HOTĂRÂRE nr. 768 din 9 octombrie 2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărâre Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în judeţul Ilfov, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.
Art. 3
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a părţii din imobilul înregistrat la M.F.P. cu nr. 101.022 ce face obiectul restituirii în natură conform deciziei instanţei de judecată, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 4
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, ce se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

Codul de clasificare

Adresa imobilului

Anul dobândirii imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea contabilă (lei)

Nr. de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

8.19.01

Săftica, judeţul Ilfov

1977

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti C.U.I. - 4192774

1. Pavilion 45-108-02

Sc = 49,60 mp

Sd = 49,60 mp

2. Pavilion 45-108-04

Sc = 605,00 mp

Sd = 605,00 mp

10.534,89

83.434,02

101.022 (parţial)

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil ce se propune pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei civile nr. 68A/2011

Codul de clasificare

Adresa

Anul dobândirii imobilului

Caracteristicile tehnice

Valoare contabilă

(lei)

Nr. de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.

8.19.01

Săftica, judeţul Ilfov

1977

S teren = 2.020 mp

140.248,60

101.022 (parţial)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 15 octombrie 2013