Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. N.B. 1.753/2015;
- Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" nr. 4.626/2014,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 183 din data de 18 martie 2015