ORDIN nr. 28 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013
Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) proiect de centrală/unitate de cogenerare nou(ă) - proiect investiţional pentru realizarea/instalarea, într-o centrală nouă sau existentă, a uneia sau mai multor unităţi noi de cogenerare, ale căror echipamente principale nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie;"
2.La articolul 3 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) proiect de retehnologizare a unei centrale/unităţi de cogenerare - proiect investiţional prin care se aduc schimbări majore unei centrale/configuraţii de producţie în cogenerare existente, prin suplimentarea sau înlocuirea unor echipamente principale ale unităţilor de cogenerare din centrală/configuraţie, precum turbine, cazane, motoare termice etc., cu echipamente care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie, pentru care costul de investiţie pentru retehnologizare depăşeşte 50% din costul de investiţie pentru o centrală/unitate de cogenerare nouă echivalentă, având drept rezultat modificarea capacităţii electrice a respectivei configuraţii;"
3.La articolul 4 alineatul (1) litera b), punctul ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(ii)în anul curent, numai pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3), caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finală, ulterior obţinerii autorizaţiei de înfiinţare de la ANRE;"
4.La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul unei solicitări de aviz pentru acreditare finală pentru anul n+1, dacă solicitantul consideră că până la data de 10 noiembrie a anului «n», documentaţia transmisă nu va întruni toate condiţiile necesare acordării avizului de acreditare finală conform prezentei proceduri, poate solicita în scris ca documentaţia transmisă să fie considerată documentaţia prevăzută la alin. (3) lit. a). Cererea trebuie transmisă către ANRE până la data de 10 noiembrie a anului «n», însoţită de declaraţia privind punerea în funcţiune în anul n+1 a unităţilor de cogenerare."
5.La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Sunt eligibile pentru obţinerea avizului acele unităţi de cogenerare noi sau retehnologizate, care prin performanţele estimate în exploatare respectă condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulament, pentru Energia Electrică Totală a Configuraţiei (EETC) şi, după caz, la art. 10 alin. (3) din Regulament. Prevederile art. 11 şi ale art. 12 alin. (1) din Regulament nu se aplică în condiţiile prezentei proceduri."
6.La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Pentru a obţine acreditarea în vederea accesării schemei de sprijin, proiectele noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare trebuie să utilizeze echipamente principale noi, care nu au mai produs energie electrică şi/sau termică în România sau într-o altă ţară, şi care se află în perioada de valabilitate a certificatului de garanţie, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2)."
7.La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.
8.La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) pentru unităţile de cogenerare înscrise în Lista capacităţilor şi aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, dacă apar modificări faţă de capacitatea electrică de înaltă eficienţă a unei unităţi de cogenerare înregistrată anterior, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului;"
9.În anexa nr. 2 litera A, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"14. Valoarea cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de fiecare din capacităţile care fac obiectul proiectului, care ar putea beneficia de Schema de sprijin într-un an calendaristic sau într-un sezon de operare complet.
Evaluarea este întocmită de operatorul economic, pe baza datelor de proiect/prognoză de funcţionare, conform prevederilor cap. III secţiunea 1 «Condiţii de calificare pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o Configuraţie de producţie în cogenerare» şi cap. V «Calcule de autoevaluare pentru calificare» din Regulament. Nu se aplică prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art. 49 şi ale secţiunilor a 3-a şi a 4-a din cap. V din Regulament.
Operatorul economic care solicită un aviz conform Procedurii trebuie să opteze, înainte de a trece la evaluare, asupra perioadei luate în considerare pentru consumul de combustibil şi producţiile de energie termică şi electrică în cogenerare, care poate fi, în condiţiile stabilite în cap. III, secţiunea a 3-a «Principii, etape şi documente necesare calificării din Regulament, un an calendaristic sau un sezon de operare.»"
10.În anexa nr. 2 litera B, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4. Datele de referinţă şi rezultatele calculelor de determinare a capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă (MW) pentru un an calendaristic/sezon de operare complet, a cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, nefiind aplicabile prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art. 49 şi ale secţiunilor a 3-a şi a 4-a din cap. V din Regulament, precum şi a cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, atât pentru lunile de funcţionare din primul an în care capacitatea de cogenerare intră în exploatare comercială, cât şi pentru primul an calendaristic sau sezon de operare complet, care se prezintă integral conform machetelor din anexa nr. 3 la Regulament."
Art. II
(1)Operatorii economici care derulează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2)Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 534 din data de 15 iulie 2016