HOTĂRÂRE nr. 279 din 13 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
Având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 20 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, este de 44.811.156,43 lei, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013 de aprobare a programelor de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului şi de stabilire a contribuţiei Uniunii la aceste programe, denumită în continuare Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013, şi distribuită astfel:
a) pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei;
b) pentru anul 2015, 14.855.585,69 lei;
c) pentru anul 2016, 15.102.740,64 lei."
2.Articolul 4 se abrogă.
3.La anexa nr. 1, capitolul I "Scopul Programului naţional apicol" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL I: Scopul Programului naţional apicol
Scopul de bază al Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, este sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii."
4.La anexa nr. 1, la capitolul II "Acţiunile Programului", litera a) se abrogă.
5.La anexa nr. 1, la capitolul II "Acţiunile Programului", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) combaterea varoozei şi a nosemozei;"
6.La anexa nr. 1, la capitolul IV "Modul de finanţare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,5240 lei, pentru plăţile aferente anului 2016."
7.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", punctul 1 se abrogă.
8.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", titlul punctului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Combaterea varoozei şi a nosemozei - Achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, folosite atât în apicultura convenţională, cât şi în apicultura ecologică"
9.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", la punctul 2, la "Condiţii de eligibilitate", litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;"
10.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", la punctul 2, la "Condiţii de eligibilitate", literele i) şi j) se abrogă.
11.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", la punctul 2, la "Cheltuieli eligibile", literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu;
b) preţul fără TVA al medicamentelor folosite pentru apicultura ecologică achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu;"
12.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", titlul punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Refacerea efectivului de familii de albine - Achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine identificate pentru apicultura convenţională sau ecologică"
13.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", la punctul 3, la "Condiţii de eligibilitate", litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) apicultorul poate să achiziţioneze mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;"
14.La anexa nr. 1, la capitolul VI "Detalierea acţiunilor aprobate în Program", la punctul 3, la "Condiţii de eligibilitate", litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"j) în cazul apiculturii ecologice, achiziţionarea mătcilor, roiurilor pe faguri şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an din stupine înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică şi este condiţionată de achiziţia medicamentelor certificate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare şi inspecţie în agricultura ecologică, acreditat în România."
15.La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Beneficiarii Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. II lit. b)-e) din anexa nr. 1, achiziţionează direct toate produsele sau achiziţionează prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente:
a) cerere unică de solicitare care se depune o singură dată înainte de efectuarea oricărei achiziţii, în care menţionează acordul pentru achiziţia produselor şi/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiaşi forme asociative;
b) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că apicultorii:
1. (i) achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program, în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi data acordării ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;
2. (ii) indiferent de forma juridică de organizare, nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative;
3. (iii) în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări;
c) copia actului de identitate - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
e) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la dată solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;
f) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;
h) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevăzute la lit. a), avizat şi datat de către consiliul local;
i) copia fişei «Mişcarea efectivului familiilor de albine» din carnetul de stupină, pentru acţiunea refacerea efectivului de familii de albine.
(2) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute în cap. II lit. b)-e) din anexa nr. 1, după ce achiziţionează direct toate produsele, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele:
a) copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» şi autorizate sanitar-veterinar;
b) copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» şi autorizate sanitar-veterinar;
c) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierli, emis după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);
d) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;
e) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);
f) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);
g) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a).
(3) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, care sunt crescători de albine în sistem ecologic, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, următoarele:
a) copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, avizată şi aprobată de către direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) copia contractului producătorului ecologic, încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4) Cererea unică de solicitare depusă la sediul formei asociative împreună cu documentele justificative se înregistrează într-un registru.
(5) Furnizorii de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, mătci, roiuri pe faguri, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016.
(6) Beneficiarii achiziţionează familii de albine identificate conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor.
(8) Roiurile pe faguri achiziţionate prin Program se înscriu obligatoriu în Carnetul de stupină."
16.La anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) documentele prevăzute la art. 1 şi toate documentele prevăzute de legislaţia naţională de constituire şi funcţionare a formelor asociative;
b) procesul-verbal sau factura de achiziţie din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile pe faguri, familiile de albine solicitate, precum şi stupii, în cazul achiziţionării acestora prin intermediul formei asociative;"
17.La anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (1), litera c) se abrogă.
18.La anexa nr. 2, după articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:
"Art. 21
În cazul în care survine decesul membrului apicultor, beneficiar al sprijinului financiar, după data depunerii cererii unice de solicitare a sprijinului financiar la forma asociativă, se procedează astfel:
a) moştenitorul depune la forma asociativă o «cerere de solicitare a sprijinului pentru moştenitor» însoţită de următoarele documente:
1. (i) copie a certificatului de deces al apicultorului;
2. (ii) copie a certificatului de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public;
3. (iii) copie a declaraţiei notariale de împuternicire a moştenitorului desemnat să primească suma cuvenită, în cazul în care există mai mulţi moştenitori;
4. (iv) copie act de identitate;
b) forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura-centrul judeţean, centrul municipiului Bucureşti o «cerere de modificare date» însoţită de următoarele documente:
1. (i) copie a certificatului de deces al apicultorului, semnată şi ştampilată de forma asociativă;
2. (ii) copie a certificatului de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, semnată şi ştampilată de forma asociativă;
3. (iii) copie a declaraţiei notariale de împuternicire a moştenitorului desemnat să primească suma cuvenită, în cazul în care există mai mulţi moştenitori, semnată şi ştampilată de forma asociativă;
4. (iv) copie act de identitate moştenitor, semnată şi ştampilată de forma asociativă.
Art. 22
(1) Formele asociative au obligaţia, în cel mult 45 de zile lucrătoare de la data încasării ajutorului financiar de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, atât de a plăti membrilor apicultori sumele autorizate la plată, cât şi de a transmite la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură documente privind efectuarea plăţilor către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit.
(2) Documentele privind efectuarea plăţilor către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, pot fi depuse şi după termenul prevăzut la alin. (1), în termen de 25 de zile lucrătoare aplicându-se formelor asociative o reducere de 0,5% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aprobate la plată şi nedistribuite, însoţite de documente justificative prin care se motivează întârzierea.
(3) Fac excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1) formele asociative care se află în una din situaţiile:
a) decesul apicultorului beneficiar al sprijinului, al reprezentantului legal al formei asociative, caz în care forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură copia certificatului de deces;
b) emiterea unui act administrativ pe numele formei asociative prin care s-a dispus blocarea contului în care au fost virate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sumele autorizate la plată pentru apicultorii beneficiari ai sprijinului, caz în care forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură copia actului administrativ din care reiese blocarea contului;
c) incapacitate profesională de lungă durată a reprezentantului legal sau a apicultorului membru al acesteia, în care forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură copii ale documentelor justificative, conform legislaţiei specifice în vigoare.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), forma asociativă are obligaţia de a depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură documentele privind efectuarea plăţilor către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care forma asociativă este în măsură să facă acest lucru, dar nu mai mult de 1 martie 2017, împreună cu documentele doveditoare ale situaţiei invocate.
(5) În cazul în care forma asociativă nu face dovada plăţilor către apicultorii beneficiari ai sumelor cuvenite, în termenele prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), aceasta nu mai poate solicita sprijin pentru nicio măsură din Program, în următorii doi ani, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură notifică apicultorii, membri ai formei asociative respective, cu privire la acest fapt."
19.La anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se abrogă.
20.La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
"e1) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;"
21.La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), literele f)-h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);
g) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);
h) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);"
22.La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
"k) copia carnetului de stupină pentru mişcarea efectivului din carnetul de stupină, pentru acţiunea refacerea efectivului de albine."
23.La anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) trebuie să fie în limba română sau însoţit de traducerea legalizată a acestuia, după caz."
24.La anexa nr. 2, articolul 4 se abrogă.
25.La anexa nr. 2, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Atât reprezentanţii formelor asociative, cât şi apicultorii selectaţi care au depus cerere unică de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant.
(2) Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 18 aprilie 2016