DECIZIE nr. 430 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea art. 3 pct. VII din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2011 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
1.La articolul 3 din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 7 februarie 2013, punctul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:
"VII. În domeniul politicilor publice şi proiectelor cu finanţare externă:
a) coordonează procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;
b) coordonează procesul de stabilire a priorităţilor guvernamentale pe baza Planului anual de lucru al Guvernului, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu Programul de guvernare, Planul naţional de dezvoltare şi cu angajamentele internaţionale asumate de România;
c) asigură operaţionalizarea unui sistem de implementare a priorităţilor şi a unei unităţi de implementare la nivelul prim-ministrului;
d) asigură suportul metodologic necesar ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în procesul de planificare, formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi coordonează metodologic activitatea unităţilor de politici publice;
e) contribuie la îmbunătăţirea cadrului de reglementare prin elaborarea şi implementarea unor politic tip «smart regulation», inclusiv măsuri pentru reducerea costurilor administrative;
f) monitorizează implementarea reglementărilor cu privire la evaluarea preliminară a impactului documentelor de politici publice şi a proiectelor de acte normative înaintate spre aprobare Guvernului, pentru care emite aviz conform şi elaborează puncte de vedere;
g) monitorizează şi evaluează ex-post impactul politicilor publice pe baza unor priorităţi stabilite la nivel guvernamental;
h) informează periodic prim-ministrul cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice elaborate de ministere;
i) monitorizează şi evaluează politicile şi programele finanţate din bugetul naţional şi celelalte surse de finanţare în vederea atingerii obiectivelor din Programul de guvernare, Planul naţional de dezvoltare şi cu angajamentele internaţionale asumate de România, cât şi în vederea corelării şi prioritizării acestora;
j) asigură funcţionarea secretariatului tehnic şi a aparatului de lucru pentru Consiliul de planificare strategică;
k) asistă şi coordonează ministerele în procesul de elaborare a planurilor strategice integrate;
l) îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;
m) formulează la solicitarea COM - DG REGIO propuneri legislative de reformă a Fondului de Solidaritate al UE;
n) reprezintă Centrul Guvernului conform atribuţiilor în relaţia cu Comisia Europeană şi instituţiile financiare internaţionale;
o) colaborează cu instituţiile implicate în implementarea memorandumurilor şi acordurilor internaţionale semnate de Guvernul României în vederea asigurării cadrului de informare şi decizie a prim-ministrului;
p) asigură asistenţă direcţiilor de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Cancelariei Primului-Ministru, în elaborarea şi monitorizarea rezultatelor proiectelor finanţate din fonduri externe, şi asigură cadrul de coordonare a acestora."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 637 din data de 15 octombrie 2013