ORDIN nr. 1125 din 16 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.537/A.C. din 7 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 55 din 15 decembrie 2011 şi Adresa nr. 3.121 din 6 iulie 2016 emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.107 din 12 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.827/322.096 din 10 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 42.775 din 28 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

____
*) - Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 20 iulie 2016