DECIZIE nr. 296 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală

Daniel Marius Morar

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Teodora Pop

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Daniela Lucia Sidea, Ionuţ George Sidea şi Ioana Denisa Sidea în Dosarul nr. 17.017/271/2014 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1004D/2014.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, având în vedere pronunţarea de către Curtea Constituţională, ulterior datei sesizării cu prezenta excepţie, a Deciziei nr. 599 din 21 octombrie 2014, prin care s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii "fără participarea petentului, a procurorului şi a intimaţilor" este neconstituţională.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 14 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 17.017/271/2014, Judecătoria Oradea - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Daniela Lucia Sidea, Ionuţ George Sidea şi Ioana Denisa Sidea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva actelor procurorului, în cadrul procedurii camerei preliminare.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit cărora soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor procurorului de neurmărire sau netrimitere în judecată se face de către judecătorul de cameră preliminară în camera de consiliu, fără participarea petentului, a procurorului şi a intimaţilor, încalcă normele constituţionale şi europene invocate de autorii excepţiei. Se susţine că lipsa publicităţii, oralităţii şi contradictorialităţii procedurii astfel reglementate este de natură a afecta grav şi iremediabil dreptul la apărare, dar şi caracterul echitabil al procesului penal. Se arată că dezbaterea publică, orală şi contradictorie, în această fază a procesului penal, reprezintă un imperativ, prin prisma faptului că soluţia pronunţată de către judecător cu această ocazie statuează definitiv asupra cauzei penale. Se precizează că limitarea caracterului public al şedinţei de judecată se impune doar în situaţii particulare, în scopul protejării unui interes superior. Se subliniază că textul criticat nu permite părţilor să participe în mod activ în propriile cauze şi să ia cunoştinţă de memoriile formulate în scris de părţile adverse pentru a le putea combate. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi se arată că sunt încălcate, pentru aceleaşi motive, şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi, în consecinţă, dispoziţiile art. 20 din Constituţie.
6. Judecătoria Oradea - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că procedura criticată nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 24, art. 127 şi art. 129 şi că aceasta a fost reglementată de legiuitor potrivit atribuţiilor sale constituţionale prevăzute la art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, conform căruia competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată "sunt prevăzute numai prin lege". Se susţine, de asemenea, că textul criticat nu încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie şi nici pe cele ale art. 6 din Convenţie, întrucât nu înlătură posibilitatea petenţilor de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces echitabil, judecat de către o instanţă independentă şi imparţială, stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, condiţii care sunt asigurate şi în procedura camerei preliminare.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
8. Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă. Se face trimitere, în sensul acesta, la Decizia Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014, prin care instanţa de contencios constituţional a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, precum şi la prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: "(5) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea patentului, a procurorului şi a intimaţilor."
12. Se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 cu privire la accesul liber la justiţie, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 127 privind caracterul publicai dezbaterilor şi art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum şi dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţie referitor la dreptul la un proces echitabil.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii "fără participarea petentului, a procurorului şi a intimaţilor" este neconstituţională.
14. Curtea reţine că, potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, "nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale". Întrucât încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost pronunţată pe data de 14 octombrie 2014, iar constatarea neconstituţionalităţii textului anterior arătat a intervenit, prin pronunţarea Deciziei nr. 599 din 21 octombrie 2014, după data încheierii anterior referite, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 531 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014).
15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Daniela Lucia Sidea, Ionuţ George Sidea şi Ioana Denisa Sidea în Dosarul nr. 17.017/271/2014 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţata în şedinţa din data de 28 aprilie 2015.
-****-

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 19 iunie 2015