ORDIN nr. 1371 din 24 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României
Având în vedere Memorandumul intern nr. H5/616 din 21 iulie 2016,
în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Departamentul resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 248/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 3 februarie 2016, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ: REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României (denumit în continuare Regulament) stabileşte cerinţele-cadru, precum şi condiţiile generale de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României.
Art. 2
Admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, denumit în continuare CDCR, se face prin concurs, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcţii şi a numărului maxim de funcţii diplomatice şi consulare aprobate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Calitatea de membru al CDCR poate fi dobândită ca urmare a promovării concursurilor de admitere în CDCR de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei României, republicată, şi legilor în vigoare;
b)se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţia României, republicată, şi în legile în vigoare;
c)a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
d)cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată prin act medical de specialitate;
f)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
g)nu face parte din partide politice;
h)nu este incompatibilă cu dobândirea calităţii de membru al CDCR la angajarea în Ministerul Afacerilor Externe (denumit în continuare MAE).
(2)Persoanelor admise prin concurs în CDCR li se acordă grade diplomatice sau consulare în condiţiile prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Interdicţiile şi incompatibilităţile cu calitatea de membru CDCR sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cele prevăzute în legislaţia în vigoare.
Art. 5
Dobândirea calităţii de membru al CDCR este condiţionată de existenţa avizului pozitiv pentru accesul la informaţii clasificate, eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), declararea ca "apt" după testele medicale şi psihologice şi acceptarea postului repartizat în Centrala sau Serviciul exterior din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 6
(1)Concursul pentru admiterea în CDCR constă în:
a)etapa depunerii şi selecţiei dosarelor;
b)etapa testului-grilă;
c)etapa probei scrise;
d)etapa evaluării finale;
e)etapa verificării dosarelor;
f)etapa testării medicale şi psihologice şi a obţinerii avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate.
(2)După fiecare etapă, fiecare candidat primeşte calificativul "admis" sau "respins". Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Art. 7
(1)Organizarea concursurilor de admitere în CDCR, procedurile şi bibliografia de concurs se aprobă de către ministrul afacerilor externe.
(2)În funcţie de specificul posturilor ce trebuie ocupate, un concurs poate fi organizat pentru unul sau mai multe profiluri.
(3)În cazul în care un concurs este organizat pentru mai multe profiluri, atunci un candidat poate opta numai pentru un profil. Dacă un candidat optează pentru mai multe profiluri, atunci acesta va fi eliminat din concurs în etapa depunerii dosarelor.
(4)În cadrul fiecărui profil pot exista condiţii specifice de ocupare a posturilor, care devin condiţii de eligibilitate pentru participarea la concurs. Acestea sunt aprobate de către ministrul afacerilor externe şi vor fi anunţate odată cu organizarea concursurilor.
CAPITOLUL II: Organizarea concursurilor
SECŢIUNEA 1: Publicitatea concursurilor
Art. 8
(1)Informaţiile privind organizarea concursurilor. Regulamentul, condiţiile specifice de ocupare a posturilor, după caz, şi bibliografia de concurs se publică pe pagina de internet (www.mae.ro) şi la avizierul MAE, cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. Organizarea concursurilor se aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi prin alte mijloace de comunicare în masa.
(2)Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursurilor, pe tot parcursul acestora, se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.
SECŢIUNEA 2: Comisiile de concurs
Art. 9
(1)În vederea organizării şi desfăşurării fiecărui concurs de admitere în CDCR se constituie, prin ordin al ministrului afacerilor externe, comisia de verificare a dosarelor, comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2)Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se vor stabili componenţa comisiilor, atribuţiile membrilor acestora, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese ale membrilor comisiilor.
(3)O persoană poate face parte numai dintr-o singură comisie.
(4)Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), înainte de exercitarea acestei calităţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţă a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzute în ordinul ministrului afacerilor externe.
SECŢIUNEA 3: Înscrierea şi dosarul de concurs
Art. 10
(1)Candidaţii au la dispoziţie între 5 şi 10 zile calendaristice pentru înscriere, conform anunţului de organizare a concursului.
(2)Înscrierea la concurs se face prin intermediul unui formular electronic disponibil pe pagina de internet a MAE, secţiunea Carieră - "Oportunităţi de angajare".
(3)Condiţiile tehnice, precum şi instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic prevăzut la alin. (2) vor fi publicate pe pagina de internet, precum şi la avizierul MAE, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de prima zi de înscriere.
Art. 11
(1)Candidaţii vor încărca în formularul electronic următoarele documente personale (scanate după original, în format.pdf):
a)actul de identitate;
b)certificatul de căsătorie (în cazul în care a intervenit schimbarea numelui în urma căsătoriei);
c)diploma de licenţă sau atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, sau adeverinţa de absolvire (pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă), aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
d)declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
e)cerere-tip (se obţine de pe pagina de internet a MAE), semnată de candidat, în care fiecare candidat va preciza şi limbile străine care vor fi testate în timpul concursului (din care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză), precum şi, după caz, profilul postului pentru care optează candidatul;
f)curriculum vitae tehnoredactat (modelul se obţine de pe pagina de internet a MAE), incluzând fotografia candidatului;
g)certificat/adeverinţă medicală eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate corespunzătoare, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;
h)documente care să ateste experienţa în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru;
i)alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.
(2)Documentele redactate în limbi străine vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română.
(3)După încărcare în sistemul electronic, dosarul de concurs nu mai poate fi completat. În cazul existenţei mai multor înregistrări electronice pentru acelaşi candidat (dovedite prin intermediul aceluiaşi cod numeric personal) va fi luată în considerare numai ultima înregistrare realizată în ordine cronologică.
Art. 12
(1)În maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere, Comisia de verificare a dosarelor va analiza respectarea condiţiilor de participare la concurs, iar listele candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili pentru concursul de admitere în CDCR vor fi publicate pe pagina de internet şi la avizierul MAE.
(2)Persoanele care au depus dosare pentru concurs pot face, în termen de două zile lucrătoare de la data publicării listei candidaţilor eligibili, respectiv neeligibili pentru concursul de admitere în CDCR, obiecţii scrise cu privire la eventualele erori materiale din liste, cu privire la propria persoană.
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor are la dispoziţie maximum 5 zile lucrătoare pentru verificarea obiecţiilor, iar rezultatele vor fi publicate pe pagina de internet şi la avizierul MAE în termenul menţionat.
(4)Conformitatea cu originalul a documentelor încărcate prin formularul electronic se verifică după obţinerea calificativului "admis" după etapa evaluării finale, conform cap. III secţiunea a 4-a din prezentul regulament.
CAPITOLUL III: Desfăşurarea concursurilor
SECŢIUNEA 1: Testul-grilă
Art. 13
(1)Testul-grilă se va desfăşura în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor verificărilor obiecţiilor transmise după verificarea dosarelor încărcate în aplicaţia electronică. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise vor fi publicate pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acesteia.
(2)Testul-grilă va fi susţinut în limba română, va evalua cunoştinţele teoretice şi abilităţile din domeniul de activitate al MAE, conform bibliografiei generale, obligatorii de concurs, precum şi cultura generală ale candidaţilor.
(3)Testul-grilă va fi unic pentru toate profilurile posturilor scoase la concurs.
Art. 14
Timpul destinat răspunsurilor este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi va fi anunţat la începutul testului-grilă,
Art. 15
(1)Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate până la predarea rezolvării testului-grilă.
(2)Accesul candidaţilor în sălile de concurs este posibil până la ora anunţată, dar nu mai târziu de momentul deschiderii subiectelor de concurs.
(3)Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii subiectelor sunt eliminaţi din concurs.
(4)Candidaţilor le este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane mobile sau cu orice alte mijloace de comunicare/informare/consultare. În timpul participării la testul-grilă sunt interzise folosirea oricăror surse de comunicare/informare/consultare care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, precum şi marcarea lucrării scrise astfel încât să fie posibilă identificarea autorului anterior stabilirii punctajului acordat pentru lucrare.
(5)Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
(6)Din momentul deschiderii subiectelor de concurs niciun candidat nu poate părăsi sala decât după predarea, sub semnătură, a rezolvării testului-grilă.
(7)Nerespectarea dispoziţiilor alin. (6) se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
(8)În fiecare sală se desemnează cel puţin un responsabil de sală, care va coordona desfăşurarea testului-grilă în respectiva sală, şi mai mulţi supraveghetori, în funcţie de numărul candidaţilor din sala de concurs.
(9)În elaborarea testului-grilă candidaţii vor utiliza numai coli de hârtie ştampilate de către MAE şi pixuri puse la dispoziţie de persoanele desemnate pentru organizarea concursului, La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie şi pixuri.
(10)La expirarea timpului prevăzut la art. 14, candidaţii predau lucrările de concurs şi subiectele sub semnătură, în faza de elaborare a răspunsurilor în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit la art. 14. Ultimii 4 candidaţi din fiecare sală rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(11)La predarea lucrărilor de către candidaţi, în prezenţa acestora, persoanele delegate pentru supravegherea desfăşurării testului-grilă verifică lucrările, le sigilează prin aplicarea unui autocolant pe colţul îndoit al foii unde este înscris numele şi prin aplicarea ştampilei de concurs, notează numărul de pagini scrise, iar fiecare candidat are obligaţia să semneze pentru conformitate într-un proces-verbal.
(12)Dacă examinarea se face în mai multe săli, se întocmeşte câte un proces-verbal pentru lucrările din fiecare sală.
(13)În procesul-verbal prevăzut la alin. (11) se consemnează de către responsabilul de sală şi informaţii cu privire la numărul total de candidaţi prevăzut pentru acea sală, numărul de candidaţi prezenţi, numărul şi numele candidaţilor absenţi, numărul lucrărilor, precum şi, după caz, descrierea situaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (7). Procesul-verbal se semnează de către toate persoanele care au fost desemnate pentru supraveghere în respectiva sală.
Art. 16
(1)Odată cu subiectele candidaţilor li se comunică şi punctajul testului-grilă.
(2)Baremul de corectare a testului-grilă se publică pe site-ul MAE în ziua desfăşurării testului-grilă, după finalizarea acestuia.
Art. 17
(1)Candidaţii pot depune contestaţie scrisă privind baremul de corectare în termen de 24 de ore de la publicarea acestuia.
(2)Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor privind baremul, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 18
(1)Pentru a fi declaraţi admişi pentru proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 75% din punctajul maxim al testului-grilă.
(2)Rezultatul testului-grilă se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE în termen de maximum 5 zile lucrătoare de fa data susţinerii testului-grilă.
Art. 19
(1)Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la testul-grilă.
(2)Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1) de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE în termenul menţionat.
SECŢIUNEA 2: Proba scrisă
Art. 20
(1)Proba scrisă se desfăşoară în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la testul-grilă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării probei scrise se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data susţinerii acesteia.
(2)Proba scrisă va fi susţinută atât în limba română, cât şi în cele două limbi străine declarate la înscriere. Limba în care va fi tratat fiecare subiect va fi anunţată candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.
(3)Proba scrisă evaluează cunoştinţele teoretice şi competenţele din domeniul de activitate al MAE, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea celor două limbi străine declarate la înscriere, precum şi cunoştinţele şi abilităţile specifice profilului posturilor pentru care s-a optat, după caz.
(4)Subiectele probei scrise se elaborează pe baza bibliografiei obligatorii de concurs (cea generală şi cea specifică profilului).
Art. 21
Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de maximum 3 ore din momentul comunicării subiectelor şi se anunţă la începutul probei scrise.
Art. 22
Desfăşurarea probei scrise are loc în conformitate cu procedura prevăzută la art. 15.
Art. 23
Punctajul fiecărui subiect din cadrul probei scrise se anunţă candidaţilor în momentul comunicării subiectelor.
Art. 24
(1)Lucrarea scrisă se notează de la 0 la 10 puncte.
(2)Pentru a fi declaraţi admişi pentru evaluarea finală, candidaţii trebuie să obţină cel puţin punctajul final egal cu 7,50 şi să obţină, la fiecare subiect, minimum jumătate din baremul aferent acestuia.
(3)Rezultatul probei scrise se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Art. 25
(1)Candidaţii pot depune contestaţie scrisă la MAE în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă.
(2)Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei prevăzute la alin. (1) de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului de admitere în CDCR, iar rezultatele se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE în termenul menţionat.
SECŢIUNEA 3: Evaluarea finală
Art. 26
(1)Evaluarea finală are loc sub forma unui interviu.
(2)Interviul are loc în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor după proba scrisă. Informaţiile cu privire la programarea candidaţilor, data şi locul desfăşurării evaluării finale se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lui.
(3)Interviul se înregistrează pe suport audio.
(4)În cadrul evaluării finale se analizează, în principal, cunoştinţele teoretice şi competenţele din domeniul de activitate a MAE şi, după caz, din domeniul specific profilului de concurs pentru care a optat candidatul, cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea limbii engleze sau franceze ca urmare a opţiunii exprimate de candidaţi la înscriere, capacitatea de contextualizare, analiză şi sinteză, abilităţile de comunicare şi relaţionare, iniţiativa şi creativitatea, comportamentul în situaţii de criză, motivaţia candidatului.
Art. 27
(1)În urma evaluării finale, Comisia de evaluare stabileşte lista candidaţilor admişi după evaluarea finală, fără a depăşi numărul de locuri scos la concurs pentru fiecare profil, şi lista candidaţilor respinşi. În acest sens, fiecare candidat primeşte calificativul "admis" sau "respins" în cadrul concursului de admitere în CDCR.
(2)Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursului de admitere în CDCR se aprobă de ministrul afacerilor externe şi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea interviului.
SECŢIUNEA 4: Etapa verificării dosarelor
Art. 28
(1)Candidaţii declaraţi admişi în urma evaluării finale au la dispoziţie 3 zile lucrătoare pentru a depune dosarul de concurs, în format fizic, care conţine următoarele documente personale:
a)copie a actului de identitate;
b)copie a certificatului de căsătorie (în cazul în care a intervenit schimbarea numelui în urma căsătoriei);
c)copie a diplomei de licenţă sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, sau copie a adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licenţă), aflată în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
d)certificat de cazier judiciar valabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e)cerere-tip, în original, transmisă la momentul înscrierii electronice;
f)curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, în original;
g)certificat/adeverinţă medicală, în original, eliberat(ă) de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate privind starea de sănătate a candidatului, emis(ă) cu maximum 60 de zile anterior înscrierii;
h)documente care atestă experienţa în domeniul de activitate, în cazul în care condiţiile de ocupare a postului cer acest lucru, transmise la momentul înscrierii electronice;
i)alte documente impuse de specificul postului, conform anunţului de concurs.
(2)Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul MAE, conform unui program anunţat pe pagina de internet, şi la avizierul MAE.
(3)Depunerea dosarului se face personal de către fiecare candidat, pe baza cărţii de identitate, sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială.
(4)La momentul depunerii dosarului se prezintă pentru certificare şi originalele documentelor care se depun în copie.
Art. 29
(1)După terminarea perioadei de depunere a dosarelor, Comisia de verificare a dosarelor analizează, în maximum 5 zile lucrătoare, conformitatea documentelor depuse în format fizic de candidaţi cu cele depuse electronic, iar listele candidaţilor admişi, respectiv respinşi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.
(2)Candidaţii care nu depun în format fizic, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2), dosarul cu toate documente personale prevăzute la art. 28 alin. (1) sau ale căror documente nu sunt conforme cu cele depuse în etapa depunerii şi selecţiei dosarelor sunt declaraţi respinşi. Listele finale ale candidaţilor admişi şi respinşi în cadrul concursurilor de admitere în CDCR se aprobă de ministrul afacerilor externe şi se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 30
(1)Candidaţii declaraţi admişi în cadrul concursului de admitere în CDCR sunt supuşi unor testări medicale şi psihologice la centrul de medicină care deserveşte MAE şi completează formularele pentru solicitarea avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate. Candidaţii se prezintă în vederea efectuării testărilor medicale şi psihologice, respectiv în vederea completării formularelor pentru solicitarea avizului ORNISS, la datele care sunt anunţate de MAE cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea desfăşurării lor.
(2)Persoanele declarate "inapte" în urma testelor medicale şi psihologice, persoanele care primesc avizul negativ al ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate, precum şi cele care nu se prezintă la datele anunţate pentru testările medicale şi psihologice şi pentru completarea formularelor necesare solicitării avizului ORNISS pentru accesul la informaţii clasificate nu pot dobândi calitatea de membru al CDCR.
Art. 31
(1)Persoanele declarate "apte" ca urmare a testărilor medicale şi psihologice care primesc avizul pozitiv al ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate au obligaţia de a se prezenta la MAE pentru preluarea postului încadrat cu funcţie diplomatică sau consulară, în Centrala sau Serviciul exterior din cadrul MAE.
(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) se prezintă, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data anunţării de către MAE a finalizării etapei testării medicale şi psihologice şi a avizului ORNISS pentru accesul la informaţiile clasificate, pentru a fi informate, în condiţiile legii, în vederea angajării.
(3)Data semnării contractului individual de muncă şi cea a începerii activităţii la MAE, prin preluarea postului repartizat, se anunţă de MAE cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
(4)Pot dobândi calitatea de membru al CDCR numai candidaţii admişi în cadrul concursului de admitere în CDCR care se prezintă la MAE la data anunţată ca fiind cea de începere a activităţii, care acceptă postul repartizat şi care respectă regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de lege.
Art. 32
În cazul în care, din motive neprevăzute ce ţin de activitatea MAE, nu se pot respecta, în mod obiectiv, termenele prevăzute în prezentul regulament, concursul poate fi amânat pe o perioadă corespunzătoare. În acest caz, amânarea şi condiţiile de reluare se publică pe pagina de internet şi la avizierul MAE.
Art. 33
Dosarele depuse de candidaţi se arhivează de către MAE după finalizarea concursului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 655 din data de 26 august 2016