HOTĂRÂRE nr. 471 din 24 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, se actualizează valorile de inventar pentru bunurile imobile cu nr. M.F. 159300 "Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren", M.F. 159301 "Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe" şi nr. M.F. 35891 "Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri muzeale", astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

  

Anul

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

 

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

   

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

dării în folosinţă

 

Baza legală

În administrare/concesiune

Concesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit

 

159300

8.29.02

Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren

Include:

A. Teren intravilan zona Cotroceni, în suprafaţă de 186.783 mp

B. Amenajări la teren, compuse din albie pârâu artificial şi două lacuri artificiale, în suprafaţă de 2.576 mp

N: şos. Cotroceni

V: Bd. Geniului

S-V: şos. Panduri

S, S-E: str. Ana Davila

E: bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

952.719.440

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/20.12.2001

în administrare

CF nr. 58949

Încheiere nr. 440.753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti, sectorul 5

Conversie în CF nr. 217.584/07.05.2012

 

imobil

159301

8.29.02

Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii

Construcţii cu subsol parţial, parter, P + 1E, P + 2E sau P + 3E, cu structuri din beton armat monolit, structuri zidărie din BCA şi construcţii parţiale din lemn; Sc = 11.053 mp, Sd = 32.026 mp;

Corpuri de clădiri C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23 şi C24

 

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

397.076.667

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/20.12.2001

în administrare

CF nr. 58949

Încheiere nr. 440.753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti, sectorul 5

Conversie în CF nr. 217.584/07.05.2012

 

imobil

35891

8.24.01

Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri muzeale

Include:

A. Monument de arhitectură, ansamblu şi sit istoric şi arheologic, muzeu de interes naţional. Construcţie cu subsol parţial, parter, P + 1E, P + 2E sau P + 3E, datată 1679-1925 şi restaurată în 1986. Structura de rezistenţă din zidărie portantă şi cadre de beton armat, cu şarpanta din lemn. Corpuri de clădiri C1 (Sc = 674 mp, Sd = 2.781 mp), C2 (Sc = 982 mp, Sd = 3.583 mp), C3 (Sc = 925 mp, Sd = 2.775 mp);

B. Clădire Pavilion acces vizitatori muzeu, realizată în anul 1999, cu parter, cu structura din zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi de beton şi învelitoare în terasă; Corp clădire C10 (Sc = Sd = 123 mp)

 

Ţara: România; Judeţul: municipiul Bucureşti, sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

160.789.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/20.12.2001

în administrare

CF nr. 58949

Încheiere nr. 440.753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti, sectorul 5

Conversie în CF nr. 217.584/07.05.2012

 

imobil

TOTAL 1.510.585.107 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 495 din data de 6 iulie 2015