ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
Având în vedere:
- adoptarea la 6 mai 2009 a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii, care stipulează că statele membre adoptă şi publică, până la 30 iunie 2011, prevederile acestei directive şi impune implementarea actelor cu putere de lege şi actele administrative necesare până la data de 30 iunie 2012;
- complexitatea acestui obiectiv, respectiv necesitatea armonizării cadrului legislativ existent cu prevederile Directivei 2009/43/CE în interiorul Comunităţii, şi nu o simplă transpunere, procesul de implementare fiind întârziat, nerespectându-se data de 30 iunie 2012;
- faptul că, în cazul în care autorităţile române nu comunică în răspunsul lor la avizul motivat în Cauza 2011/1111, transmis la data de 1 iunie 2012, că actul normativ de transpunere a fost publicat în Monitorul Oficial al României în termenul acordat până la data de 1 august 2012, Comisia poate iniţia o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, iar Curtea poate impune sancţiuni pecuniare,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:
a) exportul, reexportul, importul şi transferul care priveşte scoaterea sau introducerea, în regim definitiv ori temporar, din sau în afara teritoriului României;
b) intermedierea;
c) tranzitul prin România;
d) transbordările efectuate pe teritoriul României;
e) asistenţa tehnică.
(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:
a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la misiuni, operaţii, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara teritoriului României;
b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităţilor române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României.
(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică tranzitului şi transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene."
2.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
3.La articolul 5, după litera a) se introduc cinci noi litere, literele a1)-a5), cu următorul cuprins:
"a1) export - ieşirea unui produs militar din teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă;
a2) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă;
a3) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
a4) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca provenienţă alte state şi sunt destinate altor state;
a5) transbordare - operaţiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operaţiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operaţiuni de intrare sau ieşire în ori din teritoriul României;"
4.La articolul 5, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) operaţiuni de comerţ exterior-operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b);
............
e) intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:
(i)negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;
(ii)cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în posesia sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;
(iii)negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;
(iv)cumpărarea sau vânzarea de produse militare aflate în posesia sa, în vederea scoaterii ori introducerii din sau în teritoriul României;"
5.La articolul 5, după litera e) se introduc treisprezece noi litere, literele e1)-e13), cu următorul cuprins:
"e1) exportator-orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:
(i)pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia;
(ii)care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparţine unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;
e2) importator-orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulaţie, sunt supuse unei activităţi de perfecţionare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;
e3) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;
e4) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;
e5) înregistrare-operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfăşurarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare;
e6) certificare - operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unei întreprinderi destinatare;
e7) licenţă de transfer-autorizaţie eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
e8) licenţă de export-autorizaţie eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;
e9) licenţă de import-autorizaţie eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;
e10) licenţă de intermediere - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de intermediere cu produse militare;
e11) licenţă de asistenţă tehnică - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de asistenţă tehnică pentru produse militare;
e12) licenţă de tranzit - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de tranzit cu produse militare;
e13) licenţă de transbordare - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de transbordare."
6.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."
7.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenţa tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:
a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau
b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă.
(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate."
8.La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;"
9.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
MAE prin ANCEX este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu."
10.Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- CAPITOLUL II: Regimul de înregistrare, certificare şi licenţiere"
11.Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.
(2) Soluţionarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiţionată de obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale."
12.După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
"Art. 101
Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX."
13.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 12."
14.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:
a) licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare din aceeaşi categorie, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator ori furnizor;
b) licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, din aceeaşi categorie, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori;
c) licenţă generală - se acordă persoanelor înregistrate pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, din aceeaşi categorie, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.
(2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 se efectuează pe bază de licenţe de transfer, respectiv de export, import, intermediere, asistenţă tehnică, tranzit, transbordare produse militare, în funcţie de destinatari sau furnizori, care pot fi din state membre, respectiv nemembre ale Uniunii Europene.
(3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de transfer, export, import, intermediere, asistenţă tehnică, tranzit ori transbordare cu produse militare.
(4) Operaţiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internaţională se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale.
(5) Licenţele generale se emit prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Licenţele generale pot fi utilizate numai de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX şi cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe."
15.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum şi licenţă de export, import, transfer, intermediere, asistenţă tehnică, tranzit ori de transbordare de produse militare.
(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licenţelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.
(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.
(4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei.
(5) Cererile de licenţă de export, import, transfer, intermediere şi de asistenţă tehnică se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei.
(6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei.
(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.
(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă revine solicitanţilor menţionaţi la alin. (7)."
16.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum şi titularii licenţelor au obligaţia să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, după caz."
17.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.
(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.
(3) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum un an.
(4) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.
(5) Valabilitatea licenţelor generale de transfer este de maximum 5 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 5 ani.
(6) Valabilitatea licenţelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.
(7) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.
(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect."
18.La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale stabilite în documentele eliberate de MAE prin ANCEX."
19.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de scoatere din teritoriul României de produse militare, solicitantul de licenţă este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de export sau transfer.
(2) Solicitantul de licenţă de export, transfer sau intermediere are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.
(3) În cazul exporturilor, transferurilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de export, transfer ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
(5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (2)."
20.La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) În cazul importurilor sau transferurilor de introducere pe teritoriul României de produse militare, solicitantul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internaţional de import ori certificarea unui document echivalent."
21.La articolul 18, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
"(11) Solicitantul de licenţă de import sau de transferare obligaţia de a informa MAE prin ANCEX despre declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior partenerului extern.
(12) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import ori de transfer respectivă.
(13) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigura anonimatul acţionariatului, operaţiunea de import ori de transfer se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX."
22.La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent."
23.După articolul 18 se introduc trei noi articole, articolele 181-183, cu următorul cuprins:
"Art. 181
(1) În cazul intermedierii definite la art. 5 lit. e) pct. (i) şi (ii), solicitantul de licenţă trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.
(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de intermediere.
(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă pentru a fi transmis către autorităţile de licenţiere din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.
Art. 182
(1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 181 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.
(2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).
(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara exportatorului ori a furnizorului, după caz.
Art. 183
(1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) şi (iv), solicitantul de licenţă trebuie să informeze în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi a persoanelor române sau străine cu care urmează să:
(i)negocieze ori să organizeze tranzacţii care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare;
(ii)cumpere, vândă, exporte ori să transfere, după caz, produse militare aflate în posesia sa, în vederea scoaterii din sau introducerii pe teritoriul României.
(2) În susţinerea cererii de licenţă, intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relaţiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alţi intermediari.
(3) După emiterea licenţei şi până la finalizarea operaţiunilor de export, import sau de transfer cu produse militare, intermediarul este obligat să informeze în scris MAE prin ANCEX, în termen de maximum 5 zile, despre operaţiunile prevăzute la alin. (1) pe care le-a desfăşurat."
24.Articolele 19 şi 20 se abrogă.
25.După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:
"Art. 201
(1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, au obligaţia să furnizeze datele deţinute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfăşurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.
(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum şi formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licenţiere, să raporteze modul în care s-au derulat operaţiunile de comerţ exterior anterioare, în situaţia în care:
a) operaţiunea de comerţ exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);
b) operaţiunea de comerţ exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare."
26.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.
(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuţii principale:
a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);
c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;
d) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1;
e) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licenţelor de export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare;
f) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării sau documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari;
g) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;
h) examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul, importul, transferul, intermedierea şi asistenţa tehnică de produse militare, precum şi cererile de reexport referitoare la produse militare;
i) eliberează licenţele de export, import, transfer, intermediere şi asistenţă tehnică cu produse militare;
j) examinează şi aprobă cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare de produse militare pe teritoriul României;
k) eliberează licenţe de tranzit şi de transbordare de produse militare pe teritoriul României;
l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea sau interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, asistenţă tehnică, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;
m) informează Guvernul periodic sau la cererea acestuia asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă;
n) redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condiţiile legii;
o) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
p) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, asistenţă tehnică, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
q) verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
r) reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
s) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:
- informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;
- actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;
- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară;
ş) iniţiază, împreună cu instituţiile competente, actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România;
t) iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de promovare a intereselor României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;
ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare."
27.La articolul 22, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) MAE prin ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.
(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare.
(3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor sale legale, are acces, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.
(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare."
28.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23
(1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.
(2) Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.
(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.
(4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licenţă pentru:
a) exportul, importul şi transferul de produse militare;
b) intermedierea de produse militare;
c) asistenţa tehnică.
(5) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin comun al instituţiilor reprezentate în acest consiliu."
29.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
Cererile de înregistrare, certificare şi de licenţă se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX."
30.Articolele 26 şi 27 se abrogă.
31.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28
Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare şi de licenţă este condiţionată şi de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate."
32.Articolul 281 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 281
(1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României de aplicare a embargourilor privind comerţul cu arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerţul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO."
33.La articolul 29, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 29
(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.
(2) MAE prin ANCEX are acces, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.
(3) Instituţiile şi autorităţile publice care în exercitarea competenţelor legale obţin date şi informaţii referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia, în condiţiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.
.............
(5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi alte operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1)."
34.Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, în condiţiile legii."
35.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 32
Nerespectarea destinaţiei sau a utilizării finale a produselor militare, înscrise în documente în baza declaraţiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei."
36.Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33
Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14, art. 17 alin. (4) şi (5), art. 182 alin. (1) şi (2), art. 183 şi art. 22 alin. (4), (5) şi (6) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei."
37.După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:
"Art. 331
(1) Încălcarea prevederilor art. 201 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) În cazul repetării faptei prevăzute la alin. (1) de cel puţin o dată în intervalul unui an de la săvârşirea primei contravenţii, sancţiunea este amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei."
38.La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32, 33 şi 331 se fac de persoanele împuternicite ca agenţi constatatori prin mandat emis de directorul general al MAE prin ANCEX."
39.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei."
40.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanţe de urgenţă."
41.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum şi licenţele pe care le-a eliberat, în condiţiile legii."
42.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare."
43.Articolul 40 se abrogă.
44.Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 41
Formularele-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
45.Articolul 42 se abrogă.
46.În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, termenul "agenţie" se înlocuieşte cu termenul "MAE prin ANCEX".
Art. II
(1)Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2)Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 35-37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
Art. IV
Autorizaţiile, licenţele şi permisele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea.
Art. V
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
*
Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 702 din data de 12 octombrie 2012