LEGE nr. 18 din 4 martie 2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
După alineatul (2) al articolului 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean.
(4)Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016