NORME METODOLOGICE din 31 august 2016 de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011
Art. 1
(1)Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor în vederea plăţii diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat prevăzut la art. 2 din Legea nr. 85/2016, pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011.
(2)În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)diferenţe de drepturi salariale - sumele cuvenite personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi personalului didactic auxiliar din învăţământul de stat, inclusiv biblioteci centrale universitare, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, şi neachitate, aferente intervalului 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011;
b)beneficiari - personalul didactic şi didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi din bibliotecile centrale universitare, încadrat în perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011, respectiv într-un interval de timp din această perioadă, care nu au beneficiat de plata diferenţelor de drepturi salariale prevăzute la lit. a);
c)angajatori - unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, unităţi de învăţământ special de stat, unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, unităţi de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, inspectorate şcolare, casele corpului didactic, alte unităţi şi instituţii de învăţământ de stat, instituţii de învăţământ superior de stat şi biblioteci centrale universitare care au încadrat şi salarizat personalul prevăzut la lit. b);
d)an de la data intrării în vigoare a legii - an care se împlineşte în ziua şi luna corespunzătoare din următorul an.
Art. 2
(1)Plata diferenţelor de drepturi salariale către beneficiari se realizează eşalonat, pe o perioada de 5 ani, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 85/2016.
(2)Sursele de finanţare privind alocarea fondurilor pentru plata diferenţelor de drepturi salariale se asigură astfel:
a)pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, de la bugetul de stat, prin bugetele locale;
b)pentru instituţiile de învăţământ superior şi unităţile şi instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului.
Art. 3
(1)Beneficiarilor diferenţelor de drepturi salariale pensionaţi până la data de 8 mai 2016 inclusiv, îndreptăţiţi să primească aceste drepturi de natură salarială pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval de timp, li se achită aceste diferenţe într-o singură tranşă.
(2)Beneficiarilor care se pensionează după data de 8 mai 2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2016, în termenul de 5 ani prevăzut la art. 2 alin. (1), li se achită, cel mai târziu la data pensionării, diferenţa dintre drepturile cuvenite şi cele efectiv plătite eşalonat în tranşe trimestriale egale.
Art. 4
Pentru evitarea oricărei dificultăţi în plata diferenţelor de drepturi salariale, beneficiarul adresează fiecărui angajator la care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval de timp o cerere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Cererea se depune la registratura unităţii sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire, prin telefax ori prin poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea cererii şi confirmarea primirii acesteia.
Art. 5
(1)În vederea calculării diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor, angajatorii procedează la calcularea drepturilor salariale pentru intervalul 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval, prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei în locul valorii efectiv utilizate la momentul plăţii salariilor, cu respectarea şi a prevederilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 85/2016.
(2)Diferenţele de drepturi salariale cuvenite se determină prin scăderea din salariul brut lunar rezultat prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei a salariului brut lunar din statul de plată aferent lunii pentru care se face calculul.
(3)Diferenţele de drepturi salariale a căror plată se face eşalonat se actualizează cu indicele de inflaţie, publicat în luna în care se face plata, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Indicele de inflaţie se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 6
Pentru beneficiarii care şi-au schimbat locul de muncă în perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 sau care au prestat activitate, în acelaşi timp sau succesiv, la mai mulţi angajatori, calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care l-a salarizat în această perioadă, proporţional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceştia.
Art. 7
(1)Impozitul aferent diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011 se calculează şi se reţine în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, se plăteşte şi se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit diferenţele de drepturi salariale.
(2)Calculul contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, aferente diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioada 1 octombrie 2008 - 13 mai 2011, se efectuează prin utilizarea cotelor de contribuţii în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente diferenţele de drepturi salariale. Contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii, se plătesc şi se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.
-****-
ANEXĂ: CERERE în vederea plăţii diferenţelor de drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 - model -
Către
Unitatea de învăţământ/Instituţia de învăţământ superior/Biblioteca centrală universitară ....................
Doamnei/Domnului director, rector/director general .......................
Subsemnatul/Subsemnata, ........................ (fostă .....................)*, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..... nr. ..........., CNP ............., angajat/ă al/a unităţii/instituţiei pe care o conduceţi pe funcţia de ................... în perioada ............, solicit plata diferenţelor de drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 în contul ............., deschis la ................. pe numele subsemnatului/subsemnatei.

Data ......................

Semnătura ...........................

_______
* În cazul schimbării numelui de familie, beneficiarul depune documente justificative.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 2 septembrie 2016