ORDIN nr. 533 din 5 mai 2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
_______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 şi 45 bis din 20 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 11 mai 2016