În temeiul prevederilor art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Protocolul de colaborare nr. 8.082/2014, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Asociaţia Teach for Romania, precum şi implicarea celor două părţi în proiectul Erasmus+ (KA3) NEWITT ("A New Way for New Talents in Teaching"), proiect aprobat şi finanţat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus +, acţiunea cheie 3, a cărui perioadă de implementare este ianuarie 2016-decembrie 2018,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 6 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă, precum şi absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă incluşi în Programul-pilot Teach for România în baza Protocolului de colaborare nr. 8.082/2014 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Asociaţia Teach for Romania, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar cu statut de cadru didactic fără studii corespunzătoare postului."
Art. II
Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia generală învăţământ superior, precum şi instituţiile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 1 septembrie 2016