HOTĂRÂRE nr. 9 din 4 martie 2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea tutunului şi a produselor aferente COM (2012) 788 final
Având în vedere Raportul Comisiei pentru sănătate publica din Senat nr. XXXII/81 din 28 februarie 2013,
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Senatul constată că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, având în vedere că obiectivul privind îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne de tutun şi de produse aferente, vizând un nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice pentru cetăţenii Uniunii Europene, poate fi atins prin reglementare adoptată la nivelul Uniunii Europene.
(2)Senatul sprijină propunerea de directivă, în special, măsurile care urmăresc descurajarea fumatului în rândul copiilor şi al tinerilor până în 18 ani.
(3)Senatul consideră că este necesar să se analizeze, la nivel european, posibilitatea acordării de măsuri compensatorii părţilor afectate de prezenta propunere de directivă.
Art. 2
Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 4 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 6 martie 2013