ORDONANŢĂ nr. 25 din 19 august 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
(1)Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, în limita echivalentului în lei al sumei de 19.370,25 euro/an.
(2)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
(3)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se plăteşte din bugetul Ministerului Justiţiei, aprobat pentru anul 2015.
(4)Ministerul Justiţiei propune anual Guvernului cuantumul contribuţiei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat pe baza notificării primite de la secretariatul general al organizaţiei, cuantum ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. II
(1)Se aprobă plata contribuţiei restante a Ministerului Justiţiei la fondul de pensii al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat, în limita echivalentului în lei al sumei de 25.354 euro.
(2)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
(3)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se plăteşte din bugetul Ministerului Justiţiei, aprobat pentru anul 2015.
Art. III
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 punctul II "Organizaţiile Internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după numărul curent 68 se introduce un nou număr curent, numărul curent 69, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Anul înfiinţării

Anul aderării României

Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă

Explicaţii

"69

Fondul de pensii al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat

Haga

1893

1991

Ministerul Justiţiei

România participă din anul 1991 la lucrările Comisiei, devenind parte la 10 instrumente ale acestei Comisii care se aplică în relaţia dintre România şi celelalte state semnatare."

2.La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"1.

Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat

euro

19.370,25"

3.La anexa nr. 2.2, "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 5, cu următorul cuprins:

"5.

Fondul de pensii al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat

euro

25.354"

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 639 din data de 21 august 2015