ORDIN nr. 134 din 25 februarie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

ANEXĂ: BUGETUL pe anul 2015 pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2015

A

B

C

D

E

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

52.234,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

46.030,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

46.030,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

30,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

30,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

30,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

46.000,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

40.000,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi ale activităţi

40.000,00

35.10

  

AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

6.000,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

6.000,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

6.204,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

6.204,00

84.10

  

CHELTUIELI TOTAL

52.234,00

01

  

CHELTUIELI CURENTE

43.865,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.854,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

23.605,00

  

01

Salarii de bază

21.313,00

  

02

Salarii de merit

-

  

03

Indemnizaţie de conducere

-

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

2.132,00

  

06

Alte sporuri

-

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

93,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

67,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

936,00

  

01

Tichete de masă

936,00

 

10.03

 

Contribuţii

5.313,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

3.717,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

118,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

1.224,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

55,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

199,00

  

07

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

14.011,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

7.553,00

  

01

Furnituri de birou

758,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

90,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

300,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

100,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

2.550,00

  

06

Piese de schimb

-

  

07

Transport

-

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

866,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

320,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.569,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

-

  

01

Medicamente

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

733.00

  

01

Uniforme şi echipament

80,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

  

30

Alte obiecte de inventar

653.00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

709.00

  

01

Deplasări interne

500,00

  

02

Deplasări în străinătate

209,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

30,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

397,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

83,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului

 
 

20.30

 

Alte cheltuieli

4.506.00

  

01

Reclamă şi publicitate

-

  

02

Protocol şi reprezentare

20,00

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

-

  

04

Chirii

2.500,00

  

07

Fondul conducătorului instituţiei

8,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.978,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.369,00

71

  

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

8.369.00

 

71.01

 

Active fixe

8.369,00

  

01

Construcţii

-

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

5.123.00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

  

30

Alte active fixe

3.246,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:
1) Număr mediu de personal: 397 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 4.915 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 90 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere (suma de 93 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 67 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 2 martie 2015