ORDIN nr. M.2 din 15 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe care le are în administrare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2009
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
privind aplicarea dispoziţiilor art. III din Legea nr. 357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Normele metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe care le are în administrare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 8 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) contractul de închiriere, în original sau în copie certificată de către unitatea militară cu care s-a încheiat contractul, ori adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari/locatari care să ateste că pensionarii sau urmaşii titularilor contractelor de închiriere decedaţi ori persoanele transferate la alte instituţii din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională ocupau locuinţa de serviciu la data intrării în vigoare a Legii nr. 357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, respectiv la data intrării în vigoare a Legii nr. 174/2009;"
2.La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În situaţia în care solicitantul este de acord cu preţul de vânzare şi celelalte clauze contractuale, anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare, unitatea vânzătoare înregistrează locuinţa care face obiectul vânzării în contabilitatea proprie, împreună cu cota-parte din suprafaţa de teren aferentă, prin preluarea acestora din contabilitatea unităţii militare care le deţine, potrivit reglementărilor în vigoare privind organizarea evidenţei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale."
3.Articolul 13 se abrogă.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 22 ianuarie 2013