LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Obiect, scop şi principii
Art. 1
(1)Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.
(2)Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.
Art. 2
(1)Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.
(2)Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:
a)nediscriminarea;
b)tratamentul egal;
c)recunoaşterea reciprocă;
d)transparenţa;
e)proporţionalitatea;
f)asumarea răspunderii.
SECŢIUNEA 2: Definiţii
Art. 3
(1)Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
1.a) achiziţie sectorială - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de către una sau mai multe entităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau serviciile achiziţionate să fie destinate efectuării uneia dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5-11;
2.b) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe entităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
3.c) activităţi de achiziţie auxiliare - activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, respectiv în una dintre următoarele forme:
(i)infrastructură tehnică care să permită entităţilor contractante atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii;
(ii)asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea sau structurarea procedurilor de achiziţie sectorială;
(iii)pregătirea şi administrarea procedurilor de achiziţie sectorială în numele şi în beneficiul entităţilor contractante în cauză;
4.d) activităţi de achiziţie centralizate-activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent, în una dintre următoarele forme:
(i)achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte entităţi contractante;
(ii)atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii în numele şi pentru o altă/alte entitate contractantă/entităţi contractante;
5.e) entităţi contractante:
(i)entităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
(ii)organismele de drept public;
(iii)asocierile care cuprind cel puţin o entitate contractantă dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);
6.f) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
7.g) cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;
8.h) ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs sau a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminarea, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării;
9.i) concursuri de soluţii - procedurile care permit entităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii;
10.j) contract pe termen lung - contractul sectorial încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;
11.k) contract sectorial - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe entităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul realizării activităţii lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;
12.l) contract sectorial de lucrări - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect:
(i)fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;
(ii)fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;
(iii)realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
13.m) contract sectorial de produse - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare sau prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora entitatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operaţiuni de amplasare şi de instalare;
14.n) contract sectorial de servicii - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrări potrivit lit. l);
15.o) contractant - orice operator economic care este parte la un contract sectorial;
16.p) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;
17.q) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);
18.r) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;
19.s) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei sectoriale, obiectul contractului sectorial şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi şi ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
20.t) drepturi exclusive sau speciale - drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate;
21.u) DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
22.v) etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;
23.w) e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de entităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
24.x) evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;
25.y) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
26.z) furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare;
27.aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare sau noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiilor externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;
28.bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
(i)deţin majoritatea capitalului subscris;
(ii)deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere;
(iii)pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
29.cc) licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o primă evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;
30.dd) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii menţionate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri;
31.ee) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
32.ff) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
33.gg) ofertă alternativă - oferta care se poate abate într-o anumită măsură de la cerinţele documentaţiei de atribuire, dar care asigură realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire;
34.hh) ofertant-orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
35.ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi;
36.jj) organisme de drept public-orice entităţi altele decât cele prevăzute la lit. c) pct. (i) care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i)sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;
(ii)au personalitate juridică;
(iii)sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub entitatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;
37.kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată de entitatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile entităţii contractante;
38.ll) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul entităţii contractante, membrii organelor decizionale ale entităţii contractante care au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
39.mm) referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;
40.nn) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
41.oo) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate socială, precum şi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic potrivit criteriilor din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
42.pp) sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile entităţii contractante;
43.qq) Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;
44.rr) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante;
45.ss) solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;
46.tt) specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
47.uu) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
48.vv) standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului;
49.ww) standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului;
50.xx) standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului;
51.yy) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
52.zz) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
54.bbb) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:
55.ccc) unitate de achiziţii centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o entitate contractantă în sensul lit. e), care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul desfăşurării unei activităţi relevante prevăzute la art. 5-11;
56.ddd) unitate operaţională separată - structură din cadrul entităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale entităţii contractante;
57.eee) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
58.fff) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia li aparţine acest operator.
(2)Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:
a)la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
b)cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
c)cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d)dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
e)la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d) cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.
SECŢIUNEA 3: Entităţi contractante
Art. 4
(1)Au calitatea de entitate contractantă în sensul prezentei legi orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5-11 şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a)entităţi contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);
b)întreprinderile publice în sensul art. 3 alin. (1) lit. bb);
c)oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate de o entitate competentă;
d)oricare asociere, inclusiv temporară, formată de una sau mai multe entităţi prevăzute la lit. a)-c).
(2)Prin excepţie de la alin. (1) lit. c), nu constituie drepturi exclusive sau speciale în sensul art. 3 alin. (1) lit. t), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată şi în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:
a)proceduri de atribuire cu publicarea unui anunţ de participare/anunţ de concesionare, prevăzute de legea privind achiziţiile publice, legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau de prezenta lege;
b)proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă pentru acordarea de autorizaţii pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutierele călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;
c)orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă şi pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.
SECŢIUNEA 4: Activităţi relevante
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 - Gaze şi energie termică
Art. 5
(1)Sunt considerate activităţi relevante în domeniul gazelor şi energiei termice:
a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de gaze sau energie termică;
b)livrarea, în regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2)Livrarea gazelor sau energiei termice prin reţele fixe destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
a)producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă respectivă este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b)livrarea gazelor şi energiei termice prin reţele publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producţii şi reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii contractante, ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 - Energie electrică
Art. 6
(1)Sunt considerate activităţi relevante în domeniul energiei electrice:
a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de energie electrică;
b)livrarea în regim reglementat, a energiei electrice prin reţele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2)Livrarea energiei electrice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
a)producerea de energie electrică de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b)livrarea energiei electrice prin reţele publice depinde doar de consumul propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din producţia totală de energie a entităţii contractante respective, ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
(3)Producţia de energie electrică, din surse regenerabile, de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1).
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 - Apă
Art. 7
(1)Sunt considerate activităţi relevante în domeniul apei:
a)punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuţiei de apă potabilă;
b)furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. a).
(2)Prezenta lege se aplică şi contractelor sectoriale, acordurilor-cadru sau concursurilor de soluţii atribuite sau organizate de entităţi contractante care desfăşoară o activitate prevăzută la alin. (1) şi care au legătură cu următoarele:
a)proiecte de inginerie hidraulică, irigaţii sau drenare, dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte sau instalaţii de irigare sau drenare;
b)evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3)Furnizarea apei potabile către reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o entitate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
a)producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfăşurarea unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b)furnizarea apei potabile către reţele publice depinde doar de consumul propriu al entităţii contractante respective şi nu a depăşit 30% din producţia totală de apă potabilă a entităţii contractante respective, ţinând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 - Servicii de transport
Art. 8
(1)Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.
(2)În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiţiile de operare, care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului, sunt prestabilite de o entitate competentă.
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 - Porturi şi aeroporturi
Art. 9
În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante în domeniul porturi şi aeroporturi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor şi a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 - Servicii poştale
Art. 10
(1)Este considerată activitate relevantă în domeniul poştei, prestarea următoarelor servicii:
a)servicii poştale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale - corespondenţă, cărţi, cataloage, ziare, periodice, colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate;
b)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care precedă şi urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenţei;
c)servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă, care nu poartă adresă.
(2)Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei conform prevederilor art. 54.
(3)În sensul prezentului articol şi fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013:
a)obiect poştal înseamnă un obiect care poartă o adresă, în forma finală în care urmează să fie expediat, indiferent de greutatea sa. În afară de articolele de corespondenţă, în această categorie mai intră cărţi, cataloage, ziare, periodice şi colete poştale care conţin mărfuri cu sau fără valoare comercială, indiferent de greutate;
b)servicii poştale înseamnă servicii care constau în ridicarea, trierea, dirijarea şi distribuirea obiectelor poştale. Acestea trebuie să includă atât serviciile care se încadrează, precum şi serviciile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al serviciului universal;
c)alte servicii în afara celor poştale înseamnă servicii furnizate în următoarele domenii:
(i)servicii de gestiune a serviciilor de curierat, servicii anterioare şi ulterioare expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenţei;
(ii)servicii privind obiecte poştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea prin poştă care nu poartă adresă.
SUBSECŢIUNEA 7: Paragraful 7 - Extracţia de petrol şi gaze naturale. Prospectarea şi extracţia de cărbune sau alţi combustibili solizi
Art. 11
(1)În sensul prezentei legi, se consideră activităţi relevante acele activităţi legate de exploatarea unui areal geografic în scopul:
a)extracţiei de petrol şi gaze naturale;
b)prospectării şi extracţiei de cărbune sau de alţi combustibili solizi.
(2)În sensul alin. (1) lit. a), activităţile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracţiei de petrol şi gaze naturale includ producţia de petrol brut sau gaze naturale, precum şi dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producţia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.
SECŢIUNEA 5: Domeniu de aplicare
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 - Praguri
Art. 12
(1)Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
a)1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produseşi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
b)23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;
c)4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), prin aplicarea procedurii simplificate.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii care privesc achiziţii sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (2) cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(4)Entităţile contractante au dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei.
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 - Revizuirea pragurilor
Art. 13
(1)Pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1), precum şi orice praguri modificate rezultate în urma aplicării prezentului alineat se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
(2)De la data intrării în vigoare a oricăror praguri valorice modificate de către Comisia Europeană conform dispoziţiilor alin. (1), pragurile valorice prevăzute la art. 12 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se înlocuiesc cu pragurile modificate corespunzătoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1) este înţeleasă ca referire sau trimitere la pragurile corespunzătoare astfel modificate.
(3)Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014, la data intrării în vigoare a acestora.
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 - Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei
Art. 14
(1)Entitatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii sectoriale având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de entitatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi orice eventuale prelungiri ale contractului, menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei sectoriale.
(2)În cazul în care entitatea contractantă prevede, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanţi sau candidaţi, determinarea valorii estimate a achiziţiei sectoriale trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective.
Art. 15
(1)În cazul în care entitatea contractantă atribuie contracte sectoriale pentru unităţile operaţionale separate din structura sa, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unităţii în cauză.
(3)În sensul dispoziţiilor alin. (2), o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)unitatea operaţională desfăşoară în mod independent procedurile de atribuire;
b)unitatea operaţională ia în mod independent deciziile privind achiziţiile sectoriale;
c)unitatea operaţională are la dispoziţie în buget sume identificate în mod distinct pentru achiziţii sectoriale;
d)unitatea operaţională încheie în mod independent contractele sectoriale;
e)unitatea operaţională asigură plata contractelor sectoriale din bugetul pe care îl are la dispoziţie.
Art. 16
(1)Entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
(2)Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie sectorială în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.
Art. 17
Valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire. Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:
a)transmiterea unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, conform art. 83; sau
b)transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare, conform art. 117.
Art. 18
(1)În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 118 lit. a), valoarea estimată se calculează pe baza valorii estimate, fără TVA, a contractului sectorial de servicii, inclusiv a oricăror eventuale premii sau plăţi către participanţi, cu condiţia ca aceasta să fie egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).
(2)În cazul concursului de soluţii prevăzut la art. 118 lit. b), valoarea estimată se calculează prin raportare la valoarea totală a premiilor sau plăţilor către participanţi şi include valoarea estimată, fără TVA, a contractului sectorial de servicii care poate fi încheiat în temeiul dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. j), în cazul în care entitatea contractantă şi-a exprimat în anunţul de concurs intenţia de a atribui acest contract, cu condiţia ca aceasta să fie egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a).
Art. 19
În cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achiziţii, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor sectoriale subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziţii pe întreaga sa durată.
Art. 20
În cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităţilor de cercetare şi dezvoltare care urmează să se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut în vedere, precum şi a produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie realizate şi achiziţionate la sfârşitul parteneriatului respectiv.
Art. 21
În cazul contractelor sectoriale de lucrări, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către entitatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.
Art. 22
(1)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze o construcţie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.
(2)În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot, indiferent de valoarea estimată a acestuia.
Art. 23
(1)În cazul în care entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor, indiferent de valoarea estimată a acestuia.
(2)În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală sau mai mare decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.
(3)În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)sunt destinate unor utilizări identice sau similare;
b)fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.
Art. 24
Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot aplica procedura simplificată la atribuirea contractelor pentru loturi individuale sau achiziţia directă, în condiţiile art. 12 alin. (4), pentru loturi individuale în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;
b)valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită construcţia avută în vedere, achiziţia de produse similare sau serviciile avute în vedere.
Art. 25
În cazul contractelor sectoriale de produse sau de servicii cu caracter de regularitate sau care se intenţionează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza următoarelor:
a)fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare modificările cantitative şi valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului iniţial;
b)fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 12 luni de la prima livrare.
Art. 26
În cazul contractelor sectoriale de produse prin cumpărare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează în funcţie de durata contractului, astfel:
a)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv;
b)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mare de 12 luni, valoarea estimată este valoarea totală estimată pentru întreaga durată a contractului respectiv la care se adaugă valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
c)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată sau în cazul în care durata acestora nu poate fi stabilită la data estimării, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.
Art. 27
În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
Art. 28
În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor şi a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.
Art. 29
În cazul contractelor sectoriale de servicii având ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite şi a oricăror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.
Art. 30
În cazul contractelor sectoriale de servicii care nu prevăd un preţ total, valoarea estimată a achiziţiei sectoriale se calculează în funcţie de durata contractului, astfel:
a)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 48 de luni, valoarea estimată este valoarea totală a contractului pentru întreaga durată a acestuia;
b)în cazul contractelor sectoriale încheiate pe durată nedeterminată sau pe durată determinată mai mare de 48 de luni, valoarea estimată se calculează prin înmulţirea cu 48 a valorii lunare a contractului.
SECŢIUNEA 6: Achiziţii mixte
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 - Achiziţii mixte care cuprind aceeaşi activitate
Art. 31
(1)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii sectoriale pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
(2)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere.
(3)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepţia situaţiei în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 42, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părţilor care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ şi indiferent de actul normativ care s-ar aplica părţilor respective.
(4)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de achiziţie de produse, lucrări sau servicii, cât şi de concesiuni, dispoziţiile prezentei legi se aplică atribuirii contractului exclusiv în situaţiile în care valoarea estimată a părţii/părţilor din contract care reprezintă achiziţie sectorială, calculată potrivit dispoziţiilor art. 14-30, este egală sau depăşeşte pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1).
(5)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile altor acte normative, iar diferitele părţi ale unui anumit contract nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil în funcţie de obiectul său principal.
Art. 32
(1)Contractele care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie sectorială, constând în lucrări, servicii sau produse se atribuie în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achiziţie care reflectă scopul principal al contractului în cauză.
(2)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cât şi alte servicii, precum şi în cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii, cât şi produse, scopul principal se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 - Achiziţii mixte care cuprind mai multe activităţi
Art. 33
(1)În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi, entităţile contractante pot alege să atribuie contracte distincte pentru fiecare activitate în parte sau să atribuie un singur contract. Decizia de atribuire a unui singur contract şi atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi luată în scopul excluderii contractului sectorial sau a contractelor sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, după caz, al legii privind achiziţiile publice sau al legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
(2)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie contracte distincte, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere.
(3)Prin excepţie de la prevederile art. 31 şi 32, dacă entităţile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile alin. (5) şi (6) din prezentul articol.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), dacă una dintre activităţile vizate este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau de alte acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, se aplică prevederile art. 43-45.
(5)În cazul contractelor care acoperă mai multe activităţi, regimul juridic şi actul normativ aplicabil se stabilesc în funcţie de activitatea principală.
(6)În cazul contractelor în privinţa cărora este în mod obiectiv imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic şi actul normativ aplicabil se stabilesc în funcţie de următoarele criterii:
a)dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind achiziţiile publice, contractul se atribuie conform dispoziţiilor legii privind achiziţiile publice;
b)dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, contractul se atribuie în conformitate cu prezenta lege;
c)dacă una dintre activităţi face obiectul dispoziţiilor prezentei legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidenţa prezentei legi şi nici a legii privind achiziţiile publice sau a legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, contractul se atribuie conform dispoziţiilor prezentei legi.
CAPITOLUL II: Exceptări
SECŢIUNEA 1: Exceptări aplicabile tuturor entităţilor contractante şi excluderi specifice
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 - Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terţi
Art. 34
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi, în condiţiile în care entitatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi entitatea contractantă.
(2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achiziţiilor sectoriale desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate, în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate.
(3)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la categoriile de produse şi activităţi pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).
(4)ANAP are obligaţia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (3).
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 - Exceptări aplicabile contractelor atribuite şi concursurilor de soluţii organizate pentru desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea unei activităţi relevante sau pentru desfăşurarea unei activităţi relevante într-o ţară terţă
Art. 35
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă:
a)contractelor pe care entităţile contractante le atribuie pentru desfăşurarea altor activităţi decât pentru desfăşurarea activităţilor lor relevante;
b)contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona produse, servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene, în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.
(2)Prezenta lege nu este aplicabilă nici concursurilor de soluţii organizate în scopurile prevăzute la alin. (1).
(3)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la categoriile de activităţi pe care le consideră excluse în temeiul alin. (1).
(4)ANAP are obligaţia de a comunica la solicitarea Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (3).
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 - Exceptări aplicabile contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate conform unor norme internaţionale
Art. 36
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite în unul dintre următoarele moduri:
a)printr-un instrument juridic care creează obligaţii de drept internaţional public, precum un tratat sau acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari;
b)de către o organizaţie internaţională.
(2)Entităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.
(3)ANAP are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (2).
(4)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale şi concursurilor de soluţii care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziţii stabilite de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, în cazul în care contractele sectoriale sau concursurile de soluţii în cauză sunt finanţate integral de organizaţia sau instituţia respectivă.
(5)În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii cofinanţate în cea mai mare parte de o organizaţie internaţională sau de o instituţie financiară internaţională, părţile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
(6)În cazul contractelor sectoriale şi al concursurilor de soluţii care implică aspecte de apărare sau securitate şi care sunt atribuite sau se organizează conform unor norme internaţionale sunt aplicabile dispoziţiile art. 46.
SUBSECŢIUNEA 4: Paragraful 4 - Exceptări specifice pentru contractele sectoriale de servicii
Art. 37
(1)Prezenta lege nu este aplicabilă pentru atribuirea contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect:
a)cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
b)contracte pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c)servicii de arbitraj, mediere şi alte forme de soluţionare alternativă a disputelor;
d)oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);
e)servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale şi operaţiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară şi cu Mecanismul European de Stabilitate;
f)împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g)contracte de muncă;
h)servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 şi 85143000-3, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor;
i)servicii de transport public de călători feroviar sau cu metroul.
(2)În sensul alin. (1) lit. b):
a)noţiunile serviciu media audiovizual şi furnizor de servicii media au înţelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b)noţiunea program cuprinde atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât şi programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune şi materialele pentru programe, iar noţiunea material pentru programe are acelaşi înţeles cu noţiunea program.
(3)Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
a)asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui organism naţional de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;
b)asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;
c)asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) sau în cazul în care există indicii concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
d)servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt desemnaţi potrivit legislaţiei în vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;
e)servicii prestate de executorii judecătoreşti.
SUBSECŢIUNEA 5: Paragraful 5 - Exceptări aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
Art. 38
Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entităţi care este ea însăşi entitate contractantă sau unei asocieri de entităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.
SUBSECŢIUNEA 6: Paragraful 6 - Exceptări aplicabile contractelor atribuite de anumite entităţi contractante pentru achiziţionarea de apă şi pentru furnizarea de energie sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei
Art. 39
Prezenta lege nu este aplicabilă:
a)contractelor care au ca obiect cumpărarea de apă, dacă acestea sunt atribuite de o entitate contractantă care desfăşoară una sau ambele activităţi legate de apa potabilă prevăzute la art. 7 alin. (1);
b)contractelor atribuite de entităţi contractante care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei.
SUBSECŢIUNEA 7: Paragraful 7 - Exceptări aplicabile contractelor având ca obiect activităţi efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale
Art. 40
(1)Prezenta lege nu se aplică contractelor atribuite de entităţile contractante având ca obiect activităţi efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale.
(2)În sensul alin. (1) activităţile efectuate în scopul explorării de petrol şi gaze naturale includ totalitatea activităţilor întreprinse în vederea verificării dacă dintr-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol şi/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare.
SECŢIUNEA 2: Achiziţii care includ aspecte de apărare şi securitate
SUBSECŢIUNEA 1: Paragraful 1 - Apărare şi securitate
Art. 41
(1)Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale, cu excepţia:
a)celor pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012;
b)celor pentru care nu sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56 din aceasta.
(2)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care protecţia intereselor esenţiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care entitatea contractantă le pune la dispoziţie în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
(3)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale atribuite şi concursurilor de soluţii organizate în domeniile apărării şi securităţii naţionale care nu sunt exceptate în temeiul alin. (1), în măsura în care aplicarea prezentei legi ar obliga entitatea contractantă să furnizeze informaţii a căror divulgare este contrară intereselor esenţiale ale securităţii naţionale, potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.
(4)Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale sau concursurilor de soluţii în legătură cu care este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului de soluţii reprezintă informaţii secrete de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate;
b)atribuirea şi executarea contractului sectorial sau a concursului de soluţii necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului, cu condiţia ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puţin invazive, cum ar fi cerinţele prevăzute la alin. (2).
SUBSECŢIUNEA 2: Paragraful 2 - Achiziţii mixte care se referă la activităţi identice şi implică aspecte de apărare sau de securitate
Art. 42
(1)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
(2)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părţile separate, regimul juridic şi actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcţie de caracteristicile fiecărei părţi avute în vedere.
(3)În cazul în care, în temeiul alin. (1), entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic şi a actului normativ aplicabilă atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii:
a)atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective;
b)atunci când o parte a contractului face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective.
(4)Dispoziţiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor şi excepţiilor prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
(5)În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt incidente deopotrivă dispoziţiile alin. (3) lit. a) şi lit. b), se aplică dispoziţiile alin. (3) lit. a).
(6)Decizia de a atribui un singur contract în conformitate cu alin. (3) nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012
(7)În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile prezentei legi, cât şi achiziţii pentru care se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din aceasta, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele părţi ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit în conformitate cu dispoziţiile actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) menţionat mai sus, dacă include elemente în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, sau în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă, în caz contrar.
SUBSECŢIUNEA 3: Paragraful 3 - Achiziţii care se referă la mai multe activităţi relevante şi implică aspecte legate de apărare sau securitate
Art. 43
(1)În cazul contractelor care vizează mai multe activităţi relevante şi implică aspecte legate de apărare sau securitate, entităţile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părţile separate şi a atribui un singur contract.
(2)Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în temeiul alin. (1) în scopul excluderii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
(3)În cazul în care în temeiul alin. (1), entităţile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic şi actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activităţi avute în vedere.
Art. 44
În cazul în care entităţile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 45, cu condiţia ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective şi să nu fie luată de entitatea contractantă în scopul excluderii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi.
Art. 45
(1)În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul actelor normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în legătură cu situaţiile prevăzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2)În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi şi o altă activitate care face obiectul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012.
(3)În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ achiziţii sau alte elemente reglementate de actele normative emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.