REGULAMENT din 12 ianuarie 2013 privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul Regulament privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.), denumit în continuare regulament, se referă la recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia I.G.P., D.O.P. şi S.T.G.
Art. 2
Rolul organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare este de a confirma că produsele agricole ori alimentare care poartă o indicaţie geografică protejată, o denumire de origine protejată sau specialitate tradiţională garantată îndeplinesc criteriile cuprinse în caietul de sarcini conform modelului prevăzut la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare.
Art. 3
Inspecţia şi certificarea conformităţii indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare pot fi efectuate de organisme private care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament.
Art. 4
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară cu atribuţii în înregistrarea indicaţiilor geografice protejate, a denumirilor de origine protejate şi a specialităţilor tradiţionale garantate, transmite Comisiei Uniunii Europene lista cu organismele recunoscute, precum şi competenţele acestora, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
CAPITOLUL II: Condiţiile de recunoaştere a organismelor private de inspecţie şi certificare
Art. 5
Organismele candidate a fi recunoscute ca organisme private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia I.G.P., D.O.P. şi/sau S.T.G. trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele prevăzute la art. 3 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional şi la art. 3 din anexa nr. 1a a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional.
Art. 6
În vederea recunoaşterii, organismul privat candidat va depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale următoarele documente:
a)cererea pentru obţinerea Certificatului de recunoaştere de către organismul privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare în vederea efectuării activităţilor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare pentru a dobândi protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G., conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b)copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, care să conţină şi codul unic de înregistrare;
c)copie de pe certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
d)actul constitutiv sau statutul organismului candidat;
e)o scurtă prezentare a activităţii din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării;
f)o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anumite situaţii, alte documente şi informaţii cu privire la acreditarea conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
g)procedura standard de control care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;
h)dosarul personalului angajat, care va cuprinde:
(i)copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare de specialitate;
(ii)curriculum vitae;
(iii)copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de prestări servicii;
(iv)copii de pe adeverinţele de formare sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea auditurilor/inspecţiilor, eliberate de un organism abilitat în acest scop;
i)angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu.
Art. 7
(1)După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, informează în scris organismul privat candidat cu privire la orice deficienţă/neconformitate identificată în documentaţie şi emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a cererii de recunoaştere. Decizia se consemnează în "Registrul de recunoaştere al organismelor private de inspecţie şi certificare" şi se comunică în scris organismului privat candidat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de recunoaştere.
(2)În situaţia în care solicitarea este acceptată, odată cu decizia de acordare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, emite organismului solicitant certificatul de recunoaştere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 8
(1)Certificatul de recunoaştere acordat unui organism privat de inspecţie şi certificare este valabil 4 ani şi se vizează anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma controlului şi supravegherii activităţii organismului privat de inspecţie şi certificare.
(2)Pentru vizarea certificatului de recunoaştere, în fiecare an, înainte de 31 ianuarie, organismul privat de inspecţie şi certificare transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la Direcţia generală de industrie alimentară, cererea pentru vizarea anuală a certificatului de recunoaştere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente:
a)certificatul de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
b)lista cu numele şi funcţiile personalului responsabil pentru executarea inspecţiei şi certificării;
c)procedurile privind inspecţia şi certificarea;
d)raportul de evaluare a activităţii organismului privat de inspecţie şi certificare, întocmit pentru anul anterior, elaborat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 9
(1)Certificatul de recunoaştere acordat organismului privat de inspecţie şi certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:
a)activitatea sa nu este conformă cu procedura de control standard;
b)nu a corectat încălcările identificate în urma controlului efectuat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c)nu a permis reprezentanţilor direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi desfăşoare activitatea de control şi supraveghere;
d)organismul privat de inspecţie şi certificare şi-a încetat activitatea, activitatea sa este suspendată sau organismul privat de inspecţie şi certificare este supus procedurii de executare silită;
e)atunci când, în urma comunicării primite de la organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de la un alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, se constată că acreditarea organismului a expirat sau a fost retrasă în baza deciziei de retragere a acreditării.
(2)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, comunică organismului privat de inspecţie şi certificare, în termen de 15 zile calendaristice, decizia de aprobare/respingere a solicitării de recunoaştere sau de vizare anuală, cu specificarea motivelor acestei decizii.
(3)Dacă un organism privat candidat nu este mulţumit de decizie, acesta depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data comunicării deciziei, în care se vor include şi motivele contestaţiei.
(4)În termen de 15 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează o întâlnire cu reprezentanţii organismului privat de inspecţie şi certificare în scopul analizării contestaţiei şi menţinerii deciziei iniţiale sau emiterii unei noi decizii.
(5)În situaţia în care un certificat de recunoaştere acordat unui organism privat de inspecţie şi certificare este retras sau o cerere de avizare anuală este respinsă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează Organismul Naţional de Acreditare din România (RENAR) sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, şi operatorii înscrişi la acest organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia şi a oricărei declaraţii de conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu, precum şi la necesitatea încheierii unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare.
(6)Dacă unui organism privat de inspecţie şi certificare i-a fost retras certificatul de recunoaştere, depunerea unei noi solicitări se face numai după 12 luni de la retragerea acestui certificat.
Art. 10
(1)În vederea extinderii recunoaşterii pentru noi categorii/clase de produse, organismul privat de inspecţie şi certificare recunoscut transmite o solicitare la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale însoţită de următoarele documente:
a)cererea pentru extinderea recunoaşterii pentru noile categorii/clase de produse a organismelor private de inspecţie şi certificare din sectorul industria alimentară, a produselor agricole şi/sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;
b)certificatul de acreditare pentru noile categorii/clase de produse, emis de organismul de acreditare, conform standardului european EN 45011/2001, ediţia a II-a, sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care operează cu sistemul de certificare a produselor), Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
c)procedurile de inspecţie şi certificare necesare pentru noile categorii/clase de produse.
(2)La primirea solicitării pentru extinderea recunoaşterii pentru noi categorii/clase de produse, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică prin Direcţia generală de industrie alimentară documentele menţionate la alin. (1) şi aprobă sau respinge această solicitare în termen de 30 de zile de la depunerea ei.
Art. 11
Lista organismelor private de inspecţie şi certificare, pentru care s-au emis certificate de recunoaştere, va conţine informaţii privind denumirea completă şi sediul acestora şi se va publica anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
CAPITOLUL III: Responsabilităţile organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute
Art. 12
(1)Organismele private de inspecţie şi certificare recunoscute au următoarele responsabilităţi:
a)să verifice cererea de certificare a conformităţii produsului pentru dobândirea denumirii de origine protejate, a indicaţiei geografice protejate şi a specialităţii tradiţionale garantate, menţionată în Regulamentul (CE) nr. 510/2006;
b)să verifice, să controleze şi să certifice respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini prevăzut la art. 2;
c)să fundamenteze decizia de înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare;
d)să fundamenteze decizia de respingere a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în situaţia în care constată că cererea şi caietul de sarcini nu întrunesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, pe care o transmit solicitantului şi Direcţiei generale de industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţii în înregistrarea indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate;
e)să execute primul audit de certificare/control anunţat într-un interval de maximum 120 de zile calendaristice de la data semnării contractului de inspecţie şi certificare cu operatorul, în conformitate cu procedura de control/certificare a conformităţii produselor standard a fiecărui organism privat de inspecţie şi certificare;
f)să efectueze într-un an minimum o inspecţie/un audit planificată/planificat. De asemenea, pot efectua o inspecţie/un audit neanunţată/neanunţat, din propria iniţiativă sau la sesizarea unor terţi, pentru a verifica dacă sunt respectate condiţiile care au stat la baza înregistrării indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi/sau alimentare pentru a fi protejate;
g)să propună Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din motive justificate, anularea înregistrării indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi/sau alimentare, când respectarea condiţiilor din caietul de sarcini nu mai poate fi asigurată;
h)să permită accesul la birourile şi facilităţile sale şi tot sprijinul necesar pentru ca reprezentanţii direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să îşi exercite atribuţiile de control şi supraveghere;
i)să verifice modul de aplicare a legislaţiei privind regulile specifice de etichetare a produselor ce au dobândit protecţia I.G.P./D.O.P., folosirea pe etichetă a logoului naţional, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007;
j)să verifice modul de aplicare a legislaţiei privind regulile specifice de etichetare a produselor ce au dobândit protecţia S.T.G., folosirea pe etichetă a logoului naţional, în conformitate cu prevederile art. 3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008;
k)să comunice Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eventualele modificări în statutul lor de acreditare, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării oficiale din partea organismului de acreditare.
(2)Un operator economic încheie contract cu un singur organism privat de inspecţie şi certificare. Dacă un operator încheie contractul de inspecţie şi certificare cu un organism privat de inspecţie şi certificare şi din motive pertinente nu poate fi respectat, atunci operatorul economic poate încheia un alt contract de inspecţie şi certificare cu un alt organism privat de inspecţie şi certificare cu condiţia rezilierii contractului. Primul organism are obligaţia să transmită imediat organismului privat de inspecţie şi certificare care a preluat activitatea toate informaţiile necesare pentru continuarea activităţii de inspecţie şi certificare a acestui operator.
CAPITOLUL IV: Atribuţiile autorităţii responsabile
Art. 13
(1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de industrie alimentară, are următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute:
a)verifică dacă documentaţia primită în conformitate cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 906/2007 şi cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 160/2008 este justificată şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul act normativ;
b)retrage recunoaşterea organismului privat de inspecţie şi certificare în cazul în care acesta nu respectă cerinţele prevăzute la art. 6;
c)asigură o comunicare eficientă atât cu organismele private de inspecţie şi certificare, cu organismul naţional de acreditare din România (RENAR), cât şi cu alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.
(2)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate, are următoarele atribuţii privind controlul şi supravegherea organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute:
a)verifică şi monitorizează activitatea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare;
b)întocmeşte raportul de evaluare a activităţii organismului privat de inspecţie şi certificare, pentru anul anterior;
c)elaborează în fiecare an tematica şi programul activităţii de control şi supraveghere a organismelor private de inspecţie şi certificare recunoscute, pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. După aprobare, acestea se comunică fiecărui organism privat de inspecţie şi certificare;
d)verifică obiectivitatea controlului efectuat de organismele private de inspecţie şi certificare;
e)notifică organismelor private de inspecţie şi certificare încălcările identificate în urma controlului, în vederea remedierii acestora;
f)aduce la cunoştinţa Direcţiei generale de industrie alimentară orice nereguli şi/sau încălcări ale activităţii organismelor de inspecţie şi certificare recunoscute şi propune retragerea recunoaşterii acestora, după caz.
Art. 14
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1:
- Model -
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Nr. ........ din ...........
CERERE pentru obţinerea Certificatului de recunoaştere de către organismul privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare în vederea efectuării activităţilor de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare pentru a dobândi protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G.
Persoana juridică ..........., cu sediul în localitatea ..........., str. ........... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., România, nr. de telefon ......., fax ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ..........., reprezentată prin administrator ..........., solicit eliberarea "Certificatului de recunoaştere" ca organism privat de inspecţie şi certificare pentru produsele agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P. şi S.T.G., având următoarele categorii/clase de produse:
|_| denumiri de origine şi indicaţii geografice (D.O.P./I.G.P.):
- produsele agricole destinate consumului uman;
- produse alimentare;
- produse agricole;
|_| specialităţi tradiţionale garantate (S.T.G.):
- produsele destinate consumului uman;
- produse alimentare.
- Anexez următoarele documente:
- a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului (care să conţină şi codul unic de înregistrare);
- b) actul constitutiv al organismului de inspecţie şi certificare;
- c) scurtă prezentare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, din care să rezulte experienţa în domeniul inspecţiei şi certificării;
- d) copie de pe certificatul de acreditare eliberat de organismul naţional de acreditare conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare;
- e) declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare menţionat la lit. d) să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la cerere sau din oficiu, documente şi informaţii cu privire la acreditarea acestuia conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
- f) procedura standard de control care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;
- g) dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:
-- copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;
-- curriculum vitae;
-- copie de pe cartea de muncă sau contractul de colaborare;
- h) angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;
- i) angajamentul scris că nu va permite în activitatea operatorilor economici utilizarea organismelor modificate genetic sau a derivatelor acestora.
Semnătura administratorului .........................
ANEXA nr. 2:
- Model -
CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE
Nr. ....... din data de ...........
Persoana juridică ..........., cu sediul în localitatea ..........., str. ........... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., România, nr. de telefon ........, fax ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ..........., reprezentată prin administrator ..........., este recunoscută ca organism privat de inspecţie şi certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P., S.T.G., în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare, ale Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole sau alimentare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.), pentru următoarele categorii/clase de produse:
|_| denumiri de origine şi indicaţii geografice:
- produsele agricole destinate consumului uman;
- produse alimentare;
- produse agricole;
|_| specialităţi tradiţionale garantate:
- produsele destinate consumului uman;
- produse alimentare.
Director general,
.........................

Viză

ANUL I

Viză

ANUL II

Viză

ANUL III

Viză

ANUL IV

Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs.
ANEXA nr. 3:
- Model -
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Nr. ....... din ...........
CERERE pentru vizarea anuală a Certificatului de recunoaştere
Organismul privat de inspecţie şi certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecţia denumirilor de origine (D.O.P.), indicaţiilor geografice (I.G.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G) ........., cu sediul în localitatea .........., str. ......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., România, nr. de telefon ......, fax ........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..........., reprezentat prin administrator ........., cu sediul în localitatea ..........., str. ........... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., ţara ..........., nr. de telefon ........, fax ........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..........., solicit vizarea Certificatului de recunoaştere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Semnătura administratorului ......................
Ştampila organismului privat de inspecţie şi certificare ......................
ANEXA nr. 4:
- Model -
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Nr. ........ din ...........
CERERE pentru extinderea categoriilor/claselor de produse a organismelor private de inspecţie şi certificare din industria alimentară a produselor agricole sau alimentare ce au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P., S.T.G.
Organismul privat de inspecţie şi certificare în industria alimentară pentru produsele agricole sau alimentare care au dobândit protecţia D.O.P., I.G.P., S.T.G ..........., cu sediul în localitatea ..........., str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ..........., România, nr. de telefon ......., fax ......, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ........, reprezentat prin administrator ..........., cu sediul în localitatea ..........., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., ţara .........., nr. de telefon ......, fax ......., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .........., solicit extinderea categoriilor/claselor de produse cu categoriile/clasele de produse ..........., în conformitate cu Certificatul de acreditare nr. ......./.........., eliberat de organismul naţional de acreditare din România (RENAR) conform standardului european EN 45011/2001, Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare şi Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare.
- Anexez la prezenta cerere o copie de pe Certificatul de acreditare nr. ......./..........., eliberat de organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de către alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA.
Semnătura administratorului ......................
Ştampila organismului privat de inspecţie şi certificare ......................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013