DECIZIE nr. 1358 din 7 iulie 2016 privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a doamnei Paşca Ruxandra-Teodora - persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin domnul Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, adoptată în şedinţa din data de 28 iunie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., cu sediul social în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,
s-au constatat următoarele:
Doamna Paşca Ruxandra-Teodora, în exercitarea mandatului de membru al Consiliului de supraveghere al Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., a dispus efectuarea de operaţiuni comerciale care afectează patrimonial societatea şi favorizează persoane aflate în relaţii speciale cu aceasta.
Prin faptul că în cadrul societăţii s-au efectuat operaţiuni de reevaluare suplimentare reevaluărilor deja efectuate prin evaluatori autorizaţi şi agreaţi cu auditorul financiar al societăţii, angajând patrimonial societatea, fără ca societatea să poată documenta şi fundamenta modul prin care s-au dispus/realizat reevaluările imobilelor societăţii şi a participaţiei deţinute într-o societate de pe teritoriul Italiei, rezultă că sistemul de control intern al societăţii nu este corespunzător, deoarece nu există în fapt un management adecvat al procesului de adoptare a deciziilor manageriale şi administrative în cadrul Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A.
Astfel, au fost încălcate prevederile art. 1 alin. (2) pct. 38 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi prevederile art. 258 pct. 1 lit. b) şi pct. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare, faptă ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 163 alin. (1) lit. a) şi r) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
Conducerea societăţii nu a asigurat finalizarea implementării efective a monitorizării limitelor de toleranţă la risc prin profilul de risc adoptat, astfel încât societatea nu deţine un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, întrucât nu a fost determinată şi monitorizată încadrarea în limitele de toleranţă a expunerilor asumate de societate prin contractele de asigurare, nedispunând de mecanisme eficiente pentru gestionarea riscurilor.
Astfel, au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, coroborate cu prevederile art. 23, 26 şi art. 35 alin. (1) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.
Prin adoptarea Deciziei Consiliului de supraveghere al Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. nr. 33.1 din 9 martie 2016 de către domnul Ţuţu Gabriel şi doamna Paşca Ruxandra-Teodora a fost favorizată efectuarea de plăţi aferente unui contract de consultanţă, în detrimentul creditorilor de asigurări ai societăţii.
Prin adoptarea Deciziei Consiliului de supraveghere al Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. nr. 30 din 14 februarie 2016, semnată de domnul Vezzi Adriano, în calitate de preşedinte, şi doamna Paşca Ruxandra-Teodora, în calitate de membru, a fost favorizată efectuarea de plăţi în contul unui contract încheiat cu persoane aflate în relaţii speciale cu societatea şi care sunt expuse conflictului de interese, respectiv un contract de consultanţă încheiat cu o societate al cărei acţionar şi administrator este membru al Consiliului de supraveghere al Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A.
Favorizarea efectuării de plăţi către o societate în care unul din membrii Consiliului de supraveghere al Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. avea interes personal direct, anterior achitării obligaţiilor de plată scadente aferente contractelor de asigurare şi reasigurare ale societăţii, precum şi dispunerea efectuării de plăţi preferenţiale în detrimentul creditorilor de asigurări ai Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., generează îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea şi probitatea morală a doamnei Paşca Ruxandra-Teodora de a-şi exercita atribuţiile corespunzătoare funcţiei pentru a asigura administrarea corectă şi prudentă a societăţii, nerespectându-se astfel prevederile art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare coroborate cu prevederile art. 5 lit. b) şi c), art. 7 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. e) şi art. 8 lit. a) şi d) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, faptă ce constituie contravenţie potrivit art. 163 alin. (1) lit. c) şi r) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
Responsabilă pentru deficienţele sus-menţionate constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării este doamna Paşca Ruxandra-Teodora - persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei şi cu interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru o perioadă de 5 ani de la comunicarea deciziei de sancţionare doamna Paşca Ruxandra-Teodora - persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A., născută la data de 18 martie 1986, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, Str. Agriculturii nr. 2A, judeţul Maramureş, C.I. seria MM nr. 420988, emisă de SPCLEP Baia Mare la data de 25 aprilie 2008, CNP 2860318245042.
(2)Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO74TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
(3)Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.
Art. 2
(1)Împotriva prezentei decizii doamna Paşca Ruxandra-Teodora - persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. poate formula contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.
(2)Contestaţia adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 163 alin. (14) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 535 din data de 15 iulie 2016