certificat valabile, care acoperă obiectivul formării sau pentru un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară, cu experienţă profesională de minimum 3 ani în conducerea locomotivelor şi trenurilor;
e)să pună la dispoziţia cursanţilor metodologia utilizată pentru a asigura conţinutul, organizarea şi durata cursurilor de formare, planurile de formare şi schemele/diagramele de dobândire a competenţelor;
f)să pună la dispoziţia cursanţilor sistemele utilizate pentru înregistrarea activităţilor de formare, inclusiv informaţiile privind participanţii, formatorii, numărul şi scopul cursurilor;
g)să aplice un sistem de management al calităţii sau proceduri echivalente pentru monitorizarea conformităţii cu sistemele şi procedurile care asigură că activitatea de formare furnizată îndeplineşte cerinţele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009;
h)să asigure gestionarea competenţelor, formarea profesională continuă şi măsurile pentru menţinerea competenţelor profesionale ale formatorilor;
i)să deţină proceduri proprii de menţinere şi dezvoltare a metodelor de formare, instrumentelor şi echipamentelor utilizate în procesul de formare, precum şi a documentelor furnizate de administratorul infrastructurii feroviare (reglementări specifice privind normele de exploatare, de semnalizare, sistemul de siguranţă etc.).
(2)În cazul în care personalul care efectuează formarea practică nu deţine un permis şi un certificat valabile, care să acopere obiectivul formării sau pentru un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară, formarea practică a unui mecanic de locomotivă se face conform prevederilor art. 6 din anexa nr. 2 la ordin. În acelaşi mod se procedează şi în cazul unui tip nou de material rulant introdus în România, a unuia căruia prin modernizare/reînnoire i-a fost schimbat semnificativ modul de conducere sau a unei infrastructuri feroviare cu caracteristici noi.
SUBSECŢIUNEA 2: Cerinţe de independenţă şi imparţialitate
Art. 4
(1)În cazul în care un centru de formare furnizează servicii de formare atât mecanicilor de locomotivă aparţinând operatorului economic care deţine centrul de formare, cât şi altor mecanici, formarea se desfăşoară în mod imparţial faţă de toţi participanţii şi independent de interesele operatorului economic care deţine centrul de formare. În acest sens, operatorul economic care deţine centrul de formare completează o declaraţie, care face parte din cererea scrisă depusă la ASFR pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere.
(2)Centrele de formare aplică aceleaşi norme atât în cazul mecanicilor de locomotivă aparţinând operatorului economic care deţine centrul de formare, cât şi în cazul altor mecanici.
SECŢIUNEA 2: Recunoaşterea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
Art. 5
(1)Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 408/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, cu modificările ulterioare, competenţele privind formarea-calificarea personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, inclusiv a mecanicilor de locomotivă, revin Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER.
(2)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), CENAFER asigură sarcini de formare pentru mecanicii de locomotivă privind cunoştinţele profesionale generale şi, la solicitarea operatorilor de transport feroviar sau a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară angajator, a cunoştinţelor profesionale privind materialul rulant şi infrastructură feroviară.
Art. 6
ASFR recunoaşte CENAFER ca centru de formare pentru asigurarea sarcinilor de formare privind cunoştinţele profesionale, inclusiv structurile sale teritoriale, prin acordarea de declaraţii de recunoaştere.
SECŢIUNEA 3: Recunoaşterea centrelor de formare aparţinând operatorilor de transport feroviar şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale de material rulant şi de infrastructură feroviară
Art. 7
(1)Pentru a fi recunoscut de către ASFR, respectiv pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere pentru un centru de formare propriu şi, atunci când este cazul, pentru structurile acestuia care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale de material rulant şi/sau de infrastructură feroviară, operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară solicitant trebuie să deţină un centru de formare a mecanicilor de locomotivă cu sediul în România şi trebuie să depună la ASFR un dosar cu următoarele documente:
a)cerere întocmită de responsabilul desemnat cu desfăşurarea activităţii centrului de formare pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere, în care trebuie să se specifice sarcina/sarcinile de formare pentru care solicită recunoaşterea, datele de identificare ale persoanei juridice solicitante, inclusiv ale sucursalelor/filialelor acestora, precum şi declaraţia prevăzută la art. 4 alin. (1); sarcina/sarcinile de formare pentru care se solicită recunoaşterea cuprinde/cuprind tipul/tipurile de material rulant, definite conform art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare, precum şi sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor, conform art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, pentru care se solicită recunoaşterea;
b)regulament de organizare şi funcţionare al persoanei juridice din care să reiasă existenţa structurilor organizatorice distincte pentru activitatea de formare;
c)procedura întregii activităţi de formare desfăşurate, pentru monitorizarea conformităţii cu sistemele şi procedurile care asigură că activitatea de formare furnizată îndeplineşte cerinţele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009;
d)lista cu personalul nominalizat pentru efectuarea formării atestat AFER conform reglementărilor specifice, inclusiv cel desemnat pentru efectuarea formării practice; documentele privind calificările formatorilor (de specialitate în domeniul feroviar şi dovada efectuării unui curs de formator) şi experienţa acestora necesară pentru desfăşurarea activităţii de formare (4 ani vechime în domeniul feroviar de specialitate);
e)dovada deţinerii documentelor specifice pentru persoana care efectuează formarea practică sau care asistă la formare, conform art. 3 alin. (1) lit. d) sau, după caz, a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);
f)lista cu spaţiile adecvate desfăşurării activităţii de formare, respectiv sală/săli specifice, spaţii pentru evidenţe şi pentru arhivă;
g)lista cu dotările şi materialele didactice minime necesare specifice activităţilor de formare desfăşurate şi o declaraţie din care să reiasă existenţa asigurării a cel puţin unui set de reglementări specifice sistemului de transport feroviar din România;
h)dovada existenţei programului de formare specific pentru tipul de material rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce, pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă, şi a programului de formare specific pentru ruta/traseul/itinerarul de referinţă pe care mecanicul de locomotivă va conduce, întocmite conform art. 8 din anexa nr. 2 la ordin;
i)dovada existenţei unei proceduri pentru înregistrarea şi evidenţa activităţilor de formare, inclusiv a informaţiilor despre formatorii şi mecanicii de locomotivă participanţi;
j)dovada estimării numărului de mecanici de locomotivă care urmează să fie format anual în vederea obţinerii unui certificat sau unei autorizări suplimentare pentru înscrierea în certificat a unui tip nou de material rulant/unei infrastructuri feroviare cu caracteristici noi;
k)dovada existenţei unei proceduri specifice pentru gestionarea, menţinerea şi actualizarea competenţelor profesionale ale formatorilor;
l)dovada existenţei unei proceduri specifice pentru actualizarea metodelor de formare, a instrumentelor şi echipamentelor utilizate în procesul de formare, precum şi a documentelor furnizate de administratorul infrastructurii feroviare;
m)dovada achitării tarifului aferent pentru activitatea de acordare a declaraţiei de recunoaştere.
(2)ASFR verifică documentele depuse şi acceptă dosarul dacă acesta este complet. Dosarul incomplet nu se acceptă de către ASFR.
Art. 8
(1)ASFR analizează documentele depuse de solicitant şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea centrului de formare conform solicitării.
(2)În cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor, ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult două luni de la primirea tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere.
(3)Atunci când ASFR decide neacordarea declaraţiei de recunoaştere, acest fapt şi motivaţia care a stat la baza neacordării se notifică solicitantului respectiv. Solicitantul poate relua procedura de obţinere a unei declaraţii de recunoaştere numai în baza unei noi solicitări scrise şi a depunerii unui nou dosar.
Art. 9
(1)Declaraţia de recunoaştere eliberată de către ASFR unui centru de formare şi, atunci când este cazul, unei structuri teritoriale ale acestuia conţine, în principal, următoarele:
a)datele relevante de identificare ale centrului de formare şi, atunci când este cazul, ale structurii teritoriale ale acestuia;
b)sarcina/sarcinile de formare pentru care centrul de formare/structura teritorială a acestuia are dreptul să efectueze (să furnizeze) cursuri de formare;
c)numărul de identificare al centrului de formare/structurii teritoriale a acestuia, în conformitate cu art. 33;
d)data expirării valabilităţii declaraţiei de recunoaştere.
(2)Anexa I la declaraţia de recunoaştere cuprinde tipul/tipurile de material rulant - motor conform art. 7 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin şi definite conform art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, pentru care s-a obţinut recunoaşterea sarcinii de formare.
(3)Anexa II la declaraţia de recunoaştere cuprinde sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor conform art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, pentru care s-a obţinut recunoaşterea sarcinii de formare.
(4)Declaraţia de recunoaştere eliberată unui centru de formare/structuri teritoriale ale acestuia este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.
Art. 10
(1)ASFR poate recunoaşte un centru de formare care aparţine unui operator de transport feroviar sau unui administrator/gestionar de infrastructură feroviară care asigură exclusiv formarea personalului propriu, odată cu procesul de certificare sau autorizare de siguranţă, dacă îndeplineşte toate cerinţele de recunoaştere prevăzute la secţiunea 1 aferente sarcinilor de formare solicitate - de material rulant şi/sau de infrastructură feroviară.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), declaraţia de recunoaştere poate fi înscrisă pe certificatul de siguranţă al operatorului de transport feroviar - la domeniul 5 "Informaţii suplimentare" al formatului armonizat al acestuia sau în partea corespunzătoare a autorizaţiei de siguranţă a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară şi se înscrie de către ASFR în Registrul centrelor de formare recunoscute al mecanicilor de locomotivă.
SECŢIUNEA 4: Recunoaşterea unui centru de formare care asigură cunoştinţele lingvistice pe care trebuie să le deţină mecanicul de locomotivă, atunci când acesta nu are ca limbă maternă limba română
Art. 11
(1)Centrul de formare care asigură formarea pentru dobândirea competenţelor lingvistice generale de limba română trebuie să fie recunoscut/autorizat/atestat/certificat, conform legislaţiei specifice în vigoare, pentru a furniza servicii de formare generală pentru limba română.
(2)Centrul de formare care asigură formarea în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe, trebuie să fie recunoscut de către ASFR. Pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare trebuie să depună la ASFR un dosar care să cuprindă, conform art. 7 alin. (1), documente specifice pentru îndeplinirea cerinţelor pentru efectuarea acestui tip de formare.
(3)ASFR analizează documentele specifice depuse de solicitant conform alin. (2), verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea centrului de formare conform solicitării şi eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult două luni de la primirea tuturor documentelor, în cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor.
SECŢIUNEA 5: Recunoaşterea unui centru de formare cu sediul principal de operaţiuni în alt stat membru al UE
Art. 12
(1)Un centru de formare cu sediul principal de operaţiuni în alt stat membru al UE, deţinător al unei declaraţii de recunoaştere emise de statul membru respectiv, poate fi recunoscut de către ASFR pentru formarea mecanicilor de locomotivă din România.
(2)În acest caz, centrul de formare trebuie să depună la ASFR o solicitare şi copia declaraţiei de recunoaştere deţinute, din care reiese/reies sarcina/sarcinile de formare înscrise în declaraţie.
(3)ASFR decide dacă recunoaşte centrul de formare pentru efectuarea în România a sarcinii/sarcinilor de formare înscrise în declaraţia de recunoaştere sau dacă este necesară obţinerea unei noi sarcini de formare.
(4)În cazul în care un centru de formare a fost recunoscut pentru efectuarea sarcinilor de formare privind infrastructura feroviară în alt stat membru UE şi solicită acest tip de recunoaştere şi în România, ASFR evaluează îndeplinirea cerinţelor specifice formării privind infrastructura feroviară din România, mai puţin cerinţele care au fost evaluate în cursul recunoaşterii iniţiale de către statul membru respectiv.
CAPITOLUL III: Recunoaşterea examinatorilor care efectuează evaluarea privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţele lingvistice
SECŢIUNEA 1: Cerinţe de recunoaştere
Art. 13
(1)Examinatorii care efectuează evaluarea mecanicilor de locomotivă trebuie să fie calificaţi şi competenţi în ceea ce priveşte materia examinărilor pe care urmează să le desfăşoare. În acest sens, cerinţele privind nivelul competenţelor unui examinator trebuie să se refere la aspecte precum metodele de examinare, calificările şi aptitudinea pedagogică.
(2)Examinatorii care efectuează evaluarea mecanicilor de locomotivă trebuie să desfăşoare examinările în mod imparţial şi, atunci când este cazul, independent faţă de toţi participanţii.
SUBSECŢIUNEA 1: Cerinţe de competenţă
Art. 14
Solicitanţii pentru recunoaşterea ca examinatori trebuie să fie competenţi şi să aibă experienţă în ceea ce priveşte obiectul examinărilor pe care urmează să le desfăşoare, respectiv să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să posede calificările şi aptitudinea pedagogică necesare în scopul desfăşurării examinărilor;
b)să aibă o experienţă profesională de minimum 4 ani, dobândită într-un interval de maximum 5 ani înainte de data solicitării recunoaşterii. Experienţa profesională poate include şi experienţa dobândită în calitate de responsabil - coordonator al mecanicilor de locomotivă (mecanic instructor, şef tură, şef/şef adjunct unitate de tracţiune - depou, remiză, secţie de exploatare locomotive călători, punct de alimentare şi exploatare, şef serviciu/birou exploatare tracţiune instructor central/regional tracţiune, revizor regional/central tracţiune sau altă funcţie similară), deţinător al unui permis şi al unui certificat valabile sau în calitate de formator în ceea ce priveşte sarcinile de formare relevante pentru solicitarea recunoaşterii;
c)să demonstreze modul în care îşi vor menţine la zi competenţele profesionale cu privire la subiectele pe care le examinează;
d)să cunoască sistemul de certificare a mecanicilor de locomotivă.
Art. 15
(1)Pentru examinările practice efectuate în activitatea de conducere a trenurilor, solicitantul, pentru recunoaşterea ca examinator, trebuie să deţină permis şi un certificat valabile, care să acopere obiectul examinării sau un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară.
(2)Dacă examinatorul nu deţine un permis şi un certificat valabile pentru infrastructura feroviară relevantă/materialul rulant relevant sau materialul rulant este un tip nou introdus în România/infrastructura feroviară este cu caracteristici noi, se va proceda conform art. 6 din anexa nr. 2 la ordin.
SUBSECŢIUNEA 2: Cerinţe de independenţă şi imparţialitate
Art. 16
Pentru recunoaşterea ca examinatori, solicitanţii trebuie să confirme faptul că vor desfăşura examinările în mod imparţial şi nediscriminatoriu, fără a fi influenţaţi de nicio presiune sau de niciun stimulent care i-ar putea afecta judecata ori modul de desfăşurare şi rezultatele examinării. În acest sens, solicitantul completează o declaraţie, care face parte din cererea scrisă depusă la ASFR pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere.
SECŢIUNEA 2: Recunoaşterea examinatorilor ASFR şi CENAFER
Art. 17
(1)Recunoaşterea examinatorilor din cadrul ASFR care efectuează evaluarea privind cunoştinţele profesionale generale se face prin decizie a directorului ASFR şi emitere a declaraţiilor de recunoaştere.
(2)Recunoaşterea examinatorilor din cadrul CENAFER care efectuează evaluarea privind cunoştinţele profesionale de material rulant şi de infrastructură feroviară se face prin acordarea unei declaraţii de recunoaştere de către ASFR.
SECŢIUNEA 3: Recunoaşterea examinatorilor operatorilor de transport feroviar şi a administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară
Art. 18
(1)Pentru a fi recunoscut de către ASFR, respectiv pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere, solicitantul trebuie să depună la ASFR un dosar cu următoarele documente:
a)cerere scrisă pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere, în care trebuie să se specifice tipul de evaluare pentru care se solicită recunoaşterea, datele de identificare ale solicitantului şi ale angajatorului acestuia, precum şi declaraţia prevăzută la art. 16; domeniul/domeniile de competenţă pentru care se solicită recunoaşterea cuprind tipul/tipurile de material rulant, definite conform art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, precum şi sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor, conform art. 7 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la ordin, pentru care se solicită recunoaşterea;
b)dovada deţinerii calificărilor (în domeniul feroviar de specialitate) şi aptitudinii pedagogice necesare desfăşurării examinărilor (cursuri specifice de evaluare a competenţelor profesionale);
c)dovada deţinerii documentelor specifice de îndeplinire a cerinţelor privind competenţa şi experienţa profesională;
d)dovada deţinerii documentelor specifice de îndeplinire a cerinţelor de la art. 15;
e)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind actualizarea competenţelor profesionale cu privire la subiectele pe care le examinează în cadrul evaluării;
f)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care să facă dovada cunoaşterii sistemului de certificare a mecanicilor de locomotivă, respectiv cunoaşterea actelor normative în vigoare specifice acestui domeniu de activitate;
g)dovada achitării tarifului aferent pentru activitatea de acordare a declaraţiei de recunoaştere.
(2)Dosarul poate fi depus la ASFR şi de către angajatorul solicitantului.
(3)ASFR verifică documentele depuse şi acceptă dosarul dacă acesta este complet. Dosarul incomplet nu se acceptă de către ASFR.
Art. 19
(1)ASFR analizează documentele depuse de solicitant şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea examinatorului conform solicitării.
(2)În cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor, ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult două luni de la primirea tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere.
(3)Atunci când ASFR decide neacordarea declaraţiei de recunoaştere, acest fapt şi motivaţia care a stat la baza neacordării se notifică solicitantului respectiv. Solicitantul poate relua procedura de obţinere a unei declaraţii de recunoaştere numai în baza unei noi solicitări scrise şi a depunerii unui nou dosar.
Art. 20
(1)Declaraţia de recunoaştere eliberată de către ASFR unui examinator conţine, în principal, următoarele:
a)datele relevante de identificare ale examinatorului;
b)domeniul/domeniile de competenţă pentru care examinatorul are dreptul să efectueze examinări;
c)limba pentru care examinatorul este recunoscut în vederea realizării de examinări;
d)numărul de identificare al examinatorului, în conformitate cu art. 33;
e)data expirării valabilităţii declaraţiei de recunoaştere.
(2)Anexa I la declaraţia de recunoaştere cuprinde tipul/tipurile de material rulant - motor conform art. 7 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin şi definite conform art. 2 lit. u) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010, cu modificările ulterioare, pentru care s-a solicitat recunoaşterea domeniului/domeniilor de evaluare.
(3)Anexa II la declaraţia de recunoaştere cuprinde sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor conform art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, pentru care s-a solicitat recunoaşterea domeniului/domeniilor de evaluare.
(4)Declaraţia de recunoaştere eliberată unui examinator este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.
SECŢIUNEA 4: Recunoaşterea examinatorilor pentru cunoştinţele lingvistice (în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România)
Art. 21
(1)Pentru a fi recunoscut de către ASFR, respectiv pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere pentru examinare în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe, solicitantul trebuie să depună la ASFR un dosar care să cuprindă, conform art. 18 alin. (1), documente specifice pentru îndeplinirea cerinţelor pentru efectuarea acestui tip de examinare.
(2)ASFR analizează documentele depuse de solicitant, verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele pentru recunoaşterea examinatorului conform solicitării şi eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult două luni de la primirea tuturor documentelor, în cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor.
CAPITOLUL IV: Valabilitatea, modificarea şi reînnoirea declaraţiei de recunoaştere
Art. 22
(1)Declaraţia de recunoaştere a unui centru de formare/examinator este valabilă 5 ani de la data acordării, dacă centrul de formare/examinatorul îndeplineşte, pe întreaga perioadă de valabilitate, cerinţele care au stat la baza acordării/reînnoirii sau modificării acesteia.
(2)Declaraţia de recunoaştere acordată pentru prima dată unui centru de formare/examinator este valabilă 2 ani de la data acordării, dacă centrul de formare/examinatorul îndeplineşte, pe întreaga perioadă de valabilitate, cerinţele care au stat la baza acordării acesteia.
Art. 23
(1)Un centru de formare/examinator care deţine o declaraţie de recunoaştere valabilă poate solicita o extindere a domeniului de aplicare a sarcinilor de formare/domeniului de evaluare prin depunerea la ASFR a unei cereri scrise privind extinderea sarcinilor de formare furnizate/domeniului de evaluare şi a documentelor aferente solicitării.
(2)ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere modificată, inclusiv a anexei/anexelor la aceasta - atunci când este cazul, numai după analizarea documentelor depuse la ASFR, inclusiv a dovezii achitării tarifului aferent pentru activitatea de modificare a declaraţiei de recunoaştere, în cel mult o lună de la primirea tuturor documentelor justificative. În acest caz, data de expirare a valabilităţii declaraţiei de recunoaştere nu se modifică.
(3)Atunci când ASFR decide că centrul de formare/examinatorul nu îşi poate extinde domeniul de aplicare a sarcinilor de formare/domeniului de evaluare, acest fapt şi motivaţia care a stat la baza neextinderii se notifică centrului de formare/examinatorului respectiv.
Art. 24
(1)Atunci când cerinţele pentru una sau mai multe sarcini de formare/domenii de evaluare înscrise în declaraţia de recunoaştere nu mai sunt îndeplinite, centrul de formare/examinatorul recunoscut trebuie să înceteze imediat furnizarea serviciului/serviciilor de formare/de examinare aferente sarcinilor respective şi să notifice ASFR.
(2)ASFR evaluează notificarea primită de la centrul de formare/examinator şi eliberează o declaraţie de recunoaştere modificată, inclusiv a anexei/anexelor la aceasta - atunci când este cazul, după achitarea tarifului aferent pentru activitatea de modificare a declaraţiei de recunoaştere. În acest caz, data de expirare a valabilităţii declaraţiei de recunoaştere nu se modifică.
Art. 25
(1)O declaraţie de recunoaştere poate fi reînnoită de către ASFR la cererea centrului de formare/examinatorului efectuată cu minimum două luni înainte de data expirării valabilităţii acesteia. În acest caz, solicitantul trebuie să depună la ASFR o cerere pentru reînnoire, însoţită de următoarele documente:
a)o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că de la data acordării/reînnoirii declaraţiei de recunoaştere nu au intervenit modificări în respectarea cerinţelor de recunoaştere care au stat la baza acordării declaraţiei de recunoaştere;
b)evidenţe privind competenţele pe care le-au câştigat în cursul perioadei de valabilitate anterioare a declaraţiei de recunoaştere, în cazul examinatorului;
c)evidenţe aferente activităţilor de formare/examinare efectuate în ultimii 2 ani;
d)dovada achitării tarifului aferent pentru activitatea de reînnoire a declaraţiei de recunoaştere.
(2)Atunci când perioada de valabilitate a unei sarcini de formare/domeniu de evaluare a fost mai mică de 2 ani, centrul de formare/examinatorul depune evidenţele aferente activităţii de formare/examinare pentru perioada de până la data depunerii solicitării.
(3)După analizarea documentelor depuse de solicitant, ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere reînnoită în termen de o lună de la primirea tuturor documentelor.
(4)Atunci când ASFR decide neacordarea declaraţiei de recunoaştere reînnoite, acest fapt şi motivaţia care a stat la baza neacordării reînnoirii se notifică centrului de formare/examinatorului respectiv.
Art. 26
(1)Atunci când intervin modificări în documentaţia specifică care a stat la baza acordării/modificării/reînnoirii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare/examinatorul are obligaţia să notifice ASFR despre aceste modificări, în termen de 5 zile de la data modificărilor.
(2)ASFR comunică în scris, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, eventualele măsuri care trebuie luate de centrul de formare/examinatorul, în vederea menţinerii valabilităţii declaraţiei de recunoaştere.
CAPITOLUL V: Suspendarea şi retragerea declaraţiei de recunoaştere
Art. 27
(1)În perioada de valabilitate a declaraţiei de recunoaştere, ASFR verifică prin acţiuni specifice modul în care sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării/modificării/reînnoirii acesteia, iar în cazul în care se constată că acestea nu mai sunt respectate, îndeplinite sau documentaţia depusă în vederea obţinerii a suferit modificări substanţiale nenotificate la ASFR, declaraţia de recunoaştere se suspendă pentru o anumită perioadă de timp sau se retrage, după caz, aspect ce se notifică centrului de formare/examinatorului în cauză.
(2)Înainte ca suspendarea/retragerea efectivă a declaraţiei de recunoaştere să intre în vigoare, ASFR poate acorda o perioadă de preaviz în care centrul de formare/examinatorul trebuie să elimine neconformităţile constatate şi să facă dovada îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere, după cum urmează:
a)maximum 3 luni, până la suspendare, respectiv maximum 6 luni, până la retragere, pentru un centru de formare;
b)o lună, până la suspendare, respectiv maximum 3 luni, până la retragere, pentru un examinator.
(3)În perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a suspendării/retragerii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare/examinatorul respectiv îşi poate continua activitatea specifică.
Art. 28
(1)Dacă în perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a suspendării/retragerii declaraţiei de recunoaştere centrul de formare/examinatorul face dovada eliminării neconformităţilor constatate şi a îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere, ASFR, după analizarea documentelor depuse şi a constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor, notifică încetarea suspendării/retragerii declaraţiei de recunoaştere centrului de formare/examinatorului în cauză.
(2)Dacă în perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a suspendării declaraţiei de recunoaştere centrul de formare/examinatorul nu face dovada eliminării neconformităţilor constatate şi a îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere sau documentele depuse nu fac dovada îndeplinirii tuturor cerinţelor de recunoaştere, suspendarea declaraţiei de recunoaştere intră în vigoare pentru o anumită perioadă de timp stabilită de ASFR, în funcţie de gravitatea neconformităţilor, fapt ce este notificat centrului de formare/examinatorului în cauză.
(3)Dacă în perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a retragerii declaraţiei de recunoaştere centrul de formare/examinatorul nu face dovada eliminării neconformităţilor constatate şi a îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere sau documentele depuse nu fac dovada îndeplinirii tuturor cerinţelor de recunoaştere, ASFR retrage declaraţia de recunoaştere, fapt ce este notificat centrului de formare/examinatorului în cauză.
Art. 29
(1)Dacă în perioada efectivă a suspendării declaraţiei de recunoaştere centrul de formare/examinatorul face dovada eliminării neconformităţilor constatate şi a îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere, ASFR, după analizarea documentelor depuse şi a constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor, notifică încetarea suspendării declaraţiei de recunoaştere centrului de formare/examinatorului în cauză.
(2)Dacă în perioada efectivă a suspendării declaraţiei de recunoaştere centrul de formare/examinatorul nu face dovada eliminării neconformităţilor constatate şi a îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere sau documentele depuse nu fac dovada îndeplinirii tuturor cerinţelor de recunoaştere, ASFR retrage declaraţia de recunoaştere, fapt ce este notificat centrului de formare/examinatorului în cauză.
(3)ASFR notifică încetarea suspendării/retragerii declaraţiei de recunoaştere centrului de formare/examinatorului în cauză numai după achitarea tarifului aferent pentru activitatea de analizare a documentelor depuse pentru eliminarea neconformităţilor şi a constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor.
Art. 30
(1)În perioada efectivă a suspendării sau a retragerii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare/examinatorul în cauză îşi încetează activitatea specifică.
(2)În cazul retragerii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare/examinatorul în cauză îşi poate relua activitatea numai după obţinerea unei noi declaraţii de recunoaştere, conform prevederilor din prezenta anexă.
Art. 31
Dacă ASFR constată că un centru de formare recunoscut de către autoritatea competentă a altui stat membru UE, care îşi exercită sarcina/sarcinile de formare în România, nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar şi Deciziei 2011/765/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2011 privind criteriile pentru recunoaşterea centrelor de formare implicate în formarea mecanicilor de locomotivă, criteriile pentru recunoaşterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă şi criteriile pentru organizarea examinărilor în conformitate cu Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, ASFR informează autoritatea competentă a celuilalt stat membru, care a eliberat declaraţia de recunoaştere.
CAPITOLUL VI: Registrul centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă şi Registrul examinatorilor recunoscuţi, numărul de identificare
Art. 32
(1)ASFR înfiinţează Registrul centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă şi Registrul examinatorilor recunoscuţi, care sunt actualizate ori de câte ori este necesar, şi publică pe pagina web a ASFR de pe site-ul Autorităţii Feroviare Române lista centrelor de formare şi a examinatorilor recunoscuţi.
(2)Ulterior recunoaşterii iniţiale, operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară care deţin centre de formare şi examinatori, precum şi CENAFER notifică la ASFR, în timp util, modificările sau completările privind datele relevante ale centrelor de formare/examinatorilor proprii, în vederea actualizării celor două registre.
Art. 33
În Registrul centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă şi Registrul examinatorilor recunoscuţi, fiecare centru de formare şi examinator recunoscut este identificat printr-un număr individual de identificare alocat de ASFR, care trebuie să includă semnul distinctiv "RO", prevăzut în anexa I pct. 3 lit. c) la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
Art. 34
Registrul centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă/examinatorilor recunoscuţi conţine, în principal, următoarele informaţii:
a)datele relevante pentru identificarea centrului de formare (structurii teritoriale ale acestuia)/examinatorului;
b)sarcinile de formare pentru care centrul de formare şi, atunci când este cazul, structura sa teritorială sunt recunoscute să efectueze cursuri de formare/domeniul sau domeniile de competenţă pentru care examinatorul este recunoscut să efectueze examinări;
c)limba pentru care examinatorul este recunoscut în vederea realizării de examinări;
d)numărul de identificare al centrului de formare/examinatorului;
e)numele şi adresa angajatorului, dacă angajatorul a solicitat recunoaşterea examinatorului în numele acestuia;
f)data expirării valabilităţii declaraţiei de recunoaştere;
g)datele de contact - nr. de telefon, fax, adresă de e-mail.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 35
(1)Contestaţiile privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a declaraţiei de recunoaştere, precum şi decizia de a nu se reînnoi sau modifica acest document se depun în scris la AFER, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, şi se soluţionează de Comitetul director al ASFR în termen de 30 de zile.
(2)Dacă contestatarul este nemulţumit de soluţia dată, acesta se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 36
(1)Pierderea declaraţiei de recunoaştere se notifică la ASFR în termen de 5 zile de la data constatării.
(2)La cerere, ASFR va elibera un duplicat a declaraţiei de recunoaştere pierdute, după prezentarea dovezii declarării pierderii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi a dovezii achitării tarifului aferent eliberării unui duplicat.
Art. 37
ASFR arhivează documentele specifice depuse în vederea obţinerii declaraţiilor de recunoaştere, conform legislaţiei în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 20 mai 2015