HOTĂRÂRE nr. 52 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, care se alocă Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
(2)Suma de 89.600 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi realizării acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, şi cuprinse la lit. a) şi b) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014.
Art. 3
(1)Secretariatul General al Guvernului alocă, în tranşe lunare egale în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cuprinse la lit. a) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, respectiv în anexa nr. 1, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Utilizarea şi justificarea fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1.
(4)La sfârşitul anului, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A3, prevăzut în anexa nr. 1.
(5)Fondurile alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.
(6)Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor prevăzute în anexa nr. 1 revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
(7)Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, privind respectarea destinaţiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice, pe baza documentelor primite de la organizaţii, menţionate în protocolul încheiat conform prevederilor alin. (2).
Art. 4
(1)Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, pe baza devizelor estimative de cheltuieli, întocmite şi certificate de departament privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.
(2)Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori.
(3)Departamentul pentru Relaţii Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa sa sau în parteneriat, şi reglementează utilizarea fondurilor pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, precum şi Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, elaborate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(4)Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (3), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.
(5)Răspunderea privind utilizarea sumelor pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, prevăzute în anexa nr. 2, revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
(6)Răspunderea privind utilizarea sumelor pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.
Art. 5
(1)La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.
(2)Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 28 noiembrie 2014, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 10 decembrie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,

Amet Aledin,

subsecretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: Modul de repartizare şi utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
(1)Total sume: 85.685 mii lei, alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, prin acoperirea parţială a:
- cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora;
- cheltuielilor de personal;
- cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;
- cheltuielilor pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;
- cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;
- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Nr. crt.

Organizaţia

Sumele alocate

- mii lei -

1.

Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT.

1.797,00

2.

Asociaţia Liga Albanezilor din România

1.509,48

3.

Asociaţia Macedonenilor din România

2.034,75

4.

Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa"

12.078,13

5.

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

4.695,37

6.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

2.791,25

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

6.726,06

8.

Uniunea Democrată Maghiară din România

18.558,82

9.

Uniunea Armenilor din România

3.651,35

10.

Uniunea Bulgară din Banat - România

3.013,04

11.

Uniunea Croaţilor din România

2.098,85

12.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

1.267,96

13.

Uniunea Democrată Turcă din România

3.189,18

14.

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

2.973,01

15.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

3.521,52

16.

Uniunea Elenă din România

3.260,79

17.

Uniunea Polonezilor din România

2.189,73

18.

Uniunea Sârbilor din România

3.338,69

19.

Uniunea Ucrainenilor din România

6.990,02

TOTAL:

85.685,00

(2)Formular A1
Organizaţia ....................
Sume necesare pentru activităţile organizaţiei în luna ........... 2014 (lei)

Fonduri necesare pentru luna ........

din care: contribuţie proprie

Fonduri solicitate de la bugetul de stat pentru luna .......

din care pentru:

% sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare

suma

%

Funcţionare sedii şi filiale, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

Cheltuieli de personal

Presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii

Acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

Cofinanţare programe realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           

Preşedinte,

......................

Responsabil financiar-contabil,

.......................

(3)Formular A2
Organizaţia ...............
Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
luna ........... anul 2014
Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014

Suma cheltuită

- lei -

1.

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2.), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2.

Cheltuieli de personal

 

3.

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale şcolare

3.4. publicaţii

 

4.

Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

5.

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

6.

Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

7.

Total cheltuieli în luna ........... (7.1 + 7.2), din care:

7.1. Cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

Preşedinte,

......................

Responsabil financiar-contabil,

.......................

(4)Formular A3
Organizaţia ...............
Situaţia anuală a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
Anul 2014
Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat
- lei -

1.

Suma alocată în anul 2014

 

2.

Suma rămasă necheltuită din anul anterior

 

3.

Suma totală (1 + 2)

 
Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014

Suma cheltuită

- lei -

1.

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2.), din care:

1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor

1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora

 

2.

Cheltuieli de personal

 

3.

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale şcolare

3.4. publicaţii

 

4.

Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate

 

5.

Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor

 

6.

Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 

7.

Total cheltuieli în anul 2014 (7.1 + 7.2), din care:

7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

8.

Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârşitul anului 2014

 

Preşedinte,

......................

Responsabil financiar-contabil,

.......................

ANEXA nr. 2: Modul de repartizare şi utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
(1)Total sumă: 3.915 mii lei, alocată pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice la iniţiativa sa sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:
a)promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale, religioase, precum şi a dialogului intercultural;
b)cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţi naţionale;
c)perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;
d)promovarea de politici şi programe de combatere a intoleranţei;
e)continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale;
f)întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;
g)contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - B.4 Fondul de reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile;
h)participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.
(2)Acţiunile, programele şi proiectele se pot realiza prin:
1.organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshop-uri desfăşurate în ţară şi în străinătate;
2.organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale şi sportive desfăşurate în ţară şi în străinătate care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.);
3.organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);
4.organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;
5.organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în tară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional;
6.realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);
7.comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;
8.comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale;
9.vizite ale unor invitaţi străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;
10.achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi internet;
11.reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
12.achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audiovideo;
13.comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice;
14.achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul;
15.realizarea de campanii de informare publică şi imagine;
16.abonamente la publicaţii în domeniu;
17.realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;
18.alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
(3)Pentru acţiunile, programele şi proiectele prevăzute la pct. 1-5, Departamentul pentru Relaţii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanţi şi invitaţi, după cum urmează:
- 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;
- 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;
- 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;
- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;
- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.
(4)Pentru acţiunile, proiectele şi programele interetnice şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:
- cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor departamentului;
- cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
- masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, apă, ceai şi/sau cafea la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere sau pensiuni turistice în regim de 3 stele, precum şi transport (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat şi pentru participanţii la programele şi proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;
- taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;
- comunicaţii telefonice şi internet;
- premii, onorarii (lectori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, şcolilor de vară, artişti), achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, închirierea, amenajarea şi decorarea cu aranjamente florale a spaţiilor destinate manifestărilor;
- editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare, traducere simultană, echipamente informatice şi audiovideo.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 5 februarie 2014